A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. április 23-i (EU) 2020/560 RENDELETE

az 508/2014/EU és az 1379/2013/EU rendeletnek a COVID-19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatásának enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 43. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A halászati és akvakultúra-ágazatot különösen súlyosan érintette az a piaci zavar, amelyet a keresletnek a COVID-19-járvány nyomán tapasztalható jelentős visszaesése idézett elő. Az értékesítő helyek, piacok, nagykereskedelmi árusítóhelyek és forgalmazási láncok lezárása jelentős ár- és volumencsökkenést eredményezett. A kereslet és az árak visszaesése, ezzel együtt az ellátási lánc sebezhetősége és összetettsége miatt veszteségessé vált a halászflották működése és a vízi eredetű élelmiszertermékek termelése. Következésképpen a halászok kénytelenek a kikötőben maradni, a haltenyésztőknek pedig heteken belül ki kell selejtezniük vagy meg kell semmisíteniük a termékeket.

(2) Lehetővé kell tenni, hogy az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel *  létrehozott Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 2020. december 31-ig támogassa a COVID-19-járványnak a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatását enyhítő egyedi intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a halászati tevékenységek - többek között a belvízi halászat és a partról történő halászat - ideiglenes szüneteltetésének támogatását, valamint az akvakultúra-termelőket és a feldolgozó vállalkozásokat ért és a legkülső régiókban bekövetkezett bizonyos gazdasági veszteségek tekintetében nyújtott támogatást, feltéve, hogy azok a COVID-19-járvány következményei. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk az akvakultúra-termelők és a feldolgozó vállalkozások részére forgótőke nyújtását, és a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai számára a halászati és akvakultúra-termékek tárolásához nyújtott, az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  szerinti támogatást is. Az ezen intézkedések keretében támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadásoknak 2020. február 1-jétől támogathatóknak kell lenniük.

(3) Az ETHA-ból finanszírozandó, megosztott irányítás alá tartozó kötelezettségvállalásokhoz rendelkezésre álló forrásokat olyan bontás szerint kell megadni, amely biztosítja, hogy rögzített összegek kerüljenek megállapításra a halászati ellenőrzésre és a tudományos adatok gyűjtésére - lehetővé téve, hogy ezen összegek 10%-át a COVID-19-járvány enyhítésével kapcsolatos intézkedésekre használják fel -, valamint a legkülső régiók többletköltségeinek ellentételezésére. A megosztott irányítás keretében rendelkezésre álló egyéb forrásokat a tagállamoknak saját szükségleteik szerint kell elosztaniuk.

(4) Tekintettel a COVID-19-járvány jelentős társadalmi-gazdasági következményeire és a gazdaság likviditásának szükségességére, a támogatható közkiadások legfeljebb 75%-os társfinanszírozási arányával lehetővé kell tenni a halászati tevékenységek COVID-19-járvánnyal kapcsolatos válság miatti ideiglenes szüneteltetésének támogatását.

(5) Mivel a COVID-19-járvány következményeinek kezelése érdekében rugalmasan kell átcsoportosítani a pénzügyi forrásokat, a halászati tevékenységeknek az említett járvány miatti ideiglenes szüneteltetéséhez nyújtott támogatásra nem vonatkozhat pénzügyi felső határ. Ez nem érintheti a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésének egyéb eseteire vonatkozó meglévő pénzügyi felső határokat. Továbbra is érvényben kell tartani azt a kötelezettséget, amely szerint az ideiglenes szüneteltetéshez nyújtott támogatást le kell vonni az ugyanazon hajó számára a halászati tevékenység végleges beszüntetéséhez nyújtott támogatásból. A COVID-19-járvány enyhítésével kapcsolatos intézkedések tekintetében a 120 napos tevékenységre vonatkozó követelményt arányosan csökkenteni kell azon hajók tulajdonosai számára, amelyeket a támogatás iránti kérelmet megelőző két évnél rövidebb ideje lajstromoztak, és azon halászok számára, akik a támogatás iránti kérelmet megelőző két évnél rövidebb ideje kezdték meg tevékenységüket.

