A jogszabály mai napon ( 2021.09.17. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ez a rendelet

a) a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatónak minősülő honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató), és

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítása alá tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti, az 1. mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatók

irányításának veszélyhelyzet ideje alatt követendő rendjét határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató nem minősül a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek.

2. § A honvédelmi egészségügyi szolgáltató irányítására vonatkozó szabályokat a Hvt. és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

3. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetője az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vonatkozásában gyakorolja az irányítási jogköröket, aki e jogköreit - a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás, valamint egyes irányítási és szakmai fenntartói feladatok koordinálása céljából a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységen belül erre létrehozott, önálló, magasabb vezetői munkakört, vagy ennek megfelelő szolgálati beosztást betöltő személy részére átruházhatja.

(2) *  A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével a honvédelemért felelős miniszter bízza meg és vonja vissza magasabb vezetői megbízását.

(3) *  A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató irányításáért felelős helyettesét az országos kórház-főigazgató és a honvédelemért felelős miniszter együttesen bízza meg és vonja vissza magasabb vezetői megbízását.

(4) *  A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője a veszélyhelyzet időszakában a pandémiával összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében huszonnégy órás vezetői ügyeletet működtet. A vezetői ügyelet kapcsolatot tart az Operatív Törzs Ügyeleti Központjával, az Országos Kórházi Főigazgatósággal, valamint az illetékes védelmi bizottsággal. A vezetői ügyelet működésének rendjét a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője határozza meg azzal, hogy a vezetői ügyeletben a munkaidő-szervezésre vonatkozó jogszabályok keretei között, annak feltételei megléte esetén egyszerre legalább három fő vezető részvételét kell biztosítani.

(5) *  Az egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy ahol egészségügyi szolgáltató vezetője szerepel, azon a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjét kell érteni.

4. § (1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja - az országos kórház-főigazgató előzetes egyetértésével - az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató felett az alábbi irányítási és szakmai fenntartói jogköröket:

a) a költségvetési szerv formájában működő egészségügyi intézmény tekintetében az alapítói jogokat,

b) a jogszabályban meghatározott mértékű kapacitás módosulását eredményező szervezeti változások jóváhagyása,

c) az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével kapcsolatos módosítás kezdeményezése,

d) az egészségügyi szolgáltató ellátási területe módosításának kezdeményezése,

e) az egészségügyi szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

f) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmák, az ellátás progresszivitási szintje és formája, az ágyszám és a heti rendelési idő tekintetében, valamint

g) az egészségügyi szolgáltató működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak meghosszabbításához való hozzájárulás.

(2) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője gyakorolja - az országos kórház-főigazgatóval együttműködve - az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató feletti alábbi irányítási és szakmai fenntartói jogköröket:

a) az egészségügyi szolgáltató irányításának és működésének törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi szempontú ellenőrzése,

b) az egészségügyi szolgáltató szakmai felügyelete,

c) az egészségügyi szolgáltató költségvetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, az irányító szerv jogkörébe tartozó jogok gyakorlása,

d) a költségvetési irányítás tekintetében az egészségügyi szolgáltató éves költségvetési keretszámainak megállapítása és költségvetésének jóváhagyása, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtási rendelete alapján az irányító szerv jogkörébe tartozó intézkedések megtétele,

e) az egészségügyi szolgáltató működését szabályozó dokumentumok, különösen szervezeti és működési szabályzat, házirend, szakmai program, munkaterv jóváhagyása,

f) az egészségügyi szolgáltató által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása, valamint

g) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés megkötése.

(2a) *  A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének vagy átruházott hatáskörben a 3. § (3) bekezdése szerinti vezetőjének hatásköre - a koronavírus elleni védőoltási tevékenység szervezése és a mentési tevékenység kivételével - a 2. mellékletben meghatározott illetékességi területén valamennyi egészségügyi tevékenység irányítására kiterjed. Így különösen

a) a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltatók működésével összefüggésben, sürgősség esetén - az illetékes városi intézmény egyidejű értesítése mellett - az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságokat gyakorolja,

b) a háziorvosi szolgáltatók tekintetében szakmai irányítási jogot gyakorol,

c) a háziorvosi szakképzettség mellett egyéb szakképzettséggel rendelkező háziorvosokat - a védőoltási tevékenység sérelme nélkül - a megyén belül működő, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményhez kirendelheti,

d) a veszélyhelyzet időszakában a pandémiával összefüggésben felmerülő egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében javaslatokat fogalmazhat meg a megyei, fővárosi védelmi bizottságnak.

(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője az (1) bekezdés szerinti egyetértési kezdeményezést előzetesen az országos kórház-főigazgató felé továbbítja, aki az egyetértési jogkörében a megkeresés beérkezésétől számított 15 napon belül - indok megjelölésével - kifogást tehet. A kifogásolt döntési javaslat nem fogadható el, nem hajtható végre. A határidő eredménytelen eltelte esetén az országos kórház-főigazgató egyetértését vélelmezni kell.

(4) A (3) bekezdés szerinti kezdeményezési jogát a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője a honvédelemért felelős miniszter által delegált katonai összekötő útján gyakorolja.

(5) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének felelősségi körébe tartozik az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató tekintetében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek, valamint az egészségügyi szolgáltató működőképességének biztosítása. A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője kikérheti az országos kórház-főigazgató álláspontját az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató szakmai feltételeinek és működőképességének biztosítása érdekében szükséges intézkedések vonatkozásában. Az országos kórház-főigazgató köteles érdemben megvizsgálni és állásfoglalást adni a megkeresésre.

(6) Az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezetője tekintetében

a) az alapvető munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató,

b) az egyéb munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője

gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

(7) Az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezető-helyettese és az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató foglalkoztatottjai felett

a) az alapvető munkáltatói jogokat a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének vezetője,

b) az egyéb munkáltatói jogokat az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató vezetője

gyakorolja azzal, hogy a munkáltatói jogok gyakorlása átruházható.

(8) A (6) és (7) bekezdés alkalmazásában alapvető munkáltatói jog, illetve egyéb munkáltatói jog alatt az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott jogköröket kell érteni.

4/A. § *  Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók vezetői a területi illetékességi körükbe tartozó önkormányzati fenntartású járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató tekintetében

a) szakmai irányítási jogkört gyakorolnak,

b) felügyelik a járóbeteg-szakellátó szolgáltató működését,

c) javaslatot tesznek az országos kórház-főigazgató részére a járóbeteg-szakellátó egészségügyi szolgáltató egészségügyi dolgozói és szakdolgozói jogszabályban meghatározott berendelésére.

4/B. § *  A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti minimumfeltételeknek történő megfelelés alól

a) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató tekintetében a 3. § (3) bekezdése szerinti vezetője,

b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység tekintetében az országos kórház-főigazgató

egyedileg, az érintett intézményi kör meghatározásával vagy az egészségügyi szolgáltatások meghatározott körére vonatkozóan felmentést adhat, meghatározva a teljesítendő szakmai minimumfeltételeket.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. január 15-én lép hatályba.

6. § * 

7. § Az 1. melléklet 1. pontja szerinti egészségügyi szolgáltató a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézetből történő kiválással jön létre azzal, hogy e rendelet hatálybalépését követően is ellátja a jogelődje számára e rendelet hatálybalépése előtt jogszabályban meghatározott traumatológiai gyógyintézeti szakfeladatokat.

1. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatók

1. *  Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ (Budapest)

2. Jávorszky Ödön Városi Kórház (Vác)

3. Károlyi Sándor Kórház (Budapest)

4. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)

5. Uzsoki utcai Kórház (Budapest)

2. melléklet a 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelethez * 

A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység illetékességi területe

1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület

2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás


  Vissza az oldal tetejére