A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 340 I/01) KÖZLEMÉNYE

a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 4. módosítása, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény mellékletének módosításáról * 

1. BEVEZETES

1. A Bizottság 2020. március 19-én elfogadta az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című közleményt *  (a továbbiakban: ideiglenes keret). 2020. április 3-án elfogadta a keret első módosítását azzal a céllal, hogy támogatást lehessen nyújtani a Covid19-járvány szempontjából releváns termékek kutatásának, tesztelésének és gyártásának felgyorsításához, a munkahelyek védelméhez és a gazdaság további támogatásához a jelenlegi válság közepette. *  A Bizottság 2020. május 8-án elfogadta a második módosítást annak érdekében, hogy a válság által sújtott vállalkozások még könnyebben jussanak tőkéhez és likviditáshoz * . 2020. június 29-én elfogadta a harmadik módosítást, hogy további támogatást nyújtson a mikro-, kis- és induló vállalkozásoknak és ösztönözze a magánberuházásokat * .

2. Az ideiglenes keretbe tartozó támogatási intézkedések megfelelő egyensúlyt biztosítanak a vállalkozások segítésének pozitív hatásai és a belső piaci versenyre és kereskedelemre gyakorolt esetleges negatív hatások között. Az állami támogatások uniós ellenőrzésének célzott és arányos alkalmazása biztosítja, hogy a nemzeti támogatási intézkedések hatékonyan, ugyanakkor a belső piac indokolatlan torzulásainak korlátozása, az uniós belső piac integritásának megőrzése és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett segítsék az érintett vállalkozásokat a Covid19-járvány idején. Ez hozzájárul majd a gazdasági tevékenység folytonosságához a Covid19-járvány közepette, és szilárd alapot biztosít a gazdaság számára a válságból való kilábaláshoz, figyelemmel a zöld és digitális átállással kapcsolatos uniós előírások és célkitűzések teljesülésének fontosságára is.

3. E közlemény célja az ideiglenes keret szerinti intézkedések 2021. június 30-ig, és a 3.11. szakasz esetében 2021. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása, további ideiglenes állami támogatási intézkedések meghatározása (a fedezetlen állandó költségek támogatása formájában történő segítségnyújtás), valamint egyes olyan ideiglenes állami támogatási intézkedések egyértelműsítése és feltételeinek módosítása, amelyeket a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében - a Covid19-járványra tekintettel - a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekint. E közlemény célja továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra történő alkalmazásáról szóló, a tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény *  (a továbbiakban: a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény) mellékletében szereplő piacképes kockázatú országok jegyzékének módosítása.

4. Először is a Bizottság emlékeztet arra, hogy az ideiglenes keret eredetileg 2020. december 31. után járt volna le, kivéve a 3.11. szakaszt, amely 2021. június 30. után járna le. Az ideiglenes keret azt is előirányozta, hogy a Bizottság fontos versenypolitikai vagy gazdasági megfontolások alapján 2020. december 31. előtt felülvizsgálhatja azt.

5. Ennek megfelelően a Bizottság megvizsgálta, hogy továbbra is fennáll-e az ideiglenes keret alapján nyújtott támogatások szükségessége, annak eldöntése érdekében, hogy az ideiglenes keretet 2020. december 31-ét követően is fenn kell-e tartani. A Bizottság különösen a következő tényezőket vizsgálta: egyrészt a gazdasági helyzet alakulása a Covid19-járvány által előidézett rendkívüli körülmények között; másrészt, hogy az ideiglenes keret megfelelő eszköz-e annak biztosítására, hogy a nemzeti támogatási intézkedések hatékonyan segítsék az érintett vállalkozásokat a járvány idején, és egyidejűleg korlátozzák-e a belső piac indokolatlan torzulásait, valamint egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak-e.

6. A 2020. évi nyári gazdasági előrejelzés *  szerint az EU gazdasága 2020-ban várhatóan 8,3%-kal csökken, ami a tavasszal tervezett 7,4%-nál mélyebb visszaesést jelent. Mivel a korlátozó intézkedések megszüntetése az eredetileg tervezettnél fokozatosabban történik, a Covid19-járvány gazdasági tevékenységre gyakorolt hatása a vártnál jelentősebb lehet. Az euróövezetben a GDP 2021 végén várhatóan mintegy 2%-kal lesz alacsonyabb, mint 2019 végén, a válság előtt volt, és körülbelül 4,5%-kal marad el a téli előrejelzésben *  becsült GDP-szinttől. A korlátozások fokozatos feloldása, valamint a járvány maradandóbb hatásai (pl. a munkahelyek szélesebb körű megszűnése és a vállalatok fizetésképtelensége) miatt lassabb, részleges helyreállás következhet be.

7. A tagállamok jelentős mértékben kihasználták az ideiglenes keret nyújtotta lehetőségeket a járvány gazdasági következményeinek kezelésére. 2020. szeptember 16-án a Bizottság kérdőívet küldött a tagállamoknak, amely az ideiglenes keret hatására és hatékonyságára összpontosított. A Bizottság által összegyűjtött bizonyítékok azt mutatják, hogy az az ideiglenes keret a válság idején hasznos kiegészítő eszközt jelentett a gazdaság támogatására.

8. Bár az ideiglenes keret hasznos eszköznek bizonyult a járvány gazdasági következményeinek kezelésében, annak alkalmazása a belső piacon fennálló egyenlőtlenségekre is rámutatott, amelyeket főként a tagállamok gazdasági méretében és költségvetésében mutatkozó különbségek okoznak. A Bizottság ezért úgy véli, hogy az ideiglenes keretben meghatározott intézkedések korlátozott, 2021. június 30-ig, és a 3.11. szakasz esetében 2021. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása helyénvaló lépés annak biztosításához, hogy a nemzeti támogatási intézkedések hatékonyan, ugyanakkor az uniós belső piac integritásának megőrzése és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett segítsék az érintett vállalkozásokat a Covid19-járvány idején. A jogbiztonság érdekében a Bizottság 2021. június 30. előtt értékelni fogja, hogy a keret érvényességét meg kell-e hosszabbítani.

9. Emellett a Bizottság egyértelművé teszi, hogy az ideiglenes keret 3.1., 3.2. és 3.3. szakaszának alkalmazásában az adott időpontban fennálló tényleges előnyt kell figyelembe venni, és annak mindig az ideiglenes keret általános korlátain belül kell maradnia. Ez azt jelenti, hogy ha például 800 000 EUR összegű visszafizetendő előleget nyújtanak egy vállalkozásnak a 3.1. szakasz alapján, és az ilyen visszafizetendő előleget az ideiglenes keret érvényességi idejének lejárta előtt visszatérítik, az adott vállalkozás ismét jogosult lesz a 3.1. szakasz szerinti korlátozott összegű támogatásra, feltéve, hogy az ott meghatározott feltételek teljesülnek. A Bizottság továbbá egyértelművé teszi, hogy amennyiben egy támogatási intézkedést a 3.2. vagy a 3.3. szakasz alapján nyújtottak, és annak feltételeit az ideiglenes keret érvényességi idejének lejárta előtt kiigazították, a már megkapott támogatásnak és az új támogatásnak együttesen, és az intézkedés teljes időtartama alatt továbbra is összhangban kell lennie a 3.2. és 3.3. szakasszal, és az ott meghatározott korlátokon belül kell maradnia.

10. A tagállamok fontolóra vehetik az ideiglenes keretbe tartozó, a Bizottság által jóváhagyott meglévő támogatási intézkedések módosítását annak érdekében, hogy azok alkalmazási időszakát 2021. június 30-ig, és a 3.11. szakasz esetében 2021. szeptember 30-ig meghosszabbítsák. A Bizottság felkéri azokat a tagállamokat, amelyek ilyen módosítást terveznek, hogy egy listán jelentsék be a módosítani kívánt valamennyi támogatási intézkedést az e közlemény mellékletében felsorolt szükséges információkkal együtt. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a programokat tartalmazó listára vonatkozóan egyetlen határozatot fogadjon el.

11. Másodszor, a Covid19-járvány következtében számos vállalkozás átmenetileg alacsonyabb kereslettel szembesül, ami nem teszi lehetővé számukra állandó költségeik egy részének fedezését. Sok esetben a kereslet várhatóan helyreáll az elkövetkező hónapok folyamán, ugyanakkor előfordulhat, hogy e vállalkozások számára nem lesz hatékony leépítések foganatosítása, ha ez jelentős szerkezetátalakítási költségekkel jár. E vállalkozások támogatása azáltal, hogy ideiglenes jelleggel hozzájárulnak állandó költségeik egy részének fedezéséhez, hatékony módja lehet a szakadék áthidalásának, ezáltal elkerülhetővé téve tőkehelyzetük romlását, fenntartva üzleti tevékenységüket, és erős platformot biztosítva számukra a kilábaláshoz.

12. A Bizottság ezért úgy véli, hogy a tagállamok fontolóra vehetik, hogy hozzájáruljanak azon vállalkozások fedezetlen állandó költségeihez, amelyek esetében a Covid19-járvány üzleti tevékenységük felfüggesztését vagy csökkentését eredményezte. A Bizottság úgy véli, hogy az ilyen intézkedések keretében nyújtott támogatás indokolt, és az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján, korlátozott időtartamra összeegyeztethetőnek nyilvánítható a belső piaccal a Covid19-járvány által okozott gazdasági zavarok szélesebb negatív gazdasági hatásainak kezelése érdekében.

13. Harmadszor, az ideiglenes keret meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a tagállamok saját tőke és/vagy hibrid tőkeinstrumentumok formájában állami támogatást nyújthatnak a Covid19-járvány miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak. E tekintetben a Bizottság egyértelművé teszi, hogy a meglévő részvényeseknek az ideiglenes keret 64. pontja szerinti elővételi jogai nem eredményezhetik a kedvezményezett vállalkozásban a Covid19 feltőkésítést megelőzően fennálló tőkerészesedéseik túllépését. A Bizottság azt is egyértelművé teszi, hogy ha az állam az ideiglenes keret 64. pontja szerinti mechanizmus révén kilép a Covid19 feltőkésítés kedvezményezettjei közé tartozó vállalatokból, akkor az állami tőkerészesedést piaci áron el kell adni harmadik személy vásárlóknak, azaz a kedvezményezettől eltérő jogalanyoknak, amelyek nem minősülnek sem a 2006/111/EK irányelv 2. cikke értelmében vett hatóságnak, sem közvállalkozásnak. * 

14. Mindazonáltal, mivel az említett mechanizmusnak összhangban kell állnia az állami és a magántulajdon közötti semlegesség EUMSZ-ben meghatározott elvével (EUMSZ 345. cikk), a Bizottság e mechanizmust bizonyos kiigazításokkal egészíti ki annak biztosítása érdekében, hogy az állam kilépése azon vállalkozásokból, amelyekben meglévő részvényes - tehát már a Covid19 feltőkésítés előtt is részényes volt - olyan feltételek mellett történjen, amelyek észszerűen egyenértékűnek tekinthetők a magánvállalkozásokra alkalmazandó feltételekkel.

15. Azok a tagállamok, amelyek már kötelezettséget vállaltak arra, hogy az ideiglenes keret 64. pontja szerinti mechanizmus révén kilépnek a Covid19 feltőkésítés kedvezményezettjei közé tartozó vállalatokból, azaz saját tőkéjüket eladják a kedvezményezettől eltérő, harmadik személy vásárlóknak, fontolóra vehetik az ideiglenes keretbe tartozó, a Bizottság által jóváhagyott meglévő támogatási intézkedések módosítását annak érdekében, hogy azok magukban foglalják az e közlemény által biztosított további lehetőségeket is. A Bizottság felkéri azokat a tagállamokat, amelyek ilyen módosítást terveznek, hogy egy listán jelentsék be a módosítani kívánt valamennyi támogatási intézkedést az e közlemény mellékletében felsorolt szükséges információkkal együtt. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az intézkedéseket tartalmazó listára vonatkozóan egyetlen határozatot fogadjon el.

16. Negyedszer, az ideiglenes keret alkalmazása során kiderült, hogy egyes rendelkezések tekintetében további pontosításokra és módosításokra van szükség, különösen a 3.1. és a 3.11. szakaszban.

17. Végezetül e közlemény rendelkezik a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény mellékletében szereplő piacképes kockázatú országok listájának módosításáról, valamint módosítja az ideiglenes keretnek a rövid lejáratú exporthitel-biztosításra vonatkozó rendelkezéseit.

18. A rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény úgy rendelkezik, hogy a piacképes kockázatok nem fedezhetők a tagállamok által támogatott exporthitel-biztosítással. A Covid19-járvány következményeként a Bizottság 2020 márciusában megállapította, hogy általában véve nincs elegendő magánbiztosítási kapacitás a rövid lejáratú exporthitelekre, és úgy ítélte meg, hogy a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény mellékletében felsorolt országokba irányuló kivitelhez kapcsolódó valamennyi kereskedelmi és politikai kockázat 2020. december 31-ig ideiglenesen nem piacképes. * 

19. A Covid19-járvány miatti folyamatos nehézségek összefüggésében és a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény 35. és 36. pontjával összhangban a Bizottság nyilvános konzultációt folytatott a rövid lejáratú exporthitel-biztosítás rendelkezésre állásának értékelése céljából annak megállapítása érdekében, hogy a jelenlegi piaci helyzet indokolhatja-e valamennyi ország levételét a piacképes kockázatú országoknak a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény mellékletében szereplő listájáról 2020. december 31-ét meghaladóan is. A Bizottság jelentős számú választ kapott a tagállamoktól, magánbiztosítóktól, exportőröktől és szakmai szövetségektől, amelyek általánosságban az exportra vonatkozó magán-hitelbiztosítási kapacitás folyamatos és gyors szűkülésére mutattak rá. A legtöbb állami biztosítónál jelentősen megnőtt a piacképes kockázatú országokba irányuló exportra vonatkozó hitelbiztosítási szerződések iránti kérelmek száma. A válaszadók többsége arra számít, hogy továbbra is szűkös marad a rendelkezésre álló biztosítási fedezet, aminek következtében 2021-ben nem lesz elérhető elegendő magánbiztosítás ezen országok tekintetében.

20. Figyelembe véve a nyilvános konzultáció eredményét, valamint a Covid19 által az Unió egészének gazdaságában okozott, nem csökkenő zavar általános jeleit, a Bizottság úgy véli, hogy általánosságban továbbra sem áll rendelkezésre elegendő magánkapacitás a piacképes kockázatú országoknak a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény mellékletében szereplő listáján található országokba irányuló export valamennyi gazdaságilag indokolható kockázatának fedezésére. E körülmények között a Bizottság úgy döntött, hogy a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény mellékletében felsorolt országokba irányuló exporthoz kapcsolódó minden kereskedelmi és politikai kockázatot 2021. június 30-ig - az ideiglenes keret időtartamával összhangban - ideiglenesen nem piacképesnek fogja tekinteni. A rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény 36. pontjával összhangban a Bizottság értékelni fogja, hogy meg kell-e hosszabbítani az ideiglenes kivételt annak lejárta előtt.

2. AZ IDEIGLENES KERET MÓDOSÍTÁSA

21. A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából bevezetett, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alábbi módosítása 2020. október 13-án/-én lép hatályba.

22. A 22. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) a támogatás teljes összege vállalkozásonként nem haladja meg a 800 000 EUR-t. *  A támogatás nyújtható közvetlen támogatások, adókedvezmény vagy fizetési könnyítés formájában vagy egyéb formában, például visszafizetendő előlegek, garanciák, hitelek és saját tőke formájában, feltéve, hogy az ilyen intézkedések teljes névértéke a vállalkozásonkénti 800 000 EUR összegű általános felső határ alatt marad; a számításokhoz bruttó, vagyis adókat és egyéb terheket is tartalmazó adatokat kell használni;”

23. A 22. pont d) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) a támogatást legkésőbb 2021. június 30-ig nyújtják; * 

24. A 23. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) a támogatás teljes összege a halászati és akvakultúra-ágazat *  esetében vállalkozásonként legfeljebb 120 000 EUR, az elsődleges mezőgazdasági termelés *  esetében pedig vállalkozásonként legfeljebb 100 000 EUR * ; a támogatás nyújtható közvetlen támogatások, adókedvezmény vagy fizetési könnyítés formájában vagy egyéb formában, például visszafizetendő előlegek, garanciák, hitelek és saját tőke formájában, feltéve, hogy az ilyen intézkedések teljes névértéke vállalkozásonként nem haladja meg a 120 000 EUR vagy 100 000 EUR összegű általános felső határt; a számításokhoz bruttó, vagyis adókat és egyéb terheket is tartalmazó adatokat kell használni;”

25. A 25. pont c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) a garanciát legkésőbb 2021. június 30-ig nyújtják;”

26. A 25. pont d) alpontjának bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„d) a 2021. június 30. után lejáró hitelek esetében a hitelek kedvezményezettenkénti teljes összege nem haladhatja meg:”

27. A 25. pont e) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„e) a 2021. június 30-ig lejáró hitelek esetében a hitel tőkeösszege - a tagállam által a Bizottságnak benyújtott - megfelelő indoklással meghaladhatja a 25. pont d) alpontja szerinti összeget, amennyiben a támogatás arányossága továbbra is biztosított, amit a tagállam igazol a Bizottság számára;”

28. A 27. pont c) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„c) a hitelszerződéseket legkésőbb 2021. június 30-ig aláírják, és azok legfeljebb hat évre szólnak, hacsak nem differenciálják őket a 27. pont b) alpontjának megfelelően;”

29. A 27. pont d) alpontjának bevezető szövege helyébe a következő szöveg lép:

„d) a 2021. június 30. után lejáró hitelek esetében a hitelek kedvezményezettenkénti teljes összege nem haladhatja meg:”

30. A 27. pont e) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„e) a 2021. június 30-ig lejáró hitelek esetében a hitel tőkeösszege - a tagállam által a Bizottságnak benyújtott - megfelelő indoklással meghaladhatja a 27. pont d) alpontja szerinti összeget, amennyiben a támogatás arányossága továbbra is biztosított, amit a tagállam igazol a Bizottság számára;”

31. A 28. pont helyébe a következő szöveg lép:

„28. Az e közlemény 3.1., 3.2., 3.3. és 3.12. szakasza szerint garanciák és hitelek formájában támogatás nyújtható a hirtelen likviditáshiánnyal küzdő vállalkozásoknak. Ez történhet közvetlenül, vagy hitelintézeteken és más, pénzügyi közvetítőként eljáró pénzügyi intézményeken keresztül. Ez utóbbi esetben teljesülniük kell az alábbi feltételeknek.”

32. A 33. pont helyébe a következő szöveg lép:

„33. Ebben az összefüggésben a Bizottság úgy tekinti, hogy a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény mellékletében felsorolt országokba irányuló kivitelhez kapcsolódó valamennyi kereskedelmi és politikai kockázat 2021. június 30-ig ideiglenesen nem piacképes.”

33. A 35. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a) a támogatást közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában nyújtják 2021. június 30-ig;”

34. A 37. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) a támogatást közvetlen támogatások, adókedvezmények vagy visszafizetendő előlegek formájában nyújtják 2021. június 30-ig;”

35. A 39. pont b) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) a támogatást közvetlen támogatások, adókedvezmények vagy visszafizetendő előlegek formájában nyújtják 2021. június 30-ig;”

36. A 41. pont helyébe a következő szöveg lép:

„41. A Bizottság az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni azokat a támogatási programokat, amelyek a Covid19-járvány által különösen érintett - például bizonyos ágazatokban vagy régiókban működő vagy meghatározott méretű - vállalkozásokra (és köztük az önfoglalkoztató személyekre) alkalmazandó adók vagy társadalombiztosítási járulékok ideiglenes halasztásából állnak. Ez vonatkozik az adókötelezettségekhez és a társadalombiztosítási kötelezettségekhez kapcsolódó olyan intézkedésekre is, amelyek célja a kedvezményezettek likviditási korlátainak enyhítése, ideértve többek között a részletfizetések elhalasztását, az adótartozás-átütemezési programok igénybevételének könnyítését és a kamatmentes időszakok engedélyezését, az adótartozások behajtásának felfüggesztését és a gyorsított adó-visszatérítést. A támogatást 2021. június 30. előtt kell nyújtani, és a halasztás legfeljebb a 2022. december 31-ével záródó időtartamra adható.”

37. A 48. pont helyébe a következő szöveg lép:

„48. Covid19 feltőkésítési intézkedés nem nyújtható 2021. szeptember 30-át követően.”

38. Az 54. pont helyébe a következő szöveg lép:

„54. A támogatás arányosságának biztosítása érdekében a Covid19 feltőkésítés összege nem haladhatja meg a kedvezményezett életképességének biztosításához szükséges minimumot, és nem mehet túl azon a célon, hogy visszaállítsa a kedvezményezett tőkestruktúráját a Covid19-járvány előtti, vagyis a 2019. december 31-i helyzetnek megfelelő szintre. A támogatás arányosságának értékelésekor figyelembe kell venni a Covid19-járvánnyal összefüggésben kapott vagy előirányzott állami támogatásokat. * 

39. A szöveg a következő 64a. ponttal egészül ki:

„64a. Ha az állam az egyetlen meglévő részvényes, a Covid19 feltőkésítés visszaváltása a 64. ponttól eltérve a következő formában történhet. Feltéve, hogy két év eltelt a Covid19 feltőkésítés óta:

a. a 64. pontban említett értékesítési folyamattól el lehet tekinteni, és

b. a 64. pontban említett nyílt és megkülönböztetésmentes konzultáció helyettesíthető a kedvezményezettnek a kedvezményezettől és az államtól független szervezet által végzett értékelésével. Amennyiben ez a független értékelés pozitív piaci értéket állapít meg, úgy kell tekinteni, hogy az állam kilépett a Covid19 feltőkésítésből, még akkor is, ha a kedvezményezett állami tulajdonban marad. Mindazonáltal, ha a pozitív piaci érték alacsonyabb, mint a 63. pontban meghatározott minimális ár, a Covid19 feltőkésítési intézkedés odaítélésétől számított négy évig továbbra is a 3.11.6. szakaszban meghatározott irányítási szabályokat kell alkalmazni. A 250 millió EUR-t meghaladó Covid19 feltőkésítési intézkedések esetében a tagállam benyújtja az említett a független értékelést a Bizottságnak. A Bizottság saját kezdeményezésére minden esetben kérheti a független értékelés benyújtását, és azt értékelheti annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen a piaci magatartással összhangban lévő ügyletekre vonatkozóan meghatározott normáknak.”

40. A szöveg a következő 64b. ponttal egészül ki:

„64b. Amennyiben az állam több meglévő részvényes egyike, a Covid19 feltőkésítés visszaváltása a 64. ponttól eltérve a következő formában történhet. Feltéve, hogy a Covid19 feltőkésítés óta két év eltelt:

a) a Covid19 tőke azon része tekintetében, amelyet az államnak meg kell őriznie ahhoz, hogy visszaállíthassa a Covid19 feltőkésítés előtti részesedését, a 64a. pont szerinti lehetőség alkalmazandó. Ha az állam a kedvezményezett vállalkozás részvényeinek jelentős részét a 64. pontban említett versenyeljárás keretében adja el magánbefektetőknek, ez az eljárás a 64a. pont alkalmazásában független értékelésnek tekinthető;

b) a Covid19 tőke fennmaradó részére a 64. pont alkalmazandó. Ez magában foglalja különösen a versenyeljárás lefolytatásának szükségességét. Az állam nem rendelkezik a 64. pontban említett elsőbbségi jogokkal, mivel ezt a jogot a fenti a) pont alkalmazásában már gyakorolta. * 

Amennyiben a Covid19 feltőkésítés visszaváltása csak a Covid19 tőke töredékét érinti, a Covid19 tőke e töredékére a fenti a) és b) pont alkalmazandó.”

41. A szöveg a következő szakasszal egészül ki:

„3.12 Fedezetlen állandó költségek támogatása formájában nyújtott támogatás

86. A tagállamok fontolóra vehetik, hogy hozzájáruljanak azon vállalkozások fedezetlen állandó költségeihez, amelyek esetében a Covid19-járvány üzleti tevékenységük felfüggesztését vagy csökkentését eredményezte.