(6) A szükséges támogatás nyújtásának sürgősségére való tekintettel lehetővé kell tenni az egyszerűsített eljárás hatályának kiterjesztését, hogy az kiterjedjen az operatív programoknak az egyedi intézkedésekkel kapcsolatos módosításaira és a pénzügyi forrásoknak a COVID-19-járvány következményeinek kezelése érdekében az említett programokhoz történő átcsoportosítására. Ennek az egyszerűsített eljárásnak ki kell terjednie az érintett intézkedések maradéktalan végrehajtásához szükséges valamennyi módosításra, beleértve az intézkedések bevezetését és a támogatás kiszámítására szolgáló módszerek ismertetését is.

(7) Tekintettel arra, hogy a termelői szervezetek kulcsszerepet játszanak a válság kezelésében, a termelési és értékesítési tervek támogatásának felső határát a forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12%-ára kell emelni. Lehetővé kell tenni továbbá a tagállamok számára, hogy a termelői szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás legfeljebb 100%-áig terjedő előleget nyújtsanak.

(8) A halászati és akvakultúra-tevékenységeknek a COVID-19-járvány miatti hirtelen megszakadása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacai ebből következő veszélybe kerülésének kockázata indokolttá teszi az emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek tárolására szolgáló mechanizmus létrehozását. Ennek célkitűzése a nagyobb piaci stabilitás ösztönzése, az ilyen termékek pazarlása vagy nem emberi élelmezési célokra történő felhasználása kockázatának csökkentése, valamint a válság által a termékekkel elérhető nyereségre gyakorolt hatás enyhítéséhez történő hozzájárulás. Ennek a mechanizmusnak lehetővé kell tennie a halászati és akvakultúra-termelők számára, hogy a hasonló fajok esetében ugyanazokat a megőrzési vagy tartósítási technikákat alkalmazzák a termelők közötti tisztességes verseny fenntartásának biztosítása érdekében.

(9) Tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek iránti keresletnek a COVID-19-járvány miatti hirtelen visszaesésére és mértékére, lehetővé kell tenni a tárolási támogatásra jogosult mennyiségeknek az érintett termékek érintett termelői szervezet által értékesítésre kínált éves mennyiségének 25%-ára történő növelését.

(10) Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok gyorsan reagáljanak a COVID-19-járvány hirtelen bekövetkeztére és kiszámíthatatlanságára, a tagállamoknak jogosultaknak kell lenniük arra, hogy termelői szervezeteik számára intervenciós árakat állapítsanak meg a tárolási mechanizmus aktiválásához. Ezeket az intervenciós árakat úgy kell meghatározni, hogy fennmaradjon a gazdasági szereplők közötti tisztességes verseny.

(11) Az ETHA-ból való támogatásnak rendelkezésre kell állnia azon intézkedések számára is, amelyek a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a COVID-19-járvány következtében a gazdasági szereplőket - különösen a hal árának csökkenéséből és a megnövekedett tárolási költségekből eredően - ért gazdasági veszteségek ellentételezésére szolgálnak. A Bizottságnak haladéktalanul jóvá kell hagynia a tagállamok által javasolt ilyen intézkedéseket.

(12) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a COVID-19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásának enyhítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a javasolt intézkedés terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13) Mivel a támogatás nyújtására sürgősen szükség van, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kellene lépnie.

(14) Tekintettel a COVID-19-járvány kitörésére és az általa a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatás kezelésének sürgősségére, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(15) Az 508/2014/EU és az 1379/2013/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 508/2014/EU rendelet módosításai

Az 508/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

A megosztott irányítás keretébe tartozó költségvetési források

(1) A 2014 és 2020 közötti időszak vonatkozásában az ETHA-ból finanszírozandó kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló, a megosztott irányítás keretébe tartozó források összege - a II. mellékletben feltüntetett éves bontásnak megfelelően - jelenlegi árakon 5 749 331 600 EUR.

(2) Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 580 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 76. cikk szerinti ellenőrzési és végrehajtási intézkedésekre.

(3) Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 520 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 77. cikk szerinti adatgyűjtési intézkedésekre.

(4) Az V. cím V. fejezete értelmében a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 192 500 000 EUR-t kell elkülöníteni. Az ellentételezés éves szinten nem haladhatja meg:

a) a 6 450 000 EUR-t az Azori-szigetek és Madeira esetében;

b) a 8 700 000 EUR-t a Kanári-szigetek esetében;

c) a 12 350 000 EUR-t az EUMSZ 349. cikkében említett francia legkülső régiók esetében.

(5) A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a (2) és a (3) bekezdés alapján rendelkezésre álló forrásokat mindkét említett bekezdés céljaira egyaránt felhasználják.

(6) A (2) és a (3) bekezdésben említett költségvetési források 10%-a fordítható a COVID-19-járvány hatásainak enyhítésével kapcsolatos intézkedésekre.”

2. A 16. cikk (1) bekezdése bevezető szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 13. cikk (1) bekezdésében említett, tagállami kötelezettségvállalások céljára a 2014 és 2020 közötti időszakban rendelkezésre álló, a II. mellékletben feltüntetett források összegének meghatározása az alábbi objektív kritériumok alapján történik:”

3. A 22. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„e) a 33. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, a 35. cikkben, a 44. cikk (4a) bekezdésében, az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, az 57., a 66., és a 67. cikkben, valamint a 69. cikk (3) bekezdésében említett támogatás, ideértve a pénzügyi forrásoknak a COVID-19-járvány következményeinek kezelése érdekében az operatív programokhoz történő átcsoportosítását is.”;

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 33. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, a 34. cikkben és a 41. cikk (2) bekezdésében említett támogatásra.”

4. A 25. cikk (3) bekezdése bevezető szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

„(3) E cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül a 33. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában és a 34. cikkben említett intézkedésekhez, valamint a főhajtóműnek vagy a segédhajtóműveknek a 41. cikkben említett cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez az ETHA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg az alábbi két küszöbérték közül a magasabbat:”

5. A 33. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az ETHA támogathatja a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges intézkedéseket a következő esetekben:

a) az 1380/2013/EU rendelet 12., illetve 13. cikkében említett bizottsági intézkedések, illetve tagállami szükséghelyzeti intézkedések, vagy az említett rendelet 7. cikkében említett állományvédelmi intézkedések végrehajtásakor, a biológiai nyugalmi időszakokat is beleértve;

b) fenntartható halászati partnerségi megállapodásoknak vagy azok jegyzőkönyveinek a meg nem újításakor;

c) abban az esetben, ha a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetését az 1967/2006/EK tanácsi rendelet *  szerint elfogadott gazdálkodási terv vagy az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke alapján elfogadott többéves terv irányozza elő, mivel a halászati erőkifejtést - tudományos szakvélemény alapján - csökkenteni kell az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével vagy 2. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban lévő célkitűzések eléréséhez;

d) amennyiben a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésére a COVID-19-járvány következtében, 2020. február 1-je és december 31-e között kerül sor, többek között a fenntartható halászati partnerségi megállapodás alapján működő hajók esetében.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének második albekezdésével összhangban és az említett bekezdés első albekezdésétől eltérve az e bekezdés első albekezdésének d) pontja alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésének a), b) és c) pontjában említett támogatás a 2014 és 2020 közötti időszak folyamán hajónként legfeljebb hat hónapos időtartamig nyújtható. Ez a maximális időtartam nem alkalmazható az említett albekezdés d) pontjában említett támogatásra.”

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Az (1) bekezdés d) pontja céljából a következő eltérések alkalmazandók:

a) a (3) bekezdés a) pontjától eltérve, ha valamely halászhajót a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában két évnél rövidebb ideje lajstromoztak az uniós halászflotta-nyilvántartásban, a tagállamok az utolsó két naptári évre vonatkozó 120 nap arányos részeként is megállapíthatják az adott hajó számára előírt halászati tevékenységek minimális napjainak számát;

b) a (3) bekezdés b) pontjától eltérve, ha valamely halász a támogatási kérelem benyújtásának időpontját kevesebb mint két évvel megelőzően kezdett el dolgozni egy uniós halászhajó fedélzetén, a tagállamok az utolsó két naptári évre vonatkozó 120 nap arányos részeként is megállapíthatják az adott halász számára előírt munkanapok minimális számát;

c) a (3) bekezdéstől eltérve, azok a partról történő halászatot folytató halászok is részesülhetnek támogatásban, akik a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 120 napot dolgoztak. Amennyiben valamely partról történő halászatot folytató halász a támogatási kérelem benyújtásának időpontját kevesebb mint két évvel megelőzően kezdett el halászként dolgozni, a tagállamok az utolsó két naptári évre vonatkozó 120 nap arányos részeként is megállapíthatják az adott halász számára előírt munkanapok minimális számát.”

6. A 44. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az ETHA a 33. cikkben megállapított feltételek mellett támogathatja a halászati tevékenységeknek a COVID-19-járvány miatti ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges, a 33. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt intézkedéseket.”;

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Az (1) és a (4a) bekezdés alkalmazásában:

a) a 30., a 32., a 33., a 38., a 39., a 41. és a 42. cikkben szereplő, halászhajókra vonatkozó hivatkozások a kizárólag belvizeken működő hajókra vonatkozó hivatkozásokként értendők;

b) a 38. cikkben szereplő, a tengeri környezetre vonatkozó hivatkozások a belvízi hajó működésének helye szerinti környezetre vonatkozó hivatkozásokként értendők.”

7. Az 55. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„55. cikk

Közegészségügyi intézkedések

(1) Az ETHA a következő ellentételezési rendszereket támogathatja:

a) a puhatestű-tenyésztők ellentételezése a tenyésztett puhatestűek lehalászásának - kizárólag közegészségügyi okok miatti - ideiglenes felfüggesztéséért;

b) az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók számára forgótőke és ellentételezés nyújtása.

Az első albekezdés b) pontjában említett ellentételezés a termelésnek és az értékesítésnek a COVID-19-járvány következtében történő, 2020. február 1. és december 31. közötti ideiglenes felfüggesztéséért vagy csökkentéséért, valamint a tárolási többletköltségekért nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás kizárólag akkor nyújtható, ha a lehalászásnak a puhatestűek szennyeződése miatti felfüggesztése toxintermelő planktonok elszaporodása vagy biotoxinokat tartalmazó planktonok jelenléte következtében történt, és feltéve, hogy:

a) a szennyeződés több mint négy egymást követő hónapon át tart; vagy

b) a lehalászás felfüggesztése miatti veszteség - az érintett vállalkozásnak a lehalászás felfüggesztését megelőző három naptári évi átlagos forgalma alapján számítva - meghaladja az érintett vállalkozás éves forgalmának 25%-át.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a tagállamok különös szabályokat határozhatnak meg a három évnél rövidebb tevékenységi időszakkal rendelkező vállalkozások esetében elvégzendő számításokra vonatkozóan.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellentételezés a teljes programozási időszak során legfeljebb 12 hónapig nyújtható. Kellően indokolt esetben ez az időszak további legfeljebb 12 hónappal, összesen legfeljebb 24 hónapra meghosszabbítható.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének második albekezdésével összhangban és az említett bekezdés első albekezdésétől eltérve az e cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.”

8. A 66. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) Az e cikk szerint évente, termelői szervezetenként nyújtott támogatás nem haladhatja meg az adott termelői szervezet által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12%-át. Az újonnan elismert termelői szervezetek esetében ez a támogatás nem haladhatja meg a szervezet tagjai által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12%-át.

(4) Az érintett tagállam a pénzügyi támogatás 50-100%-ának megfelelő összegű előleget nyújthat a termelési és piaci értékesítési tervnek az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkének (3) bekezdése szerinti jóváhagyását követően.”

9. A 67. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Amennyiben erre a COVID-19-járvány miatt szükség van, az ETHA a következő feltételek szerint támogatást nyújthat az olyan elismert termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak nyújtott ellentételezéshez, amelyek az 1379/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt halászati vagy akvakultúra-termékeket vagy az említett rendelet I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékeket tárolnak, feltéve, hogy a szóban forgó termékeket az említett rendelet 30. és 31. cikkének megfelelően tárolják:

a) a tárolási támogatás összege nem haladhatja meg a szóban forgó termékek stabilizálásához és tárolásához szükséges intézkedések technikai és pénzügyi költségeinek összegét;

b) a tárolási támogatásra jogosult mennyiségek nem haladják meg az érintett termékek termelői szervezet által évente értékesítésre kínált mennyiségének 25%-át;

c) az évente nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezet tagjai által a 2017 és 2019 közötti időszakban forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 20%-át.

Az első albekezdés c) pontja alkalmazásában, amennyiben a termelői szervezet tagjai a 2017 és 2019 közötti időszakban nem hoztak forgalomba terméket, a tagok által az első három termelési évben forgalomba hozott termékek átlagos éves értékét kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatás 2020. december 31-én megszűnik.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének második albekezdésével összhangban és az említett bekezdés első albekezdésétől eltérve az e cikk alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.”

10. A 69. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ETHA az akvakultúra-ágazati termelők számára az 55. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott alkalmazási körön belül a feldolgozó vállalkozások számára is nyújthat támogatást forgótőke és ellentételezés formájában.”

11. A 70. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1) Az ETHA támogathatja az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezését.

Az ETHA támogathatja a COVID-19-járványból - különösen a hal árának csökkenéséből és a megnövekedett tárolási költségekből - eredő gazdasági veszteségek ellentételezését szolgáló intézkedéseket is.”

12. A 72. cikk (2) bekezdésének helyébe következő szöveg lép:

„(2) A tagállamok módosíthatják az (1) bekezdésben említett ellentételezési terv tartalmát. A módosításokat a tagállamok benyújtják a Bizottságnak. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határoz a módosítások jóváhagyásáról. Amennyiben a módosítások a COVID-19-járványból eredő gazdasági veszteségek ellentételezését szolgáló, a 70. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti intézkedéseket érintik, a Bizottság a módosítás benyújtásától számított 15 napon belül elfogadja az ilyen végrehajtási jogi aktusokat. E cikk (4) bekezdése ellenére, a COVID-19-járványból eredő gazdasági veszteségek ellentételezését szolgáló intézkedésekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok meghatározzák a többletköltségek számításának módját és a tagállamok általi végrehajtás módját is.”

13. A 79. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

14. A 94. cikk (3) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c) a 33. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, a 34. cikkben és a 41. cikk (2) bekezdésében említett támogatás esetében a támogatható közkiadások 50%-a;”.

15. A 95. cikk (2) bekezdése e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e) a művelet a 33. vagy a 34. cikk szerinti támogatáshoz vagy az 54., az 55. vagy az 56. cikk, illetve a 69. cikk (3) bekezdése szerinti ellentételezésekhez kapcsolódik;”.

2. cikk

Az 1379/2013/EU rendelet módosításai

Az 1379/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„f) az akvakultúra-termékek átmeneti tárolásának e rendelet 30. és 31. cikkével összhangban történő irányítása.”

2. A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„30. cikk

Tárolási mechanizmus

A halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetek pénzügyi támogatásban részesülhetnek az e rendelet II. mellékletében felsorolt termékek vagy az I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékek tárolásához, feltéve, hogy:

a) teljesítik a tárolási támogatás 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben *  meghatározott feltételeit;

b) a termékeket a termelői szervezetek forgalomba hozták, de azokra nem sikerült vevőt találni a 31. cikkben említett intervenciós áron;

c) a termékek adott esetben megfelelnek a 33. cikkel összhangban megállapított közös forgalmazási előírásoknak, és emberi fogyasztás céljára megfelelő minőségűek;

d) a termékeket stabilizálták, feldolgozták és tartályokban vagy rekeszekben tárolják, vagy pedig - hajón vagy szárazföldi létesítményben történő - fagyasztás, illetve sózás, szárítás, marinírozás és adott esetben forralás és pasztőrözés útján tárolják, függetlenül attól, hogy a termékek filézettek, daraboltak vagy adott esetben lefejezettek-e;

e) az akvakultúra-termékeket nem élve tárolják;

f) a termékek a tárolást követően később visszakerülnek az emberi fogyasztásra szánt termékek piacára; és

g) a termékeket legalább öt napig tárolják.”

3. A 31. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az e rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre vagy az I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan az egyes termelői szervezetek minden egyes év kezdete előtt külön-külön javaslatot nyújthatnak be a 30. cikkben említett tárolási mechanizmust aktiváló intervenciós árra.”;

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben valamely tagállam a COVID-19-járványt megelőzően nem határozta meg a (4) bekezdés szerinti intervenciós árakat, annak a tagállamnak a (2) és a (3) bekezdésben említett kritériumok alapján haladéktalanul meg kell határoznia az érintett intervenciós árakat. Az említett árakat nyilvánosságra hozzák.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 23-án.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D.M. SASSOLI G. GRLIĆ RADMAN

  Vissza az oldal tetejére