A jogszabály mai napon ( 2021.01.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.II.8. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. E támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.

(2) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évi első előleg-fizetési időpontban esedékes iparűzési adóelőleg számítása során figyelembe vett adóalap, valamint a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték (a továbbiakban: általános adómérték) és az 1%-os adómérték (a továbbiakban: csökkentett adómérték) különbözetének szorzatával egyező összeg.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatástartalmat az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 41. pontja szerinti székhelye a Htv. 52. § 31. pontja szerinti telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat kézhezvételét követően, legkésőbb 2021. április 30-ig visszaigazolja.

2. § (1) Ha az általános adómértékkel számított 2021. év után fizetendő helyi iparűzési adó összegének és a csökkentett adómértékkel számított 2021. év után fizetendő helyi iparűzési adó összegének különbözete meghaladja az 1. § (2) bekezdése szerint számított támogatástartalmat, az 1. § (2) bekezdésében meghatározott támogatástartalmat meghaladó összeg az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az a vállalkozás tevékenységének függvényében

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti általános csekély összegű támogatásként,

b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatásként vagy

c) a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatásként

nyújtható.

(2) Ha a vállalkozás az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet, az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti egyes bizottsági rendeletek szerinti támogatás összegét az alapján kell meghatározni, hogy az adott ágazatban folytatott tevékenység milyen arányt képviselt az adózó 2021. évi árbevételén belül.

(3) Az 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy az adott ágazatban folytatott tevékenység milyen arányt képviselt az adózó 2019. évi árbevételén belül.

(4) Ha az adózót nem terheli adóelőleg-fizetési kötelezettség a 2021. évben, részére a Korm. rendelet 1. §-a szerinti adóelőny az (1) bekezdés szerinti jogcímeken nyújtható.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a támogatás támogatástartalma az általános adómérték és a csökkentett adómérték különbözete.

2. Átmeneti támogatás

3. § (1) Átmeneti támogatásban az a vállalkozás részesülhet, amely 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

4. § (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozásnak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)-(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

(5) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre az (1)-(3) bekezdés szerint eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális összeg vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - ne haladja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a (2) és (3) bekezdés szerinti ágazatokban tevékenykedik, a teljes maximális átmeneti támogatás összege vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

5. § (1) A 100 000 eurónak - mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetén a 10 000 eurónak - megfelelő forintösszeget meghaladó támogatástartalmú egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 4. szakasza alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. december 31-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

(2) A kedvezményezettnek és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.

3. Általános csekély összegű támogatás

6. § (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(5) A kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkozik a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

4. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás

7. § (1) Az 1408/2013/EU 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) és b) pontját, (8) és (9) bekezdését, valamint 5. cikkét.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható, feltéve, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás.

(4) A támogatás a halászati csekély összegű támogatással a 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, azzal, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg a halászati csekély összegű támogatás.

5. A halászati csekély összegű támogatás

8. § (1) A 717/2014/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3), (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A támogatás az általános csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(4) A támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatással a 717/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható, azzal, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenységhez nem ítélhető meg támogatás.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 10. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére