A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. október 14-i (EU) 2020/1477 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

a 95/93/EGK tanácsi rendeletnek a Covid19-világjárvány következményeinek kezelése érdekében hozott rendkívüli intézkedések ideiglenes meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 1993. január 18-i 95/93/EGK tanácsi rendeletre *  és különösen annak 10a. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A Covid19-világjárvány a légi közlekedés hirtelen visszaeséséhez vezetett a kereslet jelentős csökkenése, valamint a tagállamok és harmadik országok által a járvány megfékezése érdekében hozott közvetlen intézkedések következtében.

(2) E körülményeket a légi fuvarozók nem tudják befolyásolni, és a légi járatoknak a légi fuvarozók általi, emiatt bekövetkező önkéntes vagy kötelező törlése az e körülményekre adott szükséges, illetve jogszerű válasz.

(3) A légi fuvarozók pénzügyi stabilitásának biztosítása és az olyan üres vagy nagyrészben üres járatok negatív környezeti hatásának elkerülése érdekében, amelyeket kizárólag az érintett repülőtéri résidők megtartása céljából üzemeltetnek, az (EU) 2020/459 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  módosította a 95/93/EGK rendeletet. A módosítás értelmében a résidő-koordinátoroknak a 2020. március 1. és 2020. október 24. közötti időszakra kiosztott résidőket úgy kell tekinteniük, mintha azokat az a légi fuvarozó, amelynek eredetileg kiosztották, felhasználta volna.

(4) Az (EU) 2020/459 rendelet továbbá felhatalmazta a Bizottságot a 95/93/EGK rendelet 10a. cikkében meghatározott időszak módosítására abban az esetben, ha az egységes európai égbolt légiközlekedési hálózati feladatkörének hálózatkezelője, az Eurocontrol által közzétett adatok alapján a Bizottság megállapítja, hogy a légi forgalom csökkenése az előző év megfelelő időszakához képest továbbra is fennáll, és valószínűleg továbbra is fenn fog állni, továbbá a rendelkezésre álló legmegbízhatóbb tudományos adatok alapján azt is megállapítja, hogy ez a helyzet a Covid19-járvány hatásának a következménye.

(5) A 95/93/EGK rendelet 10a. cikkének (5) bekezdésével összhangban a Bizottság 2020. szeptember 15-ig összefoglaló jelentést nyújtott be erről az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely megállapította, hogy az 10a. cikk (4) bekezdésében felsorolt, az ugyanezen cikk (1) bekezdésében meghatározott időszak módosítására vonatkozó feltételek teljesülnek.

(6) A fokozatos növekedés ellenére a légi forgalom szintje az Eurocontrol adatai alapján továbbra is alacsony 2019 azonos időszakához képest; a légi forgalom 2020 augusztusában még mindig 47%-kal elmaradta 2019. augusztusi szinttől. Bár nehéz pontos előrejelzést adni a légi forgalom fellendülésével kapcsolatban, értelemszerűen várható, hogy a közeljövőben nem fog változni a helyzet. Egy, az Eurocontrol által koordinált megközelítést felvázoló forgatókönyv alapján (az operatív eljárások bevezetésére és a nemzeti korlátozások feloldására vonatkozó közös megközelítést feltételezve) 2021 februárjában a légi forgalom várhatóan 15%-kal lesz alacsonyabb 2020 februárjához képest. Egy összehangolatlan megközelítést felvázoló forgatókönyv esetében (nincs közös megközelítés az operatív eljárások bevezetésére és a nemzeti korlátozások feloldására) a légi forgalom csökkenése ugyanebben az időszakban várhatóan 25%-kal lesz alacsonyabb.

(7) A légi forgalom tartós csökkenése a Covid19-világjárvány hatásának a következménye. A fogyasztói bizalomra vonatkozóan a Covid19 nyomán rendelkezésre álló adatok alapján, míg 2020 áprilisában a válaszadók mintegy 60%-a gondolta úgy, hogy a világjárványt követő néhány hónapon belül valószínűleg újra igénybe veszi a légi közlekedést, ez az arány 2020 júniusában 45%-ra csökkent. A rendelkezésre álló adatok összefüggést mutatnak a Covid19-világjárvány és a légi forgalom iránti fogyasztói kereslet között.

(8) Az Egészségügyi Világszervezet adatai azt mutatják, hogy a naponta feljegyzett esetek száma Európában 2020. április 1-jén 43 326 új esettel csúcsponton volt. A 2020. május és július közepe közötti időszakban ez az arány csökkent, a legtöbb napon 20 000-nél kevesebb új esetet regisztráltak. 2020 augusztusának vége felé azonban ez a szám ismét emelkedett, és jelentősen megnőtt azon napok száma, amelyeken 30 000 új esetet regisztráltak.

(9) Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) heti felügyeleti jelentése szerint 2020. augusztus 26-án az EU/EGT és az Egyesült Királyság esetében a regisztrált Covid19-esetek 14 napos összesített aránya 100 000 főre vetítve átlagban 46 fő volt (országonként a legkevesebb 2, a legtöbb 176 eset). Ez az arány 38 napon át emelkedett. Bulgáriában, Csehországban, Görögországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában a közelmúltban nőtt a Covid19 miatt kórházban és/vagy intenzív osztályon kezelt és/vagy oda újonnan felvett személyek száma.

(10) 2020 szeptemberében az ECDC úgy becsülte, hogy a Covid19 további eszkalálódásának kockázata valamennyi uniós vagy EGT-országban és az Egyesült Királyságban mérsékelt (azon országok esetében, amelyek továbbra is többféle intézkedést hajtanak végre és érvényesítenek, beleértve a fizikai távolságtartást, és megfelelő kapacitással rendelkeznek a kontaktkövetésre és a tesztelésre), illetve nagyon magas (azon országok esetében, amelyek nem hajtanak végre vagy érvényesítenek többféle intézkedést, ideértve a fizikai távolságtartást, és nem rendelkeznek elegendő kapacitással a kontaktkövetésre és a tesztelésre).

(11) A néhány tagállam által a Covid19-hez kapcsolódó higiéniai és egészségügyi intézkedések eredményeként bevezetett repülési korlátozások szintén befolyásolják a fogyasztók bizalmát, és következésképpen a légi közlekedés iránti keresletet. Míg az efféle repülési korlátozások száma 2020 nyarának elején csökkent, néhány tagállam 2020 szeptemberétől új repülési korlátozásokat vezetett be, ami egybeesik a Covid19-esetek több tagállamban történő újbóli megjelenésével.

(12) A meglévő járatfoglalások és a járványügyi előrejelzések fényében értelemszerűen várható, hogy a következő, 2020. október 25. és 2021. március 27. közötti téli menetrendi időszakban jelentősen megnő a Covid19-világjárványnak tulajdonítható járattörlések száma. Az erre az időszakra kiosztott résidők fel nem használása nem eredményezheti azt, hogy a légi fuvarozók elveszítsék azokat a lehetőségeket, amelyeket egyébként élveznének a 95/93/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése és 10. cikkének (2) bekezdése alapján.

(13) Ezért az e rendelkezésekben foglalt követelmény alóli azon kivételt, amely lehetővé tette, hogy a szóban forgó résidősorozatokat csak bizonyos mértékben használják fel, ki kell terjeszteni a 2020. évi nyári menetrendi időszakon túl a 2020/2021-es téli menetrendi időszak egészére, azaz a 2020. október 25-től 2021. március 27-ig tartó időszakra is.

(14) Ez a felhatalmazáson alapuló rendelet a tervek szerint a 95/93/EGK rendelet 10a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott időszak végét követően lép hatályba. A jogbizonytalanság elkerülése érdekében - különösen a résidő-koordinátorok és a légi fuvarozók tekintetében - ezt a rendeletet a résidőkiosztási rendelet 12b. cikkében részletezett sürgősségi eljárás keretében kell elfogadni, és annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon sürgősen hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 95/93/EGK rendelet a 10a. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A 8. cikk (2) bekezdésének és a 10. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a koordinátorok a 2020. március 1. és 2021. március 27. közötti időszakra kiosztott résidőket úgy tekintik, mintha azokat az a légi fuvarozó, amelynek eredetileg kiosztották, felhasználta volna.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére