A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. július 10-i (EU) 2020/1009 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 808/2014/EU és a 809/2014/EU végrehajtási rendeletnek egyes, a Covid19-járvány kitörése által okozott válság kezelésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére, 12. és 67. cikkére és 75. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjárói és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 62. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet *  4. cikkének (2) bekezdése meghatározza a vidékfejlesztési programok azon módosításainak maximális számát, amelyeket a tagállamok benyújthatnak a Bizottságnak. Annak érdekében, hogy a tagállamok nagyobb rugalmasságot élvezhessenek a vidékfejlesztési programoknak a Covid-19 kitörése által okozott válság (a továbbiakban: Covid19-válság) enyhítése céljából való igénybevétele tekintetében, a módosítások említett cikkben szereplő maximális száma nem alkalmazandó a vidékfejlesztési programok módosítására irányuló, a Covid19-válság kezelésére irányuló azon javaslatokra, amelyek a válsághoz nem kapcsolódó elemeket is tartalmaznak, feltéve, hogy ezeket a javaslatokat 2021. június 30-ig benyújtják a Bizottságnak.

(2) Ha az EMVA-ból származó támogatás a Covid19-válság hatását enyhítő műveletekre és helyreállítási intézkedésekre kerül felhasználásra, az azt jelentheti, hogy a vidékfejlesztési programok egyéb célkitűzései és célértékei esetlegesen nem teljesülnek a terveknek megfelelően. Az ilyen támogatásokat ezért uniós szinten nyomon kell követni annak érdekében, hogy meg lehessen magyarázni és indokolni lehessen az EMVA-források említett célokra történő felhasználását.

(3) A 808/2014/EU végrehajtási rendelet megállapítja az 1305/2013/EU rendelet alkalmazására vonatkozó szabályokat. Az (EU) 2020/872 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  módosította az 1305/2013/EU rendeletet azáltal, hogy az új 39b. cikkben a Covid19-válság által különösen érintett mezőgazdasági termelőknek és kkv-knak nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatásra vonatkozó intézkedést vezetett be. Ezért az 1305/2013/EU rendelet végrehajtási szabályait módosítani kell az intézkedés kódjának és az új intézkedésre vonatkozó megfelelő kimeneti mutatónak a meghatározása céljából.

(4) Az 1306/2013/EU rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet *  szintén módosítani kell annak érdekében, hogy a IV. címnek a nem területalapú és az állattartáshoz nem kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedésekre alkalmazandó vonatkozó rendelkezései kiegészüljenek egy, a Covidl9-válság által különösen érintett mezőgazdasági termelőknek és kkv-knak nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatásra vonatkozó új intézkedéssel.

(5) A 808/2014/EU és a 809/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Tekintettel a Covid19-válsággal kapcsolatos helyzet sürgősségére, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet módosításai

A 808/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdése harmadik albekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) ha az illetékes nemzeti közigazgatási szerv által hivatalosan természeti katasztrófának, katasztrófaeseménynek vagy kedvezőtlen éghajlati jelenségnek minősített esemény miatt, illetve a tagállam vagy a régió társadalmi-gazdasági feltételeinek jelentős és hirtelen megváltozása - többek között a migrációból vagy a menekültek befogadásából fakadó jelentős és hirtelen demográfiai változások - miatt sürgősségi intézkedésekre van szükség. Amennyiben a vidékfejlesztési programnak a Covid19-válságra válaszul elfogadott módosítását a válsághoz nem kapcsolódó módosításokkal kombinálják, ezt az albekezdést a módosítások összességére alkalmazni kell, feltéve, hogy a vidékfejlesztési program módosítására irányuló javaslatot 2021. június 30-ig benyújtják a Bizottságnak;”.

2. A 14. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4) Azon művelettípusok tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak az 1305/2013/EU rendelet 5. cikke első bekezdése (2) pontjának a) pontja, 5. cikke első bekezdése (5) pontjának a)-d) pontja, valamint 5. cikke első bekezdése (6) pontjának a) pontja szerinti kiemelt területekhez, vagy amelyek elősegíthetik harmadik országok állampolgárainak integrációját, vagy amelyek a Covid19-válság hatását enyhítő műveleteket és helyreállítási intézkedéseket támogatnak, az 1305/2013/EU rendelet 70. cikkében említett műveletek elektronikus formában történő rögzítésekor zászlóval (zászlókkal) meg kell jelölni azokat az eseteket, amelyeknél a művelet valamely eleme az említett kiemelt területek közül egyhez vagy többhöz hozzájárul, illetve az említett célt elősegíti.”

3. Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

4. A IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

5. A VII. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet módosításai

A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 46. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„46. cikk

Alkalmazási kör

Ez a cím az 1305/2013/EU rendelet 14-20. cikkében, 21. cikkének (1) bekezdésében - az a) és b) pont szerinti éves támogatás kivételével -, 27. cikkében, 28. cikkének (9) bekezdésében, 35. és 36. cikkében, 39b. cikkében és 51. cikkének (2) bekezdésében, az 1303/2013/EU rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében, továbbá az 1698/2005/EK rendelet 20. cikkében, 36. cikke a) pontjának vi. alpontjában, b) pontjának ii., vi. és vii. alpontjában, a létesítési költségek tekintetében 36. cikke b) pontjának i. és iii. alpontjában, valamint 52. és 63. cikkében előírt intézkedések keretében felmerült kiadásokra alkalmazandó.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

A 808/2014/EU rendelet I. mellékletének 5. részében található táblázat a következő sorral egészül ki:

„Az 1305/2013/EU rendelet 39b. cikke rendkívüli ideiglenes támogatás a Covidl9-válság által különösen érintett mezőgazdasági termelők és kkv-k számára 21 rendkívüli ideiglenes támogatás a Covid19-válság által különösen érintett mezőgazdasági termelők és kkv-k számára 21”

II. MELLÉKLET

A 808/2014/EU rendelet IV. mellékletének 3. pontjában szereplő táblázatban az 04 sorszámú kimeneti mutatóra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„O4 A támogatott üzemek/kedvezményezettek száma (1305/2013/EU rendelet) 3 (16. cikk), 4.1 (17. cikk), 5 (18. cikk), 6 (19. cikk), 8.1-8.4 (21. cikk), 11 (29. cikk), 12 (30. cikk), 13 (31. cikk), 14 (33. cikk), 17.1 (36. cikk), 21 (39b. cikk)”

III. MELLÉKLET

A 808/2014/EU rendelet VII. mellékletének 1. b. pontjában a C. táblázatra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

„- C. táblázat: Az eredmények és intézkedések területtípusok, nemek és/vagy életkor szerinti, harmadik országok állampolgárainak integrációját elősegítő műveletek szerinti, valamint a Covid19-válság hatását enyhítő műveletek és helyreállítási intézkedések típusa szerinti bontása”.


  Vissza az oldal tetejére