A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. november 11-i (EU) 2020/1694 RENDELETE

a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-világjárványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére * ,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) A Covid19-válság megzavarta az L kategóriájú járművek gyártásához feltétlenül szükséges alkatrészek és alkotóelemek ellátási láncát, és jelentős mértékben csökkentette az ilyen járművek iránti keresletet. Ennek következtében a gyártók csak jelentős késedelemmel tudják felszámolni az Euro 4 besorolású járművekből álló készletüket, amely járműveket a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  IV. melléklete szerint az Euro 5 környezetvédelmi szint alkalmazásának 2021. január 1-jei kezdőnapja előtt nyilvántartásba kell venni.

(2) A 168/2013/EU rendeletben meghatározott, a kifutó sorozatú járművekre vonatkozó szabályok lehetővé teszik, hogy a gyártók továbbra is forgalmazzák, nyilvántartásba vegyék vagy forgalomba helyezzék az L kategóriájú járművekből álló készlet egy korlátozott részét, amely nem forgalmazható vagy nem forgalmazható tovább, mert új műszaki követelmények léptek hatályba, és az említett járművek nem ezek szerint kerültek jóváhagyásra.

(3) Tekintettel a Covid19-válság okozta zavarokra, nyilvánvaló, hogy a 168/2013/EU rendelet kifutó sorozatokra vonatkozó szabályai nem kínálnak megfelelő megoldási mechanizmust az Euro 4 besorolású L kategóriájú járművek azon mennyiségének problémájára, amelyet az Euro 5 környezetvédelmi szint alkalmazásának kezdőnapját követően a gyártók készleten fognak tartani.

(4) Tekintettel a Covid19-válság által okozott rendkívüli körülményekre, valamint az esetleges piaci zavarok elkerülése érdekében, a kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-válságra válaszul hozandó különös intézkedések beillesztése céljából módosítani kell a 168/2013/EU rendeletet.

(5) Annak érdekében, hogy a kifutó sorozatokra vonatkozó ezen különös intézkedések alkalmazása azokra a járművekre korlátozódjon, amelyek a nemzeti korlátozó intézkedések idején készleten voltak, a kifutó sorozatokkal kapcsolatos különös intézkedésekben részesülő járművek száma nem haladhatja meg azon Euro 4 besorolású L kategóriájú járművek számát, amelyek 2020. március 15-én készleten voltak.

(6) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a Covid19-válságra válaszul a 168/2013/EU rendelet kifutó sorozatokra vonatkozó szabályainak 2021-ben alkalmazandó módosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(7) Tekintettel a Covid19-válság okozta rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnik kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(8) A 168/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) E rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 168/2013/EU rendelet XI. fejezete a következő cikkel egészül ki:

„44a. cikk

A kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-világjárványra válaszul hozott különös intézkedések

(1) A 44. cikktől eltérve, valamint e cikk (2), (3) és (4) bekezdésére is figyelemmel azok a járművek, amelyek olyan járműtípusnak felelnek meg, amely járműtípus EU-típusjóváhagyásának érvényessége a 37. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján 2021. január 1-jén szűnik meg, kifutó sorozatú járműként 2021. december 31-ig forgalmazhatók, nyilvántartásba vehetők vagy forgalomba helyezhetők.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett kifutó sorozatú járművek száma nem haladhatja meg az olyan járművek számát, amelyek EU-típusjóváhagyásának érvényessége a 37. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján 2021. január 1-jén szűnik meg, és amelyek 2020. március 15-én készleten voltak.

(3) Az (1) bekezdésben említett eltéréssel élni kívánó gyártónak kérelmet kell benyújtania minden olyan tagállam nemzeti hatóságához, ahol az adott járműveket forgalmazni, nyilvántartásba vetetni vagy forgalomba helyezni kívánja, megjelölve azoknak a kifutó sorozatú járműveknek a számát, amelyekre vonatkozóan az (1) bekezdésben említett eltérést kérelmezi.

Az érintett nemzeti hatóság a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül határoz arról, hogy engedélyezi-e az említett kifutó sorozatú járművek nyilvántartásba vételét a területén, és ha igen, milyen számban.

(4) A járműveket »2021 - kifutó sorozatú jármű« -nek minősítő külön bejegyzést kell bevezetni az (1) bekezdés alapján üzembe helyezett járművek megfelelőségi nyilatkozatába.

(5) A tagállamok 2021. július 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot azon járművek számáról, amelyek e cikk alapján kifutó sorozatú besorolást kaptak.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 11-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI M. ROTH

  Vissza az oldal tetejére