A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. április 3-i (EU) 2020/491 HATÁROZATA

a 2020-as COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatalivám- és hozzáadottértékadó-mentességéről * 

(az értesítés a C(2020) 2146. számú dokumentummal történt)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2006/112/EK irányelv 143. cikke b) és c) pontja hatályának bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentesség tekintetében történő meghatározásáról szóló, 2009. október 19-i 2009/132/EK tanácsi irányelvre *  és különösen annak 53. cikke első bekezdésére, összefüggésben a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 131. cikkével,

tekintettel a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendeletre *  és különösen annak 76. cikke első bekezdésére, összefüggésben a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 131. cikkével,

mivel:

(1) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi aggodalomra okot adó közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a COVID-19-járványt. 2020. március 11-én pedig pandémiának minősítette azt. A COVID-19 vírus mára valamennyi tagállamban előidézett fertőzéseket. Mivel az esetek száma riasztó ütemben növekszik, és nem áll rendelkezésre elegendő eszköz a COVID-19-járvány megfékezésére, több tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(2) A COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépés érdekében Olaszország 2020. március 19-én, Franciaország 2020. március 21-én, Németország és Spanyolország 2020. március 23-án, Ausztria, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Horvátország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Portugália és Szlovénia 2020. március 24-én, Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Magyarország, Írország, Luxemburg, Lettország, Románia, Szlovákia és az Egyesült Királyság 2020. március 25-én, Svédország és Málta pedig 2020. március 26-án kérelmet nyújtott be az importált áruk behozatalivám- és hozzáadottértékadó- (a továbbiakban: héa) mentességére vonatkozóan.

(3) A COVID-19-világjárvány és az azzal járó rendkívüli kihívások az 1186/2009/EK rendelet XVII. fejezetének C. szakasza és a 2009/132/EK irányelv VIII. címének 4. fejezete értelmében katasztrófának minősülnek. Ezért helyénvaló mentességet biztosítani az 1186/2009/EK rendelet 74. cikkében meghatározott célokból behozott árukra kivetendő behozatali vámok, valamint a 2009/132/EK irányelv 51. cikkében meghatározott célokból behozott árukra kivetendő héa tekintetében.

(4) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a COVID-19-járvány okozta hatások leküzdésére behozatalivám-és héamentesen importált áruk jellegéről és mennyiségéről, továbbá a szóban forgó áruk szétosztására vagy rendelkezésre bocsátására feljogosított szervezetekről, illetve az áruk járvány hatásaival szembeni fellépéstől eltérő célú felhasználásának megakadályozása céljából hozott intézkedésekről.

(5) Figyelembe véve azokat a rendkívüli kihívásokat, amelyekkel a tagállamoknak szembesülniük kell, a behozatalivám-és héamentességet a 2020. január 30-tól megvalósuló behozatalokra kell biztosítani. *  A mentességnek 2020. július 31-ig hatályban kell maradnia. Ezen időszak lejárta előtt felül kell vizsgálni a helyzetet, és szükség esetén a tagállamokkal egyeztetve meg lehet hosszabbítani a mentességet.

(6) Az 1186/2009/EK rendelet 76. cikkében és a 2009/132/EK irányelv 53. cikkében foglaltaknak megfelelően a Bizottság 2020. március 26-án konzultált a tagállamokkal,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az áruk az 1186/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatali vámoktól és a 2009/132/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatalra kivetett hozzáadottérték-adótól mentesen behozhatók, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az áruk az alábbi felhasználási célok egyikét szolgálják:

i. a c) pontban említett szervek és szervezetek által a COVID-19-járványnak vagy a járvány veszélyének kitett, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személyek részére ingyenesen kiosztásra kerülnek;

ii. ingyenesen a COVID-19-járványnak vagy a járvány veszélyének kitett, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személyek rendelkezésére bocsátják, de az áruk a c) pontban említett szervek és szervezetek tulajdonában maradnak;

b) az áruk eleget tesznek az 1186/2009/EK rendelet 75., 78., 79. és 80. cikkében, valamint a 2009/132/EK irányelv 52., 55., 56. és 57. cikkében meghatározott feltételeknek;

c) az áruk szabad forgalomba bocsátás céljából állami szervezetek - ideértve az állami szerveket, közintézményeket és egyéb közjogi intézményeket - által vagy érdekében, vagy a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szervezetek által vagy érdekében kerülnek behozatalra. * 

(2) Az áruk az 1186/2009/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatali vámoktól mentesen és a 2009/132/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett behozatalra kivetett hozzáadottérték-adótól mentesen kerülnek behozatalra akkor is, ha azokat szabad forgalomba bocsátás céljából katasztrófaelhárító szervezetek által vagy érdekében *  hozzák be a COVID-19-járványnak vagy a járvány veszélyének kitett, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személyek részére biztosított katasztrófasegély nyújtásának időszakában felmerülő szükségleteik kielégítése céljából.

2. cikk * 

A tagállamok legkésőbb 2022. április 30-ig megküldik a Bizottságnak az alábbi információkat:

a) az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szervezetek jegyzéke;

b) az 1. cikk alapján behozatalivám- és héamentesen importált áruk mennyisége és jellege;

c) az e határozat hatálya alá tartozó áruk vonatkozásában az 1186/2009/EK rendelet 78., 79. és 80. cikkének, valamint a 2009/132/EK irányelv 55., 56. és 57. cikkének való megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedések.

Az Egyesült Királyság legkésőbb 2021. április 30-ig megküldi a Bizottságnak az első bekezdésben említett információkat.

3. cikk * 

Az 1. cikk a 2020. január 30. és 2021. december 31. közötti behozatalokra alkalmazandó.

Az Egyesült Királyságba irányuló behozatalra azonban az 1. cikket 2020. január 30-tól 2020. december 31-ig kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 3-án.

a Bizottság részéről

Paolo GENTILONI

a Bizottság tagja


  Vissza az oldal tetejére