A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 91 I/02) KÖZLEMÉNYE

útmutatójáról a tagállamoknak a legutóbb (EU) 2020/426 bizottsági végrehajtási rendelettel módosított, az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 bizottsági végrehajtási rendelethez * 

A Bizottság 2020. március 15-én a koronavírus okozta járványügyi válság következményeire adott válaszlépésként kihirdette az egyes egyéni védőeszközök kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 végrehajtási rendeletet *  (a továbbiakban: a végrehajtási rendelet).

A Bizottság 2020. március 19-én elfogadta a végrehajtási rendelet módosítását.

Mivel a módosított végrehajtási rendelet az illetékes tagállami hatóságokra és a gazdasági szereplőkre a kihirdetés napjától alkalmazandó új kötelezettségeket ró, a Bizottság ezzel az útmutatóval kívánja segíteni a végrehajtás folyamatát.

Az útmutató jogilag nem kötelező erejű, kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Nem lép a módosított végrehajtási rendelet helyébe, és nem érinti a rendelet Bíróság általi értelmezését.

1. Eljárás

A Bizottság a végrehajtási rendeletet és annak módosítását a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  5. cikke szerinti sürgősségi eljárás keretében fogadta el.

Az említett rendelet hathetes időszakra szól, amelynek során a védintézkedési bizottság keretében konzultációra kerül sor a tagállamokkal a következő célból: i. a megközelítés megerősítése, és ii. annak eldöntése, hogy az ezt követő időszakra vonatkozóan szükség van-e megfelelő intézkedések meghozatalára.

2. Az intézkedések célja

Az intézkedések elfogadásának oka, hogy megnövekedett az egyéni védőeszközök iránti szükséglet, és a jövőben az e termékek iránti kereslet további jelentős növekedésére lehet számítani, miközben több uniós tagállamban hiány alakul ki.

Jóllehet történtek intézkedések a gyártás ösztönzésére, az uniós gyártás és a meglévő készletek jelenlegi szintje nem alkalmas hosszú távon az Unión belüli kereslet kielégítésére, különös tekintettel arra, hogy az egyéni védőeszközök korlátozás nélkül exportálhatók a világ más részeire, miközben egyes harmadik országok hivatalosan vagy nem hivatalosan úgy döntöttek, hogy korlátozni fogják az egyéni védőeszközök kivitelét. Ezen országok közé tartozik az Unió piacának néhány hagyományos beszállítója is, ami további nyomást gyakorol az uniós piacra.

Az egyéni védőeszközök alapvető fontosságúak a betegség továbbterjedésének megakadályozása és a fertőzött betegeket kezelő egészségügyi személyzet egészségének megóvása szempontjából.

E rendkívüli intézkedések célja tehát a kritikus helyzet orvoslása és megelőzése.

Az Unió ugyanakkor nem szándékozik a feltétlenül szükségesnél jobban korlátozni a kivitelt, és a globális világjárvány idején is fontosnak tartja a nemzetközi szolidaritás elvének fenntartását. Fontos ezért, hogy a tagállamok exportengedélyt adhassanak - és adjanak - ki többek között a végrehajtási rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében felsorolt esetekben, de minden olyan egyéb esetben is, amikor a szóban forgó szállítás nem veszélyezteti az egyéni védőeszközök iránti Unión belüli tényleges igényt, ugyanakkor egy harmadik országban a hatósági vagy szakmai orvosi felhasználás iránti jogos szükséglet kielégítését szolgálja.

Az egyéni védőeszközök EU-n belüli szállításával kapcsolatos kérdésekben a tagállamok a már működő Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központhoz (ERCC) *  fordulhatnak.

3. Kapcsolat a tagállami intézkedésekkel * 

Az egyéni védőeszközök elmúlt napokban tapasztalt ellátási hiánya miatt egyes tagállamok nemzeti szintű intézkedésekhez folyamodtak. A Bizottságnak ugyanakkor a jelenlegi válság során fontos célkitűzése az egységes piac integritásának megőrzése annak érdekében, hogy közösen hatékonyabban tudjunk reagálni az egyéni védőeszközök korlátozott mennyiségével kapcsolatos egészségvédelmi kihívásra.

A végrehajtási rendeletet annak szem előtt tartásával fogadták el, hogy a tagállamoknak vissza kell vonniuk mindazokat a harmadik országokba irányuló exporttal vagy az egységes piacon belül a tagállamok közötti kereskedelemmel kapcsolatos hivatalos vagy nem hivatalos korlátozó nemzeti intézkedéseiket, amelyek túlmutatnak a leginkább rászorulók (pl. kórházak, betegek, egészségügyi dolgozók, polgári védelmi hatóságok) ilyen anyagokhoz való elsőbbségi hozzáférésének célján * .

4. Gyakorlati útmutató

4.1. Érintett termékek

Az exportengedély követelménye a végrehajtási rendelet I. mellékletének „Árumegnevezés” rovatában felsorolt termékekre vonatkozik.

A melléklet felsorolja azokat az egyéni védőeszközöket, amelyek az Unión belül alapvetően szükségesek a kórházak, a betegek, az érintett területeken dolgozók és a polgári védelmi hatóságok számára.

A listát a Bizottság felülvizsgálhatja az ellátás szűkösségével kapcsolatban újonnan felmerülő adatok vagy a hiány enyhítését lehetővé tevő megnövekedett gyártási kapacitás tekintetében bekövetkezett fejlemények fényében. Ez esetben módosítja a végrehajtási rendeletet vagy új rendeletet fogad el.

A koronavírus nyomán hozott bizottsági válaszintézkedések aktuális állásával kapcsolatos információk itt érhetők el:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_hu#latest.

Kérjük az illetékes tagállami hatóságokat és a gazdasági szereplőket, hogy a fenti internetes oldalra napi rendszerességgel látogassanak el.

A végrehajtási rendelet alkalmazása nem függ attól, hogy az érintett termék az Unióból származik-e vagy sem.

4.2. Érintett tevékenység

A végrehajtási rendelet valamennyi Unión kívülre irányuló exportra alkalmazandó,

ami az összes nem uniós országot, köztük a preferenciális partnereket foglalja magában.

Mindazonáltal tekintettel a belső piac nagy fokú integrációjára az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) mind a négy tagállamával, valamint a termelési értékláncok és a forgalmazási hálózatok integrációjára a szóban forgó országokkal, a végrehajtási rendelet nem alkalmazandó az e négy országba irányuló exportra, amely így továbbra sem esik korlátozás alá. Tekintettel arra, hogy a Szerződés II. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek, valamint a Feröer szigetek különösen függnek a tagállamok kontinentális ellátási láncaitól, Andorra, San Marino és Vatikánváros pedig különösen függ a szomszédos tagállamok ellátási láncaitól, ezen országokra és területekre is ugyanez a szabályozás vonatkozik.

A végrehajtási rendelet nem alkalmazandó az uniós tagállamok közötti kereskedelemre. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a kilépésről rendelkező megállapodás 127. cikkének (3) bekezdése értelmében tagállamnak, és nem harmadik országnak tekintendő.

A végrehajtási rendelet nem alkalmazandó az annak I. mellékletében felsorolt egyéni védőeszközök Unióba irányuló behozatalára. A behozatal megkönnyítése és a késedelmek elkerülése érdekében a Bizottság előterjesztette a COVID-19 jelentette fenyegetés összefüggésében a megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti eljárásokról szóló 2020/403 ajánlást * .

4.3. Kérelmezési kötelezettség

Az exportőrnek exportengedély iránti kérelmet kell benyújtania.

A kérelmezési formanyomtatvány tartalmát a tagállamok határozzák meg. A formanyomtatványon kért információknak lehetővé kell tenniük, hogy a tagállam a végrehajtási rendelet II. melléklete szerinti exportengedélyt állítson ki. Az összehangolt megközelítés fokozása érdekében ezen útmutató I. mellékletében példa található a kérelmezési formanyomtatvány lehetséges mintájára.

A tagállamoknak lehetőség szerint lehetővé kell tenniük a kérelem elektronikus úton történő benyújtását.

5. A tagállamok illetékes hatóságai

A kérelmet az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani.

Amennyiben a védőeszközök az exportengedély iránti kérelem benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban találhatók, úgy ezt a kérelmen fel kell tüntetni. Amennyiben a védőeszközök több különböző helyen találhatók, mindegyik helyszínt fel kell tüntetni.

Felkérjük a tagállamokat, hogy legkésőbb 2020. március 20. éjfélig értesítsék az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságát az exportengedélyek kiállításával megbízott illetékes hatóságuk nevéről és elérhetőségéről. Ezeket az információkat a Bizottság közzéteszi a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján * . Az értesítést elektronikus úton, a 6. pontban feltüntetett funkcionális postafiókon keresztül kell megtenni.

5.1. A kérelem illetékes hatóságok általi értékelése

A rendszer nem jelent kiviteli tilalmat. Mindazonáltal a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi kivitel exportengedély bemutatásához kötött.

Az exportengedély kiadásáról való határozathozatal során a tagállamoknak szem előtt kell tartaniuk a végrehajtási jogi aktus célját, azaz azt, hogy biztosítani kell az Unióban az egyéni védőeszközök tekintetében jelentkező alapvető fontosságú kereslet kielégítéséhez szükséges megfelelő kínálatot.

Más szóval az exportengedélyt csak akkor lehet kiadni, ha a szóban forgó szállítmány nem veszélyezteti az egyéni védőeszközök elérhetőségét az érintett tagállam piacán vagy az Unió más részén a rendeletben meghatározott cél megvalósítását nézve.

Ezen átfogó célon belül az illetékes hatóságok mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, és egyes egyéni védőeszközök meghatározott mennyiségének kivitele bizonyos körülmények között a tagállami szükségletektől függően engedélyezhető.

A végrehajtási rendelet 2. cikkének (3) bekezdése szemléltető jelleggel felsorolja azokat a megfontolásokat, amelyek adott esetben figyelembe kell venni annak eldöntésekor, hogy kiállítható-e az exportengedély.

A szempontok többek között a következőket érintik: ellátási kötelezettségek teljesítése az Unió és a tagállamok közös közbeszerzési eljárása keretében, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) keretében folytatott tevékenységek támogatása, az uniós szintű összehangolt válsághelyzeti válaszintézkedések támogatása, illetve a harmadik országoktól vagy nemzetközi szervezetektől kapott segítségkérések, ideértve azt is, ha humanitárius nem kormányzati szervezetek vagy nemzetközi szervezetek a harmadik országokban történő humanitárius segítségnyújtásra irányuló saját műveleteikhez szükséges vészhelyzeti készleteket kérnek.

Ez utóbbinak az a célja, hogy a lehetőségek szerinti mértékben biztosítani lehessen szükség esetén az egyéni védőeszközök elérhetőségét az Unión kívül olyan harmadik országokban, amelyekben az adott pillanatban esetleg sürgősen szükség van egyéni védőeszközökre. Mindebben az általános értelemben vett és az egész világra kiható pandémiás helyzetre vonatkozó nemzetközi szolidaritás elve érvényesül, valamint kifejezésre jut azon tény, hogy a nemzetközi kereskedelem képes hozzájárulni ahhoz, hogy a termékek ott és akkor álljanak rendelkezésre, amikor és ahol ezekre szükség van.

A 2. cikk (3) bekezdésében szereplő felsorolás nem kimerítő, és a tagállamok egyéb elemeket is figyelembe vehetnek. Ezeknek azonban összhangban kell állniuk a végrehajtási rendelet fent említett általános céljával.

A tagállamoknak különösen figyelembe kell venniük a tervezett exportáló országgal szabadkereskedelmi területet létrehozó megállapodás vagy megegyezés alapján elért piaci integráció mértékét az érintett termékek tekintetében. Az ilyen megállapodások vagy megegyezések alapján már létrehozott, szorosan integrált értékláncok és forgalmazási hálózatok megzavarása - különösen a szomszédos országok és gazdaságok esetében - kontraproduktív lenne. A Bizottság ezért nyomatékosan felszólítja a tagállamokat, hogy az engedélyeket az ilyen fennakadások megelőzéséhez szükséges mértékben adják meg.

Az illetékes hatóságok által figyelembe vehető egyéb elemek közé tartozhat az, hogy a szóban fogó szállítmány valamely meghatározott referenciaidőszak előtt vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítésére szolgál-e. Az EU-n belüli összehangolt megközelítés előmozdítása érdekében a tagállamok az előző naptári évet (azaz 2019-et) használhatnák referenciaként. A tagállamok felelőssége annak biztosítása, hogy ezeket a kiegészítő elemeket oly módon alkalmazzák, hogy az ne érintse az esetlegesen más módon nem kielégíthető uniós szükségletek elsődleges szempontját.

5.2. Vonatkozó határidők

A tagállamoknak az exportengedély iránti kérelmeket 5 munkanapot meg nem haladó időtartamon belül el kell bírálniuk, attól a naptól számítva, amikor valamennyi szükséges információ az illetékes hatóságok birtokába került.

Kellőképpen indokolt esetben ez az időtartam további 5 munkanappal meghosszabbítható.

Amennyiben a termékek az exportengedély iránti kérelem benyújtásának helyétől eltérő egy vagy több tagállamban találhatók, azon tagállam, ahol az exportengedély iránti kérelmet benyújtották, haladéktalanul megkeresi a szóban forgó tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságait, és megadja az ezzel kapcsolatos tájékoztatást.

A megkeresett hatóságoknak tíz munkanapon belül írásban közölniük kell az engedély kiadásával kapcsolatos esetleges ellenvetéseiket. Ezek az ellenvetések kötelező érvényűek arra a tagállamra, ahol a kérelmet benyújtották.

Emellett a tagállamokat felkérjük, hogy a koronavírus-járvány miatt jelentkező sürgős szükségletekre való tekintettel a lehető leghamarabb, a feltüntetett 5, illetve 10 munkanapos határidőnél rövidebb idő alatt dolgozzák fel a kérelmeket.

5.3. Exportengedély

Exportengedély bemutatása nélkül tiltott a kivitel.

Az EU-n belüli összehangolt megközelítés előmozdítása érdekében a végrehajtási rendelet II. melléklete tartalmazza az exportengedély-formanyomtatvány mintáját.

6. Értesítés

E rendkívüli intézkedések célja, hogy valamennyi tagállamban a védőfelszerelések tekintetében fennálló szükségleteket figyelembe véve megfelelő kínálatot biztosítsanak.

Az eljárás átláthatóságának biztosítása érdekében a tagállamokat felkérjük, hogy értesítsék a Bizottságot elektronikus úton, a II. mellékletben szereplő formanyomtatvány alapján a kiadott és a ki nem adott engedélyekről. Ezt az értesítést késedelem nélkül, az engedélyről hozott döntés után azonnal meg kell tenni.

Ezt a tájékoztatást elektronikus úton kell továbbítani az alábbi funkcionális postafiókba:

TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

Ez a funkcionális postafiókot kell használni a rendszer alkalmazásával kapcsolatos esetleges kérdések feltevésére is.

Ez az útmutató dinamikus dokumentum, amely frissítésre kerülhet, amennyiben a Bizottság új problémákról és kérdésekről kap értesítést.

I. MELLÉKLET

Az exportengedély iránti kérelem mintája

EURÓPAI UNIÓ Egyéni védőeszköz kivitele ((EU) 2020/402 rendelet)
1. Exportőr (EORI-szám, ha alkalmazandó)
5. Rendeltetési ország 6. Végső címzett
7. Árukód 8. Mennyiség 9. Mértékegység 10. Árumegnevezés
11. Hely 12. A tervezett kivitel időpontja
13. Aláírás, kiállítás helye és dátuma, bélyegző
Magyarázatok az exportengedély-formanyomtatványhoz
I. rovat - Exportőr: Azon exportőr teljes neve és címe, valamint - ha alkalmazandó - EORI-száma, amely részére az engedélyt kiállítják.
4. rovat - Kiállító hatóság: Az exportengedélyt kiállító tagállami hatóság teljes neve és címe.
5. rovat - Rendeltetési ország: Az engedély tárgyát képező áru rendeltetési országának 2 betűs geonómenklatúra-kódja.
6. rovat - Végső címzett: Ha az engedély kiállításakor ismert az áru végső címzettje, akkor annak teljes neve és címe, valamint - ha alkalmazandó - EORI-száma. Ha az engedély kiállításakor az áru végső címzettje nem ismert, a rovatot üresen kell hagyni.
7. rovat - Árukód: A kivinni kívánt árunak a Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra (2) szerinti, az engedély kiállításakor alkalmazandó számkódja.
8. rovat - Mennyiség: Az áru mennyisége a 9. rovatban feltüntetett mértékegységben kifejezve.
9. rovat - Mértékegység: Az a mértékegység, amelyben az áru mennyisége a 8. rovatban meg van adva. Ha az áru mennyisége darabszámban van megadva (pl. védőmaszk), a „P/ST” kódot, ha párban (pl. kesztyű), a „PA” kódot kell feltüntetni.
10. rovat - Árumegnevezés Az áru kellően pontos, közérthető, az áru azonosítását lehetővé tévő megnevezése.
II. rovat - Hely: Azon tagállam geonómenklatúra-kódja, amelyben az áru van. Ha az áru a kiállító hatóság tagállamában van, a rovatot üresen kell hagyni.
12. rovat - Az az időpont, amikor az engedély tárgyát képező árut exportálják
13. rovat - Aláírás, kiállítás helye és dátuma, bélyegző: A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője. Az engedély kiállításának helye és dátuma.

II. MELLÉKLET

A tagállami értesítések mintája

EURÓPAI UNIÓ Egyéni védőeszköz kivitele ((EU) 2020/402 rendelet)
0. Az illetékes hatóság neve és elérhetősége
1. Exportőr (EORI-szám, ha alkalmazandó)
2. Rendeltetési ország 3. Végső címzett
4. Árukód 5. Mennyiség 6. Mértékegység 7. Árumegnevezés
8. Hely
Az exportengedélyt megadták? (Igen/Nem)
A jóváhagyás/elutasítás oka:
A végrehajtási rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti, más tagállamokkal folytatott konzultációra vonatkozó lényeges információk:
0. rovat: Az exportengedélyt kiállító tagállami hatóság teljes neve és címe.
1. rovat - Exportőr: Azon exportőr teljes neve és címe, valamint - ha alkalmazandó - EORI-száma, amely részére az engedélyt kiállítják.
2. rovat - Rendeltetési ország: Az engedély tárgyát képező áru rendeltetési országának 2 betűs geonómenklatúra-kódja.
3. rovat - Végső címzett: Ha az engedély kiállításakor ismert az áru végső címzettje, akkor annak teljes neve és címe, valamint - ha alkalmazandó - EORI-száma. Ha az engedély kiállításakor az áru végső címzettje nem ismert, a rovatot üresen kell hagyni.
4. rovat - Árukód: A kivinni kívánt árunak a Harmonizált Rendszer vagy a Kombinált Nómenklatúra szerinti, az engedély kiállításakor alkalmazandó számkódja.
5. rovat - Mennyiség: Az áru mennyisége a 6. rovatban feltüntetett mértékegységben kifejezve.
6. rovat - Mértékegység: Az a mértékegység, amelyben az áru mennyisége az 5. rovatban meg van adva. Ha az áru mennyisége darabszámban van megadva (pl. védőmaszk), a „P/ST” kódot, ha párban (pl. kesztyű), a „PA” kódot kell feltüntetni.
7. rovat - Árumegnevezés: Az áru kellően pontos, közérthető, az áru azonosítását lehetővé tévő megnevezése.
8. rovat - Hely: Azon tagállam geonómenklatúra-kódja, amelyben az áru van. Ha az áru a kiállító hatóság tagállamában van, a rovatot üresen kell hagyni.

  Vissza az oldal tetejére