A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. július 20-i (EU) 2020/1108 RENDELETE

az (EU) 2017/2454 rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére * ,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére * ,

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 904/2010/EU tanácsi rendelet *  a 2006/112/EK tanácsi irányelv *  XII. címének 6. fejezetében előírt különös szabályozások létrehozása érdekében megállapítja a tagállamok általi adatcserére és adattárolásra vonatkozó szabályokat.

(2) Az (EU) 2017/2454 tanácsi rendelet *  módosítja ezen rendelkezéseket az említett különös szabályozások hatályának kiterjesztése és egy új szabályozás bevezetése céljából. Ezen módosításokat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a Covid19-járványt. A WHO 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánította a Covid19-járványt. A Covid19-világjárvány valamennyi tagállamot érintette. Az esetszámok riasztó ütemű növekedése és a Covid19-világjárvány kezelésére alkalmas, azonnal rendelkezésre álló hatékony eszközök hiánya miatt több tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(4) A Covid19-világjárvány váratlan és példa nélküli szükséghelyzetet jelent, amely mélyen érinti valamennyi tagállamot, és arra kötelezi őket, hogy - a más kérdésekre tartalékolt erőforrások átcsoportosításával - azonnali intézkedést tegyenek nemzeti szinten a folyamatban lévő válság prioritást élvező kezelése érdekében. Ezen válság következtében számos tagállam számára nehézséget jelent az (EU) 2017/2454 rendelet 2021. január 1-jével kezdődő alkalmazásához szükséges informatikai rendszerek fejlesztésének véglegesítése. Egyes tagállamok ezért az (EU) 2017/2454 rendelet alkalmazása kezdőnapjainak elhalasztását kérték.

(5) Figyelembe véve a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a tagállamok a Covid19-válság kezelése során, valamint azon tényt, hogy az új rendelkezések alapja az az elv, hogy valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy alkalmazni tudja az (EU) 2017/2454 rendeletet, és biztosítani tudja az adatok összegyűjtését és továbbítását, valamint a befizetések teljesítését a módosított szabályozások alapján, szükséges e rendelet alkalmazásának kezdőnapjait hat hónappal elhalasztani. A hat hónapos halasztás megfelelő, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

(6) Figyelembe véve a Covid19-világjárvány által okozott gazdasági zavarok jelentős hatását és a világjárványból eredő lehetséges további nehézségeket, továbbá az e-kereskedelemre vonatkozó új héaszabályok helyes és időben történő alkalmazásának támogatása érdekében a Bizottság szorosan együttműködhet az érintett tagállamokkal, hogy nyomon kövesse a nemzeti informatikai rendszerek adaptálását, és szükség esetén technikai segítséget nyújtson.

(7) Az (EU) 2017/2454 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2454 rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 7. pontja a következőképpen módosul:

a) az a) pontban a 2. szakasz címének a helyébe a következő szöveg lép:

„2015. január 1-jétől 2021. június 30-ig alkalmazandó rendelkezések”;

b) a b) pont a következőképpen módosul:

i. a 3. szakasz címének a helyébe a következő szöveg lép:

„2021. július 1-jétől alkalmazandó rendelkezések”;

ii. a 47a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„47a. cikk

E szakasz rendelkezéseit 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.”.

2. A 2. cikk második bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


  Vissza az oldal tetejére