A jogszabály mai napon ( 2021.01.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.II.8. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet

a) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató), és

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti, az 1. mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatók

irányításának veszélyhelyzet ideje alatt követendő rendjét határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató nem minősül a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek.

2. § A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítására vonatkozó szabályokat a Hvt. és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

3. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetője az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vonatkozásában gyakorolja az irányítási jogköröket, aki e jogköreit - a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás, valamint egyes irányítási és szakmai fenntartói feladatok koordinálása céljából a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységen belül erre létrehozott, önálló, magasabb vezetői munkakört, vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást betöltő személy részére átruházhatja.

(2) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével a honvédelemért felelős miniszter nevezi ki.

(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató irányításáért felelős helyettesét az országos kórház-főigazgató nevezi ki.

4. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja - az országos kórház-főigazgató előzetes egyetértésével - az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató felett az alábbi irányítási és szakmai fenntartói jogköröket:

a) a költségvetési szerv formájában működő egészségügyi intézmény tekintetében az alapítói jogokat,

b) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások jóváhagyása,

c) az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,

d) az egészségügyi szolgáltató ellátási területe módosításának kezdeményezése,

e) az egészségügyi szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

f) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti rendelési idő tekintetében, valamint

g) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak meghosszabbításához való hozzájárulás.

(2) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja - az országos kórház-főigazgatóval együttműködve - az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató feletti alábbi irányítási és szakmai fenntartói jogköröket:

a) az egészségügyi szolgáltató irányításának és működésének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi szempontú ellenőrzése,

b) az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyelete,

c) az egészségügyi szolgáltató költségvetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, az irányító szerv jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,

d) a költségvetési irányítás tekintetében az egészségügyi szolgáltató éves költségvetési keretszámainak megállapítása és költségvetésének jóváhagyása, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtási rendelete alapján az irányító szerv jogkörébe tartozó intézkedések megtétele,

e) az egészségügyi szolgáltató működését szabályozó dokumentumok, különösen szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv jóváhagyása,

f) az egészségügyi szolgáltató által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása, valamint

g) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés megkötése.

(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője az (1) bekezdés szerinti egyetértési kezdeményezést előzetesen az országos kórház-főigazgató felé továbbítja, aki az egyetértési jogkörében a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül - indok megjelölésével - kifogást tehet. A kifogásolt döntési javaslat nem fogadható el, nem hajtható végre. A határidő eredménytelen eltelte esetén az országos kórház-főigazgató egyetértését vélelmezni kell.

(4) A (3) bekezdés szerinti kezdeményezési jogát a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője a honvédelemért felelős miniszter által delegált katonai összekötő útján gyakorolja.

(5) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének felelősségi körébe tartozik az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató tekintetében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek, valamint az egészségügyi szolgáltató működőképességének biztosítása. A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője kikérheti az országos kórház-főigazgató álláspontját az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató szakmai feltételeinek és működőképességének biztosítása érdekében szükséges intézkedések vonatkozásában. Az országos kórház-főigazgató köteles érdemben megvizsgálni és állásfoglalást adni a megkeresésre.

(6) Az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezetője tekintetében

a) az alapvető munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató,

b) az egyéb munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője

gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

(7) Az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezető-helyettese és az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató foglalkoztatottjai felett

a) az alapvető munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője,

b) az egyéb munkáltatói jogokat az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezetője

gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

(8) A (6) és (7) bekezdés alkalmazásában alapvető munkáltatói jog, illetve egyéb munkáltatói jog alatt az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott jogköröket kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

7. § Az 1. melléklet 1. pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetből történő kiválással jön létre azzal, hogy e rendelet hatálybalépését követően is ellátja a jogelődje számára e rendelet hatálybalépése előtt jogszabályban meghatározott traumatológiai gyógyintézeti szakfeladatokat.

1. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók

1. Baleseti Központ (Budapest)

2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)

3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)

4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

5. Uzsoki utcai Kórház (Budapest)


  Vissza az oldal tetejére