A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CXLV. törvény

egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről * 

1. § E törvény hatálya az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások, így

a) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatás,

b) a használati díj, valamint az útdíj ellenében viszonylati jeggyel igénybe vehető országos közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátása szolgáltatás,

c) a használati díj ellenében igénybe vehető helyi közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátása szolgáltatás, továbbá

d) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, közszolgáltatásként nyújtott

da) helyi közúti,

db) helyközi (távolsági) közúti,

dc) vízi,

dd) helyi, elővárosi és országos vasúti, valamint

de) a dd) alpontban meg nem határozott vasúti

személyszállítási szolgáltatás

elektronikus értékesítés útján történő igénybevételére terjed ki.

2. § E törvény alkalmazásában

1. egységes rendszer: az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások elektronikus értékesítésére kifejlesztett olyan informatikai rendszer, amely az egységes elektronikus értékesítéssel kapcsolatos valamennyi központi műszaki és értékesítési folyamatot kezeli mind a szolgáltatók, mind a viszonteladók vonatkozásában,

2. elektronikus értékesítés: szolgáltatások értékesítésének azon módja, amelyben a szolgáltatás megvásárlása távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelme alapján elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történik,

3. működtető: koncessziós pályázat alapján kiválasztott személy, aki az e törvényben és az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint az egységes rendszert működteti,

4. szolgáltató: az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást nyújtó személy,

5. termék: az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás tárgya, amely az egységes rendszeren keresztül kerül továbbértékesítésre,

6. végfelhasználó: az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást elektronikus értékesítés útján, közvetlenül a viszonteladótól megvásárló személy,

7. viszonteladó: olyan vállalkozás, amely az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást a működtetővel kötött szerződés alapján, elektronikus értékesítés útján megvásárolja és a végfelhasználók részére elektronikus úton továbbértékesíti.

3. § (1) Az állam nevében az egységes rendszer működtetési jogának gyakorlására vonatkozó nyilvános koncessziós pályázatot a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv (a továbbiakban: miniszter) írja ki.

(2) Az egységes rendszer működtetését nyilvános koncessziós pályázat nyerteseként az állammal kötött koncessziós szerződés alapján a működtető látja el azzal, hogy a Ktv. 20. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. A működtetőre a Ktv. 22. §-a szerinti követelményt nem kell alkalmazni.

(3) A működtető köteles a számvitelről szóló törvényben meghatározott módon a nem koncesszióköteles tevékenységből származó eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait belső számvitelében a koncesszióköteles tevékenységtől elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló kiegészítő mellékletében, a tevékenységenként készített mérlegben és az eredménykimutatásban olyan módon bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket önálló gazdálkodó szervezetek végeznék.

(4) A koncessziós pályázatot úgy kell kiírni, hogy a koncesszióköteles tevékenység átengedésének időtartama 8 év legyen.

(5) A koncesszióköteles tevékenység gyakorlásáért a működtető az állam javára koncessziós díj fizetésére köteles.

(6) Az egységes rendszer működtetési jogának átengedésére a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

4. § (1) A működtető az 1. §-ban megjelölt egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatásokra köteles az egységes rendszer fenntartását és hozzáférhetőségét Magyarország teljes területén, korlátozás nélkül biztosítani.

(2) A szolgáltató az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások értékesítését az egységes rendszeren keresztül köteles biztosítani, az egységes rendszer igénybevételére a működtetővel szerződést köt. A működtető a szolgáltatókkal kötött szerződésekkel kapcsolatban a szolgáltatók közötti egyenlő bánásmód elvének megtartásával jár el.

(3) A szolgáltató – a termék egységes rendszeren keresztül történő értékesítése és az 5. § (2) bekezdése szerinti támogatási szolgáltatások ellenértékeként – a koncessziós eljárásban nyertes ajánlattevővel kötött szerződésben meghatározott mértékű jutalékot fizet a működtető részére.

(4) A működtető a viszonteladó közreműködéséért a koncessziós szerződésben meghatározott mértékű jutalékot fizet a viszonteladó részére.

(5) A viszonteladó a terméket a szolgáltató által meghatározott áron köteles értékesíteni, az egységes rendszeren keresztül történő értékesítésért külön díjat a végfelhasználónak nem számíthat fel, ide nem értve az egységes elektronikus értékesítéshez kapcsolódó további szolgáltatásokért fizetendő díjakat.

(6) A működtető az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerben történő értékesítését kizárólag viszonteladók közreműködésével biztosítja a végfelhasználók számára. A működtető köteles a viszonteladókkal az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtására szerződést kötni az egyenlő bánásmód elvének megtartása mellett. A működtető a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozással viszonteladói szerződés megkötésére nem jogosult.

5. § (1) A működtető a végfelhasználó – viszonteladói közreműködéssel továbbított – rendelkezése szerint megvásárolja a terméket a szolgáltatótól, és azt a viszonteladó közreműködésével továbbértékesíti a végfelhasználó számára. A szolgáltató az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást a végfelhasználó részére nyújtja.

(2) A működtető a koncesszióköteles tevékenység keretében

a) a viszonteladók és szolgáltatók egységes rendszerhez való hozzáférésének informatikai támogatásával,

b) az időalapú egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás mennyiségének megállapításával, vagy az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások más módon, vagy külső szolgáltatáson alapuló értékének megállapításával,

c) az egyes végfelhasználót megillető kedvezmények és mentességek feltételeinek ellenőrzésével,

d) a végfelhasználói panaszok kezelésével,

e) az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás igénybevétele ellenőrzésének informatikai támogatásával,

f) a viszonteladókkal és a szolgáltatókkal történő elszámolással, továbbá

g) informatikai, elszámolási, ügyfélszolgálati, és adminisztratív támogatással

összefüggő szolgáltatásokat nyújt a szolgáltatók és viszonteladók részére.

(3) Az ügyfélszolgálat működtetésére vonatkozó kötelezettséget, valamint az ügyfélszolgálat működésével kapcsolatos előírásokat a koncessziós szerződés tartalmazza.

6. § (1) A viszonteladó adatkezelésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eksztv.) adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltéréssel, valamint azzal kell alkalmazni, hogy az Eksztv. szerinti szolgáltatón a viszonteladót, információs társadalommal összefüggő szolgáltatáson az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatást, továbbá igénybe vevőn a végfelhasználót kell érteni.

(2) A viszonteladó a végfelhasználó azonosíthatósága, a termék díja megfizetésének ellenőrzése, valamint az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatással kapcsolatos kedvezmények igénybevétele, valamint a termék díja megfizetésének kötelezettsége alóli mentesség jogszerűségének megállapítása céljából az Eksztv. 13/A. §-ában foglaltakon túl kezeli

a) a végfelhasználó telefonszámát, valamint az érintett egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatással kapcsolatos vagy az annak igénybevétele során létrejövő azonosítóját,

b) az 1. § a), b) és c) pontja szerinti szolgáltatásnyújtás esetén a végfelhasználó gépjárművének forgalmi rendszámát,

c) a termék díja megfizetése alóli mentesség vagy kedvezmény igénybevétele esetén a végfelhasználó e mentességét vagy kedvezményre való jogosultságára vonatkozó adatot, az e jogosultságot megalapozó irat azonosítóját, valamint az irat típusára és érvényességére vonatkozó adatokat, abból a célból, hogy a viszonteladó a díjfizetés alóli mentességre és kedvezményre való jogosultságot a működtető bevonásával az azt nyilvántartó szervnél ellenőrizze, továbbá

d) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény igénybevétele esetén az utazási viszonylatra, a meghatározott időponthoz vagy időszakhoz kötött érvényességű kedvezmény igénybevétele esetén az érvényességi időszakra vagy időpontra, valamint a kedvezmény igénybevételére jogosult lakóhelyére vagy tartózkodási helyére vonatkozó adatokat.

(3) Az egyes végfelhasználót megillető kedvezmények és mentességek feltételeinek ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása céljából a viszonteladó a működtető számára továbbítja, a működtető pedig – e § rendelkezései szerint – kezeli a végfelhasználó így továbbított

a) természetes személyazonosító adatait,

b) – ha az érintett szolgáltatásnyújtásra tekintettel az szükséges – a gépjármű forgalmi rendszámát, továbbá

c) a mentességre vagy kedvezményre való jogosultságra vonatkozó adatot, az e jogosultságot megalapozó okmány azonosítóját, típusára és érvényességére vonatkozó adatokat.

(4) Az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtása céljából a viszonteladó a szolgáltató számára továbbítja, a szolgáltató pedig – e § rendelkezései szerint – kezeli azokat az így továbbított személyes adatokat, amelyek az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.

(5) Az e § alapján kezelt személyes adatokat

a) a viszonteladó az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb a végfelhasználóval kötött szerződés megszűnéséig, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető,

b) a szolgáltató az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtása teljesítéséig, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a közszolgáltatás nyújtásával összefüggő jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető,

c) a működtető az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb az egyes végfelhasználót megillető kedvezmények és mentességek feltételeinek ellenőrzésével kapcsolatos ellenőrzés lezárásáig, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a kedvezmények és mentességek tekintetében igény érvényesíthető.

7. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy * 

a) az egységes rendszer működésének, továbbá a működtetésére irányuló szolgáltatásnak a részletes szabályait, valamint a koncessziós szerződéssel kapcsolatos szabályokat,

b) a működtető és a szolgáltató, valamint a viszonteladó közötti jogviszony, továbbá a viszonteladó és a végfelhasználó közötti jogviszony tartalmi elemeit, a felek jogait és kötelezettségeit

rendeletben állapítsa meg.

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) A 16. § 2021. január 2. napján lép hatályba.

9. § (1) A miniszter az egységes rendszer működtetésére vonatkozó koncessziós eljárást első alkalommal legkésőbb 2021. március 31. napjáig megindítja.

(2) A koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjáig az egységes rendszer működtetését a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 2020. december 31-én hatályos 3. § (2) bekezdése szerinti nemzeti mobil fizetési szervezet végzi, amely az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások értékesítését a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvénynek, továbbá a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek az e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései alkalmazásával látja el. A koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjában a nemzeti mobil fizetési szervezetnek a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint megkötött és a koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjában hatályos viszonteladói szerződéseiből és szolgáltatói szerződéseiből származó valamennyi joga és kötelezettsége e törvény alapján a működtetőre száll át.

10. § (1) A 13. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 15. § (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. § Ez a törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

12. § Az 5. § (2) bekezdés d) és g) pontjának a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

13–15. § * 

16. § *