A jogszabály mai napon ( 2023.03.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CXXIX. törvény

a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás angol nyelvű hiteles szövegét a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1-4. melléklet a legutolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a felek értesítik egymást a megállapodás hatálybalépésére vonatkozó belső jogi eljárásuk befejezéséről. * 

(3) A Megállapodás, illetve 2. §, a 3. §, az 1-4. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. § A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodásnak a Megállapodással egységes szerkezetbe foglalt, hiteles magyar nyelvű szövegének közzétételéről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi CXXIX. törvényhez

A Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Magyarország Varsói Nagykövetségének és hivatkozva a Lengyel Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya között létrejött, a kölcsönös vízumképviseletről szóló, 2014. március 14-én Krakkóban aláírt Megállapodásra, a következő tájékoztatást adja.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1155 rendelete (2019. június 20.) a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról 2020. február 2-án lépett hatályba. Ezen rendelet alapján [(9) preambulumbekezdés, új 8. cikk], a képviselő tagállamnak kell felelnie a teljes vízumeljárásért, a képviselt tagállam bevonása nélkül.

Ezért a fent említett Megállapodás 7. cikkével összhangban és a Lengyel Köztársaság kormányának nevében eljárva a Külügyminisztérium a következőképpen javasolja módosítani annak 4. cikkét:

A képviseletet ellátó Szerződő Félhez benyújtott, a képviselt Szerződő Fél központi hatóságainak, vagy más tagállamok központi hatóságainak döntését igénylő, vízumkérelmekre vonatkozó konzultáció lefolytatása a képviselő Szerződő Fél felelőssége.

A Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma azt javasolja, hogy amennyiben a fentiek elfogadhatók Magyarország Kormánya számára, a jelen szóbeli jegyzék és az arra adott válasz képezzen egy megállapodást a Lengyel Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya között létrejött, a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás 4. cikkének módosításáról, amely a legutolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a felek értesítik egymást a megállapodás hatálybalépésére vonatkozó belső jogi eljárásuk befejezéséről.

A Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki Magyarország Varsói Nagykövetségének.

2. melléklet a 2020. évi CXXIX. törvényhez

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének és hivatkozva a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériumának DK.3301.28.2019/16 számú szóbeli jegyzékére, a következőkről van szerencséje tájékoztatni a Tisztelt Nagykövetséget.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma elfogadta a Tisztelt Minisztérium javaslatát a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között létrejött, a kölcsönös vízumképviseletről szóló, 2014. március 14-én Krakkóban aláírt Megállapodás módosításáról a következőképpen: A Megállapodás 4. cikke a következők szerint módosul:

A képviseletet ellátó Szerződő Félhez benyújtott, a képviselt Szerződő Fél központi hatóságainak, vagy más tagállamok központi hatóságainak döntését igénylő, vízumkérelmekre vonatkozó konzultáció lefolytatása a képviselő Szerződő Fél felelőssége.

A jelen szóbeli jegyzék és a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériumának DK.3301.28.2019/16 számú szóbeli jegyzéke egy megállapodást képez a Lengyel Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya között létrejött, a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás 4. cikkének módosításáról, amely a legutolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a felek értesítik egymást a megállapodás hatálybalépésére vonatkozó belső jogi eljárásuk befejezéséről.

A Magyar Fél ezúton értesíti a tisztelt Nagykövetséget arról, hogy a megállapodás hatálybalépésére vonatkozó magyar belső jogi eljárások befejeződtek. A Magyar Fél tisztelettel kéri a Lengyel Felet, hogy tájékoztassa a Magyar Felet a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges lengyel belső jogi eljárások befejezéséről.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy ezúton is nagyrabecsülését fejezze ki a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének.

3. melléklet a 2020. évi CXXIX. törvényhez

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland presents its compliments to the Embassy of Hungary in Warsaw and with reference to the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Hungary on mutual visa representation signed in Cracow on 14 March 2014, has the honour to convey the following.

Regulation (EU) 2019/1155 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) entered into force on February 2, 2020. Pursuant to this act [recital (9), new Article 8], the representing Member State should be responsible for the entire visa procedure without the involvement of the represented Member State.

Therefore, in accordance with Article 7 of the above-mentioned Agreement and acting on behalf of the Government of the Republic of Poland, the Ministry of Foreign Affairs proposes to amend its Article 4 as follows:

Consultations concerning visa applications received by the representing Contracting Party, requiring the opinion of the central authorities of the represented Contracting Party or the central authorities of other Member States shall be conducted by the representing Contracting Party.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland proposes that if the aforementioned is acceptable to the Government of Hungary, the present Verbal Note and the reply to it shall constitute an Agreement amending Article 4 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Hungary on mutual visa representation which shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt of the latest written notification by which the Parties inform each other that their internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been completed.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Hungary in Warsaw the assurance of its highest consideration.

4. melléklet a 2020. évi CXXIX. törvényhez

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary presents its compliments to the Embassy of the Republic of Poland in Budapest and with regards to the Note Verbale No. DK.3301.28.2019/16 of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, has the honour to inform the Esteemed Embassy about the following.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary accepted the proposal of the Esteemed Ministry on amending the Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Poland on mutual visa representation signed in Cracow on 14 March 2014 as follows:

Article 4 of the Agreement is amended as follows:

Consultations concerning visa applications received by the representing Contracting Party, requiring the opinion of the central authorities of the represented Contracting Party or the central authorities of other Member States shall be conducted by the representing Contracting Party.

The present Note Verbal and the Note Verbale No. DK.3301.28.2019/16 of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland shall constitute an Agreement amending Article 4 of the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of Hungary on mutual visa representation which shall enter into force on the first day of the month following the date of receipt of the latest written notification by which the Parties inform each other that their internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been completed.

The Hungarian Party wishes to inform the esteemed Embassy that the Hungarian internal legal procedures for the entry into force of the Agreement have been completed. The Hungarian Party wishes to request the Polish Party to inform the Hungarian Party about the completion of the Polish domestic procedures required to bring the Agreement into force.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Poland in Budapest the assurances of its highest consideration.