A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 86/06) KÖZLEMÉNYE

a COVID-19-járványnak a dömpingellenes és szubvencióellenes vizsgálatokra gyakorolt hatásáról * 

1. Háttér-információk

A COVID-19 terjedése általi fenyegetés miatt alkalmazott biztonsági intézkedések főként kétféleképpen lehetnek hatással a piacvédelmi vizsgálatokra: érinthetik (1) a helyszíni ellenőrzéseket és (2) azokat a határidőket, amelyeken belül az érdekelt feleknek válaszolniuk kell a Bizottság információkéréseire.

A COVID-19-járvány amely eredetileg főként a Kínai Népköztársaságot érintette, világszerte sok más helyen is elterjedt. A COVID-19 terjedésének korlátozását célzó biztonsági intézkedések hatással vannak a piacvédelmi vizsgálatokban részt vevő azon felekre, amelyek székhelye a vírus által érintett területeken található, vagy amelyek szoros kapcsolatban állnak ezekkel a területekkel. Ez a közlemény tehát valamennyi említett félre alkalmazandó.

2. A COVID-19-járvány hatása a dömpingellenes és szubvencióellenes vizsgálatokra

a) Helyszíni ellenőrzések

Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1036 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  16. cikke, valamint az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1037 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  (a továbbiakban: alaprendeletek) 26. cikke kimondja, hogy a „Bizottság az általa megfelelőnek ítélt időpontokban ellenőrző látogatásokat tesz abból a célból, hogy megvizsgálja az importőrök, exportőrök, kereskedők, ügynökök, gyártók/termelők, szakmai társulások és szervezetek nyilvántartásait, és ellenőrizze az előterjesztett információkat”.

A COVID-19-járvány miatt az Európai Bizottság úgy döntött, hogy felfüggeszti az érintett területekre irányuló, nem halaszthatatlan utazásokat, és elhalasztja az érintett területekről érkező látogatókkal való személyes találkozókat.

Amennyiben a Bizottság utazási korlátozások vagy egyéb biztonsági intézkedések miatt nem végez helyszíni ellenőrzést a COVID-19 által érintett területeken székhellyel rendelkező exportáló gyártók által szolgáltatott információk tekintetében, törekedni fog arra, hogy figyelembe vegye a felek által megfelelően benyújtott információkat és amennyiben lehetséges, összevesse ezeket a rendelkezésre álló egyéb információkkal. Ha a Bizottság nem elégedett a benyújtott információk pontosságával vagy teljeskörűségével, a vizsgálati anyagra vonatkozó megállapításait kizárólag az ellenőrzött vagy más bizonyított tényekre kell alapoznia.

E célból a Bizottság a vizsgált behozatalokkal kapcsolatos megállapításának megfogalmazásakor gondosan meg fogja vizsgálni többek között a következő információkat:

- a vonatkozó alaprendeletek 5., illetve 10. cikke alapján az uniós gazdasági ágazat nevében benyújtott panasz és az abban foglalt, ellenőrzött információk,

- az egyéb érdekelt felek, különösen az exportáló gyártók által a vonatkozó alaprendeletek 6. cikkének (2) bekezdése, illetve 11. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott információk, amelyeket a Bizottság brüsszeli szolgálatai megfelelően ellenőrizni tudnak.

E tekintetben az érdekelt felek lehető legnagyobb mértékű együttműködésére van szükség, mindenekelőtt kellően részletes, független és ellenőrizhető forrásokkal összevethető, valamint teljes körűen és megfelelően hitelesített információk benyújtása révén.

Ami a dömpingellenes alaprendelet 2. cikkének (6a) bekezdése szerinti módszertan hatálya alá tartozó exportáló gyártók által a kérdőívre adott válaszokat illeti, a Bizottság felkéri az exportáló gyártókat, hogy fordítsanak különös figyelmet a kérdőívet kísérő általános útmutató - különösen az alábbi (1) pont - betartására: „Annak érdekében, hogy ellenőrizni tudjuk válaszát, és össze tudjuk kapcsolni azt a számviteli és irányítási nyilvántartásaival, a kérdőívre adott válaszával együtt nyújtsa be az e kérdőívre vonatkozó adatok elkészítéséhez használt valamennyi munkalapot (általában Excel-fájlokat és/vagy vállalati adatbázisainak más kivonatait), és nyújtson részletes magyarázatot e munkalapok összeállításának módjára, valamint arra vonatkozóan, hogy a munkalapokon szereplő számok és adatok miként egyeztethetők össze a kérőívben és a mellékelt táblázatokban szereplő számokkal és adatokkal”.

Ha az érintett felek nem tudják megadni ezeket a szükséges információkat, a Bizottság a vonatkozó alaprendeletek 18. és 28. cikkének megfelelően a rendelkezésre álló tények alapján teheti meg a megállapításait.

Ennek során a Bizottság különös figyelmet fog fordítani a jogszerű eljárás és az átláthatósági követelmények betartására.

b) A határidőkre gyakorolt hatás

A COVID-19 által érintett területeken székhellyel rendelkező exportáló gyártók és egyéb felek olyan biztonsági intézkedések hatálya alá kerülhetnek, amelyek hosszabb ideig megakadályozzák vagy korlátozzák üzleti tevékenységük végzését. Ez hatással lehet a felek azon képességére, hogy időben megválaszolják a kérdőíveket vagy a piacvédelmi vizsgálatok során küldött egyéb információkéréseket. A vonatkozó alaprendeletek 6. cikkének (2) bekezdése és 11. cikkének (2) bekezdése meghatározza a kérdőívek megválaszolásának határidejét. Az eljárás megindításáról szóló értesítések 5-9. szakasza további rendelkezéseket állapít meg az információk benyújtása és a vizsgálat ütemezése tekintetében.

Az eljárás megindításáról szóló értesítések 9. szakasza lehetőséget biztosít arra, hogy kivételes körülmények esetén 7 napos határidő-hosszabbítást engedélyezzenek. Mivel a COVID-19-járvány olyan, vis maiornak minősülő előre nem látható esemény, amely valószínűleg akadályozza az érintett gazdasági szereplőket az információk benyújtására vonatkozó határidők betartásában, 7 napos határidő-hosszabbítás engedélyezhető. E célból a kérelmező feleknek részletesen ki kell fejteniük, hogy a COVOD-19 miatti intézkedések miként érintik a kért információ szolgáltatására való képességüket.

Ezenfelül a COVID-19-járvány által különösen érintett régiókban működő gazdasági szereplők további jelentős biztonsági intézkedések - például karanténidőszakok és/vagy kötelező gyárbezárások - hatálya alá kerülhetnek, amelyek korlátozhatják a Bizottság kéréseinek teljesítésére való képességüket. Ilyen rendkívüli esetekben a Bizottság kivételesen úgy határozhat, hogy 7 napon túl is meghosszabbítja a határidőt. A kérelmező félnek megfelelően meg kell indokolnia, hogy a további jelentős biztonsági intézkedések miként érintik az igényelt konkrét információk szolgáltatására való képességét. Az említett rendkívüli helyzetekben a kérelmező feleknek azt is jelezniük kell, hogy a további idő hogyan tenné lehetővé számukra, hogy érdemi választ adjanak a Bizottság kérdőívére vagy egyéb információkéréseire. A Bizottság ezt követően eseti alapon dönt arról, hogy biztosítja-e az említett további határidő-hosszabbítást. Említést érdemel, hogy amennyiben a vis maior vagy a további biztonsági intézkedések miatti, szóban forgó hosszabb határidők veszélyeztetnék a vizsgálat időben történő lezárását, a Bizottság elutasíthatja a hosszabbítás iránti kérelmeket vagy lerövidítheti a megadott határidőt.

c) Az érintett vizsgálatok lefolytatása és a döntéshozatal

Az e közleményben ismertetett, az ellenőrző látogatásokra és a határidő meghosszabbítására vonatkozó megközelítés addig alkalmazandó, amíg a COVID-19 által érintett területek a beutazás szempontjából ismét biztonságosnak nem tekinthetők, vagy amíg meg nem szüntetik az említett területeken működő vagy a COVID-19 miatti intézkedések által egyéb módon érintett felekre alkalmazandó, korlátozó megelőző intézkedéseket. Jóllehet a Bizottság szoros figyelemmel fogja kísérni a szóban forgó helyzet alakulását, az érdekelt felek ugyancsak kötelesek tájékoztatni a Bizottságot minden olyan változásról, amely javíthatja az ellenőrzési folyamatot, valamint az információk benyújtását.

Ha egy vizsgálat során a COVID-19 által érintett egyes területekre történő beutazás ismét biztonságosnak minősül, a Bizottság újra ellenőrző látogatásokat fog tenni, amennyiben a vizsgálatokra vonatkozó határidőkre tekintettel ez még lehetséges.

Abban az esetben, ha a Bizottság lezárt egy vizsgálatot és a rendelkezésre álló tények alapján végleges intézkedéseket hozott, az alaprendeletek 11. cikkének (3) bekezdése, illetve 19. cikkének (1) bekezdése alapján hivatalból felülvizsgálatot indíthat, amint az exportáló gyártók székhelye szerinti egyes területekre történő beutazás ismét biztonságosnak minősül.

Előfordulhat, hogy az érintett felek észrevételeket kívánnak tenni a fent említett megközelítéssel kapcsolatban. Az említett észrevételeknek az ezen értesítésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő 10 napon belül be kell érkezniük a Bizottsághoz.


  Vissza az oldal tetejére