A jogszabály mai napon ( 2022.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CLXXII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról * 

1. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő ingyenes tulajdonba adása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MNF Nonprofit Kft.) használatában álló 1. melléklet szerinti ingó vagyonelemek az ének- és zenekultúrával kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítése céljából e törvény erejénél fogva ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az MNF Nonprofit Kft. tulajdonába kerülnek. Az átvevő jogi személy az ingóságokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az MNF Nonprofit Kft. a tulajdonába került vagyonelemek állapotáról és célhoz kötött használatáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltat a kultúráért felelős miniszter részére, aki az adatszolgáltatást és használat megfelelőségét ellenőrzi.

(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyonelemek vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

2. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő ingyenes tulajdonba adása

2. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Filharmónia Magyarország NKft.) használatában álló 2. melléklet szerinti ingó vagyonelemek az ének- és zenekultúrával kapcsolatos közfeladatai ellátásának elősegítése céljából e törvény erejénél fogva ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Filharmónia Magyarország NKft. tulajdonába kerülnek. Az átvevő jogi személy az ingóságokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) A Filharmónia Magyarország NKft. a tulajdonába került vagyonelemek állapotáról és célhoz kötött használatáról évente egyszer, a tárgyévet követő év május 31-ig adatot szolgáltat a kultúráért felelős miniszter részére, aki az adatszolgáltatást és a használat megfelelőségét ellenőrzi.

(3) Az (1) bekezdés alapján ingyenesen tulajdonba adott vagyonelemek vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

3. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek kedvezményezett magánszemélyek részére történő ingyenes tulajdonba adása

3. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján

a) a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program,

b) a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogram és

c) az „Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram”

megvalósítása során beszerzett, állami tulajdonban és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) vagyonkezelésében álló ingó vagyontárgyak, infokommunikációs eszközök (a továbbiakban együttesen: Ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az azokat a KIFÜ által kötött használati szerződések alapján használó természetes személyek (a továbbiakban: kedvezményezettek) tulajdonába kerülnek független életvitelük elősegítése, életminőségük javítása és digitális térbe történő integrálásuk elősegítése céljából.

4. § (1) A 3. § szerinti tulajdon átruházást követően a kedvezményezettek viselik az Ingóságok fenntartásának terheit azzal, hogy a felmerült költségeik megtérítése iránti igényt az állammal szemben nem érvényesítenek.

(2) A tulajdonjog átszállásával egyidejűleg a kedvezményezettekkel az Ingóságok használatára kötött szerződések megszűnnek.

(3) A 3. § szerinti tulajdonjog átruházásról, valamint a használati szerződések megszűnéséről a KIFÜ tájékoztatja a kedvezményezetteket.

5. § A 3. § alapján ingyenesen tulajdonba adott Ingóságok vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

4. Egyes állami tulajdonú vagyonelemek Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő ingyenes tulajdonba adása

6. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 15. § (3) bekezdés s) pontjával összhangban - az NFA tv. 18. § (1) bekezdésétől eltérően -, az állam tulajdonában lévő, a 3. melléklet szerinti ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ménesbirtok Zrt.) tulajdonába kerülnek - a Ménesbirtok Zrt. fennálló, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvényben meghatározott vagyonkezelői jogának egyidejű megszűnésével - a Ménesbirtok Zrt. kulturális, örökségvédelmi, oktatási és szakképzési közfeladatai ellátásának elősegítése céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásról rendelkező, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a Ménesbirtok Zrt. az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) E törvény erejénél fogva az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott,

a) az NFA tv. hatálya alá eső ingatlanokon - az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében -

b) az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanokon - az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és (5) bekezdésétől eltérően -

határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi.

(4) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(5) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdés szerinti ingatlanokban található ingó vagyontárgyak (a továbbiakban: ingóságok) e törvény erejénél fogva a Ménesbirtok Zrt. tulajdonába kerülnek. Az átadott ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az e § alapján átadott ingatlanok és ingóságok tekintetében a tulajdonosi joggyakorló és a Ménesbirtok Zrt. között fennálló vagyonkezelési jogviszonnyal összefüggően a feleknek elszámolási kötelezettsége nincs; egymással szemben követelést, megtérítési igényt nem támaszthatnak.

(7) Az e § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

5. Állami tulajdonú ingatlanok egyház és helyi önkormányzat részére történő tulajdonba adása

7. § Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Esztergom belterület 16242 helyrajzi számú ingatlan - hitéleti és kulturális feladatainak elősegítése érdekében - ingyenesen az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (a továbbiakban: Főegyházmegye) tulajdonába kerül.

8. § A 7. § szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy a Főegyházmegye az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a 9. § szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

9. § A 7. § szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

10. § (1) A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva - az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontjától és 13. § (5) bekezdésétől eltérően - határozatlan időre szóló elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi. A 7. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlan vonatkozásában az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.

(2) A 7. § szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

11. § (1) Az Nvtv. 6. § (3b) bekezdése és 13. § (3) bekezdése, valamint a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Esztergom belterület 16241 helyrajzi számú, „kivett közpark” megnevezésű ingatlan - településüzemeltetési feladatainak elősegítése érdekében - ingyenesen Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként a könyv szerinti értéket kell megjelölni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Önkormányzat az érintett ingatlant terhelő kötelezettségeket a (2) bekezdés szerinti szerződés alapján teljeskörűen átvállalja.

(4) Az (1) bekezdés szerint ingyenesen tulajdonba adott ingatlan tekintetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14-20. §, a 24. § és a 26. § c) és d) pontja a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(3) Az 1-6. §, a 22-23. §, a 25. §, a 26. § a) és b) pontja, a 27. § a) és d) pontja és az 1-4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § (3) bekezdése, az 5. §, a 6. § (1), (3) és (4) bekezdése, a 7. §, a 10. §, a 16-17. §, a 21-23. §, a 24. § (1) és (3) bekezdése, a 25-27. §, valamint a 3. és a 4. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 24. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

7. * 

14-20. § * 

8. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

21. § * 

22-23. § * 

24. § * 

25. § * 

26. § Az Nvtv.

a)-b) * 

c)-d) * 

szöveg lép.

27. § Hatályát veszti az Nvtv. 2. melléklet III. pont

a) * 

b)-c) * 

d) * 

9. * 

28-29. § * 

1. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

„Az MNF Nonprofit Kft. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek

A B C D E
Vagyon-csoport Megnevezés Típus Leltári szám Vonalkód
1. hangszer MESTERHEGEDŰ G.CERUTI HA0159, R0192/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000051 HA-0159
2. hangszer MESTERHEGEDŰ LIVERANI PALERMO /HA-134/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000052 HA-0134
3. hangszer HEGEDŰVONÓ PAESOLD VONÓS HANGSZER LSZ0000000000053 HA-0148
4. hangszer BRÁCSA JELZÉS NÉLKÜL VONÓS HANGSZER LSZ0000000000056 F-0330
5. hangszer MESTERCSELLÓ/
SCHŐNBACH/ K.VAVRA
VONÓS HANGSZER LSZ0000000000057 HA-0157
6. hangszer CSELLÓVONÓ SÁLI GÉZA VONÓS HANGSZER LSZ0000000000059 F-0468
7. hangszer NAGYBŐGŐ E. WUNDERLICH/ R0203,HA281/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000060 HA-0281
8. hangszer NAGYBŐGŐ RUBNER/
R-0205 F-114 AF
VONÓS HANGSZER LSZ0000000000061 F-0115
9. hangszer NÉMET MESTERBŐGŐ/ R0207 ,F-0118/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000062 F-0118
10. hangszer NAGYBŐGŐ RUBNER /R0208, F-0183/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000063 F-0183
11. hangszer NAGYBŐGŐ RUBNER/R0209, F184/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000064 F-0184
12. hangszer BRÁCSA /NÉMET / A-127 VONÓS HANGSZER LSZ0000000000066 F-0127
13. hangszer BRÁCSA+TOK ANTON.HIERO.FR. AMATI 1686 VONÓS HANGSZER LSZ0000000000067 F-0128
14. hangszer CSELLÓVONÓ DÜRRSCHMIDT VONÓS HANGSZER LSZ0000000000068 F-0179
15. hangszer CSELLÓVONÓ DÜRRSCHMIDT VONÓS HANGSZER LSZ0000000000069 F-0181
16. hangszer BŐGŐVONÓ PRETSCHNER/ F-280 R0621/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000070 F-0280
17. hangszer BŐGŐVONÓ FR.KÁPÁS/ F0393,R0626/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000071 F-0393
18. hangszer MESTERHEGEDŰ OLASZ D.PASTA VONÓS HANGSZER LSZ0000000000085 HA-0628
19. hangszer MESTERHEGEDŰ SCHWEITZER PESTINI 1953 VONÓS HANGSZER LSZ0000000000086 F-0101
20. hangszer MESTERHEGEDŰ SCHWEITZER AHZ ALAPÍ.2001 VONÓS HANGSZER LSZ0000000000087 HA-0140
21. hangszer HEGEDŰVONÓ PAESOLD /HA295/ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000088 HA-0295
22. hangszer MESTERHEGEDŰ CAPPA- RUGGIERI VONÓS HANGSZER LSZ0000000000089 HA-0139
23. hangszer MESTERHEGEDŰ F.ROGER CREMONA 1600. VONÓS HANGSZER LSZ0000000000090 HA-0147
24. hangszer HEGEDŰVONÓ PAESOLD VONÓS HANGSZER LSZ0000000000091 HA-0272
25. hangszer MESTERBRÁCSA DOLLENZ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000093 HA-0141
26. hangszer MESTERCSELLÓ SZÉP ERNŐ VONÓS HANGSZER LSZ0000000000094 HA-0363
27. hangszer MESTERCSELLÓ E.ROCCA VONÓS HANGSZER LSZ0000000000097 HA-0145
28. hangszer CSELLÓVONÓ SÁLI GÉZA VONÓS HANGSZER LSZ0000000000098 HA-0296
29. hangszer CSELLÓVONÓ B.ETZLER VONÓS HANGSZER LSZ0000000000099 HA-0273
30. hangszer CSELLÓVONÓ F.N.VOIRIN VONÓS HANGSZER LSZ0000000000100 HA-0274
31. hangszer MESTERBŐGŐ M.E. PÖLLMANN VONÓS HANGSZER LSZ0000000000101 HA-0279
32. hangszer MESTERBŐGŐ PÖLLMANN VONÓS HANGSZER LSZ0000000000102 HA-0288
33. hangszer MESTERBŐGŐ PÖLLMANN VONÓS HANGSZER LSZ0000000000103 HA-0289
34. hangszer BŐGŐVONÓ PFRETSCHNER VONÓS HANGSZER LSZ0000000000105 HA-0155
35. hangszer MESTER BŐGŐVONÓ „VÁRADI-SZABÓ” VONÓS HANGSZER LSZ0000000000106 HA-0146
36. hangszer MESTERHEGEDŰ C.F. LANDOLFI VONÓS HANGSZER LSZ0000000000107 F-0126
37. hangszer MESTERHEGEDŰ GEORG LEEB 1783 VONÓS HANGSZER LSZ0000000000108 F-0123
38. hangszer MESTERHEGEDŰ JOHANNES BÖHM VONÓS HANGSZER LSZ0000000000109 F-0124
39. hangszer BŐGŐVONÓ DÖLLING
F-286
VONÓS HANGSZER LSZ0000000000111 F-0286
40. hangszer BŐGŐVONÓ DÖLLING
F-287
VONÓS HANGSZER LSZ0000000000112 F-0287
41. hangszer ARANYFUVOLA MURAMATSU GYSZ:38022 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000127 HA-0602
42. hangszer PICCOLO A.J. BRAUN GYSZ:294 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000128 HA-0606
43. hangszer EZÜSTFUVOLA MURAMATSU GYSZ:52961 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000129 HA-0641
44. hangszer FUVOLA MURAMATSU GYSZ:26322 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000130 HA-0642
45. hangszer FUVOLA MURAMATSU GYSZ:27333 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000131 HA-0660
46. hangszer PICCOLO YAMAHA GYSZ:YPC82 15354 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000132 Y-0001
47. hangszer ALT FUVOLA MURAMATSU GYSZ:43527 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000133 Y-0003
48. hangszer FUVOLA EZÜST MURAMATSU GYSZ:59381 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000134 HA-0483
49. hangszer FUVOLA EZÜST MURAMATSU GYSZ:59389 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000135 HA-0484
50. hangszer PICCOLÓ BRAUN GYSZ:464 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000136 HA-0488
51. hangszer PICCOLO BRAUN GYSZ:465 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000137 HA-0489
52. hangszer ARANY FUVOLABRANNEN-
COOPER GYSZ: 4597
FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000138 HA-0487
53. hangszer OBOA BUFFET GYSZ:8403 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000140 HA-0500
54. hangszer OBOA D” AMOUR PATRICOLA GYSZ:3149 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000141 HA-0620
55. hangszer OBOA D” AMOUR PATRICOLA GYSZ:1709 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000142 HA-0621
56. hangszer ANGOLKÜRT RIGOUTAT GYSZ:513AB FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000143 HA-0630
57. hangszer OBOA FÉLAUTOMATA MARIGAUX GYSZ:29748 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000144 HA-0463
58. hangszer FAGOTT PÜCHNER GYSZ:10849 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000147 HA-0228
59. hangszer KONTFAGOTTSCSŐPÜCHNER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000148 HA-0232
60. hangszer KONTRAFAGOTTPÜCHNER+2DB”S” GYSZ:12904 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000149 HA-0233
61. hangszer FAGOTT PÜCHNER+ 2DB „S” CSŐ GYSZ:12881 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000150 HA-0234
62. hangszer FAGOTT HECKEL GYSZ:14625 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000151 HA-0235
63. hangszer FAGOTT SCSŐ FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000152 F-0175
64. hangszer FAGOTT PÜCHNER SUPERIOR GYSZ:12933 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000153 HA-0249
65. hangszer FAGOTT PÜCHNER 23.MOD. FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000155 HA-0251
66. hangszer A-BKLARINÉTLE BLANC CONC FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000156 HA-0172
67. hangszer A-B KLARINÉT BUFFET FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000157 HA_0210
68. hangszer A-B KLARINÉT BUFFET FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000158 HA-0219
69. hangszer B KLARINÉT YAMAHA FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000160 Y-0006
70. hangszer A KLARINÉT YAMAHA FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000161 Y-0007
71. hangszer B KLARINÉT YAMAHA FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000162 Y-0009
72. hangszer A KLARINÉT YAMAHA FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000163 Y-0012
73. hangszer ES KLARINÉT BC PRESTIGE FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000164 HA-0454
74. hangszer D KLARINÉT BC PRESTIGE FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000165 HA-0455
75. hangszer C KLARINÉT BC PRESTIGE FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000166 HA-0456
76. hangszer C KLARINÉT BC PRESTIGE FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000167 HA-0457
77. hangszer BASSZUS KLARINÉT BC FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000168 HA-0458
78. hangszer BASSET HORN F KLARINÉT BC FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000169 HA-0459
79. hangszer BASSET HORN F KLARINÉT BC FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000170 HA-0460
80. hangszer SZOPRÁN SZAXOFON SELMER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000171 HA-0475
81. hangszer ALT SZAXOFON SELMER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000172 HA-0476
82. hangszer TENOR SZAXOFON SELMER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000173 HA-0477
83. hangszer BARITON SZAXOFON SELMER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000174 HA-0478
84. hangszer BAASZUS SZAXOFON SELMER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000175 HA-0479
85. hangszer PICCOLÓ HAMMING GYSZ:16384 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000176 F-0155
86. hangszer PICCOLÓ HAMMIG GYSZ:11109 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000177 F-0170
87. hangszer PICCOLÓ HAMMING GYSZ:11108 FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000178 F-0171
88. hangszer FAGOTT S CSŐ PÜCHNER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000179 F-0236
89. hangszer DUPLAKÜRT PAXMANN GYSZ:3235T RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000203 Ha-208
90. hangszer DUPLAKÜRT PAXMANN GYSZ:3324T RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000204 Ha-209
91. hangszer TRIPLAKÜRT SCHMID GYSZ:20 124 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000205 HA-0240
92. hangszer TROMBITA CORNETT 320331 L RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000207 HA-0127
93. hangszer PICCOLO TROMBITA SCHILKE 32 287 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000208 HA-0131
94. hangszer C TROMBITA COURTOIS GYSZ:117 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000209 HA-0133
95. hangszer TROMBITA CORNETT GYSZ:323877 L RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000210 HA-0128
96. hangszer C TROMBITA COURTOIS E II. GYSZ:704 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000211 HA-0137
97. hangszer C TROMBITA J. MONKE RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000212 HA-0187
98. hangszer PICCOLO TROMBITA GETZEN GYSZ:BP1985 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000213 F-0420
99. hangszer BASSZUS TROMBITA BACH GYSZ:35024/440 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000214 F-0432
100. hangszer PICCOLO TROMBITA YAMAHA GYSZ:10 978 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000216 Y-0029
101. hangszer PICCOLO TROMBITA YAMAHA GYSZ:10 981 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000217 Y-0030
102. hangszer E/D TROMBITA YAMAHA GYSZ:10 414 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000218 Y-0031
103. hangszer E/D TROMBITA YAMAHA 10 421 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000219 Y-0032
104. hangszer TROMBITA YAMAHA GYSZ:1 797 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000220 Y-0033
105. hangszer CORNETT YAMAHA TROMBITA GYSZ:201048 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000221 Y-0035
106. hangszer SZÁRNYKÜRT YAMAHA GYSZ:2035 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000222 Y-0036
107. hangszer C TROMBITA SCHAGERL GYSZ: W2001 11 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000223 HA-0253
108. hangszer C TROMBITA SCHAGERL GYSZ:W2001 27 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000224 HA-0254
109. hangszer C TROMBITA SCHAGERL GYSZ:W2001 20 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000225 HA-0255
110. hangszer C TROMBITA SCHAGERL GYSZ:W2001 25 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000226 HA-0256
111. hangszer TENORHARSONAEZÜSTCOURTOIS GYSZ:LW30475 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000228 HA-0135
112. hangszer BASSZUS HARSONA SHIRES GYSZ:1714 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000229 HA-0136
113. hangszer EUFONIUM TUBA YAMAHA GYSZ:1003 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000230 HA-0388
114. hangszer B TENOR HARSONA GYSZ:28489 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000232 HA-0231
115. hangszer POSAN “ES ALTO” BACH GYSZ:11218 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000235 F-0436
116. hangszer ALT HARSONA YAMAHA GYSZ:1743 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000236 Y-0038
117. hangszer B HARSONA YAMAHA GYSZ:201662 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000237 Y-0042
118. hangszer HARSONA B/F S.E.SHIRES GYSZ:S01674 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000238 HA-0473
119. hangszer ALT HARSONA EZÜSTCOURTOIS GYSZ:32720 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000239 HA-0480
120. hangszer C TUBAHBS510 HIRSCHBRUNN. RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000240 HA-0386
121. hangszer D TROMBITA SELMER GYSZ:65776 RÉZFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000243 F-0381
122. hangszer TIMPANI GARN.820 PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000272 HA-0259
123. hangszer TYMPANI GARN. PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000273 HA-0257
124. hangszer TYMPANI GARN. MAJESTIC ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000274 HA-0358
125. hangszer TYMPANI ANGOL ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000275 HA-0645
126. hangszer KONCERT BASSZ DOB YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000276 F-0241
127. hangszer XILORIMBA PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000277 F-0450
128. gép, berendezés, egyéb eszköz CROTALESSOR,ÁLLV.MANUFACT ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000278 F-0453
129. hangszer KONCERT TOM-TOM LUDWIG445P ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000279 F-0456
130. hangszer ZENEKARI NAGYDOB PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000280 Y-0044
131. hangszer JAZZ SZERELÉS YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000282 Y-0046
132. hangszer JAZZ SZERELÉS YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000283 Y-0047
133. hangszer MARIMBA YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000284 Y-0048
134. hangszer MARIMBA YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000285 Y-0049
135. hangszer XILOPHON YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000286 Y-0050
136. hangszer XILOPHONYAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000287 Y-0051
137. hangszer VIBRAFON YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000288 Y-0052
138. hangszer TAM-TAM GONG ÁLLV. YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000289 Y-0061
139. hangszer HARANGJÁTÉK YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000290 Y-0074
140. hangszer PERGŐDOB YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000291 Y-0075
141. hangszer TOM SOR 8DB. YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000292 Y-0077
142. hangszer MATADOR BONGÓDOB YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000293 Y-0079
143. hangszer KOLOMP KÉSZLET
7-DB-OS
ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000294 HA-0241
144. hangszer MŰA.FADOBGARN.5-DB-OS ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000295 HA-0242
145. hangszer TRIANGULUM KÉSZL.
5-DB-OS
ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000296 HA-0243
146. hangszer KINAI TAM-TAM WUHAN ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000297 HA-0244
147. hangszer KINAI CINTÁNYÉR KÉSZL2DB. ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000298 HA-0245
148. hangszer KÍNAI GONG 2DB ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000299 HA-0246
149. hangszer DOBACI PÁRNÁZAT+VERŐK ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000300 HA-0247
150. hangszer CINTÁNYÉR VIENNESE HH 18 ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000301 HA-0267
151. hangszer KISDOB PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000304 F-0223
152. hangszer DOB RÜHRTROMMEL ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000305 F-0238
153. hangszer DOB RÜHRTROMMEL ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000306 F-0239
154. hangszer KISDOB PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000308 F-0244
155. hangszer HARANGJÁTÉK KLAVIATÚRÁS ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000310 F-0249
156. hangszer HARANGJÁTÉK ROYAL STUDIÓ ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000311 F-0250
157. hangszer CSŐHARANG PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000312 F-0251
158. hangszer MARIMBA PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000313 F-0263
159. hangszer KÍNAI GONG+ÁLLVÁNY ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000316 F-0272
160. hangszer NAGYDOB PREMIER ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000317 F-0326
161. hangszer ROTO-TOM+ÁLLV. REMO ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000318 F-0337
162. hangszer KÍNAI TAM-
TAM+ÁLLV.PAISTE
ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000319 F-0357
163. hangszer CINTÁNYÉR PÁR FORMULA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000320 F-0358
164. hangszer CINTÁNYÉR PÁR PAISTE ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000321 F-0359
165. hangszer KEREPLŐ LUDWIG ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000322 F-0370
166. hangszer TOM KLT +ÁLLV. LUDWIG ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000325 F-0374
167. hangszer PERGŐDOBÁLLV.4DB YAMAHA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000326 Y-0008
168. hangszer CASTAGNETTA GÉP ÉBENFA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000330 F-0491
169. hangszer CINTÁNYÉR SUSPENDED HH18 ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000331 F-0495
170. hangszer CINTÁNYÉR HH MED.LIGHT, ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000332 F-0496
171. hangszer CSÖRGŐDOB LEFIMA ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000333 F-0497
172. hangszer KONCERT ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000339 HA-0007
173. hangszer ZONGORA BLÜTHNER GYSZ:141063 ZONGORA LSZ0000000000340 HA-0049
174. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000342 HA-0100
175. hangszer KONCERT ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000343 HA-0102
176. hangszer ZONGORA STEINWAY D MOD ZONGORA LSZ0000000000344 HA-0103
177. hangszer ZONGORA STEINWAY D-274 ZONGORA LSZ0000000000345 HA-0105
178. hangszer ELEKTR. ORGONA JOHANNUS S ZONGORA LSZ0000000000346 HA-0110
179. hangszer CSEMBALÓ W. DOWD ZONGORA LSZ0000000000347 HA-0111
180. hangszer KONCERT HÁRFA SALVI ZONGORA LSZ0000000000348 HA-0239
181. hangszer CSELESZTA 5OKTÁV.SCHIEDMA ZONGORA LSZ0000000000349 HA-0318
182. hangszer ZONGORA YAMAHA ZONGORA LSZ0000000000350 HA-Y-0053
183. hangszer ZONGORA BECHSTEIN ZONGORA LSZ0000000000351 F-0210
184. hangszer PIANINÓ BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000352 F-0216
185. hangszer PIANINO FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000353 F-0195
186. hangszer TUBA LÁDA GERSCHBAUER HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000358 HA-0212
187. hangszer B.KLARINÉT L.GERSCHBAUER FAFÚVÓS HANGSZEREK LSZ0000000000359 HA-0213
188. gép, berendezés, egyéb eszköz HARSONA SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000360 HA-0214
189. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA42. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000361 HA-0230
190. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA43. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000362 HA-0231
191. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA44. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000363 HA-0232
192. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA45. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000364 HA-0233
193. gép, berendezés, egyéb eszköz TUBA SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000365 HA-0234
194. gép, berendezés, egyéb eszköz POSAN LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000366 HA-0235
195. gép, berendezés, egyéb eszköz POSAN LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000367 HA-0236
196. gép, berendezés, egyéb eszköz ÜTŐS LÁDA I.34. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000368 HA-0237
197. gép, berendezés, egyéb eszköz ÜTŐS LÁDA II.35. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000369 HA-0238
198. gép, berendezés, egyéb eszköz ÜTŐS LÁDA II. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000370 HA-0239
199. gép, berendezés, egyéb eszköz NAGYBŐGŐ SZÁLL.LÁDA11./A HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000375 HA-0247
200. gép, berendezés, egyéb eszköz NAGYBŐGŐ SZÁLL.LÁDA6./A HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000376 HA-0248
201. gép, berendezés, egyéb eszköz CSŐHARANG SZÁLL. LÁDA24. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000379 HA-0253
202. gép, berendezés, egyéb eszköz KÜRT SZÁLL.LÁDA39. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000380 HA-0257
203. gép, berendezés, egyéb eszköz KÜRT SZÁLL.LÁDA40. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000381 HA-0258
204. gép, berendezés, egyéb eszköz NAGYDOB SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000382 HA-0259
205. gép, berendezés, egyéb eszköz FRAKK SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000383 HA-0265
206. gép, berendezés, egyéb eszköz FRAKK SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000384 HA-0266
207. gép, berendezés, egyéb eszköz FRAKK SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000385 HA-0267
208. gép, berendezés, egyéb eszköz FRAKK SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000386 HA-0268
209. gép, berendezés, egyéb eszköz FRAKK SZÁLL.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000387 HA-0269
210. .gép, berendezés, egyéb eszköz NŐI RUHA SZ.LÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000392 HA-0274
211. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLÓ SZÁLL.LÁDA18./A HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000397 HA-0279
212. gép, berendezés, egyéb eszköz TUBA SZÁLL.LÁDA YAMAHA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000399 Y-0069
213. gép, berendezés, egyéb eszköz XYLOFON.LÁDA YAMAHA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000402 Y-0072
214. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA 32.1. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000404 HA-0197
215. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA 29.2. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000405 HA-0198
216. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA 26.3. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000406 HA-0199
217. gép, berendezés, egyéb eszköz TIMPANI SZÁLL.LÁDA 23.4. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000407 HA-0200
218. gép, berendezés, egyéb eszköz NAGYDOB SZÁLL. LÁDA 19. HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000408 HA-0201
219. gép, berendezés, egyéb eszköz TUBALÁDA HANGSZER SZÁLLÍTÓLÁDA LSZ0000000000409 HA-0298
220. hangszer MARIMBA M 250 LUDWIG ÜTŐS HANGSZEREK LSZ0000000000425 HA-0115
221. gép, berendezés, egyéb eszköz ÁLLVÁNY LAPHARANGHOZ EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000558 HA-0301
222. gép, berendezés, egyéb eszköz ÁLLVÁNY LAPHARANGHOZ EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000559 HA-0302
223. gép, berendezés, egyéb eszköz KOMBINÁLT ÁLLVÁNY EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000560 HA-0303
224. gép, berendezés, egyéb eszköz KOMBINÁLT ÁLLVÁNY EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000561 HA-0304
225. gép, berendezés, egyéb eszköz KOMBINÁLT ÁLLV. FADOBHOZ EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000562 HA-0305
226. gép, berendezés, egyéb eszköz ÁLLVÁNY NAGYDOBHOZ EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000563 HA-0306
227. gép, berendezés, egyéb eszköz ÁLLVÁNYRENDSZ. KOMB. ÜTŐS EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000564 HA-0307
228. gép, berendezés, egyéb eszköz VADÁSZKÜRT TOK E.SCHMID EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000566 HA-0284
229. hangszer KOTTÁK KOTTA LSZ0000000000696
230. gép, berendezés, egyéb eszköz SZÁMITÓGÉP HÁLÓZ.KP.EGYS. EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000724 A-0109
231. gép, berendezés, egyéb eszköz SZÁMITÓGÉP SZERV.FUJITSU EGYÉB SZAKMAI ESZKÖZÖK LSZ0000000000727 A-0372
232. gép, berendezés, egyéb eszköz KANAPÉ CLARISSA BÚTOR LSZ0000000000858 A-0032
233. gép, berendezés, egyéb eszköz F. BŐRSZÉK COSMA P. BÚTOR LSZ0000000000859 T-0026
234. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000860 A-0334
235. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000861 A-0335
236. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000862 A-0336
237. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000863 A-0337
238. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000864 A-0338
239. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000865 A-0339
240. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000866 A-0340
241. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000867 A-0341
242. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000868 A-0342
243. gép, berendezés, egyéb eszköz BŐGŐSZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000869 A-0343
244. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000870 A-0379
245. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000871 A-0380
246. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000872 A-0381
247. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000873 A-0382
248. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000874 A-0383
249. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000875 A-0384
250. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000876 A-0385
251. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000877 A-0386
252. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000878 A-0387
253. gép, berendezés, egyéb eszköz CSELLO SZÉK KOLBERG BÚTOR LSZ0000000000879 A-0388
254. gép, berendezés, egyéb eszköz IRODAI ESZKÖZÖK EGYÉB IRODAI BERENDEZÉS LSZ0000000000945
LSZ0000000000946
LSZ0000000000947
LSZ0000000000948
LSZ0000000000949
LSZ0000000000950
A-0074
A-0075
A-0082
A-0373
A-0374
A-0375
255. gép, berendezés, egyéb eszköz SZINESTV TELEVIDEÓPHILIPS EGYÉB IRODAI BERENDEZÉS LSZ0000000000997 A-0022
256. gép, berendezés, egyéb eszköz HI-FI TORONY MINI PHILIPS EGYÉB IRODAI BERENDEZÉS LSZ0000000000999 A-0024
257. gép, berendezés, egyéb eszköz HI-FI TORONY MINI PHILIPS EGYÉB IRODAI BERENDEZÉS LSZ0000000001000 A-0025
258. gép, berendezés, egyéb eszköz FAX CANON MULTIPASS C-70 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK LSZ0000000001002 A-0325
259. gép, berendezés, egyéb eszköz 48PORT-OSUTP/PATCH PANEL/ EGYÉB IRODAI BERENDEZÉS LSZ0000000001003 A-0378
260. gép, berendezés, egyéb eszköz ERŐSÍTŐ BEREND.A.125. EGYÉB IRODAI BERENDEZÉS LSZ0000000001004 A-0390

2. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

„A Filharmónia Magyarország NKft. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek

A B C D E
Vagyon-csoport Megnevezés Típus Leltári szám Vonalkód
1. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000637 HA-0001
2. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000639 HA-0011
3. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000640 HA-0009
4. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000641 HA-0016
5. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000642 HA-0018
6. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000643 HA-0020
7. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000644 HA-0021
8. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000645 HA-0024
9. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000646 HA-0026
10. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000647 HA-0027
11. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000648 HA-0028
12. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000649 HA-0029
13. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000650 HA-0030
14. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000651 HA-0033
15. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000653 HA-0035
16. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000654 HA-0036
17. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000656 HA-0040
18. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000657 HA-0054
19. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000658 HA-0055
20. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000659 HA-0056
21. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000660 HA-0058
22. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000661 HA-0075
23. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000662 HA-0076
24. hangszer ZONGORA BÖSENDORFER ZONGORA LSZ0000000000663 HA-0083
25. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000664 HA-0101
26. hangszer ZONGORA RÖSLER ZONGORA LSZ0000000000665 F-0214
27. hangszer PIANINO WEINCHBAH ZONGORA LSZ0000000000666 F-0217
28. hangszer PIANINO WEINBACH ZONGORA LSZ0000000000667 F-0218
29. hangszer PIANINO PETROF ZONGORA LSZ0000000000668 F-0219
30. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000669 F-0196
31. hangszer ZONGORA STEINWAY OP:351856 ZONGORA LSZ0000000000671 HA-0008
32. hangszer ZONGORA SCHIMMEL OP:151610 ZONGORA LSZ0000000000672 HA-0041
33. hangszer CSEMBALÓ LINDHOLM CSEMBALLÓ LSZ0000000000673 HA-0042
34. hangszer ZONGORA YAMAHA ZONGORA LSZ0000000000674 HA-0045
35. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000675 HA-0053
36. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000676 HA-0057
37. hangszer ELEKTR. ORGONA YAMAHA ORGONA LSZ0000000000677 HA-0461
38. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000679 Ha-0013
39. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000680 HA-0048
40. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000681 HA-0104
41. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000682 HA-0014
42. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000683 HA-0017
43. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000685 HA-0031
44. hangszer ZONGORA BÖSENDORFER ZONGORA LSZ0000000000686 HA-0037
45. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000687 HA-0039
46. hangszer ZONGORA YAMAHA ZONGORA LSZ0000000000688 HA-0043
47. hangszer ZONGORA YAMAHA ZONGORA LSZ0000000000689 HA-0044
48. hangszer ZONGORA YAMAHA ZONGORA LSZ0000000000690 HA-0046
49. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000691 HA-0072
50. hangszer ZONGORA STEINWAY ZONGORA LSZ0000000000692 HA-0073
51. hangszer ZONGORA SCHIMMEL ZONGORA LSZ0000000000693 HA-0086
52. hangszer ZONGORA BLÜTHNER ZONGORA LSZ0000000000694 F-0208
53. hangszer PETROF PIANINÓ PIANINÓ LSZ0000000000695 F-0220
54. hangszer ZONGORA FÖRSTER ZONGORA LSZ0000000000638 HA-0010

3. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez

A Ménesbirtok Zrt. részére ingyenes tulajdonba adásra kerülő vagyonelemek

Település Helyrajzi szám
1. Mezőhegyes 728/2
2. Mezőhegyes 620/23
3. Mezőhegyes 905/2
4. Mezőhegyes 818
5. Mezőhegyes 820
6. Mezőhegyes 870/1
7. Mezőhegyes 860/5/A/3
8. Mezőhegyes 860/5/A/6
9. Mezőhegyes 0445/41
10. Mezőhegyes 0444/3
11. Mezőhegyes 8
12. Mezőhegyes 805/8
13. Mezőhegyes 726
14. Mezőhegyes 733
15. Mezőhegyes 0443
16. Mezőhegyes 0445/37
17. Mezőhegyes 056/25
18. Mezőhegyes 0121/6
19. Mezőhegyes 0441/4
20. Mezőhegyes 677/1
21. Mezőhegyes 704
22. Mezőhegyes 730
23. Mezőhegyes 729
24. Mezőhegyes 04/10
25. Mezőhegyes 1041/8
26. Mezőhegyes 0417/17
27. Mezőhegyes 0264/6
28. Mezőhegyes 056/7
29. Mezőhegyes 0121/3
30. Mezőhegyes 0185/1
31. Mezőhegyes 0191/14
32. Mezőhegyes 0191/15
33. Mezőhegyes 0369/5
34. Mezőhegyes 038/1
35. Mezőhegyes 0445/36
36. Mezőhegyes 0445/38
37. Mezőhegyes 0445/39
38. Mezőhegyes 1038/15
39. Mezőhegyes 0110/36
40. Mezőhegyes 0454/15
41. Mezőhegyes 805/9

4. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez * 

5. melléklet a 2020. évi CLXXII. törvényhez * 


  Vissza az oldal tetejére