A jogszabály mai napon ( 2021.04.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37.SZ/2020. (III. 17.) OBHE határozat

a rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról * 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet során a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról az alábbi elnöki intézkedést adom ki.

I. * 

II. Civilisztikai ügyszakokban bíróságon kívüli munkavégzés keretében ellátandó feladatok

A rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és a kapcsolódó 35/2020. (III. 15.) OBHE határozat főszabályként kifejezetten a tárgyalás tartását tiltja, következésképpen a bíróságok e körben nem működnek, ezért a Pp. vonatkozó rendelkezései megfelelően alkalmazandóak. Azokban a peres ügyekben, ahol a tárgyalás kitűzésének lenne helye, avagy már ki van tűzve, ott sor kerülhet az eljárás félbeszakadásának megállapítására. Ezt meghaladóan a peres ügyekben a bíró valamennyi intézkedés megtételére köteles. Ezen értelmezés nem vonatkozik azon eljárásokra, amelyeket a bíróságok a rendkívüli ítélkezési szünet alatt is intéznek.

Az egyes ellátandó feladatok különösen:

1. minden olyan ügybeli intézkedés megteendő bíróságon kívüli munkavégzés keretében, amely nem igényli tárgyalás tartását, így különösen

a) keretlevél visszautasítása,

b) kereset közlése,

c) hiánypótlási felhívás,

d) ideiglenes intézkedés,

e) végrehajtás felfüggesztése tárgyában döntéshozatal,

f) írásbeli ellenkérelem elmulasztása következményeinek alkalmazása,

g) perfelvételi szakban a perfelvételi tárgyalás kivételével bármely eljárási cselekmény foganatosítható,

h) érdemi tárgyalás szakában a tárgyalást nem érintő eljárási cselekmények foganatosítása.

2. Minden kurrenciális munka intézhető bíróságon kívüli munkavégzés keretében, másodfokú eljárásban akár fellebbezést elbíráló határozat meghozatalának is helye van.

III. Büntető ügyszakban bíróságon kívüli munkavégzés keretében ellátandó feladatok

1. Elsőfokú büntetőügyekben tárgyaláson kívül meghozható határozatok,

2. büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás,

3. perújítási indítvány elbírálása,

4. összbüntetési eljárás, ha a bíróság nem tartja szükségesnek nyilvános ülés tartását,

5. Be. 843. §-a szerinti különleges eljárás (halasztás vagy részletfizetés engedélyezése a bűnügyi költség megfizetésére),

6. egyszerűsített felülvizsgálat lefolytatása, ha nem kell nyilvános ülést vagy tárgyalást tartani,

7. olyan magánvádas eljárás, amelyben személyes meghallgatás, illetve tárgyalás nélkül meghozható a határozat,

8. olyan nyomozási bírói hatáskörbe tartozó ügy, illetve eljárás, amely nem ülésen bírálandó el (kivételekre lásd a VI. pontot),

9. Bv. kártalanítási kérelem elbírálása,

10. minden olyan bv. ügy, amely iratok alapán elbírálható (kivételekre lásd a VI. pontot),

11. másodfokú büntetőügyekben minden olyan ügy, amely tanácsülésen bírálandó el, vagy tanácsülésen is elbírálható, így különösen:

a) kényszerintézkedések időszakos (hat havi) felülvizsgálata tanácsülésen,

b) kényszerintézkedésekről rendelkező határozatok elleni fellebbezések elbírálása tanácsülésen,

c) nemzetközi érintettségű ügyekben a kényszerintézkedések elleni fellebbezések elbírálása tanácsülésen,

d) egyéb, nemperes ügyekben az ügy természetétől függően a fellebbezés elbírálása tanácsülésen.

IV. Ügytípustól függetlenül bíróságon kívüli munkavégzés keretében ellátandó feladatok

1. Kitűzendő ügyekben iratok tanulmányozása,

2. meghozott határozatok írásba foglalása,

3. a jegyzőkönyvek leírás utáni javítása,

4. tanácselnöki feljegyzés elkészítése,

5. tisztviselők számára hanganyag leírása,

6. büntető ügyszakban relevanciával bírhat továbbá: VPN kapcsolattal BIR-O programhoz való hozzáférés biztosításával adat-, és értesítőlapok kiállítása, azoknak elektronikus rendszerbe történő feltöltése (ha a tisztviselő vagy ügyintéző rendelkezik távoli asztal hozzáféréssel).

V. A bíróságon ellátandó feladatok civilisztikai ügyszakokban

1. Ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás tárgyában hozott elsőfokú döntés,

2. pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének elrendelése, fenntartása,

3. perindítást megelőző ideiglenes intézkedés,

4. szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt, illetve annak megszüntetése és visszaállítása iránt indított per,

5. végrehajtási perek,

6. azon gondnoksági perek, ahol a perindítást megelőzően a gyámhatóság zárlatot rendelt el vagy ideiglenes gondnokot rendelt ki.

VI. A bíróságon ellátandó feladatok büntető ügyszakban

1. Nyomozási bíró hatáskörébe tartozó ügyek, amelyek esetében ülés tartása kötelező

a) személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése,

b) személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés meghosszabbítására vonatkozó indítványban a meghosszabbítás okaként új körülményre hivatkoztak,

c) letartóztatásnak az elrendeléstől számított 6 hónap elteltét követő meghosszabbítása,

d) elfogatóparancs alapján őrizetbe vett személy esetében a kényszerintézkedés elrendelése tárgyában tartott ülés,

e) elmeállapot megfigyelésének elrendelése,

f) az eljárás lefolytatásának elrendelése, és az ügyészség indítványát az együttműködés megszegésére alapozza azzal szemben, akivel szemben a feljelentést elutasították vagy megszüntették a büntetőeljárást,

g) idegenrendészeti ügyek.

2. Európai vagy nemzetközi elfogatóparancs végrehajtásával érintett ügyek

a) európai vagy nemzetközi elfogatóparancs végrehajtása során az őrizetbe vételtől számított 72 órán belül az első átadási vagy kiadatási tárgyalás megtartása,

b) európai elfogatóparancs végrehajtása során az őrizetbe vételtől számított 60 napon belül a második átadási tárgyalás megtartása,

c) nemzetközi elfogatóparancs végrehajtása során a második kiadatási tárgyalás megtartása,

d) IM által kezdeményezett bv-átvételi eljárások, ha az elítélt nincs külföldön fogvatartásban.

3. Bíróság elé állításos eljárás

4. BV ügyszakban:

a) Kizárás a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből,

b) feltételes szabadságra bocsátás,

c) reintegrációs őrizet elrendelése,

d) kényszergyógykezelés felülvizsgálata,

e) ideiglenes elbocsátás engedélyezése javítóintézetből.

5. Első-, és másodfokú eljárásban egyaránt:

a) elfogatóparancs alapján történő előállítás esetén a terhelt meghallgatása, döntés kényszerintézkedésről,

b) kényszerintézkedések időszakos (hat havi) felülvizsgálata tanácsülésen.

6. Szabálysértési eljárásban

a) gyorsított eljárás,

b) kifogás tárgyában tárgyalást kell tartani,

c) elzárással is sújtható szabálysértés miatt eljárásban a bíróság nem meghallgatás nélkül hozza meg határozatát, illetve a meghallgatás nélkül hozott határozattal szemben tárgyalás tartását kérik.

VII. A korábban kiadott OBH elnöki intézkedés alkalmazási kötelezettsége

Az OBH elnöke által kiadott 35/2020. (III. 15.) OBHE határozat rendelkezései továbbra is változatlanul alkalmazandók.


  Vissza az oldal tetejére