A jogszabály mai napon ( 2022.07.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. december 11-i (EU) 2020/2043 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelettől a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévet illetően a támogatást kérelmezők vagy oktatási intézmények helyiségeiben az iskolaprogram kapcsán végzett helyszíni ellenőrzések tekintetében való eltérésről * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése első albekezdésének a), b) és c) pontjára,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet *  10. cikkének (3) bekezdése meghatározza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  23. cikkében említett program (a továbbiakban: iskolaprogram) keretében a termékek biztosítását és elosztását végző, valamint a kísérő oktatási intézkedéseket végrehajtó kérelmezők telephelyein végrehajtandó helyszíni ellenőrzések minimális százalékos arányát. Az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet 10. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdése úgy rendelkezik, hogy amennyiben a kérelmező nem oktatási intézmény, és így igényel támogatást a termékek biztosításához és elosztásához, a helyiségeiben elvégzett helyszíni ellenőrzésen túl legalább két oktatási intézményben vagy - attól függően, melyik szám a nagyobb - az (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet *  6. cikke szerint a kérelmező nyilvántartásában szereplő oktatási intézmények legalább 1%-ában kiegészítő helyszíni ellenőrzést kell végezni.

(2) A Covid19-világjárvány kezelése érdekében bevezetett intézkedések miatt a tagállamok nehézségekbe ütközhetnek a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben a támogatást kérelmezők vagy oktatási intézmények helyiségeiben végzendő helyszíni ellenőrzések tervezése és végrehajtása során. Ezért helyénvaló úgy rendelkezni, hogy amennyiben a tagállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően elvégezzék a helyszíni ellenőrzéseket, dönthetnek úgy, hogy a helyszíni ellenőrzéseket távolról, például videokonferencia útján végzik el.

(3) Az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet 10. cikkének (6) bekezdése meghatározza az ellenőrzésekről és azok eredményeiről szóló jelentéstételre alkalmazandó szabályokat és módszereket. Az átláthatóság biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell indokolniuk az e rendeletben előírt eltérés igénybevételének szükségességét, és az egyes távellenőrzésekről elkészítendő ellenőrzési jelentésben be kell számolniuk annak felhasználásáról.

(4) Ezért a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanév tekintetében helyénvaló eltérni az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet egyes rendelkezéseitől.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet 10. cikke (3) bekezdésének második-ötödik albekezdésétől eltérve, amennyiben a Covid19-világjárvány kezelésére hozott intézkedések miatt a tagállamok a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanév tekintetében nincsenek abban a helyzetben, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek a támogatást kérelmezők vagy oktatási intézmények helyiségeiben, ezeket az ellenőrzéseket távolról is el lehet végezni.

(2) Az (EU) 2017/39 végrehajtási rendelet 10. cikkének (6) bekezdésétől eltérve, amennyiben a helyszíni ellenőrzéseket az e cikk (1) bekezdésének megfelelően távolról végzik, az illetékes ellenőrző hatóságnak az ellenőrzési jelentésben meg kell indokolnia az eltérés igénybevételének szükségességét, és be kell számolnia annak felhasználásáról.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére