A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. május 19-i (EU) 2020/672 RENDELETE

a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 122. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 122. cikkének (1) bekezdése lehetővé teszi a Tanács számára, hogy a Bizottság javaslata alapján és a tagállamok közötti szolidaritás szellemében határozzon a Covid19-világjárvány eredményeképp kialakuló társadalmi-gazdasági helyzet kezelésére alkalmas intézkedésekről.

(2) Az EUMSZ 122. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a Tanács számára, hogy egy tagállam számára uniós pénzügyi támogatást nyújtson, amennyiben az adott tagállam általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzd, vagy esetében súlyos nehézségek komoly veszélye áll fenn.

(3) A súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2), amely a koronavírus megbetegedés okozója és amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Covid19-nek nevezett el, egy olyan új koronavírus-törzs, amelyet emberben korábban még nem azonosítottak. A betegség által okozott világméretű járvány gyorsan változik, és azt a WHO világjárványnak nyilvánította. Az Unióban a Covid19-világjárvány kezdetétől 2020. március 30-ig 334 396 megbetegedést és 22 209 halálesetet jelentettek.

(4) A tagállamok rendkívüli intézkedéseket hajtottak végre a Covid19-világjárvány és annak hatásai megfékezésére. A Covid19 Unión belüli további terjedésének valószínűsége nagyon magasnak tekinthető. A közegészségügyi hatásokon túl - amelyek magukban foglalják a jelentős számban bekövetkező haláleseteket is - a Covid19-világjárvány súlyosan károsította a tagállamok gazdasági rendszereit, társadalmi zavarokat okozott, és egyre több tagállamban vonja maga után a közkiadások növekedését.

(5) Ez a rendkívüli helyzet, amelyet a tagállamok nem tudnak ellenőrzésük alatt tartani, és amely gazdaságilag aktív népességük jelentős részét helyhez kötötte, a tagállamok közkiadásainak hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett egyrészről a munkavállalók csökkentett munkaidős rendszerei és különösen az önfoglalkoztatókra vonatkozó hasonló intézkedések, másrészről pedig egyes egészségügyi vonatkozású intézkedések - különösen a munkahelyeken bevezetettek - tekintetében. Az e rendeletben előírt eszköz erőteljesen célzott jellegének és ezáltal hatékonyságának megőrzése érdekében az említett intézkedések a foglalkozási veszélyek csökkentésére és a munkavállalók és az önfoglalkoztatók munkahelyi védelmének biztosítására irányuló egészségügyi vonatkozású intézkedések, valamint adott esetben egyéb, az egészséggel kapcsolatos intézkedések lehetnek. Támogatni szükséges a tagállamoknak a közkiadások hirtelen és nagymértékű növekedése kezelésére irányuló törekvéseit mindaddig, amíg úrrá nem lesznek a Covid19-világjárványon és annak a gazdaságilag aktív népességükre gyakorolt hatásain.

(6) A Covid19-világjárványt követően létrehozott szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköznek (SURE) (a továbbiakban: az eszköz) lehetővé kell tennie az Unió számára, hogy összehangolt, gyors és hatékony módon, a tagállamok közötti szolidaritás szellemében reagáljon a munkaerőpiaci válságra, ezáltal enyhítve az egyének és a leginkább érintett gazdasági ágazatok foglalkoztatására gyakorolt hatást, valamint e kivételes helyzetnek a tagállamok közkiadásaira gyakorolt közvetlen hatásait.

