A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. március 30-i (EU) 2020/460 RENDELETE

az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járványra adott válaszként a tagállamok egészségügyi rendszereibe és gazdaságuk más ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról (A koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés) * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, valamint 177. és 178. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A tagállamokat egyedülálló módon érintették a COVID-19 járvány kitörésének következményei. A jelenlegi közegészségügyi válság visszaveti a növekedést a tagállamokban, ez pedig súlyosbítja az egészségügyi rendszereikben és gazdaságuk más ágazataiban szükséges közberuházások hirtelen és jelentős növekedése miatt kialakult súlyos likviditási hiányt. Ezáltal olyan kivételes helyzet állt elő, amely egyedi intézkedéseket tesz szükségessé.

(2) Létfontosságú, hogy a tagállamokban a likviditás és az állami források hiánya ne szabjon gátat az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (a továbbiakban: az ERFA), az Európai Szociális Alapból (a továbbiakban: az ESZA) és a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: a KA) (a továbbiakban együttesen: az Alapok), valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (a továbbiakban: az ETHA) támogatott programok keretében megvalósuló, a COVID-19 járvány elleni küzdelemhez szükséges beruházásoknak.

(3) A közegészségügyi válság hatásainak kezelése érdekében az ERFA-nak szükség esetén átmeneti intézkedésként támogatnia kell a kis- és középvállalkozások (kkv-k) működő tőkéjének finanszírozását a közegészségügyi válságra való hatékony reagálás céljából.

(4) A közegészségügyi válság hatásainak kezelése érdekében az ERFA-nak a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítését célzó beruházási prioritása ki kell, hogy terjedjen az egészségügyi szolgáltatások válsághelyzetekre való reagálási képességeinek erősítéséhez szükséges termékekbe és szolgáltatásokba történő beruházásokra.

(5) A COVID-19 járvány kezeléséhez szükséges nagyobb rugalmasság biztosítása érdekében a tagállamok számára nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a programok végrehajtása terén, valamint a Bizottság határozatát nem igénylő, egyszerűsített eljárásról kell rendelkezni az operatív programok módosításához. Egyértelművé kell tenni, hogy az ilyen módosításokról milyen információkat kell benyújtani a Bizottságnak.

(6) A közegészségügyi válság hatásainak kezelése érdekében átmeneti intézkedésként az Alapok által finanszírozott pénzügyi eszközöknek szükség esetén működő tőke formájában is támogatást kell biztosítaniuk a kkv-k számára a közegészségügyi válságra való hatékony reagálás céljából.

(7) A közegészségügyi válság hatásainak azonnali kezelése érdekében a válsághelyzetekre való reagálási képesség növelését célzó műveletekre fordított kiadások 2020. február 1-jétől kezdve kell, hogy elszámolhatók legyenek.

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamoknak elegendő pénzügyi eszköz álljon rendelkezésére a szükséges beruházások késedelem nélküli végrehajtásához, helyénvaló, hogy a Bizottság ne adjon ki visszafizetési felszólításokat a 2020-ban benyújtott éves pénzügyi kimutatások alá tartozó, tagállamoktól visszatéríttetendő összegek tekintetében. A tagállamoknak a vissza nem téríttetett összegeket a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos olyan beruházások felgyorsítására kell felhasználniuk, amelyek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  és az alapspecifikus szabályok szerint támogathatók.

(9) A 2020-ban vissza nem téríttetett összegeket a programok lezárásakor kell elszámolni vagy visszatéríttetni.

(10) A közegészségügyi válság hatásainak kezelése érdekében az ETHA-nak támogatást kell nyújtania a kölcsönös kockázatkezelési alapoknak és az állományokra vonatkozó biztosítási rendszereknek a közegészségügyi válság által sújtott halászok és akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók jövedelmének védelme céljából.

(11) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a közegészségügyi válság hatásainak kezelését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a javasolt intézkedés terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(12) Mivel a támogatásra sürgősen szükség van, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(13) Tekintettel a COVID-19 járvány kitörésére és az ahhoz kapcsolódó közegészségügyi válság kezelésének sürgősségére, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(14) Az 1301/2013/EU * , az 1303/2013/EU és az 508/2014/EU *  európai parlamenti és tanácsi rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1301/2013/EU rendelet módosításai

Az 1301/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Ezenkívül közegészségügyi válsághelyzet hatékony kezelését célzó átmeneti intézkedésként az ERFA szükség esetén támogathatja a kkv-k működő tőkéjének finanszírozását.”

2. Az 5. cikk 1. pontja b) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b) a vállalkozások K+I beraházásainak előmozdítása, valamint a vállalkozások, a kutatási és fejlesztési központok és a felsőoktatási ágazat közötti kapcsolatok és szinergiák létrehozása, különös tekintettel a termék- és szolgáltatásfejlesztésbe, a technológiaátadásba, a társadalmi innovációba, az ökoinnovációba és a közszolgálati alkalmazásokba, a keresletélénkítésbe, a hálózatépítésbe, a klaszterekbe és az intelligens specializáció általi nyílt innovációba történő beruházásokra, továbbá a technológiai és alkalmazott kutatás, a kísérleti programok, a korai termékhitelesítési intézkedések, az alaptechnológiák fejlett gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása, különösen a kulcsfontosságú alaptechnológiák terén és az általános célú technológiák terjesztése terén, továbbá az egészségügyi szolgálatok válsághelyzetekre való reagálási képességeinek megerősítéséhez szükséges beruházások előmozdítása;”

2. cikk

Az 1303/2013/EU rendelet módosításai

Az 1303/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 30. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az ESZA-ból támogatott programok esetében a tagállam 2020. február 1-jétől kezdődően a programozási időszak során egy prioritás forrásainak legfeljebb 8%-át, de az adott program költségvetésének legfeljebb 4%-át átcsoportosíthatja ugyanazon program ugyanazon alapjának egy másik prioritásához.

Az ilyen átcsoportosítások nem érinthetik a korábbi éveket. Az ilyen átcsoportosításokat úgy kell tekinteni, hogy azok nem jelentősek, és az ilyen átcsoportosításokhoz nem szükséges a program módosításáról szóló bizottsági határozat. Meg kell azonban felelniük minden szabályozási követelménynek, és a monitoringbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia őket. A tagállam megküldi a Bizottságnak a felülvizsgált pénzügyi táblázatokat.”

2. A 37. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A közegészségügyi válság hatékony kezelése céljából - szükség esetén átmeneti intézkedésként - a pénzügyi eszközökből működő tőke formájában is nyújtható támogatás kkv-k részére.”

3. A 65. cikk (10) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A (9) bekezdéstől eltérve a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban a válsághelyzetekre való reagálási képességet javító műveletekre fordított kiadások 2020. február 1-jétől kezdődően számolhatók el.”

4. A 96. cikk (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(10) A 30. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén határozatot fogad el az e cikk hatálya alá tartozó operatív program minden elemének jóváhagyásáról - beleértve azok minden későbbi módosítását is -, kivéve a (2) bekezdés első albekezdése b) pontja vi. alpontjának, c) pontja v. alpontjának és e) pontjának hatálya, a (4) és (5) bekezdés hatálya, a (6) bekezdés a) és c) pontjának hatálya, valamint a (7) bekezdés hatálya alá tartozó elemeket, amelyek tagállami hatáskörben maradnak.”

5. A 139. cikk (7) bekezdése a következő albekezdésekkel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérve a Bizottság nem ad ki visszafizetési felszólításokat a 2020-ban benyújtott pénzügyi kimutatások alá tartozó, tagállamoktól beszedendő összegek tekintetében. A vissza nem téríttetett összegeket a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos olyan beruházások felgyorsítására kell felhasználni, amelyek e rendelet és az alapspecifikus szabályok szerint támogathatók.

A vissza nem téríttetett összegeket a programok lezárásakor kell elszámolni vagy visszatéríttetni.”

3. cikk

Az 508/2014/EU rendelet módosításai

Az 508/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 35. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Kölcsönös kockázatkezelési alapok a közegészségügyi válságok, a kedvezőtlen időjárási jelenségek és környezeti balesetek kezelésére”;

b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ETHA-ból hozzájárulást lehet nyújtani olyan kölcsönös kockázatkezelési alapok számára, amelyek pénzügyi kompenzációt nyújtanak a halászok számára a közegészségügyi válsághelyzetek, kedvezőtlen időjárási jelenségek vagy környezeti baleset okozta gazdasági károkért, valamint halászoknak vagy halászhajóknak a halászati tevékenységük végzése során tengeri baleset miatt felmerült mentési költségeiért.”;

c) az (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A tagállamok meghatározzák a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásának és irányításának szabályait, különösen a halászoknak az (1) bekezdésben említett közegészségügyi válsághelyzetek, kedvezőtlen időjárási jelenségek, környezeti balesetek vagy tengeri balesetek esetén nyújtott kompenzációs kifizetések, illetve a halászok kompenzációra való jogosultsága tekintetében, valamint az említett szabályok betartásának felügyelete és ellenőrzése vonatkozásában. A tagállamok biztosítják, hogy az alapra vonatkozó szabályok rendelkezzenek a halász gondatlansága esetén alkalmazandó szankciókról is.

(6) Azon események minősülnek az (1) bekezdésben említett közegészségügyi válsághelyzeteknek, kedvezőtlen időjárási jelenségeknek, környezeti baleseteknek vagy tengeri baleseteknek, amelyeket az érintett tagállam illetékes hatósága hivatalosan megtörténtnek ismer el”;

d) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8) Az (1) bekezdés szerinti támogatás kizárólag olyan, közegészségügyi válsághelyzetek, kedvezőtlen időjárási jelenségek, környezeti balesetek vagy tengeri balesetek okozta gazdasági károk esetében nyújtható, amelyeknek az összege meghaladja az érintett vállalkozásnak - az előző három naptári év árbevételének átlagolásával számított -éves árbevétele 30%-át”.

2. Az 57. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„e) közegészségügyi válsághelyzetek.”.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. március 30-án.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI G. GRLIC RADMAN

  Vissza az oldal tetejére