A jogszabály mai napon ( 2020.06.03. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54.SZ./2020. (IV. 15.) OBHE határozat

a Veszélyhelyzet alatt az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesei által felügyelt szervezeti egységek meghatározásáról és az iratok beterjesztésének rendjéről * 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján - a veszélyhelyzet idejére - az alábbi elnöki intézkedést adom ki:

I.

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) egyes szervezeti egységei - az alábbi rend szerint - az OBH elnökhelyettesei felügyelete alatt állnak:

1.

dr. Csillám Katalin elnökhelyettes

a) Jogi Főosztály,

b) Kommunikációs és Kapcsolattartási Főosztály,

c) Magyar Igazságügyi Akadémia,

d) Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya;

2.

dr. Erőss Mónika elnökhelyettes

a) Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztály,

b) Műszaki Főosztály,

c) Gazdálkodási Főosztály,

d) Ellenőrzési Főosztály;

3.

dr. Harangozó Attila elnökhelyettes

a) Igazgatásszervezési Főosztály,

b) Elektronikus Eljárások Főosztálya,

c) Informatikai Főosztály,

d) Projektiroda.

II.

1. Az OBH szervezeti egységei az OBH elnökének döntési jogkörébe tartozó ügyekben az iratokat a felügyeletet ellátó OBH elnökhelyettes útján terjesztik be az OBH elnökének.

2. Az OBH elnökhelyettese az adott szervezeti egységtől érkező iratokat az Elnöki Kabinet útján terjeszti be az OBH elnökének.

Indokolás

A Bszi. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint az OBH elnöke az OBH irányításával kapcsolatos feladatkörében irányítja az OBH tevékenységét, míg a b) pont kimondja, hogy megállapítja az OBH szervezeti és működési szabályzatát.

Azt az Országos Bírósági Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (XII. 31.) OBH utasítás (a továbbiakban OBH SZMSZ) 6. § (4) bekezdése rögzíti, hogy az OBH elnökhelyettesei felügyelik az OBH elnöke által kijelölt szervezeti egységek munkáját, döntenek a hatáskörükbe utalt egyéb kérdésekben.

Az OBH SZMSZ 3. melléklet B) pont (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az OBH elnöke az elnökhelyettesek felügyeleti rendjét rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén, a központi igazgatási feladatok folyamatos és zavartalan ellátása érdekében, átmeneti jelleggel, a szabályzat módosítása nélkül megváltoztathatja.

Az elnökhelyettesek által gyakorolt felügyelet rendjére az OBH SZMSZ 3. melléklet (2)-(10) bekezdése irányadó.

Eszerint:

Az OBH elnökhelyettesei - a felügyeleti rendtől függetlenül - ellátják mindazokat a feladatokat, amelyekkel az OBH elnöke őket megbízza.

Az OBH-t érintő valamennyi lényeges információ, kérdés megismerése érdekében az elnök és az elnökhelyettesek gondoskodnak egymás kölcsönös, folyamatos tájékoztatásáról.

Az elnökhelyettesek minden érdemi döntést megelőzően kötelesek egyeztetni az elnökkel.

Az elnökhelyettesekre vonatkozóan az elnök rendelkezik utasítási jogkörrel, az elnökhelyettesek között mellérendeltségi viszony áll fenn.

Az OBH elnöke a közvetlen felügyelete és az elnökhelyettesek felügyelete alatt álló szervezeti egységeket illetően közvetlen döntési, utasítási jogkörrel rendelkezik.

Az elnökhelyettesek felügyelete alá tartozó szervezeti egységek vezetői kötelesek tájékoztatni az elnökhelyetteseket az elnöktől kapott közvetlen utasításról.

Az elnök közvetlen felügyelete alá tartozó szervezeti egységek tekintetében az elnökhelyettesek az elnök felhatalmazása alapján jogosultak utasítás adására.

Az elnökhelyettesek a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek esetében rendelkeznek szakmai irányítási, döntési, utasítási, ellenőrzési jogkörrel.

Az elnökhelyettesek kötelesek egymással egyeztetni, ha a feladatok ellátása felügyeleti jogkörük alatt nem álló szervezeti egységek, illetve munkatársaik közreműködését igénylik.

Mindezekre figyelemmel az OBH egyes szervezeti egységeinek az OBH elnökhelyettesei által elrendelt felügyeletéről - a veszélyhelyzet idejére - rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.


  Vissza az oldal tetejére