A jogszabály mai napon ( 2022.05.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. június 11-i (KKBP) 2020/792 HATÁROZATA

az Európai Unió koszovói *  jogállamiság-missziójáról (EULEX Koszovó) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2008. február 4-én elfogadta a 2008/124/KKBP együttes fellépést * .

(2) A Tanács 2018. június 8-án elfogadta a 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról szóló (KKBP) 2018/856 határozatot * , amellyel 2020. június 14-ig meghosszabbította az EULEX Koszovót.

(3) A Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) 2020. április 16-án megállapodásra jutott arról, hogy a Covid19 okozta körülmények miatt egy évvel meg kell hosszabbítani az EULEX Koszovót, megtartva annak megbízatását, amelyet felül lehet majd vizsgálni, ha a körülmények engedik.

(4) A meghosszabbított időszakra az EULEX Koszovó számára pénzügyi referenciaösszeget kell biztosítani.

(5) A PBB 2020. május 14-én megállapodott továbbá arról, hogy a PBB (KKBP) 2019/1991 határozatával *  2019. november 28-án misszióvezetővé kinevezett Lars-Gunnar WIGEMARK-nak további egy éves időszakra továbbra is be kell töltenie ezt a feladatot.

(6) E határozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely sérti az EULEX Koszovót érintő igazságszolgáltatási eljárásokban résztvevő bírák és ügyészek függetlenségét, illetve autonómiáját.

(7) Az EULEX Koszovó tevékenységeinek sajátos jellegéből adódóan, mely tevékenységek révén segítséget nyújt a valamely tagállamba áthelyezett bírósági eljárásokban, e határozatban célszerű meghatározni az említett áthelyezett bírósági eljárásokban való segítségnyújtás fedezésére szánt összeget, továbbá vissza nem térítendő támogatás útján biztosítani a költségvetés e részének végrehajtását.

(8) A 2008/124/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az EULEX Koszovó végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósulását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/124/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

(1) A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(11) A 2020. június 15-től 2021. június 14-ig tartó időszakban a misszió vezetője Lars-Gunnar WIGEMARK.”

(2) A 16. cikk (1) bekezdése utolsó albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az EULEX Koszovó kiadásainak fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2020. június 15-től 2021. június 14-ig tartó időszakra 83 745 000 EUR.

A tizenhetedik albekezdésben említett összegből az EULEX Koszovó megbízatásának Koszovóban történő végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezésére szánt összeg 38 700 000 EUR, a valamely tagállamba áthelyezett bírósági eljárásokban történő segítségnyújtás fedezésére szánt összeg pedig 45 045 000 EUR.

A Bizottság támogatási megállapodást ír alá a 45 045 000 EUR összegről az áthelyezett bírósági eljárások lebonyolításáért felelős hivatal nevében eljáró hivatalvezetővel. E támogatási megállapodásra az (EU, Euratom) 2018/1046/európai parlamenti és tanácsi rendeletben *  a vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozóan meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Az EULEX Koszovó számára a következő időszakra előirányzandó pénzügyi referenciaösszegről a Tanács határoz.”

(3) A 20. cikk második albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ez az együttes fellépés 2021. június 14-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. METELKO-ZGOMBIĆ


  Vissza az oldal tetejére