A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. július 20-i (EU) 2020/1109 HATÁROZATA

az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére * ,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére * ),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 2006/112/EK tanácsi irányelvet *  módosította az (EU) 2017/2455 *  és az (EU) 2019/1995 tanácsi irányelv *  a vállalkozások és a fogyasztók közötti, a határokon átnyúló e-kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó jogi keret korszerűsítése céljából. Ezen új rendelkezések többségét 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. január 30-án nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetnek nyilvánította a Covid19-járványt. A WHO 2020. március 11-én világjárványnak nyilvánította a Covid19-járványt. A Covid19-világjárvány valamennyi tagállamot érintette. Az esetszámok riasztó ütemű növekedése és a Covid19-világjárvány kezelésére alkalmas, azonnal rendelkezésre álló hatékony eszközök hiánya miatt számos tagállam nemzeti szükségállapotot hirdetett ki.

(3) A Covid19-világjárvány váratlan és példa nélküli szükséghelyzetet jelent, amely mélyen érinti valamennyi tagállamot, és arra kötelezi őket, hogy - a más kérdésekre tartalékolt erőforrások átcsoportosításával - azonnali intézkedést tegyenek nemzeti szinten a folyamatban lévő válság prioritást élvező kezelése érdekében. Ezen válság következtében számos tagállam számára nehézséget jelent az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvben megállapított szabályok 2021. január 1-jével kezdődő alkalmazásához szükséges informatikai rendszerek fejlesztésének 2020. december 31-ig történő véglegesítése. Egyes tagállamok, valamint postai szolgáltatók és futárszolgálatok ezért mind az (EU) 2017/2455, mind az (EU) 2019/1995 irányelv alkalmazása kezdőnapjának elhalasztását kérték.

(4) Figyelembe véve a kihívásokat, amelyekkel szembenéznek a tagállamok a Covid19-válság kezelése során, valamint azon tényt, hogy az új rendelkezések alapja az az elv, hogy valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy alkalmazni tudja az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvben megállapított szabályokat, és biztosítani tudja az adatok összegyűjtését és továbbítását, valamint a befizetések teljesítését a módosított szabályozások alapján, szükséges ezen irányelvek átültetésének határidejét és alkalmazásának kezdőnapját hat hónappal elhalasztani. A hat hónapos halasztás megfelelő, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.

(5) Figyelembe véve a Covid 19-világjárványból eredő gazdasági zavarok jelentős hatását és a világjárványból eredő lehetséges további nehézségeket, továbbá az e-kereskedelemre vonatkozó új héaszabályok helyes és időben történő alkalmazásának támogatása érdekében a Bizottság szorosan együttműködhet az érintett tagállamokkal, hogy nyomon kövesse a nemzeti informatikai rendszerek adaptálását, és szükség esetén technikai segítséget nyújtson.

(6) Az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2017/2455 irányelv módosításai

Az (EU) 2017/2455 irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

„A 2006/112/EK irányelv 2021. július 1-jén hatályba lépő módosításai”;

b) a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A 2006/112/EK irányelv 2021. július 1-jei hatállyal a következőképpen módosul:”.

2. A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A 2009/132/EK irányelv módosítása

A 2009/132/EK irányelv IV. címét 2021. július 1-jei hatállyal el kell hagyni.”

3. A 4. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok legkésőbb 2021. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.”;

b) a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok 2021. július 1-jétől alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 2. és 3. cikkének megfeleljenek.”.

2. cikk

Az (EU) 2019/1995 irányelv módosításai

Az (EU) 2019/1995 irányelv 2. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok legkésőbb 2021. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2021. július 1-jétől alkalmazzák.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


  Vissza az oldal tetejére