A jogszabály mai napon ( 2023.03.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CIII. törvény

a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Jegyzőkönyv 2. Cikk 2. bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Jegyzőkönyv, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. § Az Egyezménynek a Jegyzőkönyvvel egységes szerkezetbe foglalt hiteles magyar és angol nyelvű szövegének közzétételéről a Jegyzőkönyv hatálybalépését követően az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi CIII. törvényhez

JEGYZŐKÖNYV
Magyarország és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról

Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya,

Azzal a szándékkal, hogy egy Jegyzőkönyvet fogadjanak el, amely módosítja a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezményt (a továbbiakban hivatkozva: „Egyezmény”),

Az alábbiakban értenek egyet:

1. Cikk

Az Egyezmény 27. Cikke helyébe az alábbiak lépnek:

„27. Cikk

Információcsere

1. A Szerződő Államok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást a jelen Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához, vagy a Szerződő Államok, annak politikai alegységei vagy helyi hatóságai által kivetett, bármilyen fajtájú vagy megnevezésű adóra vonatkozó belső jogszabályi rendelkezések végrehajtásához vagy érvényesítéséhez előreláthatóan fontos információról, amennyiben az ezek alapján való adóztatás nem ellentétes az Egyezménnyel. Az információcserét az 1. és a 2. Cikk nem korlátozza.

2. A Szerződő Államnak az 1. bekezdés alapján kapott bármely információt ugyanúgy titokként kell kezelnie, mint az ennek az államnak a saját belső jogszabályai alapján megszerzett információkat és csak olyan személyek vagy hatóságok (beleértve a bíróságokat és a közigazgatási szerveket) részére szabad felfednie, amelyek az 1. bekezdésben említett adók megállapításával vagy beszedésével, ezek érvényesítésével vagy a vonatkozó peres eljárással, vagy az ezekkel az adókkal kapcsolatos jogorvoslat elbírálásával, vagy az előzőek felügyeletével foglalkoznak. Ezek a személyek vagy hatóságok az információt csak ilyen célokra használhatják fel. Nyilvános bírósági tárgyalásokon vagy bírósági határozatokban az információt nyilvánosságra hozhatják. Tekintet nélkül az előbbiekre, az egyik Szerződő Állam által kapott információ más célokra is felhasználható, ha az ilyen információ felhasználható ilyen más célokra mindkét Állam joga alapján, és az információt nyújtó Állam illetékes hatósága engedélyezi az ilyen felhasználást.

3. Az 1. és 2. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, mintha valamelyik Szerződő Államot arra köteleznék, hogy:

(a) az egyik vagy a másik Szerződő Állam jogszabályaitól vagy államigazgatási gyakorlatától eltérő államigazgatási intézkedést hozzon;

(b) olyan információt nyújtson, amely az egyik vagy másik Szerződő Állam jogszabályai szerint, vagy az államigazgatás szokásos rendjében nem szerezhető be;

(c) olyan információt nyújtson, amely bármely szakmai, üzleti, ipari, kereskedelmi vagy foglalkozási titkot vagy szakmai eljárást fedne fel, vagy amelynek felfedése sértené a közrendet.

4. Ha az egyik Szerződő Állam a jelen cikknek megfelelően információt kér, a másik Szerződő Állam saját információszerzési intézkedéseit alkalmazza a kért információ megszerzése érdekében, még akkor is, ha a másik Államnak az információra saját adóügyi céljaira nincs szüksége. Az előző mondatban foglalt kötelezettségre a 3. bekezdés korlátozásai vonatkoznak, de ezek a korlátozások semmilyen esetben sem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információhoz nem kapcsolódik hazai érdeke.

5. A 3. bekezdés rendelkezései semmilyen esetben nem értelmezhetők úgy, hogy a Szerződő Állam számára megengedik az információszolgáltatás megtagadását kizárólag azért, mert az információ banknak, más pénzintézetnek, kijelölt személynek vagy képviselői vagy bizalmi minőségben eljáró személynek áll rendelkezésére, vagy mert az egy személyben lévő tulajdonosi érdekeltségre vonatkozik.”

2. Cikk

1. A Szerződő Államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy ezen Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges valamennyi jogi eljárásnak eleget tettek.

2. A Jegyzőkönyv az értesítések közül a későbbinek a kézhezvétele napját követő 30. napon lép hatályba és rendelkezései az ezen Jegyzőkönyv hatálybalépését követő első naptári év január 1-jén vagy azt követően kezdődő adóévekhez vagy üzleti évekhez kapcsolódó információkra alkalmazhatóak.

3. Jelen Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi és felmondása napjának az Egyezmény felmondásának napja minősül.

ENNEK HITELÉÜL az arra kellő meghatalmazással rendelkező alulírottak ezen Jegyzőkönyvet aláírták.

Készült két példányban Iszlámábádban, 2020. július 14. napján magyar és angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

2. melléklet a 2020. évi CIII. törvényhez

PROTOCOL
between Hungary and the Islamic Republic of Pakistan amending the Convention between the Republic of Hungary and the Islamic Republic of Pakistan for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed in Islamabad on February 24, 1992

The Government of Hungary and the Government of the Islamic Republic of Pakistan,

Desiring to conclude a Protocol amending the Convention for the Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income, signed in Islamabad on February 24, 1992 (hereinafter referred to as the „Convention”),

Have agreed as follows:

Article 1

Article 27 of the Convention shall be replaced by the following:

„Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

Article 2

1. The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal procedures necessary for the entry into force of this Protocol have been completed.

2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification and shall have effect to information that relates to taxation years or business years beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the entry into force of this Protocol.

3. The provisions of this Protocol shall form an integral part of the Convention and shall terminate at the time of termination of the Convention.

IN WITNESS WHEREOF the duly authorized representatives of the Contracting States, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Islamabad on 14 day of July, 2020 in Hungarian and English languages, each text being equally authentic.