A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. július 20-i (EU) 2020/1112 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre *  és különösen annak 397. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 282/2011/EU tanácsi végrehajtási rendelet *  részletes rendelkezéseket állapít meg a nem adóalanyok részére bizonyos szolgáltatásokat nyújtó adóalanyokra vonatkozó különös szabályozások tekintetében.

(2) Az (EU) 2019/2026 tanácsi végrehajtási rendelet *  módosítja ezen rendelkezéseket a meglévő különös szabályozások hatályának kiterjesztése, valamint a vállalkozások és a fogyasztók közötti, a határokon átnyúló e-kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adó (héa) jogi keretének korszerűsítése érdekében egy új szabályozás bevezetése céljából. Ezen módosításokat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a Covid19-világjárványt. A WHO 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánította a Covid19-világjárványt. A Covid19-világjárvány valamennyi tagállamot érintette. Az esetszámok riasztó ütemű növekedése és a Covid19-világjárvány kezelésére alkalmas, azonnal rendelkezésre álló hatékony eszközök hiánya miatt számos tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(4) A Covid19-világjárvány váratlan és példa nélküli szükséghelyzetet jelent, amely mélyen érinti valamennyi tagállamot, és arra kötelezi őket, hogy - a más kérdésekre tartalékolt erőforrások átcsoportosításával - azonnali intézkedést tegyenek nemzeti szinten a folyamatban lévő válság prioritást élvező kezelése érdekében. Ezen válság következtében számos tagállam számára nehézséget jelent az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendelet 2021. január 1-jével kezdődő alkalmazásához szükséges informatikai rendszerek fejlesztésének véglegesítése. Számos tagállam, valamint postai szolgáltatók és futárszolgálatok ezért az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendelet alkalmazása kezdőnapjainak elhalasztását kérték.

(5) Figyelembe véve a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a tagállamok a Covid19-válság kezelése során, valamint azon tényt, hogy az új rendelkezések alapja az az elv, hogy valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy alkalmazni tudja az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendeletet, és biztosítani tudja az adatok összegyűjtését és továbbítását, valamint a befizetések teljesítését a módosított szabályozások alapján, szükséges e végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapjait hat hónappal elhalasztani. A hat hónapos halasztás megfelelő, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

(6) Figyelembe véve a Covid19-világjárványból eredő gazdasági zavarok jelentős hatását és a világjárványból eredő lehetséges további nehézségeket, továbbá az e-kereskedelemre vonatkozó új héaszabályok helyes és időben történő alkalmazásának támogatása érdekében a Bizottság szorosan együttműködhet az érintett tagállamokkal, hogy nyomon kövesse a nemzeti informatikai rendszerek adaptálását, és szükség esetén technikai segítséget nyújtson.

(7) Az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/2026 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk 5. pontjában a 282/2011/EU végrehajtási rendelet 61. cikkének új (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 2021. évi második bevallási időszakra és az azt megelőző bevallási időszakokra vonatkozó héabevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok utólagos megváltoztatására kizárólag az említett héabevallás módosítása révén kerülhet sor, későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén nem.

A 2021. évi harmadik bevallási időszakra és az azt követő időszakokra vonatkozó héabevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok utólagos megváltoztatására kizárólag későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén kerülhet sor.”

2. A 2. cikk második és harmadik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.

A tagállamok mindazonáltal lehetővé teszik, hogy az adóalanyok és a megbízásukból eljáró közvetítők a különös szabályozások keretében történő nyilvántartásba vétel céljából, 2021. április 1-jétől benyújthassák a 2006/112/EK irányelv 360., 369c. vagy 369o. cikkében előírt információkat.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


  Vissza az oldal tetejére