A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatásáról

A Kormány - a Gazdaságvédelmi Akcióterv céljaival összhangban - támogatja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fejlesztési programját (a továbbiakban: Program), amely érdekében

1. egyetért a Program keretében a következő programelemek megvalósításához szükséges további - kivitelezési és engedélyezési terveket magukban foglaló - előkészítési feladatok központi költségvetési forrás bevonásával történő végrehajtásával:

a) soroksári rendőrkapitányság kialakítása,

b) új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása,

c) új szakorvosi rendelő,

d) többfunkciós közösségi ház kialakítása,

e) Vecsés út - Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út,

f) M0 gyorsforgalmi út - Haraszti út összekötő út és híd,

g) Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése,

h) Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése,

i) Molnár-sziget megközelítése és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése;

2. egyetért azzal, hogy az Önkormányzat

a) az 1. pont a) alpontja szerinti programelem előkészítését a Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság együttműködésével,

b) az 1. pont b) alpontja szerinti programelem előkészítését a Miniszterelnökség és Budapest Főváros Kormányhivatala együttműködésével,

c) az 1. pont e), f) és i) alpontja szerinti programelemek előkészítését a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK) együttműködésével, illetve az 1. pont e) alpontja tekintetében a BFK tervekre vonatkozó egyetértésével

végezze;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 889 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása cím javára, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. pont szerinti támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az Önkormányzat részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 5. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat részére;

7. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti kormányzati magasépítési beruházásként, a Beruházási Ügynökség által kerüljön megvalósításra;

8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a alapján a Beruházási Ügynökség útján, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával együttműködve gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának, illetve a beruházás kivitelezési tervdokumentációja állam javára polgári jogi úton történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 9. pont végrehajtásához igazodva

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján, készítsen előterjesztést a Kormány részére a beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követő 30 napon belül

1. melléklet az 1262/2020. (V. 28.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
387140 18 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 889 000 000
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -889 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 889 000 000 889 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére