A jogszabály mai napon ( 2021.09.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

517/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelettől eltérő, veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Országos Kórházi Főigazgatóságról szóló 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet szabályait a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az Országos Kórházi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ) a veszélyhelyzet ideje alatt az Operatív Törzs vezetőjeként kijelölt rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) A veszélyhelyzet ideje alatt

a) az OKFŐ szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak módosítását a miniszter - a miniszterelnök jóváhagyását követően - normatív utasításban adja ki,

b) az országos kórház-főigazgatót a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,

c) *  az országos kórház-főigazgató személyi illetményét az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a miniszter javaslatára a miniszterelnök állapítja meg,

d) az országos kórház-főigazgató felett a b) és c) pontban nem szereplő munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(3) *  A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató és az országos kórházfőigazgató-helyettes személyi illetményének vonatkozásában nem alkalmazandó a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény. Az országos kórház-főigazgató a (2) bekezdés c) pontja alapján megállapított személyi illetményére, valamint az országos kórházfőigazgató-helyettes az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése alapján megállapított személyi illetményére a kinevezésének kezdőnapjára visszamenőleg jogosult.

2/A. § *  (1) Az irányító szerv személyében a 2. § (1) bekezdése alapján történt változás miatt - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ában foglaltaktól eltérően - nem kell az OKFŐ alapító okiratát módosítani.

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 19. alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a központi költségvetés XX. fejezet 10. cím 1. alcím tekintetében az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése szerinti tagja.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § * 


  Vissza az oldal tetejére