A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 224/02) KÖZLEMÉNYE

a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (2014-2020), a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás, a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás, a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásokról szóló iránymutatás, az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól szóló közlemény, a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló bizottsági közlemény, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény alkalmazásának meghosszabbításáról és módosításairól * 

(1) 2020 végén hatályukat vesztik a következő állami támogatási szabályok, amelyeket még az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló 2012. évi kezdeményezés részeként fogadtak el:

a) Iránymutatás a regionális állami támogatásokról (2014-2020) * ;

b) Iránymutatás a kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozóan * ;

c) Iránymutatás a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról * ;

d) Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról * ;

e) Közlemény - az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól * ;

f) Közlemény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitelbiztosításokra történő alkalmazásáról * .

(2) A zöld megállapodással és a digitális menetrenddel összefüggésben a Bizottság már bejelentette azon szándékát, hogy 2021 végéig felülvizsgál több iránymutatást.

(3) A kiszámíthatóság és a jogbiztonság biztosítása érdekében az állami támogatási szabályok jövőbeli aktualizálásának előkészítése során helyénvaló az 1. pontban felsorolt iránymutatások alkalmazási időszakát 2021 végéig meghosszabbítani. A nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásokról szóló iránymutatás alkalmazási időszakát három évvel meg kell hosszabbítani.

(4) E szabályok meghosszabbítása lehetővé fogja tenni a Bizottság számára, hogy az állami támogatási szabályozás korszerűsítésére irányuló kezdeményezés részeként elfogadott egyéb állami támogatási szabályokkal együtt értékelje az említett szabályokat. 2019. január 7-én a Bizottság „célravezetőségi vizsgálat” formájában elindította e szabályok értékelését. Az értékelés eredménye alapján a Bizottság megfelelő helyzetben lesz, hogy eldöntse, hogy meghosszabbítja-e vagy naprakésszé teszi-e az említett szabályokat.

(5) A nemzeti regionális támogatási térképek tekintetében a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy 2020. szeptember 1-jéig jelentsék be a Bizottságnak nemzeti regionális támogatási térképeik érvényességének meghosszabbítására vonatkozó szándékukat. A nemzeti regionális támogatási térképek 2021. december 31-ig történő meghosszabbításának jóváhagyását követően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy meghosszabbítják a regionális állami támogatásokról (2014-2020) szóló iránymutatás alapján jóváhagyott meglévő programokat.

(6) Tekintettel azokra a gazdasági és pénzügyi következményekre, amelyeket a COVID-19 kitörése gyakorolhat a vállalkozásokra, egyes állami támogatásokról szóló iránymutatások ideiglenes kiigazítására is szükség van. Különösen a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (2014-2020), a 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás, az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól szóló közlemény, valamint a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszerének keretében azok a vállalkozások, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de 2019. december 31. után nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak, ezen iránymutatás alapján 2021. június 30-ig támogathatók.

(7) A 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás tekintetében a villamosenergia-áraknak a Covid19-világjárvány kitörése miatti hirtelen csökkenése olyan helyzetekhez vezethet, amelyekben a vállalkozások villamosenergia-intenzitása csökkenhet. Ebben az esetben a vállalkozás elveszítheti a 3.7.2. szakasz szerinti jogosultságát (a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatásának célzott csökkentése versenyképességi okokból), amikor a 4. mellékletet alkalmazza a bruttó hozzáadott érték és a villamosenergia-intenzitás kiszámítására a vállalkozás szintjén. Ennek megfelelő kezelése érdekében ezért az alkalmazandó számítási módszereket ki kell igazítani.

(8) A fentiekre tekintettel ezeket az iránymutatásokat a 9-15. pontban meghatározottak szerint ki kell igazítani.

(9) A regionális állami támogatásokról (2014-2020) szóló iránymutatás a következőképpen módosul:

a) A 18. pont a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az iránymutatást azonban azokra a vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”

b) Az 178. pont után a következő pontok kerülnek beillesztésre:

„178a. „Mivel a nemzeti regionális támogatási térképek érvényessége 2020. december 31-én lejár, a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy 2020. szeptember 1-jéig jelentsék be a Bizottságnak a nemzeti regionális támogatási térképeik érvényességének meghosszabbítására vonatkozó szándékukat.

178b. A nemzeti regionális támogatási térképek 2021. december 31-ig történő meghosszabbításának jóváhagyását követően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy meghosszabbítják az ezen iránymutatás alapján jóváhagyott meglévő programokat. Az ilyen programok esetleges meghosszabbítását a határidő lejárta előtt kellő időben be kell jelenteni a Bizottságnak.”

(10) A kockázatfinanszírozási célú befektetések előmozdítása érdekében nyújtott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás 174. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„174. A Bizottság az ezen iránymutatásban rögzített elveket alkalmazza a 014. július 1. és 2021. december 31. között odaítélendő valamennyi kockázatfinanszírozási támogatás összeegyeztethetőségének értékelésére.

(11) A 2014-2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás a következőképpen módosul:

a) A 16. pont a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az iránymutatást azonban azokra a vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”

b) A 108. pont helyébe a következő szöveg lép:

„108. Ezen iránymutatás a 2021. December 31-ig tartó időszakra vonatkozik, ugyanakkor a 2030-ra szóló keret célkitűzéseinek eléréséhez is alapot teremt * . Főként arra lehet számítani, hogy a bevett megújuló energiaforrások a 2020 és 2030 közötti időszakban a hálózati ellátás szempontjából versenyképessé válnak, ami azt jelenti, hogy a támogatásokat és a kiegyenlítési feladatok alóli mentességeket degresszív módon ki kell vezetni. Ezen iránymutatás összhangban áll ezzel a célkitűzéssel, és piaci alapú mechanizmusok révén gondoskodik a költséghatékony ellátásra való áttérésről.”

c) A 246. pont helyébe a következő szöveg lép:

„246. Ez az iránymutatás 2014. július 1-jétől alkalmazandó, és a környezetvédelem állami támogatásáról szóló, 2008. április 1-jén közzétett iránymutatás helyébe lép. Ez az iránymutatás 2021. december 31-ig alkalmazandó.”

d) A 4. melléklet a következőképpen módosul:

i. A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2. A 3.7.2. szakasz alkalmazásában a tagállamok használhatják:

a) azon legutóbbi 3 év bruttó hozzáadott értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok;

b) azon legutóbbi 3 évből kiválasztott 2 év bruttó hozzáadott értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok, feltéve, hogy ezt a módszert minden kedvezményezettre ugyanúgy alkalmazzák.

A Bizottság úgy véli, hogy az a) módszer szerinti számításról a b) módszerre való áttérés nem minősül bejelentendő változtatásnak.

ii. Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A vállalkozás villamosenergia-fogyasztásának kiszámításához a villamosenergia-fogyasztás hatékonyságára vonatkozó referenciaértékeket kell használni, amennyiben az adott ágazatban rendelkezésre állnak ilyenek. Ha nem áll rendelkezésre, a tagállamok használhatják:

a) azon legutóbbi 3 év értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok;

b) azon legutóbbi 3 évből kiválasztott 2 év értékeinek számtani közepét, amelyre vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok, feltéve, hogy ezt a módszert minden kedvezményezettre ugyanúgy alkalmazzák.

A Bizottság úgy véli, hogy az a) módszer szerinti számításról a b) módszerre való áttérés nem minősül bejelentendő változtatásnak.

(12) A nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásokról szóló iránymutatás 135. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„135. A Bizottság ezt az iránymutatást 2014. augusztus 1. és 2023. december 31. között fogja alkalmazni.”

(13) Az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének elemzési kritériumairól szóló közlemény a következőképpen módosul:

a) A 10. pont a) alpontja a következő mondattal egészül ki:

„Ezt az iránymutatást azonban azokra a vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”

b) Az 50. pont helyébe a következő szöveg lép:

„50. „E közlemény 2014. július 1-jétől 2021. december 31-ig alkalmazandó.”

(14) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény meghosszabbításáról szóló bizottsági közlemény az alábbiak szerint módosul:

a) A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6. Tekintettel a folytonosság és a jogbiztonság szükségességére a rövid lejáratú exporthitel-biztosítások terén nyújtott állami támogatások kezelése során, a jelenlegi közlemény 2021. december 31-ig történő alkalmazása indokolt. A lejárati ideje így összhangba kerül az állami támogatások korszerűsítésére irányuló program alapján elfogadott állami támogatási iránymutatások többségének lejárati idejével.”

b) A 15. pont helyébe a következő szöveg lép:

„15. A Bizottság úgy határozott, hogy a jelenlegi közleményt 2021. december 31-ig továbbra is alkalmazza.

(15) A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszerének 10. pontja a következő mondattal egészül ki:

„Ezt a keretrendszert azonban azokra a vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek 2019. december 31-én nem voltak nehéz helyzetben, de a 2020. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nehéz helyzetben lévő vállalkozásokká váltak.”


  Vissza az oldal tetejére