A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. június 4-i (EU) 2020/746 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2019/947 végrehajtási rendeletnek egyes intézkedései alkalmazása kezdőnapjának a Covid19-világjárvány miatti elhalasztása tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 57. cikkére,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések súlyosan akadályozzák a tagállamokat és a légiközlekedési ágazatot abban, hogy felkészüljenek a légi közlekedés biztonsága terén a közelmúltban elfogadott végrehajtási rendeletek alkalmazására.

(2) A kijárási korlátozások, a munkavállalók változó munkakörülményei és rendelkezésre állása, valamint a Covid19-világjárvány valamennyi érdekelt félre gyakorolt jelentős negatív következményeinek kezeléséhez szükséges többletmunka hátráltatja az említett végrehajtási rendeletek alkalmazásának előkészítését.

(3) A Covid19-világjárvány következtében az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet *  megfelelő és időben történő végrehajtásához szükséges különböző feladatok - különösen a digitális és interoperábilis nyilvántartási rendszerek létrehozása, valamint a nemzeti jog alapján kiadott engedélyek, nyilatkozatok és tanúsítványok kiigazítása - elkerülhetetlen késedelemmel kerülnek elvégzésre.

(4) A szabványosítási folyamat, valamint az ágazat és a szabványügyi testületek által irányított egyéb kapcsolódó tevékenységek, például a vizsgálati módszerek előkészítése vagy a műszaki jellemzők - többek között a távoli azonosítás - tesztelése késedelmet szenvedett. Ez értelemszerűen negatív hatással lesz a gyártók azon képességére, hogy az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet *  szerinti új szabványosított követelményeknek megfelelő, pilóta nélküli légijármű-rendszereket (a továbbiakban: UAS-ek) hozzanak forgalomba.

(5) Ezért minden UAS-típus számára lehetővé kell tenni, hogy további 6 hónapig a meglévő feltételek mellett üzemelhessen. Ezért az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjait megfelelően el kell halasztani ahhoz, hogy az UAS-ek üzembentartói további 6 hónapig használhassák az (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendeletnek nem megfelelő UAS-eket.

(6) Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége megerősítette a Bizottság felé, hogy a (3) preambulumbekezdésben említett rendelkezések alkalmazását anélkül is el lehet halasztani, hogy az káros hatást gyakorolna a légi közlekedés biztonságára, mivel a halasztás csak rövid időre fog szólni, és a légi forgalom a Covid19-világjárványból való kilábalás során várhatóan lassan fog újraindulni, ami alacsonyabb kockázatot eredményez, a nemzeti jog pedig továbbra is alkalmazandó lesz azokban a tagállamokban, ahol az UAS-ek üzemeltetése engedélyezett.

(7) Ahhoz, hogy a Covid19-világjárvány során azonnali segítséget lehessen nyújtani a nemzeti hatóságoknak és valamennyi érdekelt félnek, és lehetővé lehessen tenni számukra, hogy az érintett rendelkezések elhalasztott alkalmazására való felkészülés érdekében kiigazítsák terveiket, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/947 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 20. cikkben a „2022. július 1.” szövegrész helyébe „2023. január 1.” lép.

2. A 21. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a „2021. július 1-ig” szövegrész helyébe „2022. január 1-ig” lép;

b) a (2) bekezdésben a „2021. július 1-ig” szövegrész helyébe „2022. január 1-ig” lép;

c) a (3) bekezdésben a „2022. július 1-ig” szövegrész helyébe „2023. január 1-ig” lép.

3. A 22. cikkben a „kétéves” szövegrész helyébe „30 hónapos” lép.

4. A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„E rendeletet 2020. december 31-től kell alkalmazni.”;

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A 15. cikk (3) bekezdését 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére