A jogszabály mai napon ( 2021.09.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatra vezényelt, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti állomány tagja és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona „(a továbbiakban együtt: vezényelt állomány), valamint a Hjt. 1. § (1) bekezdése szerinti honvéd tisztjelöltek naponta 10 000 Ft összegű fokozott igénybevételi illetménypótlékra jogosult.

(2) A vezényelt állomány a Hjt. 107. § (1) bekezdésétől eltérően nem jogosult az őr-, az ügyeleti és a készenléti szolgálat teljesítésének ellentételezéseként a Hjt. 128. § (3) bekezdése szerinti illetménypótlékra.

(3) A vezényelt állományra nem alkalmazható a Hjt. 101. § (3) bekezdése, 104. §-a, 237/F. § (4) és (5) bekezdése, 247/H. §-a és 247/I. § (5) bekezdése.

(4) A vezényelt állomány pihentetéséről az állományilletékes parancsnok a vezénylés megszűnését követően közvetlenül, szolgálatmentesség biztosításával gondoskodik.

(5) Aki az (1) bekezdés szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlékban részesült, arra a Hjt. 97. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaszüneti napon, valamint a rá irányadó heti pihenőnapon történő szolgálatteljesítését nem kell kétszeresen figyelembe venni.

(6) A vezényelt állománynak a veszélyhelyzet kihirdetésétől az e rendelet hatálybalépését megelőző napig teljesített túlszolgálata tekintetében - a Hjt. 247/H. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően - a túlszolgálatért annak időtartamával azonos mértékű szabadidő jár, melyet legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül kell kiadni.

(7) A (6) bekezdés szerinti szabadidő kétszeresére jogosult az a (6) bekezdés szerint túlszolgálatot teljesítő, aki a heti pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített túlszolgálatot.

(8) *  A honvéd tisztjelölt a Hjt. 230. § (5) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet megszűnéséig a Hvt. 36. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladat ellátására is vezényelhető, amely esetben a Hvt. e feladat ellátására vonatkozó rendelkezéseit a honvéd tisztjelöltre is alkalmazni kell.

(9) *  A (8) bekezdés szerinti feladat ellátására vezényelt honvéd tisztjelölt napi szolgálatteljesítése tekintetében a Hjt. 225. § (2) bekezdésétől eltérően a Hjt. 96. és 101. §-át kell alkalmazni.

(10) *  A Hjt. 219. § (1) és (1c) bekezdésétől eltérően a Hjt. 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona számára a tényleges szolgálatteljesítésének jellegére tekintettel laktanyai elhelyezés is biztosítható.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § * 


  Vissza az oldal tetejére