A jogszabály mai napon ( 2023.03.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CLXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási és pénzügyi tárgyú törvények módosításáról * 

1. Egyes állami tulajdonú ingatlanoknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére történő ingyenes tulajdonba adása

1. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján az állam tulajdonában lévő Bicske, külterület 0238/3 és 0238/4 helyrajzi számú ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) tulajdonába kerülnek, az általa vállalt közszolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, a szociális feladatok ellátásának elősegítése, így különösen az egészségügyi és szociális szakdolgozók lakhatási feltételeinek biztosítása céljából.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg. A szerződésben az Ingatlanok forgalmi értékeként a tulajdonosi joggyakorló által megállapított értéket kell megjelölni.

(3) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Ingatlanok tekintetében fennmaradó raktározási tevékenységének térítésmentes biztosítását és az ezzel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését.

(4) A (2) bekezdés szerinti szerződésben a Máltai Szeretetszolgálatnak vállalnia kell, hogy az Ingatlanokon az M1-es autópálya bicskei szakaszának építésekor létesült munkásszálló barakképületeinek és irodaépületeinek bontását, a bontásból származó anyagok elszállítását, a Ingatlanokhoz kapcsolódó tereprendezési feladatokat (a továbbiakban együttesen: Tereprendezés) elvégzi, és a Tereprendezést a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 6 hónapon belül megkezdi.

2. Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 15-17. §, a 23. §, a 26. § (2) bekezdése, a 27-31. §, a 33. §, a 35. § (1) bekezdése, a 44. § b) pontja, a 45. § és az 54. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 26. § (1) bekezdése a HM Arzenál Elektrotechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti cégjegyzékbe történő bejegyzését követő napon lép hatályba.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltétel bekövetkezéséről szóló határozatot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Közlönyben, a feltétel bekövetkezésének a napján közzéteszi.

3-5. * 

3-14. § * 

6. * 

15-17. § * 

7-8. * 

18-22. § * 

9. * 

23. § * 

10. * 

24-25. § * 

11. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

26. § (1) * 

(2) * 

27-31. § * 

12. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

32. § * 

33. § * 

34. § * 

35. § (1) * 

(2) * 

13-15. * 

36-41. § * 

16. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

42-43. § * 

44. § A Postatv.

a) * 

b) * 

lép.

45. § * 

17. * 

46-52. § * 

18. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

53. § * 

54. § * 

19. * 

55-57. § * 

1. melléklet a 2020. évi CLXXIII. törvényhez *