A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. május 25-i (EU) 2020/699 RENDELETE

az európai részvénytársaságok (SE-k) és az európai szövetkezetek (SCE-k) közgyűlésére vonatkozó ideiglenes intézkedésekről * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 352. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A tagállamok példa nélküli, különösen a kijárást és a közösségi kontaktusokat korlátozó intézkedéseket vezettek be az Egészségügyi Világszervezet által 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánított Covid19 kitörésének megfékezése érdekében.

(2) Előfordulhat, hogy ilyen intézkedések megakadályozhatnak egyes vállalkozásokat és szövetkezeteket a nemzeti és az uniós társasági jog szerinti jogi kötelezettségeik teljesítésében, különösen azáltal, hogy jelentősen megnehezítik számukra a közgyűlések tartását.

(3) Nemzeti szinten a tagállamok a jelenlegi, a Covid19 pandémia által okozott kivételes körülmények között szükséghelyzeti intézkedésekkel biztosítják a vállalkozások és a szövetkezetek számára a szükséges eszközöket és rugalmasságot. Így különösen számos tagállam lehetővé tette például digitális eszközök és eljárások használatát a közgyűlések megtartásához, és meghosszabbította a 2020. évi közgyűlések megtartásának határidejét.

(4) Uniós szinten az európai részvénytársaságokat (SE-k) a 2157/2001/EK tanácsi rendelet * , az európai szövetkezeteket (SCE-k) pedig az 1435/2003/EK tanácsi rendelet *  szabályozza. Mindkét rendelet előírja, hogy a pénzügyi év végétől számított hat hónapon belül közgyűlést kell tartani. A jelenlegi, a Covid19 pandémia által okozott rendkívüli körülményekre tekintettel ideiglenesen engedélyezni kell az e követelménytől való eltérést. Mivel bizonyos jogilag előírt vagy gazdaságilag indokolt döntések kellő időben történő meghozatalához alapvető fontosságú a közgyűlések tartása, az SE-k és SCE-k számára lehetővé kell tenni, hogy közgyűlésüket a pénzügyi év végétől számított 12 hónapon belül, de legkésőbb 2020. december 31-én tartsák meg. Az említett eltérést a Covid19 pandémia által okozott rendkívüli körülményekkel összefüggő ideiglenes intézkedésként csak a 2020-ban tartandó közgyűlésekre kell alkalmazni.

(5) E rendelet elfogadásához az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) a 352. cikk szerinti hatáskörön kívül nem biztosít más hatáskört.

(6) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a 2157/2001/EK rendeletnek és az 1435/2003/EK rendeletnek a közgyűlések tartásának időpontjára vonatkozó rendelkezéseitől való eltérésnek ideiglenes szükséghelyzeti megoldásként az SE-k és az SCE-k részére történő engedélyezését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél az intézkedés terjedelme és hatása miatt jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(7) Mivel a 2157/2001/EK és az 1435/2003/EK rendeletben említett hat hónapos időszak 2020 májusában vagy júniusában lejár, és mivel figyelembe kell venni a közgyűlések összehívásának időigényességét, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

(8) Tekintettel az ügy sürgősségére, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az EUMSZ-hez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az európai részvénytársaságok (SE-k) közgyűlésére vonatkozó ideiglenes intézkedés

Ha egy SE-nek a 2157/2001/EK rendelet 54. cikke (1) bekezdésével összhangban 2020-ban közgyűlést kell tartania, akkor azt az említett rendelkezéstől eltérve a pénzügyi év végétől számított 12 hónapon belül, 2020. december 31-ig kell megtartania.

2. cikk

Az európai szövetkezetek (SCE-k) közgyűlésére vonatkozó ideiglenes intézkedés

Ha egy SCE-nek az 1435/2003/EK rendelet 54. cikke (1) bekezdésével összhangban 2020-ban közgyűlést kell tartania, akkor azt az említett rendelkezéstől eltérve a pénzügyi év végétől számított 12 hónapon belül, 2020. december 31-ig kell megtartania.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


  Vissza az oldal tetejére