A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. április 16-i (EU) 2020/534 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a meglévő európai referenciahálózatokhoz történő csatlakozásra irányuló kérelmek elbírálásának felfüggesztéséről * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre *  és különösen annak 12. cikke (4) bekezdésének b) és c) pontjára,

mivel:

(1) A 2014/287/EU bizottsági végrehajtási határozat *  megállapítja az európai referenciahálózatoknak (a továbbiakban: hálózatok) és azok tagjainak a létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és tapasztalat megosztásának elősegítésére vonatkozó kritériumokat. Az említett határozat 6. cikke a tagállamokat egy tagállami képviselőkből álló olyan testület létrehozására kéri fel, amely dönt a hálózatokra és azok tagságára, valamint a hálózatok megszüntetésére irányuló javaslatok jóváhagyásáról. A tagállamok felállították a tagállamok képviselőiből álló testületet, amely ezt követően 2016 decemberében jóváhagyott 23 hálózatot, 2017 februárjában pedig egy továbbit. Valamennyi hálózat 2017-ben kezdte meg tevékenységét.

(2) Az (EU) 2019/1269 bizottsági végrehajtási határozat *  módosította a 2014/287/EU végrehajtási határozatot, és bevezette többek között az egyes hálózatok felügyelőbizottságának fogalmát, valamint határidőket határozott meg az említett felügyelőbizottságok számára a tagsági kérelmekkel kapcsolatos véleménytervezetek és végleges vélemények kiadása tekintetében.

(3) A 2014/287/EU végrehajtási határozat 8. cikke ezért meghatározza a meglévő hálózatokhoz történő csatlakozásra irányuló kérelmekre vonatkozó eljárást, beleértve a hálózatok felügyelőbizottságai és a kérelmező egészségügyi szolgáltatók által betartandó konkrét határidőket.

(4) A meglévő hálózatokhoz történő csatlakozásra vonatkozó felhívást 2019-ben tették közzé, és a beérkezett kérelmek értékelése folyamatban van.

(5) A COVID-19-pandémia kitörése miatt az uniós egészségügyi szolgáltatók és egészségügyi szakemberek erőfeszítései teljes mértékben a jelenlegi népegészségügyi válság kezelésére irányulnak. A különböző hálózati felügyelőbizottságok több megkereséssel is éltek, és felhívták a Bizottság figyelmét arra, hogy ezek a kivételes körülmények lehetetlenné teszik számukra és a kérelmezők számára a 2014/287/EU végrehajtási határozat 8. cikkében meghatározott határidők betartását.

(6) Annak érdekében, hogy a népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatos rendkívüli körülmények megszűnését követően az értékelési eljárás megfelelőképpen folytatódhasson, a meglévő hálózatokhoz történő csatlakozás iránti, 2020. március 31-én folyamatban lévő kérelmek elbírálását 2020. április 1-jétől 2020. augusztus 31-ig fel kell függeszteni. A teljes átláthatóság biztosítása érdekében a Bizottság szolgálatainak tájékoztatniuk kell valamennyi hálózati felügyelőbizottságot, a kérelmezőket és a tagállamokat a felfüggesztésről és annak okairól.

(7) A pandémia idején folyamatban lévő kérelmekkel kapcsolatos bizonytalanság eloszlatása érdekében e határozatnak a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(8) A jogbiztonság érdekében a határozat visszamenőleges hatállyal, 2020. április 1-jétől alkalmazandó.

(9) Az e határozatban előírt intézkedés összhangban van a 2011/24/EU irányelv 16. cikke szerinti bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A meglévő európai referenciahálózatokhoz történő csatlakozás iránti kérelmek 2020. március 31-én folyamatban lévő elbírálása 2020. április 1-jétől 2020. augusztus 31-ig felfüggesztésre kerül.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. április 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére