A jogszabály mai napon ( 2022.11.27. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 445 406 001 933 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az a) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl további - 445 406 001 933 forinttal történő túlteljesülését;

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 13 978 158 610 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 529 155 110 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 295 681 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 4. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

2. Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pontjában a „2020. november 30.” szövegrész helyébe a „2021. április 30.” szöveg lép.

3. A Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020-2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat

a) 4. pontjában a „2021. február 28.” szövegrész helyébe a „2021. december 15.” szöveg,

b) 7. pontjában a „2021. május 30.” szövegrész helyébe a „2022. január 30.” szöveg

lép.

1. melléklet az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
K3 Dologi kiadások 33 393 101
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41 722 953 835
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása
K3 Dologi kiadások 1 033 335
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 066 670 000
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
K3 Dologi kiadások 5 721 932
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 027 881 164
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
367762 5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
K3 Dologi kiadások 1 499 250
K5 Egyéb működési célú kiadások 779 610 195
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 218 890 555
374751 7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása
K3 Dologi kiadások 489 755
K5 Egyéb működési célú kiadások 99 510 245
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 880 000 000
374762 8 Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása
K3 Dologi kiadások 690 422
K5 Egyéb működési célú kiadások 120 344 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 260 500 000
380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása
K3 Dologi kiadások 849 575
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 699 150 425
390028 65 Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása
K3 Dologi kiadások 300 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
32 Központi kezelésű előirányzatok
5 A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
349351 1 Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 11 400 000 000
XIV. Belügy-
minisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K6 Beruházások 2 602 961 635
XV. Pénzügy-
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 1 555 868 549
K6 Beruházások 9 321 660 391
K7 Felújítások 10 935 746 184
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Belgazdasági feladatok
388417 8 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 000 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11 000 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
390039 8 Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések
K3 Dologi kiadások 13 230 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 26 460 000 000
38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többletfeladatok
K3 Dologi kiadások 749 125
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 498 250 875
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000 000
8 Központi kezelésű előirányzatok
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
382406 2 Adria Port Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 5 445 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K6 Beruházások 77 000 000
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K6 Beruházások 456 716 382
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
359839 27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása
K3 Dologi kiadások 160 000 000
K7 Felújítások 5 991 848 570
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K3 Dologi kiadások 817 963
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 636 925 000
360373 59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása
K3 Dologi kiadások 2 250 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 400 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 100 000 000
351717 66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 839 008 062
356128 74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 304 540 187
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
374373 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
K3 Dologi kiadások 340 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 680 000 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 1 419 504
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
390017 25 Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései
K3 Dologi kiadások 585 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 170 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 251 217
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 501 543 000
367184 14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok
K3 Dologi kiadások 2 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 000 000 000
375328 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése
K3 Dologi kiadások 76 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 151 924 000
359962 16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 780 000 000
376084 17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások
K3 Dologi kiadások 3 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

1
A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
381039 1 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 5 500 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 391 000 000
359317 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése
K6 Beruházások 2 000 000 000
359928 5 Hungexpo fejlesztése
K6 Beruházások 10 000 000 000
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 210 500 000 000
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
1 Egyedi magasépítési beruházások
384151 1 Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása
K6 Beruházások 8 901 802 500
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -445 406 001 933
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 41 756 346 936
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 2 067 703 335
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása 22 033 603 096
57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
367762 5 Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 3 000 000 000
374751 7 Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 980 000 000
374762 8 Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása 1 381 534 422
380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása 1 700 000 000
390028 65 Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása 600 300 000
358951 78 Modern Városok Program 100 000 000
XIV. Belügy-
minisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 602 961 635
XV. Pénzügy-
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 21 813 275 124
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Belgazdasági feladatok
388417 8 Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása 15 000 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
390039 8 Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések 26 473 230 000
38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többlet-
feladatok
1 499 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás 20 000 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 77 000 000
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 456 716 382
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
359839 27 A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása 6 151 848 570
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 1 637 742 963
360373 59 Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása 4 502 250 000
351717 66 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása 2 839 008 062
356128 74 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 1 304 540 187
25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
374373 2 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 680 340 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 1 419 504
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
390017 25 Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései 1 170 585 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 501 794 217
367184 14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok 4 002 000 000
375328 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 152 000 000
359962 16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 780 000 000
376084 17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások 6 003 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 445 406 001 933 445 406 001 933
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 61 782 000
K6 Beruházások 26 018 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
353695 1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása
K3 Dologi kiadások 177 889
K5 Egyéb működési célú kiadások 45 703 768
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 309 896 143
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
277201 5 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
K3 Dologi kiadások 424 788
K5 Egyéb működési célú kiadások 849 575 212
XIV. Belügy-
minisztérium
001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 6 839 883 587
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 159 367 927
XV. Pénzügy
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 1 815 392 589
K6 Beruházások 216 363 832
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
333795 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 464 924 327
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
K5 Egyéb működési célú kiadások 55 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 120 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása
K3 Dologi kiadások 434 400
K5 Egyéb működési célú kiadások 868 800 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 351 814 148
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 600 000
360140 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000 000
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
271490 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 140 000 000
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
382462 21 K-12 Mesterszalon kialakítása
K5 Egyéb működési célú kiadások 20 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 229 875 060
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 124 940
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
37487 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -13 978 158 610
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 87 800 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelő-
irányzatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
353695 1 KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása 355 777 800
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
277201 5 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 850 000 000
XIV. Belügy-
minisztérium
001580 7 Rendőrség 7 999 251 514
XV. Pénzügy-
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2 031 756 421
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
333795 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 464 924 327
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
241790 1 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 175 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 869 234 400
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 364 414 148
360140 36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 390 000 000
30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
271490 2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása 140 000 000
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
382462 21 K-12 Mesterszalon kialakítása 249 875 060
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 124 940
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 13 978 158 610 13 978 158 610
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások -529 155 110
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3 Dologi kiadások 529 155 110
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -529 155 110
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 529 155 110 529 155 110
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XV. Pénzügy-
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 295 681 000
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -295 681 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztartási egyedi azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Ki-
emelt
előir.
szám
Feje-
zet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név

Kiemelt előirányzat neve
Módosítás
(+/-)
módo-
sítás követ-
kező
évre
áthú-
zódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma
XV. Pénzügy-
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 295 681 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 295 681 000 295 681 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére