A jogszabály mai napon ( 2021.06.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.30. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,

ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,

ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,

ad) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,

ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,

af) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,

ag) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és szerződéses katonai,

ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,

ai) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) szerinti,

aj) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,

ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint

al) a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői

jogviszonyban állókra és

b) a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra

[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. § E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni

a) a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.

3. § (1) A foglalkoztatott a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra (a továbbiakban: kompenzáció) a 2021. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta a (2)-(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés kivételével - nem létesített.

(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.

(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy élettársa.

(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,

a) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult.

(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb és

a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség legalább 50 000 forint,

aa) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

szerinti kompenzációra jogosult;

b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye

a) 2,29%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre

aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult, ha a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.

(9) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő - 100 forintra kerekített összegű - kompenzációra jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt - a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével - kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

(10) Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(11) Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)-(9) bekezdés szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti

a) a 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés,

b) a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

(12) Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.

(13) A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni, a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

(14) Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra a (2)-(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.

(15) Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

(16) Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában - a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni

a) a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot,

b) a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti - a Kttv. 133. § (3)-(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés figyelembevételével számított - illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,

d) a Küt. szerinti illetményt,

e) a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,

f) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,

g) *  a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70-74. §-a alapján megállapított illetménypótlékot, a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést, továbbá az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] szerinti rendszeres pótlékokat,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,

j) az Mt. hatálya alá tartozó, a közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)-(5) bekezdése szerinti díjazást,

l) a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt

n) *  az Eszjtv. 8. §-a szerinti illetményt, beleértve a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerinti rendszeres pótlékokat.

(2) Az (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. § (5)-(6) bekezdése alapján járó növelését.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

(4) A (2) bekezdés alkalmazásában

a) *  az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. melléklete alapján számított összeget,

b) az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) bekezdéséből az egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettségűek részére járó és a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget,

c) *  az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti növelés a) pont szerinti meghatározását a tárgyév egészére alkalmazni kell

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a) vagy b) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.

(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A központi költségvetés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)

a) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,

b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá

c) a bevett egyház

részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

(2) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy egészben külön - ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott - feladat ellátására kötött szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

(4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjára használható fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő - az államháztartásért felelős miniszter által március hónapban felmért - összeg alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2021. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2021. évi költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

(2) A bevett egyházak részére a 2021. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 400 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2021. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter - utólagos elszámolás mellett - előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

8. § (1) A támogatás igénylése a bevett egyház által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett

a) igénylőlapnak és

b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak

a miniszter részére történő megküldésével történik.

(2) Az előlegből a 2021. január-szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2021. október-december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2021. november 10-éig tájékoztatást, a 2021. január-december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2022. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett - ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató - beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A (2) bekezdés szerinti elszámolás keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így azt nem terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

(3) Az elszámolás utólagos - adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő - ellenőrzése céljából az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2021. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján - e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg - közzéteszi.

(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2021. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő helynek.

(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.

(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni a változást a munkáltatónak.

(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2021. január 1-jét jelölve meg.

(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és érvényesítésre a kompenzáció összege.

(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció összege visszavonásra kerül.

(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

(6) Ha a kompenzáció nem az e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

11. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

12. § E rendeletet első alkalommal a 2021. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. § Ha a 8. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.

14. § Ez a rendelet 2022. június 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. -500 100 29501-30000 8 000 59001-59500 15 900 130001-131500 14 900 214001-214500 8 500
3. 501-1000 300 30001-30500 8 100 59501-60000 16 000 131501-133000 14 800 214501-215000 8 400
4. 1001-1500 400 30501-31000 8 300 60001-60500 16 200 133001-134500 14 700 215001-215500 8 200
5. 1501-2000 500 31001-31500 8 400 60501-61000 16 300 134501-136500 14 600 215501-216000 8 100
6. 2001-2500 700 31501-32000 8 500 61001-61500 16 400 136501-138000 14 500 216001-216500 8 000
7. 2501-3000 800 32001-32500 8 700 61501-62000 16 600 138001-139500 14 400 216501-217000 7 800
8. 3001-3500 900 32501-33000 8 800 62001-62500 16 700 139501-141000 14 300 217001-217500 7 700
9. 3501-4000 1 100 33001-33500 9 000 62501-63000 16 800 141001-142500 14 200 217501-218000 7 500
10. 4001-4500 1 200 33501-34000 9 100 63001-63500 17 000 142501-144500 14 100 218001-218500 7 400
11. 4501-5000 1 300 34001-34500 9 200 63501-64000 17 100 144501-146000 14 000 218501-219000 7 200
12. 5001-5500 1 500 34501-35000 9 400 64001-64500 17 200 146001-147500 13 900 219001-219500 7 100
13. 5501-6000 1 600 35001-35500 9 500 64501-65000 17 400 147501-149000 13 800 219501-220000 6 900
14. 6001-6500 1 700 35501-36000 9 600 65001-65500 17 500 149001-150500 13 700 220001-220500 6 800
15. 6501-7000 1 900 36001-36500 9 800 65501-66000 17 600 150501-152500 13 600 220501-221000 6 600
16. 7001-7500 2 000 36501-37000 9 900 66001-66500 17 800 152501-154000 13 500 221001-221500 6 500
17. 7501-8000 2 100 37001-37500 10 000 66501-67000 17 900 154001-155500 13 400 221501-222000 6 300
18. 8001-8500 2 300 37501-38000 10 200 67001-67500 18 000 155501-157000 13 300 222001-222500 6 200
19. 8501-9000 2 400 38001-38500 10 300 67501-68000 18 200 157001-159000 13 200 222501-223000 6 000
20. 9001-9500 2 500 38501-39000 10 400 68001-68500 18 300 159001-160500 13 100 223001-223500 5 900
21. 9501-10000 2 700 39001-39500 10 600 68501-69000 18 400 160501-162000 13 000 223501-224000 5 700
22. 10001-10500 2 800 39501-40000 10 700 69001-69500 18 600 162001-163500 12 900 224001-224500 5 600
23. 10501-11000 2 900 40001-40500 10 800 69501-70500 18 700 163501-165000 12 800 224501-225000 5 400
24. 11001-11500 3 100 40501-41000 11 000 70501-72500 18 600 165001-167000 12 700 225001-225500 5 300
25. 11501-12000 3 200 41001-41500 11 100 72501-74000 18 500 167001-168500 12 600 225501-226000 5 100
26. 12001-12500 3 300 41501-42000 11 200 74001-75500 18 400 168501-170000 12 500 226001-226500 5 000
27. 12501-13000 3 500 42001-42500 11 400 75501-77000 18 300 170001-171500 12 400 226501-227000 4 900
28. 13001-13500 3 600 42501-43000 11 500 77001-78500 18 200 171501-173000 12 300 227001-227500 4 700
29. 13501-14000 3 700 43001-43500 11 600 78501-80500 18 100 173001-175000 12 200 227501-228000 4 600
30. 14001-14500 3 900 43501-44000 11 800 80501-82000 18 000 175001-176500 12 100 228001-228500 4 400
31. 14501-15000 4 000 44001-44500 11 900 82001-83500 17 900 176501-178000 12 000 228501-229000 4 300
32. 15001-15500 4 100 44501-45000 12 000 83501-85000 17 800 178001-179500 11 900 229001-229500 4 100
33. 15501-16000 4 300 45001-45500 12 200 85001-86500 17 700 179501-181000 11 800 229501-230000 4 000
34. 16001-16500 4 400 45501-46000 12 300 86501-88500 17 600 181001-183000 11 700 230001-230500 3 800
35. 16501-17000 4 500 46001-46500 12 400 88501-90000 17 500 183001-184500 11 600 230501-231000 3 700
36. 17001-17500 4 700 46501-47000 12 600 90001-91500 17 400 184501-186000 11 500 231001-231500 3 500
37. 17501-18000 4 800 47001-47500 12 700 91501-93000 17 300 186001-187500 11 400 231501-232000 3 400
38. 18001-18500 4 900 47501-48000 12 800 93001-94500 17 200 187501-189000 11 300 232001-232500 3 200
39. 18501-19000 5 100 48001-48500 13 000 94501-96500 17 100 189001-191000 11 200 232501-233000 3 100
40. 19001-19500 5 200 48501-49000 13 100 96501-98000 17 000 191001-192500 11 100 233001-233500 2 900
41. 19501-20000 5 300 49001-49500 13 200 98001-99500 16 900 192501-194000 11 000 233501-234000 2 800
42. 20001-20500 5 500 49501-50000 13 400 99501-101000 16 800 194001-195500 10 900 234001-234500 2 600
43. 20501-21000 5 600 50001-50500 13 500 101001-102500 16 700 195501-197000 10 800 234501-235000 2 500
44. 21001-21500 5 700 50501-51000 13 600 102501-104500 16 600 197001-199000 10 700 235001-235500 2 300
45. 21501-22000 5 900 51001-51500 13 800 104501-106000 16 500 199001-200500 10 600 235501-236000 2 200
46. 22001-22500 6 000 51501-52000 13 900 106001-107500 16 400 200501-202000 10 500 236001-236500 2 000
47. 22501-23000 6 100 52001-52500 14 000 107501-109000 16 300 202001-203500 10 400 236501-237000 1 900
48. 23001-23500 6 300 52501-53000 14 200 109001-110500 16 200 203501-205000 10 300 237001-237500 1 800
49. 23501-24000 6 400 53001-53500 14 300 110501-112500 16 100 205001-207000 10 200 237501-238000 1 600
50. 24001-24500 6 500 53501-54000 14 400 112501-114000 16 000 207001-208500 10 100 238001-238500 1 500
51. 24501-25000 6 700 54001-54500 14 600 114001-115500 15 900 208501-209500 10 000 238501-239000 1 300
52. 25001-25500 6 800 54501-55000 14 700 115501-117000 15 800 209501-210000 9 900 239001-239500 1 200
53. 25501-26000 6 900 55001-55500 14 800 117001-118500 15 700 210001-210500 9 700 239501-240000 1 000
54. 26001-26500 7 100 55501-56000 15 000 118501-120500 15 600 210501-211000 9 600 240001-240500 900
55. 26501-27000 7 200 56001-56500 15 100 120501-122000 15 500 211001-211500 9 400 240501-241000 700
56. 27001-27500 7 300 56501-57000 15 200 122001-123500 15 400 211501-212000 9 300 241001-241500 600
57. 27501-28000 7 500 57001-57500 15 400 123501-125000 15 300 212001-212500 9 100 241501-242000 400
58. 28001-28500 7 600 57501-58000 15 500 125001-126500 15 200 212501-213000 9 000 242001-242500 300
59. 28501-29000 7 700 58001-58500 15 600 126501-128500 15 100 213001-213500 8 800 242501-243000 100
60. 29001-29500 7 900 58501-59000 15 800 128501-130000 15 000 213501-214000 8 700

2. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. -500 100 25001-25500 6 600 50001-50500 13 100 119001-121000 12 400 190001-190500 6 600
3. 501-1000 300 25501-26000 6 700 50501-51000 13 200 121001-123000 12 300 190501-191000 6 400
4. 1001-1500 400 26001-26500 6 900 51001-51500 13 400 123001-125000 12 200 191001-191500 6 300
5. 1501-2000 500 26501-27000 7 000 51501-52000 13 500 125001-127000 12 100 191501-192000 6 200
6. 2001-2500 600 27001-27500 7 100 52001-52500 13 600 127001-129000 12 000 192001-192500 6 000
7. 2501-3000 800 27501-28000 7 300 52501-53000 13 800 129001-131000 11 900 192501-193000 5 900
8. 3001-3500 900 28001-28500 7 400 53001-53500 13 900 131001-133000 11 800 193001-193500 5 700
9. 3501-4000 1 000 28501-29000 7 500 53501-54000 14 000 133001-135000 11 700 193501-194000 5 600
10. 4001-4500 1 200 29001-29500 7 700 54001-54500 14 100 135001-136500 11 600 194001-194500 5 500
11. 4501-5000 1 300 29501-30000 7 800 54501-55000 14 300 136501-138500 11 500 194501-195000 5 300
12. 5001-5500 1 400 30001-30500 7 900 55001-55500 14 400 138501-140500 11 400 195001-195500 5 200
13. 5501-6000 1 600 30501-31000 8 000 55501-56000 14 500 140501-142500 11 300 195501-196000 5 000
14. 6001-6500 1 700 31001-31500 8 200 56001-56500 14 700 142501-144500 11 200 196001-196500 4 900
15. 6501-7000 1 800 31501-32000 8 300 56501-57000 14 800 144501-146500 11 100 196501-197000 4 700
16. 7001-7500 1 900 32001-32500 8 400 57001-57500 14 900 146501-148500 11 000 197001-197500 4 600
17. 7501-8000 2 100 32501-33000 8 600 57501-58000 15 100 148501-150500 10 900 197501-198000 4 500
18. 8001-8500 2 200 33001-33500 8 700 58001-58500 15 200 150501-152500 10 800 198001-198500 4 300
19. 8501-9000 2 300 33501-34000 8 800 58501-59000 15 300 152501-154500 10 700 198501-199000 4 200
20. 9001-9500 2 500 34001-34500 9 000 59001-59500 15 400 154501-156500 10 600 199001-199500 4 000
21. 9501-10000 2 600 34501-35000 9 100 59501-60000 15 500 156501-158500 10 500 199501-200000 3 900
22. 10001-10500 2 700 35001-35500 9 200 60001-62000 15 400 158501-160500 10 400 200001-200500 3 800
23. 10501-11000 2 900 35501-36000 9 300 62001-63500 15 300 160501-162500 10 300 200501-201000 3 600
24. 11001-11500 3 000 36001-36500 9 500 63501-65500 15 200 162501-164500 10 200 201001-201500 3 500
25. 11501-12000 3 100 36501-37000 9 600 65501-67500 15 100 164501-166500 10 100 201501-202000 3 300
26. 12001-12500 3 200 37001-37500 9 700 67501-69500 15 000 166501-168500 10 000 202001-202500 3 200
27. 12501-13000 3 400 37501-38000 9 900 69501-71500 14 900 168501-170500 9 900 202501-203000 3 000
28. 13001-13500 3 500 38001-38500 10 000 71501-73500 14 800 170501-172500 9 800 203001-203500 2 900
29. 13501-14000 3 600 38501-39000 10 100 73501-75500 14 700 172501-174000 9 700 203501-204000 2 800
30. 14001-14500 3 800 39001-39500 10 300 75501-77500 14 600 174001-176000 9 600 204001-204500 2 600
31. 14501-15000 3 900 39501-40000 10 400 77501-79500 14 500 176001-178000 9 500 204501-205000 2 500
32. 15001-15500 4 000 40001-40500 10 500 79501-81500 14 400 178001-180000 9 400 205001-205500 2 300
33. 15501-16000 4 200 40501-41000 10 600 81501-83500 14 300 180001-181000 9 300 205501-206000 2 200
34. 16001-16500 4 300 41001-41500 10 800 83501-85500 14 200 181001-181500 9 100 206001-206500 2 100
35. 16501-17000 4 400 41501-42000 10 900 85501-87500 14 100 181501-182000 9 000 206501-207000 1 900
36. 17001-17500 4 500 42001-42500 11 000 87501-89500 14 000 182001-182500 8 900 207001-207500 1 800
37. 17501-18000 4 700 42501-43000 11 200 89501-91500 13 900 182501-183000 8 700 207501-208000 1 600
38. 18001-18500 4 800 43001-43500 11 300 91501-93500 13 800 183001-183500 8 600 208001-208500 1 500
39. 18501-19000 4 900 43501-44000 11 400 93501-95500 13 700 183501-184000 8 400 208501-209000 1 300
40. 19001-19500 5 100 44001-44500 11 500 95501-97500 13 600 184001-184500 8 300 209001-209500 1 200
41. 19501-20000 5 200 44501-45000 11 700 97501-99500 13 500 184501-185000 8 100 209501-210000 1 100
42. 20001-20500 5 300 45001-45500 11 800 99501-101000 13 400 185001-185500 8 000 210001-210500 900
43. 20501-21000 5 500 45501-46000 11 900 101001-103000 13 300 185501-186000 7 900 210501-211000 800
44. 21001-21500 5 600 46001-46500 12 100 103001-105000 13 200 186001-186500 7 700 211001-211500 600
45. 21501-22000 5 700 46501-47000 12 200 105001-107000 13 100 186501-187000 7 600 211501-212000 500
46. 22001-22500 5 800 47001-47500 12 300 107001-109000 13 000 187001-187500 7 400 212001-212500 400
47. 22501-23000 6 000 47501-48000 12 500 109001-111000 12 900 187501-188000 7 300 212501-213000 200
48. 23001-23500 6 100 48001-48500 12 600 111001-113000 12 800 188001-188500 7 200 213001-213500 100
49. 23501-24000 6 200 48501-49000 12 700 113001-115000 12 700 188501-189000 7 000
50. 24001-24500 6 400 49001-49500 12 800 115001-117000 12 600 189001-189500 6 900
51. 24501-25000 6 500 49501-50000 13 000 117001-119000 12 500 189501-190000 6 700

3. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. 1-4000 0 78001-78500 5 100 98501-99000 10 400 148501-150500 10 900 193001-193500 5 700
3. 4001-12000 100 78501-79000 5 200 99001-99500 10 600 150501-152500 10 800 193501-194000 5 600
4. 12001-20000 200 79001-79500 5 400 99501-100000 10 700 152501-154500 10 700 194001-194500 5 500
5. 20001-28500 300 79501-80000 5 500 100001-100500 10 800 154501-156500 10 600 194501-195000 5 300
6. 28501-36500 400 80001-80500 5 600 100501-101000 10 900 156501-158500 10 500 195001-195500 5 200
7. 36501-44500 500 80501-81000 5 800 101001-101500 11 100 158501-160500 10 400 195501-196000 5 000
8. 44501-52500 600 81001-81500 5 900 101501-102000 11 200 160501-162500 10 300 196001-196500 4 900
9. 52501-61000 700 81501-82000 6 000 102001-102500 11 300 162501-164500 10 200 196501-197000 4 700
10. 61001-62000 800 82001-82500 6 100 102501-103000 11 500 164501-166500 10 100 197001-197500 4 600
11. 62001-62500 1 000 82501-83000 6 300 103001-103500 11 600 166501-168500 10 000 197501-198000 4 500
12. 62501-63000 1 100 83001-83500 6 400 103501-104000 11 700 168501-170500 9 900 198001-198500 4 300
13. 63001-63500 1 200 83501-84000 6 500 104001-104500 11 900 170501-172500 9 800 198501-199000 4 200
14. 63501-64000 1 300 84001-84500 6 700 104501-105000 12 000 172501-174000 9 700 199001-199500 4 000
15. 64001-64500 1 500 84501-85000 6 800 105001-105500 12 100 174001-176000 9 600 199501-200000 3 900
16. 64501-65000 1 600 85001-85500 6 900 105501-106000 12 200 176001-178000 9 500 200001-200500 3 800
17. 65001-65500 1 700 85501-86000 7 100 106001-106500 12 400 178001-180000 9 400 200501-201000 3 600
18. 65501-66000 1 900 86001-86500 7 200 106501-107000 12 500 180001-181000 9 300 201001-201500 3 500
19. 66001-66500 2 000 86501-87000 7 300 107001-107500 12 600 181001-181500 9 100 201501-202000 3 300
20. 66501-67000 2 100 87001-87500 7 400 107501-108000 12 800 181501-182000 9 000 202001-202500 3 200
21. 67001-67500 2 300 87501-88000 7 600 108001-108500 12 900 182001-182500 8 900 202501-203000 3 000
22. 67501-68000 2 400 88001-88500 7 700 108501-109000 13 000 182501-183000 8 700 203001-203500 2 900
23. 68001-68500 2 500 88501-89000 7 800 109001-111000 12 900 183001-183500 8 600 203501-204000 2 800
24. 68501-69000 2 600 89001-89500 8 000 111001-113000 12 800 183501-184000 8 400 204001-204500 2 600
25. 69001-69500 2 800 89501-90000 8 100 113001-115000 12 700 184001-184500 8 300 204501-205000 2 500
26. 69501-70000 2 900 90001-90500 8 200 115001-117000 12 600 184501-185000 8 100 205001-205500 2 300
27. 70001-70500 3 000 90501-91000 8 400 117001-119000 12 500 185001-185500 8 000 205501-206000 2 200
28. 70501-71000 3 200 91001-91500 8 500 119001-121000 12 400 185501-186000 7 900 206001-206500 2 100
29. 71001-71500 3 300 91501-92000 8 600 121001-123000 12 300 186001-186500 7 700 206501-207000 1 900
30. 71501-72000 3 400 92001-92500 8 700 123001-125000 12 200 186501-187000 7 600 207001-207500 1 800
31. 72001-72500 3 500 92501-93000 8 900 125001-127000 12 100 187001-187500 7 400 207501-208000 1 600
32. 72501-73000 3 700 93001-93500 9 000 127001-129000 12 000 187501-188000 7 300 208001-208500 1 500
33. 73001-73500 3 800 93501-94000 9 100 129001-131000 11 900 188001-188500 7 200 208501-209000 1 300
34. 73501-74000 3 900 94001-94500 9 300 131001-133000 11 800 188501-189000 7 000 209001-209500 1 200
35. 74001-74500 4 100 94501-95000 9 400 133001-135000 11 700 189001-189500 6 900 209501-210000 1 100
36. 74501-75000 4 200 95001-95500 9 500 135001-136500 11 600 189501-190000 6 700 210001-210500 900
37. 75001-75500 4 300 95501-96000 9 600 136501-138500 11 500 190001-190500 6 600 210501-211000 800
38. 75501-76000 4 500 96001-96500 9 800 138501-140500 11 400 190501-191000 6 400 211001-211500 600
39. 76001-76500 4 600 96501-97000 9 900 140501-142500 11 300 191001-191500 6 300 211501-212000 500
40. 76501-77000 4 700 97001-97500 10 000 142501-144500 11 200 191501-192000 6 200 212001-212500 400
41. 77001-77500 4 800 97501-98000 10 200 144501-146500 11 100 192001-192500 6 000 212501-213000 200
42. 77501-78000 5 000 98001-98500 10 300 146501-148500 11 000 192501-193000 5 900 213001-213500 100

4. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J
1. Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
Illetmény
(Ft/hó)
Kompenzáció
(Ft/hó)
2. 1-4000 0 132001-132500 3 900 148501-149000 8 100 182001-182500 8 900 198501-199000 4 200
3. 4001-12000 100 132501-133000 4 000 149001-149500 8 300 182501-183000 8 700 199001-199500 4 000
4. 12001-20000 200 133001-133500 4 100 149501-150000 8 400 183001-183500 8 600 199501-200000 3 900
5. 20001-28500 300 133501-134000 4 200 150001-150500 8 500 183501-184000 8 400 200001-200500 3 800
6. 28501-36500 400 134001-134500 4 400 150501-151000 8 700 184001-184500 8 300 200501-201000 3 600
7. 36501-44500 500 134501-135000 4 500 151001-151500 8 800 184501-185000 8 100 201001-201500 3 500
8. 44501-52500 600 135001-135500 4 600 151501-152000 8 900 185001-185500 8 000 201501-202000 3 300
9. 52501-61000 700 135501-136000 4 800 152001-152500 9 000 185501-186000 7 900 202001-202500 3 200
10. 61001-69000 800 136001-136500 4 900 152501-153000 9 200 186001-186500 7 700 202501-203000 3 000
11. 69001-77000 900 136501-137000 5 000 153001-153500 9 300 186501-187000 7 600 203001-203500 2 900
12. 77001-85500 1 000 137001-137500 5 200 153501-154000 9 400 187001-187500 7 400 203501-204000 2 800
13. 85501-93500 1 100 137501-138000 5 300 154001-154500 9 600 187501-188000 7 300 204001-204500 2 600
14. 93501-101500 1 200 138001-138500 5 400 154501-155000 9 700 188001-188500 7 200 204501-205000 2 500
15. 101501-110000 1 300 138501-139000 5 500 155001-155500 9 800 188501-189000 7 000 205001-205500 2 300
16. 110001-118000 1 400 139001-139500 5 700 155501-156000 10 000 189001-189500 6 900 205501-206000 2 200
17. 118001-123500 1 500 139501-140000 5 800 156001-156500 10 100 189501-190000 6 700 206001-206500 2 100
18. 123501-124000 1 600 140001-140500 5 900 156501-157000 10 200 190001-190500 6 600 206501-207000 1 900
19. 124001-124500 1 800 140501-141000 6 100 157001-157500 10 300 190501-191000 6 400 207001-207500 1 800
20. 124501-125000 1 900 141001-141500 6 200 157501-158500 10 500 191001-191500 6 300 207501-208000 1 600
21. 125001-125500 2 000 141501-142000 6 300 158501-160500 10 400 191501-192000 6 200 208001-208500 1 500
22. 125501-126000 2 200 142001-142500 6 500 160501-162500 10 300 192001-192500 6 000 208501-209000 1 300
23. 126001-126500 2 300 142501-143000 6 600 162501-164500 10 200 192501-193000 5 900 209001-209500 1 200
24. 126501-127000 2 400 143001-143500 6 700 164501-166500 10 100 193001-193500 5 700 209501-210000 1 100
25. 127001-127500 2 600 143501-144000 6 800 166501-168500 10 000 193501-194000 5 600 210001-210500 900
26. 127501-128000 2 700 144001-144500 7 000 168501-170500 9 900 194001-194500 5 500 210501-211000 800
27. 128001-128500 2 800 144501-145000 7 100 170501-172500 9 800 194501-195000 5 300 211001-211500 600
28. 128501-129000 2 900 145001-145500 7 200 172501-174000 9 700 195001-195500 5 200 211501-212000 500
29. 129001-129500 3 100 145501-146000 7 400 174001-176000 9 600 195501-196000 5 000 212001-212500 400
30. 129501-130000 3 200 146001-146500 7 500 176001-178000 9 500 196001-196500 4 900 212501-213000 200
31. 130001-130500 3 300 146501-147000 7 600 178001-180000 9 400 196501-197000 4 700 213001-213500 100
32. 130501-131000 3 500 147001-147500 7 700 180001-181000 9 300 197001-197500 4 600
33. 131001-131500 3 600 147501-148000 7 900 181001-181500 9 100 197501-198000 4 500
34. 131501-132000 3 700 148001-148500 8 000 181501-182000 9 000 198001-198500 4 300

  Vissza az oldal tetejére