(7) Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  220. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy az Unió által a tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás történhet hitel formájában. Az ilyen hiteleket azon tagállamoknak kell nyújtani, amelyekben a Covid19-világjárvány a nemzeti intézkedések miatt 2020. február 1-jétől kezdődően a tényleges és adott esetben a tervezett közkiadások hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett. Az említett időpont valamennyi tagállam számára biztosítja az egyenlő bánásmódot és a tagállami munkaerőpiaci hatásokhoz kapcsolódó tényleges és adott esetben tervezett kiadások emelkedésének figyelembevételét, függetlenül attól, hogy az egyes tagállamokban mikor kezdődött a Covid19-világjárvány. A nemzeti intézkedéseknek -amelyeknek tiszteletben kell tartaniuk a vonatkozó alapvető jogok elveit - közvetlenül kapcsolódniuk kell a csökkentett munkaidős foglalkoztatás létrehozásához vagy kiterjesztéséhez és a hasonló intézkedésekhez, ideértve az önfoglalkoztatókra vonatkozókat vagy bizonyos egészségügyi vonatkozású intézkedéseket is. A csökkentett munkaidős foglalkoztatás olyan állami programokat foglal magában, amelyek bizonyos körülmények között lehetővé teszik a gazdasági nehézségekkel küzdő vállalkozások számára, hogy ideiglenesen csökkentsék az alkalmazottaik munkaidejét, akik állami jövedelemtámogatásban részesülnek a le nem dolgozott munkaórák után.

Hasonló megoldások léteznek az önfoglalkoztatók jövedelempótlására. A pénzügyi támogatást kérelmező tagállamnak bizonyítékkal kell szolgálnia a csökkentett munkaidős foglalkoztatás vagy hasonló intézkedések tekintetében felmerülő tényleges és adott esetben azokon felül tervezett közkiadások hirtelen és nagymértékű növekedéséről is. Az egészségügyi vonatkozású intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatás esetében a pénzügyi támogatást kérelmező tagállamnak bizonyítékkal kell szolgálnia az érintett egészségügyi vonatkozású intézkedésekhez kapcsolódó tényleges és adott esetben tervezett kiadások növekedéséről is.

(8) Annak érdekében, hogy az érintett tagállamok kedvező feltételek mellett elegendő pénzügyi forráshoz jussanak ahhoz, hogy kezelni tudják a Covid1 9-világjárvány munkaerőpiacukra gyakorolt hatásait, az Uniónak az eszköz keretében végzett hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletei kellően kiterjedtek kell legyenek. Az Unió által hitelek formájában nyújtott pénzügyi támogatást ezért a nemzetközi tőkepiacok igénybevételével kell finanszírozni.

(9) A Covid19-világjárvány jelentős és káros hatást gyakorol minden egyes tagállam gazdasági rendszerére. Ezért kollektív tagállami hozzájárulásra van szükség az uniós költségvetésből nyújtott hiteleket támogató garanciák formájában. Az ilyen garanciákra azért van szükség, hogy az Unió megfelelő nagyságrendű hiteleket tudjon nyújtani a tagállamoknak a legnagyobb nyomásnak kitett munkaerőpiaci szakpolitikák támogatása céljából. Annak biztosítása érdekében, hogy az ilyen hitelekből eredő függő kötelezettség összeegyeztethető legyen az alkalmazandó többéves pénzügyi kerettel (MFF) és a saját források felső határával, a tagállamok által nyújtott garanciáknak visszavonhatatlannak, feltétel nélkülinek és azonnal lehívhatónak kell lenniük, miközben további biztosítékok révén fokozni kell a rendszer stabilitását. Összhangban az említett garanciák kiegészítő szerepével, valamint visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható jellegük sérelme nélkül a Bizottságnak a tagállamok által nyújtott garanciák lehívását megelőzően a saját források felső határán belül a kifizetési előirányzatokra rendelkezésre álló összeget kellene felhasználnia az általa fenntarthatónak ítélt mértékig, figyelembe véve többek között az Unió összes - a 332/2002/EK tanácsi rendelettel *  létrehozott fizetésimérleg-támogatási mechanizmus keretében is fennálló - függő kötelezettségét. A Bizottságnak a garanciák vonatkozó lehívásakor tájékoztatnia kell a tagállamokat arról, hogy milyen mértékig használta fel a rendelkezésre álló összeget. A saját források felső határának módosítására vonatkozó megállapodás esetén e tagállami garanciák szükségessége felülvizsgálat tárgyát képezheti.

(10) A rendszer megbízhatóságát fokozó biztosítékként kell szolgálnia továbbá a konzervatív tartalékképzési politikának, a maximális éves kitettségnek és a hitelportfólió megfelelő diverzifikációjának.

(11) Az eszköz keretében nyújtott hiteleknek az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 220. cikke értelmében pénzügyi támogatásnak kell minősülniük. Az említett rendelet 282. cikke (3) bekezdésének g) pontjával összhangban az említett rendelet 220. cikke az eszköz keretében nyújtott hitelekre a 2020 utáni MFF alkalmazásának időpontjától alkalmazandó. Indokolt azonban, hogy az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 220. cikkének (5) bekezdésében meghatározott követelmények már e rendelet hatálybalépésétől alkalmazandók legyenek az eszköz keretében végrehajtott hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletekre.

(12) Annak érdekében, hogy az eszköz keretében nyújtott hitelekből eredő függő kötelezettség összeegyeztethető legyen az alkalmazandó MFF-fel és a saját források felső határával, prudenciális szabályokat kell megállapítani, beleértve az Unió nevében felvett hitelek továbbvitelének lehetőségét is.

(13) Az e rendelet értelmében pénzügyi támogatások odaítéléséről hozott határozatok különös pénzügyi vonatkozásaira tekintettel, az említett határozatok végrehajtási jogkörök gyakorlását kívánják meg, amelyeket a Tanácsra kell ruházni. A hitel összegének meghatározásakor a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján mérlegelnie kell a kérelmező tagállam meglévő és várható szükségleteit, valamint az e rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett pénzügyi támogatás iránti kérelmeket, az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvére is figyelemmel, valamint maradéktalanul tiszteletben tartva a tagállam hatáskörét.

(14) A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergiaközösségből való kilépéséről szóló megállapodás *  (a továbbiakban: a kilépésről rendelkező megállapodás) 143. cikkének (1) bekezdése értelmében az Egyesült Királyságnak az Unió függő pénzügyi kötelezettségei rá eső részére vonatkozó felelőssége az Unió azon függő pénzügyi kötelezettségeire korlátozódik, amelyek az Unió által a kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontja előtt végrehajtott pénzügyi műveletekből származnak. Az Uniónak az e rendelet szerinti pénzügyi támogatásból eredő függő pénzügyi kötelezettségei a kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontját követően keletkeznek. Ezért az Egyesült Királyság nem vehet részt az e rendelet szerinti pénzügyi támogatásban.

(15) Mivel az eszköz ideiglenes jellegű, és csak a Covid19-világjárvány kezelésére szolgál, a Bizottságnak hathavonta értékelnie kell, hogy továbbra is fennállnak-e a tagállamokban a súlyos gazdasági zavarokat okozó rendkívüli körülmények, és az értékelés eredményéről jelentést kell tennie a Tanácsnak. E rendelet elfogadásának jogalapjával összhangban a Covid19-világjárvány nyomán kialakult szükséghelyzet megszűnését követően e rendelet szerinti pénzügyi támogatás nem nyújtható. Az említett célból indokolt időben korlátozni az eszköz rendelkezésre állását. A Tanácsot a Bizottság javaslata alapján fel kell hatalmazni arra, hogy meghosszabbítsa az eszköz rendelkezésre állásának időtartamát, amennyiben továbbra is fennállnak az e rendelet alkalmazását indokoló rendkívüli események.

(16) Az Európai Központi Bank 2020. május 8-án nyilvánított véleményt

(17) A Covid1 9-világjárvány hatására és a járvány következményeire való sürgős reagálás szükségességére való tekintettel e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) A Covid19-világjárvány hatásainak, valamint társadalmi-gazdasági következményeinek kezelése érdekében e rendelet létrehozza a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszközt (SURE), (a továbbiakban: az eszköz).

(2) E rendelet meghatározza azon feltételeket és eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az Unió számára pénzügyi támogatás nyújtását a Covid19-világjárvány okozta súlyos gazdasági zavarral küzdő, vagy annak veszélyével fenyegetett tagállamok részére elsősorban a csökkentett munkaidős foglalkoztatás vagy a munkavállalók és az önfoglalkoztatók védelmét célzó hasonló intézkedések finanszírozása, és ezáltal a munkanélkülivé válás és a jövedelemkiesés előfordulásának csökkentése, valamint az említettekhez kapcsolódóan bizonyos - különösen a munkahelyeken bevezetett - egészségügyi vonatkozású intézkedések finanszírozása céljából.

2. cikk

Az eszköz kiegészítő jellege

Az eszköz pénzügyi támogatás nyújtásával egészíti ki az érintett tagállamok által hozott nemzeti intézkedéseket, hogy ezáltal elősegítse a Covid19-világjárvány okozta rendkívüli esemény közvetlen gazdasági, társadalmi és egészségügyi hatásainak enyhítését célzó tényleges és adott esetben tervezett közkiadásaik hirtelen és nagymértékű növekedésének kezelését.

3. cikk

Az eszköz igénybevételének feltételei

(1) Valamely tagállam akkor kérelmezhet uniós pénzügyi támogatást az eszköz keretében (a továbbiakban: pénzügyi támogatás), amennyiben a tényleges és adott esetben a tervezett közkiadásai 2020. február 1-jétől hirtelen és nagy mértékben megnövekedtek a Covid19-világjárvány okozta rendkívüli esemény társadalmi-gazdasági hatásainak kezelését célzó csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz vagy hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó nemzeti intézkedések miatt.

(2) A kedvezményezett tagállamok a pénzügyi támogatást elsősorban a nemzeti csökkentett munkaidős foglalkoztatás vagy hasonló intézkedések támogatására és adott esetben a releváns egészségügyi vonatkozású intézkedések támogatására használhatják fel.

4. cikk

A pénzügyi támogatás formája

A pénzügyi támogatás az érintett tagállamnak az Unió által nyújtott hitel formájában valósul meg. E célból, továbbá a 6. cikk (1) bekezdése értelmében elfogadott tanácsi végrehajtási határozattal összhangban a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében hitelt vegyen fel a tőkepiacokon vagy pénzügyi intézményeknél az arra legalkalmasabb időpontban, hogy optimális szinten tartsa a finanszírozás költségét, és megőrizze az Unió kibocsátójaként meglévő kedvező minősítését a piacokon.

5. cikk

A pénzügyi támogatás maximális összege

A pénzügyi támogatás maximális összege az összes tagállamra vonatkozóan nem haladhatja meg a 100 000 000 000 EUR-t.

6. cikk

A pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozó eljárás

(1) A pénzügyi támogatást a Bizottság javaslata alapján elfogadott tanácsi végrehajtási határozattal kell rendelkezésre bocsátani.

(2) A Bizottság a javaslat Tanácshoz történő benyújtása előtt indokolatlan késedelem nélkül konzultál az érintett tagállammal abból a célból, hogy ellenőrizze a tényleges és adott esetben azokon felül tervezett közkiadásoknak a pénzügyi támogatást igénylő tagállamban a Covid19-világjárvány okozta rendkívüli eseményhez köthető csökkentett munkaidős foglalkoztatás vagy hasonló intézkedések, illetve adott esetben a releváns egészségügyi vonatkozású intézkedések bevezetése által közvetlenül előidézett hirtelen és nagymértékű növekedését. E célból az érintett tagállam megfelelő bizonyítékot nyújt be a Bizottságnak. A Bizottság emellett ellenőrzi a 9. cikkben meghatározott prudenciális szabályoknak való megfelelést.

(3) Az (1) bekezdésben említett tanácsi végrehajtási határozatnak tartalmaznia kell a következőket:

a) a hitel összege, maximális átlagos futamideje, árképzési képlete, a részleteinek maximális száma, rendelkezésre állásának időtartama, valamint a pénzügyi támogatás nyújtásához szükséges egyéb részletes szabályok;

b) annak értékelése, hogy a tagállam megfelel-e a 3. cikkben meghatározott feltételeknek; valamint

c) a finanszírozható nemzeti csökkentett munkaidős foglalkoztatás vagy hasonló intézkedések, valamint adott esetben a releváns egészségügyi vonatkozású intézkedések ismertetése.

(4) Az (1) bekezdésben említett végrehajtási határozat elfogadásakor a Tanács - az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvét alkalmazva - mérlegeli a kérelmező tagállam meglévő és várható szükségleteit, valamint az e rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett pénzügyi támogatás iránti kérelmeket.

7. cikk

Az eszköz keretében nyújtott hitel folyósítása

Az eszköz keretében nyújtott hitel (a továbbiakban: a hitel) folyósítása részletekben történik.

8. cikk

Hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletek

(1) Az eszköz keretében végrehajtott hitelfelvételi és hitelnyújtási műveleteket euróban kell végrehajtani.

(2) A hitel jellemzőit a kedvezményezett tagállam és a Bizottság közötti hitelmegállapodásban (a továbbiakban: a hitelmegállapodás) kell rögzíteni. Az ilyen megállapodás tartalmazza az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 220. cikkének (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket.

(3) A kedvezményezett tagállam kérelmére, és amennyiben a körülmények engedik a hitel kamatlábának csökkentését, a Bizottság az általa eredetileg felvett hitelek egészét vagy egy részét refinanszírozhatja, vagy átalakíthatja a vonatkozó pénzügyi feltételeket.

(4) A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell a (3) bekezdésben említett refinanszírozásról vagy átalakításról.

9. cikk

A hitelportfólióra alkalmazandó prudenciális szabályok

(1) A nyújtott hitelekből legnagyobb arányban részesülő három tagállamnak nyújtott hitelek aránya nem haladhatja meg az 5. cikkben említett maximális összeg 60 százalékát.

(2) Az Unió által egy adott évben fizetendő összegek nem haladhatják meg az 5. cikkben említett maximális összeg 10 százalékát.

(3) Szükség esetén a Bizottság refinanszírozhatja az Unió nevében felvett kapcsolódó hiteleket.

10. cikk

A hitelek adminisztrációja

(1) A Bizottság az Európai Központi Bankkal közösen megállapítja a hitelek kezeléséhez szükséges szabályokat.

(2) A kedvezményezett tagállam külön számlát nyit nemzeti központi bankjánál a kapott pénzügyi támogatás kezelésére. A tagállam továbbá a hitelmegállapodás szerint esedékes tőkeösszeget és kamatot 20 TARGET2 üzleti nappal a megfelelő lejárati időpont előtt átutalja egy Központi Bankok Európai Rendszere által vezetett számlára.

11. cikk

A tagállamok hozzájárulása az eszközhöz garancia formájában

(1) A tagállamok az Unió által viselt kockázat viszontgarantálása révén járulhatnak hozzá az eszközhöz.

(2) A tagállamok hozzájárulását visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható garanciák formájában kell rendelkezésre bocsátani.

(3) A Bizottság megállapodást köt a hozzájáruló tagállamokkal a (2) bekezdésben említett visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható garanciákra vonatkozóan. Ezekben a megállapodásokban meg kell határozni a fizetési feltételeket.

(4) A tagállamok által nyújtott garanciákból lehívott összegeknek arányosnak kell lenniük az egyes tagállamok által az Uniónak a 12. cikk (1) bekezdésében említett összesített bruttó nemzeti jövedelmében (GNI) képviselt részaránnyal. Amennyiben valamely tagállam nem tesz időben eleget egy lehívásnak, a Bizottságnak az érintett tagállam részét fedezendő jogában áll a többi tagállam által nyújtott garanciák terhére további összegeket lehívni. Az így lehívott további összegeknek arányosnak kell lenniük a többi tagállam mindegyike által az Uniónak a 12. cikk (1) bekezdésében említett összesített bruttó nemzeti jövedelmében (GNI) képviselt és az érintett tagállam részaránya nélkül számított részaránnyal. A lehívásnak eleget nem tevő tagállam továbbra is köteles teljesíteni a kifizetést. A Bizottság az érintett tagállamtól behajtott összegből visszatéríti a többi tagállam részére az általuk nyújtott további hozzájárulások összegét. A valamely tagállamtól lehívott garanciák összege semmilyen esetben nem haladhatja meg az adott tagállam által a (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján nyújtott garancia teljes összegét.

(5) A tagállamok által nyújtott garanciák lehívását megelőzően a Bizottságnak az EUMSZ 317. cikke értelmében az unió általános költségvetésének végrehajtásával megbízott uniós intézményként saját mérlegelési körében és saját felelősségére meg kell vizsgálnia a saját források felső határán belül a kifizetési előirányzatokra rendelkezésre álló összegnek az általa fenntarthatónak ítélt mértékig való felhasználásának lehetőségeit, figyelembe véve többek között az Unió összes (beleértve a 332/2002/EK rendelettel létrehozott fizetésimérleg-támogatási mechanizmus keretében is fennálló) függő kötelezettségét, valamint az unió általános költségvetésének fenntarthatóságát. Ez a mérlegelés nem érintheti a (2) bekezdés szerint nyújtott garanciák visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnal lehívható jellegét. A Bizottság a garanciák lehívásakor tájékoztatja a tagállamokat arról, hogy milyen mértékig használta fel a rendelkezésre álló összeget.

(6) A (2) bekezdésben említett garancialehívásokból származó összegek az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 21. cikkének (5) bekezdésével összhangban az eszköz külső címzett bevételének minősülnek.

12. cikk

Az eszköz rendelkezésre állása

(1) Az eszköz csak azt követően válik elérhetővé, miután az összes tagállam hozzájárult az eszközhöz a 11. cikk (1) bekezdésével összhangban, az 5. cikkben említett maximális összeg legalább 25 százalékát kitevő összegnek megfelelő hozzájárulással, feltéve hogy a tagállami hozzájárulások teljes összegében az egyes tagállamok hozzájárulásainak relatív aránya megfelel az Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 2019. november 27-én elfogadott általános költségvetésében (4) a 2020. évre meghatározott költségvetés bevételi részének A. részében („Bevezetés és az általános költségvetés finanszírozása”) a 3. táblázat (1) oszlopából következő, az Unió összesített bruttó nemzeti jövedelmében képviselt tagállami relatív arányoknak.

(2) A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot, amikor az eszköz elérhetővé válik.

(3) Az eszköz rendelkezésre állásának időtartama, amelynek során a 6. cikk (1) bekezdésében említett határozatokat lehet elfogadni, 2022. december 31-én ér véget.

(4) Amennyiben a Bizottság a 14. cikkben említett jelentésében azt állapította meg, hogy az 1. cikkben említett intézkedések finanszírozására hatással lévő, a Covid19-világjárvány okozta súlyos gazdasági zavar továbbra is fennáll, a Tanács a Bizottság javaslata alapján dönthet az eszköz rendelkezésre állási időtartamának alkalmanként további hat hónappal történő meghosszabbításáról. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének (EU, Euratom) 2020/227 végleges elfogadása (HL L 57., 2020.2.27., 1. o.).

13. cikk

Kontroll és ellenőrzés

(1) A hitelmegállapodásnak tartalmaznia kell az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 220. cikkének (5) bekezdésében előírt, a kontrollok és ellenőrzések tekintetében szükséges rendelkezéseket.

(2) Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott pénzügyi támogatás iránti kérelem - részben vagy egészben - tervezett közkiadásokon alapul, a kedvezményezett tagállam hat havonta tájékoztatja a Bizottságot az említett tervezett közkiadások teljesítéséről.

14. cikk

Jelentéstétel

(1) Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 250. cikkével összefüggésben az eszköz 12. cikkel összhangban történő rendelkezésre bocsátásának napjától számított hat hónapon belül, majd azt követően hat havonta a Bizottság jelentést küld az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak és a Foglalkoztatási Bizottságnak a pénzügyi támogatás igénybevételéről, ideértve az eszköz keretében fennálló kintlévőségek összegét és az alkalmazandó törlesztési ütemtervet is, valamint arról, hogy továbbra is fennállnak-e azok a rendkívüli események, amelyek indokolják e rendelet alkalmazását.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentéshez adott esetben csatolni kell egy tanácsi végrehajtási határozatra irányuló javaslatot az eszköz rendelkezésre állási időtartamának meghosszabbításáról.

15. cikk

Alkalmazhatóság

(1) Ez a rendelet nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(2) Az e rendeletben a tagállamokra való hivatkozásokba nem értendő bele az Egyesült Királyság.

16. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


  Vissza az oldal tetejére