A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2020. április 1-i HATÁROZATA (30/20/COL)

az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló iránymutatás mellékletének felváltása révén történő százhatodik módosításáról [2020/982] * 

Az EFTA Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság),

TEKINTETTEL:

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás), különösen annak 61-63. cikkére és 26. jegyzőkönyvére,

az EFTA-tagállamok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (a továbbiakban: a felügyeleti és bírósági megállapodás), különösen annak 24. cikkére és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára.

MIVEL:

A felügyeleti és bírósági megállapodás 24. cikke értelmében a Hatóság érvényt szerez az EGT-megállapodás állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek.

A felügyeleti és bírósági megállapodás 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján a Hatóság közleményeket vagy iránymutatásokat ad ki az EGT-megállapodás által szabályozott ügyekben, amennyiben az említett megállapodás vagy a felügyeleti és bírósági megállapodás kifejezetten így rendelkezik, vagy amennyiben a Hatóság ezt szükségesnek ítéli.

2020. március 27-én az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) közleményt fogadott el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosításáról (a továbbiakban: a közlemény) * .

Az uniós gazdaság számára a Covid19-járvánnyal összefüggésben nyújtandó támogatás céljából a Bizottság ideiglenes keretet *  fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a jelenlegi állami támogatási szabályok által biztosított rugalmasság teljes mértékű kihasználásával további támogatási intézkedéseket hozzanak. A rövid lejáratú exporthitel-biztosítás területén a keret további rugalmasságot vezetett be annak megerősítéséhez, hogy az exporthitelbiztosítási lehetőségek szűkössége miatt bizonyos kockázatok a közlemény 18. pontjának d) alpontja szerint ideiglenesen nem piacképesek. Előfordulhat, hogy ez a mozgástér nem lesz elegendő a vállalkozások jelenlegi, és nagy valószínűséggel a közeljövőben felmerülő nehézségeinek gyors kezeléséhez. Ehelyett azonnali válaszra van szükség ahhoz, hogy enyhíteni lehessen a magánbiztosítóknak a rövid lejáratú exporthitelek piacáról való hirtelen kivonulásából eredő valamennyi negatív következményt. Figyelembe véve a nyilvános konzultáció eredményét, valamint a Covid19 által az Unió egészének gazdaságában okozott zavar általános jeleit, a Bizottság úgy véli, hogy általánosságban nem áll rendelkezésre elegendő magánkapacitás a jelenleg piacképes kockázatúként besorolt országokba irányuló export valamennyi gazdaságilag indokolható kockázatának fedezésére. Tekintettel a Covid19-járvány jövőbeli alakulására vonatkozóan jelenleg rendelkezésre álló információkra, az is valószínűsíthető, hogy a magánbiztosítók a közlemény 36. pontjában meghatározott egyéves időszak letelte előtt újra növelni kezdik a rövid lejáratú exporthitel-biztosítások terén fennálló kitettségüket.

E körülmények között a Bizottság úgy döntött, hogy a közlemény mellékletében felsorolt országokba irányuló exporthoz kapcsolódó minden kereskedelmi és politikai kockázatot 2020. december 31-ig - az ideiglenes keret időtartamával összhangban - ideiglenesen nem piacképesnek tekint. A Bizottság a közlemény 36. pontjával összhangban 2020 vége előtt értékelni fogja, hogy három hónappal meghosszabbítsa-e az ideiglenes kivételt.

A közlemény ezen módosítása az Európai Gazdasági Térséget is érinti.

Az EGT állami támogatási szabályainak egységes alkalmazását az Európai Gazdasági Térség egész területén biztosítani kell, összhangban az EGT-megállapodás 1. cikkében megállapított homogenitásra vonatkozó célkitűzéssel.

Az EGT-megállapodáshoz csatolt XV. melléklet 11. oldalán szereplő „Általános megjegyzések” cím II. pontja értelmében a Hatóság a Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja az Európai Bizottság által elfogadott jogi aktusoknak megfelelő jogi aktusokat.

Az Európai Bizottsággal való konzultációt követően,

Az EFTA-államokkal folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályai a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló iránymutatás mellékletének felváltása révén módosulnak. Az új mellékletet csatolták e határozathoz, és e melléklet a határozat szerves részét képezi.

2. cikk

E határozatnak csak az angol nyelvű változata hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 1-jén.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről
Tisztelettel:
Bente ANGELL-HANSEN
elnök
felelős testületi tag
Frank J. BÜCHEL
testületi tag
Högni KRISTJÁNSSON
testületi tag
Carsten ZATSCHLER
ellenjegyző igazgatóként,
Jogi és Végrehajtási Ügyek

MELLÉKLET * 

A piacképes kockázatú országok jegyzéke

A Hatóság az alább felsorolt országokba irányuló exporthoz kapcsolódó minden kereskedelmi és politikai kockázatot 2020. december 31-ig ideiglenesen nem piacképesnek tekint.

Belgium

Bulgária

Csehország

Dánia

Németország

Észtország

Írország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Horvátország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Liechtenstein

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság

Ausztrália

Kanada

Izland

Japán

Új-Zéland

Norvégia

Svájc

Amerikai Egyesült Államok


  Vissza az oldal tetejére