A jogszabály mai napon ( 2021.04.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről

A Kormány

1. elfogadja a 2014-2020 programozási időszak operatív programjaiban az egyes prioritások - árfolyamváltozással és operatív program módosítással változtatott - indikatív támogatási keretösszegeit, az 1. melléklet szerint;

2. *  felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, az innovációért és technológiáért felelős minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert mint az államháztartásért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a 2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti összegeknek megfelelő kötelezettségvállalásról a 2014-2020 programozási időszakban a Magyarország rendelkezésére álló európai uniós források teljes felhasználása érdekében;

Felelős: agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmények esetében a felmerülés ütemében, minden egyéb esetben 2020. december 31., a Vidékfejlesztési Program esetén 2021. december 31.

3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás oly módon történő megtételéről, hogy szükség esetén az annak eredményeként teljesített kifizetések a 2021-2027 programozási időszak forrásai terhére is elszámolhatóak legyenek;

Felelős: agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

4. *  felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, az innovációért és technológiáért felelős minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, valamint a pénzügyminisztert mint az államháztartásért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a 2. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti összegeknek megfelelő kötelezettségvállalások megtételéhez szükséges éves fejlesztési keret módosításáról oly módon, hogy ennek révén elsősorban a Gazdaságvédelmi Akciótervben meghatározott célok elérését, azaz a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklését támogassák;

Felelős: agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2020. június 30.

5. *  felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket és az innovációért és technológiáért felelős minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter mint az államháztartásért felelős miniszter bevonásával a 2020. július 1. napjától 2021. június 30. napjáig tartó számviteli év tekintetében 100%-os európai uniós társfinanszírozást alkalmazzanak a programok végrehajtása során;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2020. június 30.

6. *  felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket és az innovációért és technológiáért felelős minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter mint az államháztartásért felelős miniszter bevonásával a Gazdaságvédelmi Akcióterv minél nagyobb mértékű uniós finanszírozása érdekében - az 5. pont szerinti feladat végrehajtásának eredményeit is figyelembe véve - vizsgálják meg a programokon belüli, a programok közötti, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap közötti, illetve a régiókategóriák közötti átcsoportosítási lehetőségeket;

Felelős: agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: 2020. augusztus 31.

7. visszavonja a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről szóló 1135/2019. (III. 18.) Korm. határozatot.

7. *  felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket és az innovációért és technológiáért felelős minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, hogy az 5. és a 6. pont szerint készítsenek elő a programok módosítására vonatkozó javaslatokat, és azokat - a Kormány általi jóváhagyásuk esetén - nyújtsák be az Európai Bizottság részére.

Felelős: agrárminiszter

emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz * 

A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegek

A B C D

1.
Program végrehajtásáért felelős minisztérium
Program

Prioritás
Indikatív támogatási keretösszeg
(milliárd Ft)*
2. Emberi Erőforrások Emberi Erőforrás EFOP-1 - Együttműködő társadalom 351,4
3. Minisztériuma Fejlesztési Operatív Program EFOP-2 - Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 197,4
4. EFOP-3 - Gyarapodó tudástőke 321,1
5. EFOP-4 - Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 168,7
6. EFOP-5 - Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 12,4
7. Rászoruló Személyeket RSZTOP-1 - Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára 18,7
8. Támogató Operatív Program RSZTOP-2 - Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 5,1
9. RSZTOP-3 - Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók számára 3,8
10. RSZTOP-4 - Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 9,9
11. RSZTOP-5 - Technikai segítségnyújtás 0,2
12. Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési és Innovációs GINOP-1 - Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 456,8
13. Operatív Program GINOP-2 - Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 500,1
14. GINOP-3 - Infokommunikációs fejlesztések 137,9
15. GINOP-4 - Energia 62,9
16. GINOP-5 - ESZA - Foglalkoztatás 533,1
17. GINOP-5 - YEI - Foglalkoztatás 33,6
18. GINOP-6 - Versenyképes munkaerő 148,0
19. GINOP-7 - Turizmus 122,8
20. GINOP-8 - Pénzügyi eszközök 703,6
21. Terület- és Településfejlesztési TOP-1 - Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 368,6
22. Operatív Program TOP-2 - Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 154,3
23. TOP-3 - Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely 210,0
24. TOP-4 - A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 64,1
25. TOP-5 - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 86,7
26. TOP-6 - ERFA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 396,1
27. TOP-6 - ESZA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 41,4
28. TOP-7 - ERFA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely 26,7
29. TOP-7 - ESZA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely 13,8
30. Versenyképes Közép- VEKOP-1 - Vállalkozások versenyképességének javítása 20,3
31. Magyarország Operatív Program VEKOP-2 - Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció javítása 34,7
32. VEKOP-3 - Infokommunikációs fejlesztések 6,5
33. VEKOP-4 - Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések 11,1
34. VEKOP-5 - Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 34,5
35. VEKOP-6 - Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés 28,3
36. VEKOP-7 - Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok 39,3
37. VEKOP-8 - Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 44,1
38. VEKOP-9 - Közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztés 60,7
39. Innovációs és Technológiai Integrált Közlekedés-
fejlesztési Operatív
IKOP-1 - Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 332,1
40. Minisztérium Program IKOP-2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 500,7
41. IKOP-3 - ERFA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 126,0
42. IKOP-3 - KA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 231,6
43. IKOP-4 - TEN-T hálózat közúti elérhetőségének 117,5
44. Környezet és Energiahatékonysági KEHOP-1 - A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 354,9
45. Operatív Program KEHOP -2 - Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 424,8
46. KEHOP -3 - Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 137,7
47. KEHOP 4 - Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 34,3
48. KEHOP -5 - Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 285,1
49. Miniszterelnökség Közigazgatás- és KÖFOP-1 - Az adminisztratív terhek csökkentése 172,8
50. Közszolgáltatás-
fejlesztés Operatív
KÖFOP-2 - A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban 60,5
51. Program KÖFOP-3 - Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 75,0
52. Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program - 1 413,8
53. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program - 17,5

* Minden program esetén egységes 350 HUF/EUR árfolyammal számolva.

2. melléklet az 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozathoz * 

Kötelezettségvállalási szükséglet a 2020. február 15. és 2020. december 31. közötti időszakban

A B C D E


1.

Program végrehajtásáért felelős minisztérium


Program


Prioritás

Kötelezettség-
vállalási szükséglet (milliárd Ft)
Maximális kötelezettség-
vállalási szint 2020. december 31-ig
(milliárd Ft)
2. Emberi Erőforrások Emberi Erőforrás EFOP-1 - Együttműködő társadalom 75,36 419,28
3. Minisztériuma Fejlesztési Operatív Program EFOP-2 - Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 69,90 206,84
4. EFOP-3 - Gyarapodó tudástőke 10,39 328,51
5. EFOP-4 - Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 33,03 198,00
6. EFOP-5 - Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 6,79 18,92
7. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív RSZTOP-1 - Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára 1.22 20,59
8. Program RSZTOP-2 - Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára 3,03 5,32
9. RSZTOP-3 - Élelmiszersegély biztosítása közterületen élők csoportjába tartozók számára 0,18 4,18
10. RSZTOP-4 - Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára 0,87 10,87
11. RSZTOP-5 - Technikai segítségnyújtás 0,00 0,31
12. Pénzügy-
minisztérium
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-1 - Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 116,21 526,55
13. GINOP-2 - Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 109,05 580,77
14. GINOP-3 - Infokommunikációs fejlesztések 38,64 151,67
15. GINOP-4 - Energia 56,33 69,25
16. GINOP-5 - ESZA - Foglalkoztatás 65,38 591,37
17. GINOP-5 - YEI - Foglalkoztatás 0,00 33,59
18. GINOP-6 - Versenyképes munkaerő 36,61 164,30
19. GINOP-7 - Turizmus 15,66 139,39
20. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1 - Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 99,39 446,23
21. TOP-2 - Vállalkozásbarát, népességmegtartó 45,24 196,76
22. TOP-3 - Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely 30,02 243,37
23. TOP-4 - A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 16,60 75,11
24. TOP-5 - Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 14,34 98,04
25. TOP-6 - ERFA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 57,92 432,81
26. TOP-6 - ESZA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 2,23 43,71
27. TOP-7 - ERFA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely 10,88 27,61
28. TOP-7 - ESZA Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely 9,65 13,83
29. Versenyképes Közép- VEKOP-1 - Vállalkozások versenyképességének javítása 8,39 22,03
30. Magyarország Operatív Program VEKOP-2 - Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 0,00 47,97
31. VEKOP-3 - Infokommunikációs fejlesztések 0,50 6,82
32. VEKOP-4 - Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések 0,00 14,29
33. VEKOP-5 - Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 2,76 36,30
34. VEKOP-6 - Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés 0,00 29,73
35. VEKOP-7 - Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok 1,99 41,35
36. VEKOP-8 - Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 4,57 46,38
37. VEKOP-9 - Közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztés 3,44 63,94
38. Innovációs és Technológiai Integrált Közlekedésfej- IKOP-1 - Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 0,00 599,14
39. Minisztérium lesztési Operatív Program IKOP-2 - Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása 29,89 583,46
40. IKOP-3 - ERFA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 0,00 190,67
41. IKOP-3 - KA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása 0,00 282,36
42. IKOP-4 - TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 16,06 163,72
43. Környezet és Energiahatékonysági KEHOP-1 - A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 67,76 423,39
44. Operatív Program KEHOP -2 - Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése 168,15 519,86
45. KEHOP -3 - Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések 5,44 157,54
46. KEHOP 4 - Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések 4,63 38,66
47. *  KEHOP -5 - Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása 0,00 312,37
48. Miniszterelnökség Közigazgatás- és Közszolgáltatás- KÖFOP-1 - Az adminisztratív terhek csökkentése 10,88 205,94
49. fejlesztés Operatív Program KÖFOP-2 - A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés megerősítése a közszolgálatban 3,89 65,07
50. KÖFOP-3 - Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás 0,00 78,64
51. Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Program - 115,50 1531,82
52. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program - 8,53 19,24

  Vissza az oldal tetejére