A jogszabály mai napon ( 2022.08.10. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcímnek a 26. Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ alcímnek az 1. Országos Kórházi Főigazgatóság alcímre történő módosítását;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: 2021. január 1-jét követően azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 260 999 080 988 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

d) a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a c) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl további - 260 999 080 988 forinttal történő túlteljesülését;

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 40 393 785 244 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

érintett miniszterek

Határidő: azonnal

f) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 124 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

g) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 937 681 028 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 4. melléklet szerint.

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: belügyminiszter

pénzügyminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2021. december 31.

2. A 2020. évi Nyári Dicsőítő Iskola megrendezésének támogatásáról szóló 1021/2020. (II. 6.) Korm. határozat 2. pontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. augusztus 31.” szöveg lép.

3. A Kulcs település turisztikai fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1714/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„1. egyetért a kulcsi hajóállomás és vendégház, valamint környezete aktív vízi turisztikai központtá fejlesztésére irányuló beruházásnak (a továbbiakban: Beruházás) a Kulcs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kulcs belterület 2654 és 2665/8 helyrajzi számú ingatlanon történő megvalósításával;”

1. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
380973 14 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása
K3 Dologi kiadások 749 625
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 499 250 375
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
K3 Dologi kiadások 459 523
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 919 045 000
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása
K3 Dologi kiadások 50 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
K3 Dologi kiadások 615 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 200 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 030 000 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
K3 Dologi kiadások 2 519 037
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 038 073 000
353640 75 Nemzeti Hauszmann Terv
K3 Dologi kiadások 36 783 758
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 567 516 242
360606 90 Nemzeti Várprogram
K3 Dologi kiadások 236 791
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 473 580 951
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K3 Dologi kiadások 17 871 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 3 084 400 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
246078 10 Vasúthálózat fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000 000
383106 53 Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 742 129 000
66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 435 000 000
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Közszolgáltatások ellentételezése
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
348273 2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 22 185 300 000
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
376951 1 Tőkeemelés
K6 Beruházások 19 000 000 000
390217 6 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
K6 Beruházások 20 400 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
8 Központi kezelésű előirányzatok
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 40 000 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjte-
mények
K1 Személyi juttatások 80 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 400 000
K3 Dologi kiadások 60 000 000
K6 Beruházások 1 847 600 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
386984 26 Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 080 000 000
264923 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 998 500 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 1 500 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 6 412 686
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 824 989 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
348240 9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 854 100 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások 9 500 000 000
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278501 1 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 300 000 000
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 2 700 000 000
XLVII. Gazdaság-
védelmi Alap
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -260 999 080 988
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
380973 14 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása 1 500 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 919 504 523
335740 8 Egyházi közösségi célú programok támogatása 100 050 000
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása 1 230 615 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 5 040 592 037
353640 75 Nemzeti Hauszmann Terv 73 604 300 000
360606 90 Nemzeti Várprogram 473 817 742
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645 1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 17 871 000
227942 14 Egyetemek, főiskolák 3 084 400 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
246078 10 Vasúthálózat fejlesztése 20 000 000 000
383106 53 Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése 15 742 129 000
66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása 435 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjte-mények 2 000 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
386984 26 Debrecen 2030 koncepció kulturális beruházásai 5 080 000 000
264923 47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 2 998 500 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 1 500 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 12 831 401 686
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
348240 9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása 854 100 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 260 999 080 988 260 999 080 988
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 1 539 760 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K6 Beruházások 1 577 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-zatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok
K3 Dologi kiadások 1 232 684
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 465 367 316
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 800 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások -258 000 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások 3 848 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjte-
mények
K3 Dologi kiadások -210 000 000
334484 18 Klebelsberg Központ
K7 Felújítások 48 768 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása
381106 15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 768 000
5 Egyéb feladatok támogatása
368851 7 Hangszercsere program
K3 Dologi kiadások -43 000 000
23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 800 076 750
297446 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000 000
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 245 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 196 275 448
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 400 000
348806 30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 426 922 744
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 159 440 000
360228 35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 495 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000
368884 38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 430 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 000 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
277145 2 Sportakadémiák támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 000 000 000
351728 36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 388 600 000
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 18 240 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 102 302
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
29 Lakástámo-
gatások
005137 1 Egyéb lakás-
támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -21 877 017 244
196835 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -18 000 000 000
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 158 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 280 100 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV. Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296357 4 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 258 000 000
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
381095 8 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 210 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 118 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 270 100 000
380484 6 Rákóczi Szövetség támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 040 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 158 500 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 280 100 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 1 539 760 000
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 577 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok 2 466 600 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
67 Felsőoktatási feladatok
302891 2 Felsőoktatás speciális feladatai 2 800 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -258 000 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 3 848 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjte-
mények
-210 000 000
334484 18 Klebelsberg Központ 48 768 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása
381106 15 Ingyenes tankönyvellátás támogatása -5 768 000
5 Egyéb feladatok támogatása
368851 7 Hangszercsere program -43 000 000
23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 800 076 750
297446 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása 3 000 000 000
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 265 000 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 198 675 448
348806 30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása 3 586 362 744
360228 35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása 500 000 000
368884 38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása 450 000 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
277145 2 Sportakadémiák támogatása 10 000 000 000
351728 36 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény fenntartásának és üzemeltetésének támogatása 3 388 600 000
358506 40 Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 18 240 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 102 302
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 40 393 785 244 40 393 785 244
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 323 718 328
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 500 271
K3 Dologi kiadások 652 666 773
K6 Beruházások 78 114 628
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 1 024 000 000
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 124 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszter-
elnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 1 100 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák 1 024 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 2 124 000 000 2 124 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. melléklet az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIV. Belügy-
minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 4 977 348
XV. Pénzügy-
minisztérium
237287 8 Magyar Állam-
kincstár
K3 Dologi kiadások 889 899 600
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
K3 Dologi kiadások 1 042 804 080
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 937 681 028
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIV. Belügy-
minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 4 977 348
XV. Pénzügy-
minisztérium
237287 8 Magyar Állam-
kincstár
889 899 600
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 1 042 804 080
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 1 937 681 028 1 937 681 028
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére