A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. június 19-i (EU) 2020/1069 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Stabilitási Mechanizmus kormányzótanácsának 2020. május 15-i nyilatkozata értelmében azok a tagállamok, amelyek pénzneme az euro, pénzügyi támogatásban részesülhetnek a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás keretében, amely az Európai Stabilitási Mechanizmus szigorított feltételekhez kötött hitelkeretén alapul, és amelyet a Covid19-világjárvány alatti különleges helyzethez igazítottak.

(2) A pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatásban részesülő tagállamoknak nem kell új szakpolitikai intézkedéseket végrehajtaniuk. Az egyetlen követelmény az, hogy a hitelkeretet a Covid19-világjárvány miatt felmerülő közvetlen és közvetett egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek fedezésére használják fel.

(3) A 472/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  2. cikke (3) és (4) bekezdésének alkalmazásában a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatást lehívó tagállamot megerősített felügyeletnek kell alávetni.

(4) Az említett rendelet 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban a 473/2013/EU rendelet 10. cikkében meghatározott, és a 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben *  részletesebben ismertetett jelentéstételi követelmények alkalmazandók.

(5) A 472/2013/EU rendelet kimondja, hogy a gazdasági és költségvetési felügyelet intenzitásának megfelelő mértékűnek és arányosnak kell lennie a tapasztalt pénzügyi nehézségek súlyosságával, és megfelelőképpen figyelembe kell vennie a kapott pénzügyi támogatás jellegét.

(6) A 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7) Tekintettel a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás rendkívül specifikus és korlátozott hatályára, helyénvaló meghatározni az ebben az esetben alkalmazandó jelentéstételi követelményeket. Az EUMSZ 126. cikke szerinti túlzott hiány esetén követendő eljárás, illetve a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás lehívásától eltérő okokból megerősített felügyelet alá tartozó tagállam esetében előírt jelentéstétel szerkezete nem sérülhet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza a 473/2013/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdése szerinti azon jelentések tartalmára vonatkozó előírásokat, amelyeket azon tagállamoknak kell benyújtaniuk, amelyek pénzneme az euro.”

2. A szöveg a következő új 2a. cikkel egészül ki:

„2a. cikk

A 472/2013/EU rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése értelmében az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében biztosított, a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás lehívása következtében megerősített felügyelet alá tartozó tagállamok által benyújtandó jelentések szerkezete és tartalma

(1) Amennyiben egy tagállam kizárólag annak következtében tartozik megerősített felügyelet alá, mert lehívta az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében biztosított, a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatást, a 473/2013/EU rendelet 10. cikke szerinti évközi jelentéstételi kötelezettség a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás azon forrásaira vonatkozik, amelyeket a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos közvetlen és közvetett egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek fedezésére használnak fel.

(2) A jelentések a II. mellékletben szereplő táblázatot tartalmazzák.”

3. A melléklet címe helyébe a következő cím lép:

„I. MELLÉKLET”

4. A szöveg a következő új II. melléklettel egészül ki:

II. MELLÉKLET

A negyedévente továbbítandó táblázat

A Covid19-világjárványhoz kapcsolódó költségek

2020. év 2021. év (*)
millió EUR
A tényadatokat tartalmazó idősorok a jelentés benyújtása szerinti negyedév elején
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
A Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos közvetlen egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek
[Tétel]
[Szükség esetén további tételek] (**)
Az összes egészségügyi közkiadás azon becsült része, amelyet közvetlenül vagy közvetve a Covid19-válság egészségügyi rendszerre gyakorolt hatásának kezelésére fordítottak (***)
[Tétel]
[Szükség esetén további tételek] (**)
A Covid19-válság miatt felmerülő egyéb közvetett egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek
[Tétel]
[Szükség esetén további tételek] (**)
(*) A rendelkezésre állási időszak utolsó éve vagy a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás esetleges folyósításának utolsó éve (amelyik korábban következik be) egyben a jelentéstétel utolsó éve is, kivéve, ha a tagállam még nem használta fel az összes lehívott forrást.
(**) Tételek és altételek, szükség esetén a vonatkozó magyarázatokkal együtt, hogy a Bizottság érdemi értékelést végezhessen.
(***) Ide tartozhatnak többek között a következőkre fordított kiadások: kórházak; gyógyítás és rehabilitációs ellátás, ambuláns gyógyítás és rehabilitációs ellátás, diagnosztika, gyógyszerek, megelőző ellátás, egészségügyi igazgatás és tartós egészségügyi ápolás-gondozás.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 19-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére