A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 2020. július 15-i 90/20/COL HATÁROZATA

az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak egyes, állami támogatásokról szóló iránymutatások módosításával történő, százhetedik módosításáról [2020/1576] * 

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG (A TOVÁBBIAKBAN: A HATÓSÁG),

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás), különösen annak 61-63. cikkére és 26. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EFTA-tagállamok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (a továbbiakban: a felügyeleti és bírósági megállapodás), különösen annak 24. cikkére és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint

tekintettel a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyvére (a továbbiakban: 3. jegyzőkönyv) és különösen az I. rész 1. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

A felügyeleti és bírósági megállapodás 24. cikke értelmében a Hatóság érvényt szerez az EGT-megállapodás állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek.

A felügyeleti és bírósági megállapodás 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján a Hatóság közleményeket vagy iránymutatásokat ad ki az EGT-megállapodás által szabályozott ügyekben, amennyiben az említett megállapodás vagy a felügyeleti és bírósági megállapodás kifejezetten így rendelkezik, vagy amennyiben a Hatóság ezt szükségesnek ítéli.

Az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló kezdeményezés részeként elfogadott állami támogatási iránymutatások közül 2020 végén hatályukat vesztik a következők:

a) Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014-2020) * ;

b) Iránymutatás a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan * ,

c) Iránymutatás a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról * ,

d) Iránymutatás a közös európai érdeket szolgáló fontos projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével való összeegyeztethetőségének elemzéséről * ,

e) Iránymutatás a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról * , valamint

f) Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról * .

A zöld megállapodással és a digitális menetrenddel összefüggésben az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) már bejelentette azon szándékát, hogy 2021 végéig felülvizsgál több iránymutatást.

A Bizottság 2020. július 2-án elfogadott egy közleményt a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (2014-2020), a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás, a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás, a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásokról szóló iránymutatás, az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól szóló közlemény, a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló bizottsági közlemény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény alkalmazásának meghosszabbításáról és módosításairól * .

A kiszámíthatóság és a jogbiztonság biztosítása érdekében az állami támogatási szabályok jövőbeli aktualizálásának előkészítése során a Bizottság helyénvalónak ítélte meg a fenti a)-e) pontokban felsorolt EFTA-felügyleleti hatósági iránymutatásoknak megfelelő iránymutatásainak alkalmazási időszakát 2021 végéig meghosszabbítani. A Bizottság 2023 végéig meghosszabbította az f) pontban felsorolt iránymutatásoknak megfelelő iránymutatás - a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló iránymutatás -alkalmazási időszakát.

E szabályok meghosszabbítása lehetővé fogja tenni a Bizottság számára, hogy az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló kezdeményezés részeként elfogadott egyéb állami támogatási szabályokkal együtt értékelje az említett szabályokat. 2019. január 7-én a Bizottság „célravezetőségi vizsgálat” formájában elindította e szabályok értékelését. Az értékelés eredménye alapján a Bizottság megfelelő helyzetben lesz, hogy eldöntse, hogy meghosszabbítja-e vagy aktualizálja-e az említett szabályokat.

Tekintettel azokra a gazdasági és pénzügyi következményekre, amelyeket a Covid19 járvány gyakorolhat a vállalkozásokra, a Bizottság úgy ítélte meg, hogy egyes állami támogatásokról szóló iránymutatások ideiglenes kiigazítására is szükség van. Konkrétan a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (2014-2020), a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás, az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól szóló közlemény, valamint a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszerének *  keretében azok a vállalkozások, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de 2019. december 31. után nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak, az említett iránymutatások alapján 2021. június 30-ig támogathatók.

A 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás tekintetében a villamosenergia-áraknak a Covid19-világjárvány kitörése miatti hirtelen csökkenése olyan helyzetekhez vezethet, amelyekben a vállalkozások villamosenergia-intenzitása csökkenhet. Ebben az esetben a vállalkozás elveszítheti a 3.7.2. szakasz szerinti jogosultságát (a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásának célzott csökkentése versenyképességi okokból), amikor a 4. mellékletet alkalmazza a bruttó hozzáadott érték és a villamosenergia-intenzitás kiszámítására a vállalkozás szintjén. A Bizottság tehát úgy ítélte meg, hogy ennek megfelelő kezelése érdekében az alkalmazandó számítási módszereket ki kell igazítani.

A bizottsági közlemények említett módosításai és meghosszabbításai az Európai Gazdasági Térséget is érintik.

Az EGT állami támogatási szabályainak egységes alkalmazását az Európai Gazdasági Térség egész területén biztosítani kell, összhangban az EGT-megállapodás 1. cikkében megállapított homogenitásra vonatkozó célkitűzéssel.

Az EGT-megállapodáshoz csatolt XV. melléklet 11. oldalán szereplő „Általános megjegyzések” cím II. pontja értelmében a Hatóság a Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja a Bizottság által elfogadott jogi aktusoknak megfelelő jogi aktusokat.

Az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

Az EGT-tag EFTA-államokkal folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az állami támogatások anyagi jogi szabályai a következőképpen módosulnak:

1. A regionális állami támogatásokról (2014-2020) szóló iránymutatás a következőképpen módosul:

a) a 18. pont a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az iránymutatást azonban alkalmazni kell azokra a vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”

b) A 156. pont után a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„a) Mivel a nemzeti regionális támogatási térképek érvényessége 2020. december 31-én lejár, a Hatóság felkéri az EGT-tag EFTA-államokat, hogy 2020. szeptember 15-ig-jéig jelentsék be a Hatóságnak a nemzeti regionális támogatási térképeik érvényességének meghosszabbítására vonatkozó szándékukat.

b) A nemzeti regionális támogatási térképek 2021. december 31-ig történő meghosszabbításának jóváhagyását követően az EGT-tag EFTA-államok dönthetnek úgy, hogy meghosszabbítják az ezen iránymutatás alapján jóváhagyott meglévő programokat. Az ilyen programok esetleges meghosszabbítását a határidő lejárta előtt kellő időben be kell jelenteni a Hatóságnak.”

2. A kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás 174. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„174. A Hatóság az ezen iránymutatásban rögzített elveket alkalmazza a 2014. július 1. és 2021. december 31. között odaítélendő valamennyi kockázatfinanszírozási támogatás összeegyeztethetőségének értékelésére.”

3. A 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás a következőképpen módosul:

a) a 11. pont a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az iránymutatást azonban alkalmazni kell azokra a vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”

b) A 103. pont helyébe a következő szöveg lép:

„103. Ezen iránymutatás a 2021. december 31-ig tartó időszakra vonatkozik, ugyanakkor a 2030-ra szóló keret célkitűzéseinek eléréséhez is alapot teremt. Főként arra lehet számítani, hogy a bevett megújuló energiaforrások a 2020 és 2030 közötti időszakban a hálózati ellátás szempontjából versenyképessé válnak, ami azt jelenti, hogy a támogatásokat és a kiegyenlítési feladatok alóli mentességeket degresszív módon ki kell vezetni. Ezen iránymutatás összhangban áll ezzel a célkitűzéssel, és piaci alapú mechanizmusok révén gondoskodik a költséghatékony ellátásra való áttérésről.”

c) A 237. pont helyébe a következő szöveg lép:

„237. Ez az iránymutatás 2014. július 1-jétől alkalmazandó, és a környezetvédelem állami támogatásáról szóló, 2010. június 10-én közzétett iránymutatás helyébe lép * . Ez az iránymutatás 2021. december 31-ig alkalmazandó.”

d) A 4. melléklet a következőképpen módosul:

i. A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. A 3.7.2. szakasz alkalmazásában az EGT-tag EFTA-államok használhatják:

a) azon legutóbbi 3 év bruttó hozzáadott értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok;

b) azon legutóbbi 3 évből kiválasztott 2 év bruttó hozzáadott értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok, feltéve, hogy ezt a módszert minden kedvezményezettre ugyanúgy alkalmazzák.

A Hatóság úgy véli, hogy az a) módszer szerinti számításról a b) módszerre való áttérés nem minősül bejelentendő változtatásnak.”

ii. Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5. A vállalkozás villamosenergia-fogyasztásának kiszámításához a villamosenergia-fogyasztás hatékonyságára vonatkozó referenciaértékeket kell használni, amennyiben az adott ágazatban rendelkezésre állnak ilyenek. Ha nem áll rendelkezésre, az EGT-tag EFTA-államok használhatják:

a) azon legutóbbi 3 év értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok;

b) azon legutóbbi 3 évből kiválasztott 2 év értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok, feltéve, hogy ezt a módszert minden kedvezményezettre ugyanúgy alkalmazzák.

A Hatóság úgy véli, hogy az a) módszer szerinti számításról a b) módszerre való áttérés nem minősül bejelentendő változtatásnak.”

4. A nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásokról szóló iránymutatás 135. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„135. A Hatóság ezt az iránymutatást 2014. szeptember 10. és 2023. december 31. között fogja alkalmazni.”

5. A közös európai érdeket szolgáló fontos projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás EGT-megállapodásban foglaltak érvényesülésével való összeegyeztethetőségének elemzéséről szóló iránymutatás a következőképpen módosul:

a) A 10. pont a) alpontja a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az iránymutatást azonban alkalmazni kell azokra a vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”

b) Az 50. pont helyébe a következő szöveg lép:

„50. Ez az iránymutatás 2016. április 27-től 2021. december 31-ig alkalmazandó.”

6. A rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló iránymutatásban a 40. pont helyébe a következő szöveg lép:

„40. Tekintettel a folytonosság és a jogbiztonság szükségességére a rövid lejáratú exporthitel-biztosítások terén nyújtott állami támogatások kezelése során, a jelenlegi iránymutatás 2021. december 31-ig történő alkalmazása indokolt. A lejárati ideje így összhangba kerül az állami támogatások korszerűsítésére irányuló program alapján elfogadott állami támogatási iránymutatások többségének lejárati idejével.”

7. A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszerének 10. pontja a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az iránymutatást azonban alkalmazni kell azokra a vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”

2. cikk

E határozatnak csak az angol nyelvű változata hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 15-én.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Bente ANGELL-HANSEN Frank J. BÜCHEL
elnök
felelős testületi tag
testületi tag
Högni KRISTJÁNSSON Carsten ZATSCHLER
testületi tag nevében ellenjegyző igazgatóként,

  Vissza az oldal tetejére