A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. november 11-i (EU) 2020/1693 RENDELETE

az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és a rendeletben említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A 2018. június 17-én hatályba lépett (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  új szabályozási keretet hoz létre az ökológiai termelés számára. A régi szabályozási keretről az újra való zökkenőmentes áttérés érdekében az említett rendelet 2021. január 1-jében határozza meg alkalmazásának kezdőnapját.

(2) 2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet a Covid19-járványt „nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetnek” nyilvánította, majd 2020. március 11-én világjárványnak minősítette. A COVID19-világjárvány olyan rendkívüli körülményekhez vezetett, amelyek az (EU) 2018/848 rendelet elfogadásakor észszerűen előre nem látható, jelentős erőfeszítéseket igényelnek az ökológiai ágazat részéről.

(3) A COVID19-világjárvány és a következtében kialakult közegészségügyi válság eddig példátlan kihívást jelent a tagállamok számára, és nagy terhet ró az ökológiai gazdaság szereplőire (a továbbiakban: gazdasági szereplők). E gazdasági szereplők ezért most az ökológiai termelés és a kereskedelem fenntartására összpontosítják erőfeszítéseiket, így nincs idejük felkészülni az (EU) 2018/848 rendelet szerinti új szabályozási keret alkalmazására. Ezért valószínű, hogy a tagállamok és a gazdasági szereplők nem lesznek képesek biztosítani az említett rendelet megfelelő végrehajtását és alkalmazását az eredetileg előirányzott 2021. január 1-jei időponttól kezdődően.

(4) Az ökológiai ágazat zavartalan működésének biztosítása, a jogbiztonság nyújtása és az esetleges piaci zavarok elkerülése érdekében az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapját és a rendeletben az említett kezdőnap alapján megállapított bizonyos egyéb időpontokat el kell halasztani.

(5) Tekintettel a COVID19-világjárvány mértékére és a COVID19-világjárvány következtében kialakult közegészségügyi válságra, a járványügyi fejleményekre, valamint a tagállamokban és a gazdasági szereplőknél felmerült további forrásigényekre, az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapját helyénvaló egy évvel elhalasztani.

(6) Egyes, eltérésekhez, jelentéstételekhez, valamint az eltérések megszüntetésére illetve meghosszabbítására vonatkozóan a Bizottságra ruházott felhatalmazásokhoz kapcsolódó időpontokat az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapja alapján állapítottak meg. Ezért ezen időpontokat is helyénvaló egy évvel elhalasztani. Az időpontok meghatározása az ahhoz szükséges idő figyelembevételével történt, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodjanak az eltérések megszűnéséhez, vagy hogy a tagállamok és a Bizottság elegendő információt gyűjthessenek olyan inputanyagok rendelkezésre állásáról, amelyek tekintetében eltérések kerültek megállapításra, valamint hogy a Bizottság jelentést nyújthasson be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak és hogy jogalkotási javaslatot vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat készítsen elő.

(7) A COVID19-világjárvány és a következtében kialakult közegészségügyi válság példátlan kihívást jelent a harmadik országok és azok gazdasági szereplői számára is. Ezért a 834/2007/EK tanácsi rendelet *  33. cikkének (2) bekezdése alapján egyenértékűnek elismert harmadik országok tekintetében is indokolt egy évvel, 2026. december 31-ig meghosszabbítani az elismerés érvényességét, hogy az ilyen harmadik országoknak elegendő idejük legyen jogállásuk megváltoztatására akár úgy, hogy kereskedelmi megállapodást kötnek az Unióval, akár úgy, hogy biztosítják gazdasági szereplőik hiánytalan megfelelését az (EU) 2018/848 rendeletnek, így elkerülve a szükségtelen kereskedelmi akadályok létrejöttét az ökológiai termékek piacán.

(8) Hasonlóképpen indokolt egy évvel, 2024. december 31-ig meghosszabbítani a harmadik országoknak a 834/2007/EK rendelet 33. cikkének (3) bekezdése alapján elismert ellenőrző hatóságai és ellenőrző szervezetei tekintetében az elismerés érvényességét, hogy az említett harmadik országbeli ellenőrző hatóságoknak, ellenőrző szervezeteknek és az általuk tanúsított gazdasági szereplőknek elegendő idejük legyen a COVID19-világjárvány hatásainak leküzdésére és az (EU) 2018/848 rendelet által létrehozott új szabályozási keret alkalmazására való felkészülésre.

(9) Mivel e rendelet céljait, nevezetesen az ökológiai ágazat zavartalan működésének biztosítását, a jogbiztonság nyújtását, a COVID19-világjárvány eredményeként kialakult rendkívüli körülmények által okozott esetleges piaci zavarok elkerülését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme vagy hatása miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(10) Tekintettel a COVID19-világjárványra és a következtében kialakult közegészségügyi válságra, amely az ökológiai termelés tekintetében olyan rendkívüli körülményekhez vezetett, amelyek azonnali fellépést igényelnek, helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(11) Mivel a jelenlegi körülmények között elengedhetetlen a jogbiztonság azonnali megteremtése az ökológiai ágazat számára, ennek a rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/848 rendelet a következőképpen módosul:

1. A 29. cikk (4) bekezdésében a „2024. december 31-ig” dátum helyébe „2025. december 31-ig” lép.

2. A 48. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a „2025. december 31-én” dátum helyébe „2026. december 31-én” lép.

3. A 49. cikkben a „2021. december 31-ig” dátum helyébe „2022. december 31-ig” lép.

4. Az 53. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a „2035. december 31-én” dátum helyébe „2036. december 31-én” lép;

b) a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bevezető részben a „2028. január 1-jétől” dátum helyébe „2029. január 1-jétől” lép;

ii. az a) pontban a „2035. december 31-énél” helyébe „2036. december 31-énél” lép;

c) a (3) bekezdésben a „2026. január 1-jétől” dátum helyébe „2027. január 1-jétől” lép;

d) a (4) bekezdésben a „2025. január 1-jétől” dátum helyébe „2026. január 1-jétől” lép és a „2025. december 31-énél” dátum helyébe „2026. december 31-énél” lép;

e) a (7) bekezdés első albekezdésének bevezető részében a „2025. december 31-ig” dátum helyébe „2026. december 31-ig” lép.

5. Az 57. cikk (1) bekezdésében a „2023. december 31-én” dátum helyébe „ 2024. december 31-én” lép.

6. A 60. cikkben a „2021. január 1-je” dátum helyébe „2022. január 1-je” lép.

7. A 61. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”

8. A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) az I. rész 1.5. pontja a következőképpen módosul:

i. a második bekezdésben a „ 2030. december 31-én” dátum helyébe „2031. december 31-én” lép;

ii. a harmadik bekezdésben a „2025. december 31-ig” dátum helyébe „2026. december 31-ig” lép;

b) a II. rész a következőképpen módosul:

i. az 1.9.1.1. pont a) alpontjában a „2023. január 1-jétől” dátum helyébe „2024. január 1-jétől” lép;

ii. az 1.9.2.1. pont a) alpontjában a „2023. január 1-jétől” szövegrész helyébe „2024. január 1-jétől” lép;

iii. az 1.9.3.1. c) pont bevezető részében a „2025. december 31-ig” dátum helyébe „2026. december 31-ig” lép;

iv. az 1.9.4.2. c) pont bevezető részében a „2025. december 31-ig” dátum helyébe „2026. december 31-ig” lép;

c) a III. rész 3.1.2.1. pontjának második bekezdésében a „2021. január 1-jéig” dátum helyébe „2022. január 1-jéig” lép;

d) a VII. rész 1.1. pontjában a „2023. december 31-ig” dátum helyébe „2024. december 31-ig” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 11-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI M. ROTH

  Vissza az oldal tetejére