A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. június 4-i (EU) 2020/745 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/1042 rendeletnek egyes intézkedései alkalmazása kezdőnapjának a Covid19-világjárvány miatti elhalasztása tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 23. cikkére, 31. cikkére és 62. cikke (15) bekezdésére,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések súlyosan akadályozzák a tagállamokat és a légiközlekedési ágazatot abban, hogy felkészüljenek a légi közlekedés biztonsága terén a közelmúltban elfogadott végrehajtási rendeletek alkalmazására.

(2) A kijárási korlátozások, a munkavállalók változó munkakörülményei és rendelkezésre állása, valamint a Covid19-világjárvány valamennyi érdekelt félre gyakorolt jelentős negatív következményeinek kezeléséhez szükséges többletmunka hátráltatja az említett végrehajtási rendeletek alkalmazásának előkészítését.

(3) Az (EU) 2018/1042 bizottsági rendelettel *  bevezetett, az alkoholvizsgálatokra, a pilóták közötti támogatási programokra és a pilóták pszichológiai vizsgálatára vonatkozó új követelményeket a tagállamok - különböző korlátozó intézkedések elfogadása miatt - nem tudják alkalmazni az említett rendeletben meghatározott határidőn belül, azaz 2020. augusztus 14-től. A tagállamoknak nem áll módjukban gondoskodni arról, hogy a személyzet eleget tehessen az (EU) 2018/1042 rendelet által bevezetett új kötelezettségeknek, mivel az a Covid19-világjárványból való kilábalás során akadályozhatná a személyzet rendelkezésre állását a légi járatok újraindításakor. Ezért az említett követelmények alkalmazásának kezdőnapját 6 hónappal el kell halasztani annak érdekében, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen ellensúlyozni az említett intézkedéseknek a Covid19-világjárvány miatti késedelmes végrehajtása által okozott negatív hatásokat.

(4) Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége megerősítette a Bizottság felé, hogy a (3) preambulumbekezdésben említett rendelkezések alkalmazását anélkül is el lehet halasztani, hogy az káros hatást gyakorolna a légi közlekedés biztonságára, mivel a halasztás csak rövid időre szól, és a légi forgalom a Covid19-világjárványból való kilábalás során várhatóan csak lassú ütemben és fokozatosan fog újraindulni, ami alacsonyabb kitettséget eredményez a pszichoaktívanyag-vizsgálatok és a pszichológiai támogatási programok terén azonosított kockázatok tekintetében.

(5) Ahhoz, hogy a Covid19-világjárvány során azonnali segítséget lehessen nyújtani a nemzeti hatóságoknak és valamennyi érdekelt félnek, és lehetővé lehessen tenni számukra, hogy az érintett rendelkezések alkalmazásának elhalasztásához igazítsák felkészülési terveiket, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/1042 rendelet 2. cikkében a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. cikk 1. és 3. pontját azonban 2021. február 14-től, a melléklet 3. f) és 6. b) pontját pedig 2018. augusztus 14-től kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére