A jogszabály mai napon ( 2022.01.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A TANÁCS 2020. október 23-i (EU) 2020/1561 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatok mérséklése érdekében az (EU) 2020/672 rendelet alapján Magyarországnak nyújtandó ideiglenes támogatásról * 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Covid19-világjárvány miatt felmerülő szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló, 2020. május 19-i (EU) 2020/672 tanácsi rendeletre *  és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) 2020. augusztus 6-án Magyarország pénzügyi támogatást kért az Uniótól annak érdekében, hogy kiegészítse a Covid19-világjárvány hatásának, valamint a munkavállalókat és önfoglalkoztatókat érintő társadalmi-gazdasági következményeinek kezelésére irányuló nemzeti erőfeszítéseit.

(2) A Covid19-világjárvány és a Magyarország által a járvány megfékezése érdekében végrehajtott rendkívüli intézkedések, valamint a járvány társadalmi-gazdasági és egészségügyi következményei várhatóan drámai hatást gyakorolnak az államháztartásra. A Bizottság 2020. tavaszi előrejelzése azzal számolt, hogy Magyarország államháztartási hiánya és államadóssága 2020 végére a bruttó hazai termék (GDP) 5,2%-a, illetve 75,0%-a lesz. A Bizottság 2020. nyári időközi előrejelzése szerint Magyarország GDP-je 2020-ban várhatóan 7,0%-kal esik vissza.

(3) A Covid19-világjárvány következtében Magyarországon a gazdaságilag aktív népesség jelentős része nem tudta folytatni tevékenységét. Mindez a (4)-(14) preambulumbekezdésben ismertetett, a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésekkel és az egészségügyi vonatkozású intézkedésekkel összefüggésben a magyarországi közkiadások hirtelen és nagymértékű növekedéséhez vezetett.

(4) A Magyarország 2020. augusztus 6-i kérelmében hivatkozott, a szálláshelyek országos fejlesztéséről szóló 2080/2020. Korm. határozat átmeneti támogatást vezetett be a turisztikai térségekben található szálláshelyek korszerűsítéséhez (átalakítás, bővítés, épületfelújítás, berendezések beszerzése) a meglévő munkaerő megtartása céljából. A kérelem a kiadásoknak csak az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásához kapcsolódó összegeire irányul. Az intézkedés az (EU) 2020/672 rendeletben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésnek tekinthető, mivel célja, hogy a jövedelemcsökkenéssel vagy -kieséssel szemben védelmet nyújtson az önfoglalkoztatók vagy a munkavállalók hasonló kategóriái számára.

(5) A Magyarország 2020. augusztus 6-i kérelmében hivatkozott 25/2020. (VI.22.) AM rendelet * , 26/2020. (VI.22.) AM rendelet *  és 30/2020. (VI.22.) AM rendelet *  egyszeri vissza nem térítendő támogatást vezetett be az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások, a nem évelő növény termesztése és a növényi szaporítóanyag termesztése ágazatban kertészeti tevékenységet végző vállalkozások, továbbá a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások részére. A támogatás feltétele, hogy a vállalkozás 2020 decemberéig megtartsa alkalmazottait. Az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásával kapcsolatos kiadásokat illetően az intézkedés az (EU) 2020/672 rendeletben említett, csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésnek tekinthető, mivel célja, hogy a jövedelemcsökkenéssel vagy -kieséssel szemben védelmet nyújtson az önfoglalkoztatók vagy a munkavállalók hasonló kategóriái számára.

(6) A Magyarország 2020. augusztus 6-i kérelmében hivatkozott 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet *  és 2020. évi LVIII. törvény *  meghosszabbította a munkavállalóknak és az egyéni vállalkozóknak nyújtott gyermekgondozási ellátásokat, amelyek az életkorra vonatkozó korlátozások miatt 2020. március 11. és 2020. június 30. között - a veszélyhelyzet időszakában - jártak volna le. E gyermekgondozási ellátások az (EU) 2020/672 rendeletben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésnek tekinthetők, mivel a munkavállalók és az önfoglalkoztatók számára jövedelemtámogatást biztosít, amely hozzájárul az iskolabezárások alatt felmerülő gyermekgondozási költségek fedezéséhez, ezáltal elősegíti a szülők munkavégzésének folytatását, és megelőzi, hogy munkaviszonyuk veszélybe kerüljön.

(7) A Magyarország 2020. augusztus 6-i kérelmében hivatkozott (módosított) 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet *  alapján a hatóságok számos adóügyi intézkedést vezettek be. Mivel az említett intézkedések állami bevételekről történő lemondást jelentenek, a közkiadásokkal egyenértékűnek tekinthetők.

(8) A világjárvány által leginkább sújtott ágazatokban a hatóságok mentesítették a munkáltatókat a szociális hozzájárulási adófizetési és szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a 2020. március és december közötti időszakban, és csökkentették a munkáltatók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértékét a 2020. március és június közötti időszakban. A kérelemben a legfrissebb eredményadatok alapján az összes kiadásnak a munkaidőt csökkentő, illetve felfüggesztő, vagy a munkavállalók munkaviszonyát folyamatosan fenntartó vállalkozásokkal kapcsolatosan felmerülő része szerepel.

(9) A kisadózó vállalkozások számára 26 tevékenységgel összefüggésben bevezették a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) alóli mentességet a 2020. március és június közötti időszakban. A kérelem a kiadásoknak csak az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásához kapcsolódó összegeire irányul. Az intézkedés az (EU) 2020/672 rendeletben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésnek tekinthető, mivel célja, hogy a jövedelemcsökkenéssel vagy -kieséssel szemben védelmet nyújtson az önfoglalkoztatók vagy a munkavállalók hasonló kategóriái számára.

(10) Az adóügyi intézkedések részeként a világjárvány által leginkább sújtott ágazatokban a hatóságok kizárták a személyi jellegű kifizetéseket a kisvállalati adó (KIVA) adóalapjából a 2020. március és június közötti időszakban. A kérelemben a legfrissebb eredményadatok alapján az összes kiadásnak a munkaidőt csökkentő, illetve felfüggesztő, vagy a munkavállalók munkaviszonyát folyamatosan fenntartó vállalkozásokkal kapcsolatosan felmerülő része szerepel.

(11) Magyarország egy sor egészségügyi vonatkozású intézkedést is bevezetett a Covid19-világjárvány kezelésére. A Magyarország 2020. augusztus 6-i kérelmében hivatkozott 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet *  személyenként 500 000 HUF egyszeri rendkívüli juttatásban részesítette az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat a világjárvány idején nyújtott többletmunkájuk elismeréseként.

(12) Az állami tulajdonú vállalatok, amelyek költségeit az állam viseli, költségvonzattal járó különleges intézkedéseket vezettek be a világjárvány megfékezése érdekében. Az ilyen egészségügyi vonatkozású intézkedések közé tartozik a tisztítás és a védőeszközök biztosítása.

(13) A Magyarország 2020. augusztus 6-i kérelmében hivatkozott, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról (KEF) szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet *  alapján bevezetett, a világjárvány megfékezésére irányuló különleges intézkedések (például napi fertőtlenítési szolgáltatások, valamint a szellőzőrendszerek és felvonók többszöri tisztítása), továbbá az állami tisztviselők személyes egészségének fertőtlenítőszerek és védőeszközök révén történő védelmét szolgáló intézkedések a költségek növekedését eredményezték. Ezeket az intézkedéseket a KEF vezette be az állami költségvetési szervek folyamatos működésének biztosítása érdekében.

(14) Végezetül, a Magyarország 2020. augusztus 6-i kérelmében hivatkozott, az Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat *  kórházi infrastruktúrával és beruházásokkal kapcsolatos intézkedéseket vezetett be az egészségügyi és egészségügyben dolgozók és a betegek magas szintű védelme érdekében. Az intézkedések közé tartozik kijelölt orvosi vizsgálati helyiségek és elszigetelt Covid-osztályok kialakítása. Továbbá, a kórházakban és más egészségügyi intézményekben növekedtek az egészségügyi és egészségügyben dolgozók magas szintű védelmét szolgáló egyéni védőeszközök és felszerelések (egyszer használatos szájmaszkok, orvosi köpenyek, műanyag arcpajzsok, kesztyűk, fertőtlenítőszerek stb.) közvetlen költségei.

(15) Magyarország teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében a pénzügyi támogatás igénylésére vonatkozóan meghatározott feltételeket. Magyarország megfelelő bizonyítékot nyújtott be a Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a Covid19-világjárvány társadalmi-gazdasági hatásainak kezelése érdekében hozott nemzeti intézkedések következtében 2020. február 1-je óta a tényleges és tervezett közkiadások 639 500 000 EUR-val emelkedtek. A fent említett, csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz hasonló intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó megnövekedett összeg hirtelen és nagymértékű növekedést jelent, mivel egyaránt kapcsolódik az új intézkedésekhez és a meglévő intézkedések meghosszabbításához, melyek együttesen a magyarországi vállalkozások és munkaerő jelentős hányadát fedik le. Magyarország a megnövekedett kiadásokból 113 740 000 EUR-t szándékozik uniós forrásokból finanszírozni.

(16) Az (EU) 2020/672 rendelet 6. cikkének megfelelően a Bizottság konzultált a magyar hatóságokkal, és ellenőrizte a 2020. augusztus 6-i kérelemben említett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz és hasonló intézkedésekhez, valamint a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos releváns egészségügyi vonatkozású intézkedésekhez közvetlenül kapcsolódó tényleges és tervezett kiadások hirtelen és nagymértékű növekedését.

(17) A Magyarország kérelmében szereplő és a (11)-(14) preambulumbekezdésben említett egészségügyi vonatkozású intézkedések összege 268 550 000 EUR. Ez az összeg a kért pénzügyi támogatás teljes összegének több mint felét teszi ki. Tekintettel arra, hogy biztosítani kell az intézkedések ezen kategóriájának kiegészítő jellegét, az egészségügyi vonatkozású intézkedésekhez nyújtott pénzügyi támogatás összegét 247 124 000 EUR-ra kell korlátozni, így az összeg nem éri el a pénzügyi támogatás teljes összegének felét.

(18) Következésképpen pénzügyi támogatást kell nyújtani annak érdekében, hogy Magyarország segítséget kapjon a Covid19-világjárvány okozta súlyos gazdasági zavarok társadalmi-gazdasági hatásainak kezeléséhez. A Bizottságnak - a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben - meg kell hoznia a részletek és részfolyósítások futamidejére, nagyságára és rendelkezésre bocsátására vonatkozó döntéseket.

(19) E határozat nem sértheti az egységes piac működésének torzulásaira vonatkozó bármely, különösen a Szerződés 107. és 108. cikke alapján lefolytatandó eljárás eredményét. E határozat nem szünteti meg a tagállamokkal szembeni azon követelményt, hogy a Szerződés 108. cikkével összhangban értesítsék a Bizottságot az állami támogatások lehetséges eseteiről.

(20) Magyarországnak rendszeresen tájékoztatnia kell a Bizottságot a tervezett közkiadások végrehajtásáról annak érdekében, hogy a Bizottság fel tudja mérni, hogy Magyarországon milyen mértékben valósultak meg ezek a kiadások.

(21) A pénzügyi támogatás nyújtására vonatkozó határozat elfogadása során a Tanács - az egyenlő bánásmód, a szolidaritás, az arányosság és az átláthatóság elvének alkalmazása mellett - figyelembe vette Magyarország meglévő és várható szükségleteit, valamint az (EU) 2020/672 rendelet alapján más tagállamok által már benyújtott vagy benyújtani tervezett pénzügyi támogatás iránti kérelmeket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Magyarország teljesíti az (EU) 2020/672 rendelet 3. cikkében meghatározott feltételeket.

2. cikk

(1) Az Unió Magyarország rendelkezésére bocsát legfeljebb 504 330 000 EUR összegű hitelt. A hitel maximális átlagos futamideje 15 év.

(2) Az e határozat által nyújtott pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időtartama az e határozat hatálybalépését követő első naptól számított 18 hónap.

(3) A Bizottság az uniós pénzügyi támogatást legfeljebb nyolc részletben bocsátja Magyarország rendelkezésére. Egy-egy részlet kifizetése egy vagy több részfolyósítással történhet. Az első részlet keretében végrehajtott részfolyósítások futamideje meghaladhatja az (1) bekezdésben említett maximális átlagos futamidőt. Ebben az esetben a további részfolyósítások futamidejét úgy kell megállapítani, hogy a maximális átlagos futamidő az összes részlet kifizetése után megfeleljen az (1) bekezdésben említetteknek.

(4) Az első részletet az (EU) 2020/672 rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt hitelmegállapodás hatálybalépésétől függően kell rendelkezésre bocsátani.

(5) Az (EU) 2020/672 rendelet 4. cikkében említett uniós finanszírozás költségeit az egyes részletek tekintetében, valamint az e cikk (1) bekezdése alapján nyújtott hitelhez kapcsolódó finanszírozásból adódóan az Unió részéről felmerült díjakat, költségeket és kiadásokat Magyarország viseli.

(6) A részletek nagyságáról és rendelkezésre bocsátásáról, valamint a részfolyósítások összegéről a Bizottság dönt.

3. cikk

Magyarország a következő intézkedéseket finanszírozhatja:

a) átmeneti támogatás a turisztikai térségekben található szálláshelyek korszerűsítéséhez a meglévő munkaerő megtartása céljából, a szálláshelyek országos fejlesztéséről szóló 2080/2020. Korm. határozat szerint, a kiadásoknak az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásához kapcsolódó részére;

b) átmeneti támogatás az élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások számára a 25/2020. (VI.22.) AM rendelet szerint, a kiadásoknak az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásához kapcsolódó részére;

c) átmeneti támogatás a nem évelő növények termesztése és a növényi szaporítóanyag termesztése ágazatban kertészeti tevékenységet végző vállalkozások számára a 26/2020. (VI.22.) AM rendelet szerint, a kiadásoknak az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásához kapcsolódó részére;

d) átmeneti támogatás a halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások számára a 30/2020. (VI.22.) AM rendelet szerint, a kiadásoknak az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásához kapcsolódó részére;

e) a veszélyhelyzet időszakában lejárt gyermekgondozási ellátások meghosszabbítása 2020. június 30-ig, az 59/2020. (III. 23.) Korm. rendeletben és a 2020. évi LVIII. törvény 71. §-ában előírtak szerint;

f) a munkáltatók szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségének felfüggesztése egyes ágazatokban a 2020. március és december közötti időszakban, a (módosított) 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának a) pontja szerint, a kiadásoknak a munkaidőt csökkentő, illetve felfüggesztő, vagy a munkavállalók munkaviszonyát folyamatosan fenntartó vállalkozásokkal kapcsolatos részére;

g) a munkáltatók mentesítése a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól egyes ágazatokban a 2020. március és december közötti időszakban, a (módosított) 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának a) pontja szerint, a kiadásoknak a munkaidőt csökkentő, illetve felfüggesztő, vagy a munkavállalók munkaviszonyát folyamatosan fenntartó vállalkozásokkal kapcsolatos részére;

h) a munkáltatók által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás mértékének csökkentése egyes ágazatokban a 2020. március és június közötti időszakban, a (módosított) 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának a) pontja szerint, a kiadásoknak a munkaidőt csökkentő, illetve felfüggesztő, vagy a munkavállalók munkaviszonyát folyamatosan fenntartó vállalkozásokkal kapcsolatos részére;

i) a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) alóli mentesség kisadózó vállalkozások számára 26 tevékenységgel összefüggésben a 2020. március és június közötti időszakban, a (módosított) 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 5. §-a szerint, a kiadásoknak az önfoglalkoztatók és az egyszemélyes társaságok támogatásához kapcsolódó részére;

j) a személyi jellegű kifizetések kizárása a kisvállalati adó (KIVA) adóalapjából egyes ágazatokban a 2020. március és június közötti időszakban, a (módosított) 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet rendelkezései szerint, a kiadásoknak a munkaidőt csökkentő, illetve felfüggesztő, vagy a munkavállalók munkaviszonyát folyamatosan fenntartó vállalkozásokkal kapcsolatos részére;

k) egyszeri rendkívüli juttatás az egészségügyi és egészségügyben dolgozók számára a világjárvány idején nyújtott többletmunkájuk elismeréseként, a 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben foglaltak szerint;

l) az állami tulajdonú vállalatoknál a világjárvány megfékezésére bevezetett különleges intézkedésekkel kapcsolatos költségek;

m) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról (KEF) szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján a világjárvány megfékezésére és az állami tisztviselők személyes egészségének védelmére irányuló különleges intézkedésekkel kapcsolatos költségek;

n) az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók és a betegek magas szintű védelmét szolgáló kórházi infrastruktúrával és beruházásokkal kapcsolatos költségek, az Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat szerint;

o) a kórházakban és más egészségügyi intézményekben az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók magas szintű védelmét szolgáló egyéni védőeszközök és felszerelések közvetlen költségei, az Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozat szerint.

4. cikk

Magyarország 2021. április 28-ig, majd azt követően hathavonta tájékoztatja a Bizottságot a tervezett közkiadás végrehajtásáról mindaddig, amíg a tervezett közkiadást teljes mértékben végre nem hajtotta.

5. cikk

Ennek a határozatnak Magyarország a címzettje.

Ez a határozat azon a napon lép hatályba, amelyen a címzettet e határozatról értesítették.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ROTH


  Vissza az oldal tetejére