A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 101 I/01) KÖZLEMÉNYE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosításáról * 

I. Bevezetés

(1) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény *  (a továbbiakban: a közlemény) 13. pontja előírja, hogy állami biztosítók *  nem nyújthatnak rövid lejáratú exporthitel-biztosítást piacképes kockázatokra. A piacképes kockázatok a közlemény 9. pontjában kerülnek meghatározásra, és a közlemény mellékletében felsorolt országokban lévő állami és magánvevőkre vonatkozó azon kereskedelmi és politikai kockázatokat jelentik, amelyek teljes kockázatviselési ideje két évnél rövidebb.

(2) A COVID-19-járvány hirtelen kitörése 2020 első hónapjaiban nemcsak súlyos népegészségügyi veszélyt jelent világszerte, hanem jelentős megrázkódtatást okoz a világgazdaság és az uniós gazdaságok számára is. A járvány következtében a vállalkozások súlyos likviditáshiánnyal küzdenek, és fokozott pénzügyi kockázatoknak kitett kereskedelmi feltételekkel szembesülnek. A Tanács exporthitelekkel foglalkozó munkacsoportja a tagállamok nevében tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy folyamatban van a magánbiztosítók kivonulása a rövid lejáratú exporthitelek piacáról, valamint arról, hogy a közeljövőben nem lesz elegendő kapacitás a világ valamennyi országába, köztük a tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos valamennyi gazdaságilag indokolható kockázat fedezésére.

(3) Ezzel összefüggésben, a közlemény 35. pontjának megfelelően a Bizottság nyilvános konzultációt folytatott, hogy felmérje a piacképes kockázatú országokba irányuló export fedezésére rendelkezésre álló magán-hitelbiztosítási, illetve -viszontbiztosítási kapacitást, továbbá, hogy meghatározza, a jelenlegi és a várható piaci feltételek mellett indokolt-e a szóban forgó országok bármelyikének a jegyzékből történő ideiglenes törlése.

II. Értékelés

(4) A közlemény 5.2. szakaszának megfelelően a Bizottság a közlemény 33. pontjában meghatározott következő kritériumok alapján készítette el értékelését: magán-hitelbiztosítási kapacitás, államadósság-minősítés és a vállalati szektor teljesítménye.

(5) Annak meghatározásakor, hogy az összes kereskedelmi és politikai exportkockázat fedezésére rendelkezésre álló magánkapacitás elégtelensége egy ország tekintetében indokolja-e a piacképes kockázatú országok jegyzékéből való törlést, a Bizottság konzultált a tagállamokkal, a magán-hitelbiztosítókkal és más érdekelt felekkel, így az exportőrökkel, azok szövetségeivel, hitelbiztosítási alkuszokkal és szakmai szövetségekkel, valamint tájékoztatást kért tőlük. A Bizottság 2020. március 23-án a közlemény értelmében piacképes kockázatú országnak minősülő országokba irányuló export rövid lejáratú exporthitel-biztosításának rendelkezésre állására vonatkozó konzultációs felhívást tett közzé * . A válaszok beküldési határideje 2020. március 25. volt. A tagállamoktól, magánbiztosítóktól, exportőröktől és szakmai szövetségektől 64 válasz érkezett be a Bizottsághoz.

(6) A Bizottsághoz a nyilvános információkérés nyomán beérkezett információkból az derült ki, hogy jelenleg az export terén általánosságban gyorsan csökken a magán-hitelbiztosítási kapacitás. Egyes állami biztosítóknál már megkezdődött a piacképes kockázatú országokba irányuló exportra vonatkozó hitelbiztosítási szerződések iránti kérelmek számának növekedése. A válaszadók többsége arra számít, hogy szűkülni fog a rendelkezésre álló biztosítási fedezet, aminek következtében rendkívül rövid időn belül nem lesz elérhető elegendő magánbiztosítás ezen országok tekintetében.

(7) A legfrissebb makrogazdasági mutatók szerint a COVID-19-járvány kitörése miatt világszerte és az Unióban is gazdasági visszaesés tapasztalható, és ez a tendencia a közeljövőben várhatóan folytatódni fog. A jelenlegi államadósság-minősítések még nem tükrözik teljes mértékben a járvány hatását. A gazdasági előrejelzési mutatókat figyelembe véve észszerűen feltételezhető, hogy az államadósság-minősítések а С OVID-19-járvány okozta válság következtében hamarosan romlani kezdenek. A vállalati szektor teljesítménye várhatóan romlani fog * , és a Bizottság növekedési előrejelzésének jelentős, negatív növekedést előrevetítő korrekciójával kell számolni az EU-ra vonatkozó 2020. téli előrejelzéshez (1,4%) képest.

(8) Az uniós gazdaság számára a COVID-19-járvánnyal összefüggésben nyújtandó támogatás céljából a Bizottság ideiglenes keretet *  fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a hatályos állami támogatási szabályok által biztosított rugalmasság teljes mértékű kihasználásával további támogatási intézkedéseket hozzanak. A rövid lejáratú exporthitel-biztosítás területén a keret további rugalmasságot vezetett be annak megerősítéséhez, hogy az exporthitel-biztosítási lehetőségek szűkössége miatt bizonyos kockázatok a közlemény 18. pontjának d) alpontja szerint ideiglenesen nem piacképesek.

(9) Előfordulhat, hogy ez a mozgástér nem lesz elegendő a vállalkozások jelenlegi és nagy valószínűséggel a közeljövőben felmerülő nehézségeinek gyors kezeléséhez. Ehelyett azonnali válaszra van szükség ahhoz, hogy enyhíteni lehessen a magánbiztosítóknak a rövid lejáratú exporthitelek piacáról való hirtelen kivonulásából eredő valamennyi negatív következményt. Figyelembe véve a nyilvános konzultáció eredményét, valamint a COVID-19 által az Unió egészének gazdaságában okozott zavar általános jeleit, a Bizottság úgy véli, hogy általánosságban nem áll rendelkezésre elegendő magánkapacitás a jelenleg piacképes kockázatúként besorolt országokba irányuló export valamennyi gazdaságilag indokolható kockázatának fedezésére. Tekintettel а СOVID-19-járvány jövőbeli alakulására vonatkozóan jelenleg rendelkezésre álló információkra, az is valószínűsíthető, hogy a magánbiztosítók a közlemény 36. pontjában meghatározott egyéves időszak letelte előtt újra növelni kezdik a rövid lejáratú exporthitel-biztosítások terén fennálló kitettségüket. Következésképpen túlzott lehet a piacképes kockázatú országok jegyzékének 12 hónapra vonatkozó módosítása.

(10) E körülmények között a Bizottság úgy döntött, hogy a közlemény mellékletében felsorolt országokba irányuló exporthoz kapcsolódó minden kereskedelmi és politikai kockázatot 2020. december 31-ig - az ideiglenes keret időtartamával összhangban - ideiglenesen nem piacképesnek tekint. A Bizottság a közlemény 36. pontjával összhangban 2020 vége előtt értékelni fogja, hogy három hónappal meghosszabbítsa-e az ideiglenes kivételt.

A KÖZLEMÉNY MÓDOSÍTÁSA

(11) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének következő módosítását 2020. március 27-től 2020 végéig kell alkalmazni:

- a melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„A piacképes kockázatú országok jegyzéke

A Bizottság az alább felsorolt országokba irányuló exporthoz kapcsolódó minden kereskedelmi és politikai kockázatot 2020. december 31-ig ideiglenesen nem piacképesnek tekint.

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Írország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Horvátország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxembourg

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság

Ausztrália

Kanada

Izland

Japán

Új-Zéland

Norvégia

Svájc

Amerikai Egyesült Államok”


  Vissza az oldal tetejére