A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. augusztus 7-i (EU) 2020/1177 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/469 végrehajtási rendeletnek egyes intézkedései alkalmazása kezdőnapjának a Covid19-világjárvány miatti elhalasztása tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 36. cikke (1) bekezdésének c) és g) pontjára, 43. cikke (1) bekezdésének a) és f) pontjára és 44. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett intézkedések súlyosan akadályozzák a tagállamokat és a légiközlekedési ágazatot abban, hogy felkészüljenek a légi közlekedés biztonsága terén a közelmúltban elfogadott végrehajtási rendeletek alkalmazására.

(2) A kijárási korlátozások, a munkavállalók változó munkakörülményei és rendelkezésre állása, valamint a Covid19-világjárvány valamennyi érdekelt félre gyakorolt jelentős negatív következményeinek kezeléséhez szükséges többletmunka hátráltatja az említett végrehajtási rendeletek alkalmazásának előkészítését.

(3) Az (EU) 2020/469 bizottsági végrehajtási rendeletet *  2020. november 5-től részben alkalmazni kell. Az említett végrehajtási rendelettel bevezetett, a közös jelentéstételre, valamint a SNOWTAM és a METAR formátumra vonatkozó követelményeknek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványaival és ajánlott gyakorlataival összhangban történő kiigazítását hátráltatja, hogy az érintett illetékes hatóságok és üzemben tartók a Covid19-járvány miatt nem rendelkeznek elegendő forrással, ezért a kiigazítást el kell halasztani annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok és az érdekelt felek fel tudjanak készülni a végrehajtásra.

(4) Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége megerősítette a Bizottság felé, hogy a (3) preambulumbekezdésben említett rendelkezések alkalmazását anélkül is el lehet halasztani, hogy az káros hatást gyakorolna a légi közlekedés biztonságára, mivel a halasztás csak rövid időre fog szólni, és az új intézkedések célja már alkalmazandó rendelkezéseknek - az ICAO jelenlegi szabványaival és ajánlott gyakorlataival összhangban történő - naprakésszé tétele.

(5) Ahhoz, hogy a Covid19-világjárvány során azonnali segítséget lehessen nyújtani a nemzeti hatóságoknak és valamennyi érdekelt félnek, és lehetővé lehessen tenni számukra, hogy az érintett rendelkezések elhalasztott alkalmazására való felkészülés érdekében kiigazítsák terveiket, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/469 végrehajtási rendelet 5. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 27-től kell alkalmazni.

A következő rendelkezések 2021. augusztus 12-től alkalmazandók:

a) I. melléklet 10. b) pont;

b) III. melléklet 6. pont: 3. függelék - SNOWTAM FORMÁTUM.

A III. melléklet 5. pontja 2020. november 5-től alkalmazandó, kivéve az 5. v) pontot (1. függelék - METAR minta), amely 2021. augusztus 12-től alkalmazandó.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére