A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. április 17-i (EU, Euratom) 2020/538 RENDELETE

a 2014-2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom rendeletnek a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék hatályára tekintettel történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 312. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A COVID-19-járvány és a kapcsolódó népegészségügyi és gazdasági válsághelyzet, amely rendkívüli intézkedéseket tesz szükségessé, nagy nyomás alá helyezte a többéves pénzügyi keret felső határain belül és kívül rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat.

(2) Annak érdekében, hogy az Unió az (EU) 2020/521 tanácsi rendelet *  alapján a COVID-19-járvány és a hozzá kapcsolódó népegészségügyi és gazdasági válság nyomán megfelelő válaszintézkedéseket tudjon finanszírozni, szükséges azon célok módosítása, amelyekre a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében rendelkezésre álló előirányzatok felhasználhatók, amennyiben azok a növekedésre és foglalkoztatásra, különösen a fiatalok foglalkoztatására, valamint a migrációra és a biztonsági intézkedésekre vonatkoznak.

(3) Ez a rendelet közvetlenül kapcsolódik az Unió 2020. évi általános költségvetéséhez fűzött 2. sz. költségvetésmódosításban foglalt finanszírozáshoz, amelynek révén az Unió igénybe veszi a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot a COVID-19-járvánnyal kapcsolatos intézkedések finanszírozásához. Az említett költségvetésmódosítással való teljes összhang biztosítása érdekében e rendeletet elfogadása napjától kell alkalmazni.

(4) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergiaközösségből történő kilépéséről szóló megállapodás *  (a továbbiakban: a kilépésről szóló megállapodás) 135. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet *  azon módosításai, amelyeket e megállapodás hatálybalépésének napján vagy azt követően fogadnak el, nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra, amennyiben ezek a módosítások kihatnak az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeire. Az ebben a rendeletben előírt módosítások a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék felhasználása céljának módosítására korlátozódnak, és nem növelik a pénzügyi kötelezettségeket. Célszerű ezért egyértelművé tenni, hogy a kilépéséről szóló megállapodás 135. cikkének (2) bekezdése tekintetében az e rendeletben meghatározott módosítások nincsenek hatással az Egyesült Királyság pénzügyi kötelezettségeire és ennek megfelelően azok alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

(5) Tekintettel a COVID-19-járványra és arra, hogy sürgősen megfelelő finanszírozást kell nyújtani a megfelelő válaszintézkedések lehetővé tétele érdekében, helyénvalónak tartott eltérést biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszaktól.

(6) Az 1311/2013/EU, Euratom rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1311/2013/EU, Euratom rendelet a következőképpen módosul:

1. a 3. cikk (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A költségvetésben szerepeltethetők a vonatkozó fejezeteknek a többéves pénzügyi keretben rögzített felső határát meghaladó kötelezettségvállalási előirányzatok, amennyiben a 2012/2002/EK tanácsi rendelettel * , az 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel * , valamint a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodással *  összhangban szükség van a sürgősségisegély-tartalék, az Európai Unió Szolidaritási Alapja, a Rugalmassági Eszköz, az Európai Globalizados Alkalmazkodási Alap, a rendkívüli tartalék, az ifjúsági munkanélküliség kezelésére és a kutatás erősítésére vonatkozó specifikus rugalmasság, továbbá a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék forrásainak igénybevételére.”

2. A 14. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék”;

b) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határai alatt rendelkezésre álló mozgástérből a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot kell képezni, és azt a 2016-2020-as időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított felső határokat meghaladóan kell rendelkezésre bocsátani.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet az elfogadásának napjától kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIC RADMAN


  Vissza az oldal tetejére