A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 127/02) KÖZLEMÉNYE

a 98/70/EK irányelv 3. cikkének a benzin maximális gőznyomása tekintetében történő alkalmazásáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

A 98/70/EK irányelv (a továbbiakban: az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv) I. melléklete megállapítja a tagállamokban az említett irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban forgalomba hozható benzinre vonatkozó műszaki előírásokat.

Ezek az előírások magukban foglalják a nyári időszakban forgalomba hozott úgynevezett „nyári benzin” maximális gőznyomását, amelyet 60 kPa-ban határoztak meg. A nyári időszak a május 1. és szeptember 30. közötti időszakként kerül meghatározásra. Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 2. cikkének 5. pontjában meghatározott alacsony nyári környezeti hőmérsékletű tagállamok esetében a nyári időszak a június 1. és augusztus 31. közötti időszakot öleli fel. Amennyiben az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban eltérést alkalmaznak, az irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében meghatározottak értelmében az alacsony nyári környezeti hőmérsékletű tagállamokban forgalomba hozott üzemanyag maximális gőznyomása a nyári hónapokban elérheti a 70 kPa-t. A forgalomba hozott üzemanyagok maximális gőznyomására vonatkozó követelmény célja az emberi egészség és a környezet védelme.

A 9a. cikk értelmében a tagállamok határozzák meg az ezen irányelvben megállapított követelmények megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Több tagállam arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a benzin iránti keresletnek a COVID-válságra válaszul hozott intézkedések miatti jelentős csökkenése nagyarányú visszaesést okozott a „téli benzin" (azaz a nyári időszakban alkalmazandó üzemanyag-előírásoknak meg nem felelő üzemanyag) értékesítésében. Ennek következtében az ellátási lánc mentén előre nem látható módon „téli benzin”-készletek halmozódtak fel, amelyek május 1-jéig (illetve június 1-jéig) értékesíthetők, amikortól már a nyári hónapokban alkalmazandó üzemanyag-előírások alkalmazandók. Feltételezhető azonban, hogy a szóban forgó „téli benzin”-készletek az említett időpont előtt nem kerülnek felhasználásra. Ez azt jelenti, hogy a „nyári benzin" nem bocsátható rendelkezésre az alkalmazandó átállási időpontban, hacsak addig a „téli benzin”-készletek ki nem merülnek.

A Bizottság által a különböző tagállamoktól kapott jelentések alapján úgy tűnik, hogy a tagállamok különféle megoldásokat mérlegelnek annak érdekében, hogy továbbra is lehetővé tegyék a közlekedési tevékenységekhez - többek között a válság idején történő sürgősségi szállításhoz - szükséges üzemanyagok rövid távú rendelkezésre állását.

Számos tagállam tájékoztatta a Bizottságot azon szándékáról, hogy a legfeljebb 60 kPa gőznyomású benzin forgalomba hozatalát csak az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvben meghatározott nyári időszak kezdetét követő későbbi időponttól, az átállási időponthoz képest egy-két hónapos késéssel írja elő. A tagállamok némelyike e célból módosítani kívánja vagy már módosította is nemzeti szabályozását.

Más tagállamok olyan megközelítést fontolgatnak, amely nem járna az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvet átültető vonatkozó jogszabályok formális módosításával, hanem a tagállami hatóságoknak a szóban forgó irányelv szerinti figyelemmel kísérési kötelezettségével és/vagy az irányelvben meghatározott üzemanyag-előírásoknak a nyári hónapokban érvényes gőznyomás tekintetében való betartásával kapcsolatosak.

A Bizottság észrevételt kíván fűzni ezen megoldásokhoz.

Először is megjegyzendő, hogy a tagállami hatóságok azon kötelezettsége, hogy figyelemmel kísérjék a forgalomba hozott benzinre vonatkozó előírások betartását, amint azt az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 8. cikke előírja, nem kapcsolódik semmilyen konkrét időponthoz.

Másodszor, az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 9a. cikke szerinti szankciókkal kapcsolatban a Bizottság emlékeztet arra, hogy az irányelvben meghatározott követelmények megsértése esetén kiszabott szankciókra vonatkozó nemzeti rendelkezéseket az arányosság elvének kellő figyelembevételével kell alkalmazni.

Ebben az összefüggésben és az uniós jog ezen általános elvének hatékony alkalmazása érdekében a következő körülmények együttes mérlegelésére van szükség:

- a COVID-válság által okozott rendkívüli és előre nem látható körülmények;

- annak szükségessége, hogy rövid távon továbbra is rendelkezésre álljanak az Unión belül a közlekedési tevékenységekhez - többek között a válság idején történő sürgősségi szállításhoz - szükséges üzemanyagok;

- noha a legnagyobb gőznyomásra vonatkozó követelménynek való megfelelés általában az illékony szerves vegyületek magasabb hőmérsékleten történő kibocsátásának korlátozását szolgálja, a Bizottság rendelkezésére álló adatok és információk alapján (még akkor is, ha a hatások teljes körű számszerűsítése jelenleg nem lehetséges) a környezeti kockázat csekélynek tűnik a következők miatt: a „téli benzin" fennmaradó készleteinek korlátozott mennyisége, az e készletek kimerüléséhez szükséges várható rövid időtartam, a közúti közlekedésben általában kibocsátott illékony szerves vegyületek aránya, valamint a járművek párolgási kibocsátást korlátozó kialakítása.

Ennek megfelelően, ha az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvet átültető nemzeti jogszabályt úgy módosítják, hogy az már nem felel meg az irányelvnek, a Bizottság mégsem indít kötelezettségszegési eljárást, amíg a meg nem felelés az időtartam tekintetében korlátozott, nem lépi túl azt a mértéket, amely ahhoz szükséges, hogy kizárólag a készleten lévő „téli üzemanyag" fennmaradó mennyisége kerüljön forgalomba, nem érinti az üzemanyagok minőségről szóló irányelv szerinti egyéb kötelezettségeket, és ezáltal csökkenti az egészségügyi és környezeti kockázatokat, amelyekre az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvben szereplő üzemanyag-előírások vonatkoznak.

A COVID-válságra válaszul hozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos kivételes körülmények figyelembevétele feltételezi, hogy a 2020-as nyári időszakban a 2020. május 1-jéig, illetve az alacsony környezeti hőmérsékletű tagállamokban 2020. június 1-jéig még készleten lévő benzinen kívül semmilyen más „téli benzin” nem hozható forgalomba.

A Bizottság addig is szorosan figyelemmel fogja kísérni az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv végrehajtásával kapcsolatos helyzetet. Ez szoros együttműködést igényel a tagállamok illetékes hatóságaival.

Arra kérjük tehát az összes tagállamot, hogy 2020. május 15-ig tájékoztassák a Bizottságot az alábbiakról:

1) a nyári időszakban alkalmazandó üzemanyag-előírásoknak nem megfelelő, a területükön 2020. május 1-jén készleten lévő benzin tényleges mennyisége. Kérjük, hogy ezt az információt az irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott alacsony nyári környezeti hőmérsékletű tagállamok esetében a mihamarabb, de legkésőbb 2020. június 15-ig nyújtsák be a 2020. június 1-jén készleten lévő benzinre vonatkozóan;

2) a fennmaradó „téli benzin”-készletek kimerülésének várható időtartama.


  Vissza az oldal tetejére