A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. szeptember 29-i (EU) 2020/1369 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre *  és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 2658/87/EGK rendelet árunómenklatúrát (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra vagy KN) hozott létre azzal a céllal, hogy egyidejűleg teljesüljenek a Közös Vámtarifa, az Unió külkereskedelmi statisztikái és az áruk importjára és exportjára vonatkozó egyéb uniós szakpolitikák által támasztott követelmények.

(2) Az említett rendelet létrehozta továbbá az Európai Unió integrált vámtarifáját (a továbbiakban TARIC), amely eleget tesz a Közös Vámtarifa, a külkereskedelmi statisztika, a kereskedelmi és mezőgazdasági, valamint árubehozatalra vagy -kivitelre vonatkozó egyéb uniós politikák követelményeinek.

(3) Annak érdekében, hogy az Unió nyomon követhesse a kizárólag bizonyos áruk behozatalával kapcsolatos statisztikákat, a legmegfelelőbb eszköz a TARIC-on belüli statisztikai alszámok létrehozása; ezeket a TARIC statisztikai kódokat a 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik részének (Vámtarifa-mellékletek) „TARIC statisztikai kódok” című 10. melléklete tartalmazza.

(4) A Covid19-világjárvány miatt kialakult helyzet továbbra is fennáll az Unióban, ezért bizonyos gyógyászati termékek, különösen a légzésvédő maszkok iránti kereslet a tagállamokban magas, és az ilyen termékek behozatala további kihívásokat jelent a vámhatóságok számára.

(5) A jelenlegi helyzetben - miközben a tagállamok küzdenek a Covid19 terjedése ellen - az Unióban mind nagyobb mértékben használják a légzésvédő maszkokat, egyre nő az irántuk való kereslet, és jelentőségük a jövőben valószínűleg továbbra is nagy marad.

(6) A tagállami vámellenőrzések uniós szintű megkönnyítése és összehangolása érdekében helyénvaló olyan kiegészítő TARIC-alszámokat létrehozni, amelyek lehetővé teszik a különböző légzésvédő maszkok - szűrőképességük szerinti - nagyobb részletességű besorolását. Ezek a kiegészítő alszámok lehetővé tennék az érintett termékek gyorsabb megkülönböztetését az ugyanazon alszám alá tartozó többi terméktől, ezáltal enyhítve a világjárvány során az ellátási láncban bekövetkező esetleges késedelmek hatását.

(7) Ezen túlmenően kiegészítő TARIC-alszámokat kell létrehozni annak érdekében, hogy e légzésvédő maszkok kereskedelmi forgalmát jobban nyomon lehessen követni.

(8) Ezek a kiegészítő TARIC-alszámok egyúttal megkönnyítenék az (EU) 2020/491 bizottsági határozat *  tagállamok általi végrehajtását. Mivel a légzésvédő maszkok a legtöbbet importált termékek közé tartoznak, a TARIC-ban való egyedi azonosításuk gyorsabb nyilatkozattételi eljárást tenne lehetővé azáltal, hogy ezeket a termékeket megkülönböztetné a jelenleg ugyanazon alszám alá besorolt egyéb termékektől.

(9) A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében a harmadik rész 10. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Annak érdekében, hogy az (EU) 2020/491 határozatot végrehajtó vámhatóságok a lehető leghamarabb élvezhessék ezen intézkedés előnyeit, valamint annak elősegítése érdekében, hogy a szóban forgó termékek ellátási lánca kellő ütemben működjön, e rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. szeptember 29-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

Főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság

MELLÉKLET

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1. A Második Rész XI. áruosztály 63. árucsoportjában a 6307 90 98 KN-kódra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

6307 90 98 - - - - Más (*) 6,3 -
(*) TARIC statisztikai kódok: Lásd a 10. mellékletet.”

2. A Harmadik Rész 10. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

„6307 90 98 - - - - Más:
- - - - - Nem szőtt textília:
- - - - - - Arcvédő maszk:
6307 90 98 11 - - - - - - - Az EN149 szabvány szerinti szűrő félálarc (FFP2 és FFP3) és más maszk, amely kiszűri a 0,3 mikron méretű részecskék legalább 94 %-át p/st
- - - - - - - Más:
6307 90 98 13 - - - - - - - - Az EN149 szabvány szerinti szűrő félálarc (FFP1) és más maszk, amely kiszűri a 0,3 mikron méretű részecskék legalább 80 %-át p/st
- - - - - - - - Más:
6307 90 98 15 - - - - - - - - - Az EN14683 szabvány szerinti sebészeti maszk és más maszk, amely kiszűri a 3,0 mikron méretű részecskék legalább 95 %-át p/st
6307 90 98 17 - - - - - - - - - Más: p/st
6307 90 98 19 - - - - - - Más -
- - - - - Más:
6307 90 98 91 Kézi készítésű -
6307 90 98 99 - - - - - - Más -”

  Vissza az oldal tetejére