87. Amennyiben az ilyen intézkedések állami támogatásnak minősülnek, a Bizottság azokat az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek fogja tekinteni, ha teljesülnek a következő feltételek:

a) a támogatást legkésőbb 2021. június 30-ig nyújtják, és az a 2020. március 1. és 2021. június 30. közötti időszakban felmerült fedezetlen állandó költségekre vonatkozik, beleértve az említett időszak egy részében felmerült ilyen költségeket is („támogatható időszak”);

b) a támogatást program alapján nyújtják olyan vállalkozásoknak, amelyek forgalma a támogatható időszakban legalább 30%-kal csökkent 2019 azonos időszakához képest; * 

c) a fedezetlen állandó költségek a vállalkozásoknál a támogatható időszakban felmerült olyan állandó költségek, amelyeket ugyanabban az időszakban nem fedez nyereségrész (bevételek mínusz változó költségek), és amelyeket nem fedeznek más források, például biztosítás, az e közlemény hatálya alá tartozó ideiglenes támogatási intézkedés vagy egyéb forrásból származó támogatás. *  A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a fedezetlen állandó költségek 70%-át, kivéve az általános csoportmentességi rendelet I. mellékletének értelmében vett kis- és mikrovállalkozások esetében, ahol a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a fedezetlen állandó költségek 90%-át. E pont alkalmazásában a vállalkozásoknak a támogatható időszak alatt az eredménykimutatásban megjelenített veszteségei *  fedezetlen állandó költségnek minősülnek. Az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás az előre jelzett veszteségek alapján nyújtható, míg a támogatás végleges összegét a veszteségeknek az auditált pénzügyi beszámolók alapján történő realizálása után vagy - a tagállam által a Bizottságnak nyújtott (például bizonyos típusú vállalkozások jellemzőivel vagy méretével kapcsolatos) megfelelő indoklással - az adószámlák alapján kell meghatározni. A támogatás végleges összegét meghaladó kifizetéseket vissza kell fizettetni;

d) a támogatás teljes összege semmi esetre sem haladhatja meg vállalkozásonként a 3 millió EUR-t. A támogatás közvetlen támogatások, garanciák és kölcsönök formájában is nyújtható, feltéve, hogy az ilyen intézkedések teljes névértéke vállalkozásonként nem éri el a 3 millió EUR felső határt; a számításokhoz bruttó, vagyis adókat és egyéb terheket is tartalmazó adatokat kell használni;

e) az ezen intézkedés keretében nyújtott támogatás nem kumulálható más, ugyanazon elszámolható költségekhez nyújtott egyéb támogatással;

f) a támogatás nem nyújtható olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én (az általános csoportmentességi rendelet értelmében * ) már nehéz helyzetben lévőnek minősültek. A fentiektől eltérve támogatás nyújtható (az általános csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti) azon mikro- vagy kisvállalkozások számára, amelyek 2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak, feltéve, hogy nem állnak a nemzeti jog szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesültek megmentési támogatásban *  vagy szerkezetátalakítási támogatásban * .”

42. A 86-94. pont számozása 88-96. pontra változik.

43. A 88. pont számozása 90. pontra változik, és helyébe a következő szöveg lép:

„90. A tagállamoknak 2021. június 30-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak az e közlemény nyomán jóváhagyott programok alapján bevezetett intézkedések listáját.”

44. A 91. pont számozása 93. pontra változik, és helyébe a következő szöveg lép:

„93. A Bizottság ezt a közleményt 2020. március 19-től alkalmazza, tekintettel a Covid19-járvány gazdasági hatására, amely azonnali intézkedést tett szükségessé. Ezt a közleményt a jelenlegi kivételes körülmények indokolják, és 2021. június 30. után nem lesz alkalmazandó, kivéve a 3.11. szakaszt, amely 2021. szeptember 30-ig alkalmazható. A Bizottság 2021. június 30. előtt fontos versenypolitikai vagy gazdasági megfontolások alapján felülvizsgálja e közlemény minden szakaszát. Amennyiben ez segítséget jelent, a Bizottság további pontosításokat is adhat a konkrét kérdésekben általa alkalmazott megközelítéssel kapcsolatban.”

3. AZ EUROPAI UNIO MUKÖDESEROL SZOLO SZERZODES 107. ES 108. CIKKENEK A RÖVID LEJARATU EXPORTHITEL-BIZTOSITASOKRA TÖRTENO ALKALMAZASAROL SZOLO KÖZLEMENY MODOSITASA

45. A rövid lejáratú exporthitel-biztosításokról szóló közlemény következő módosítását 2021. június 30-ig kell alkalmazni.

- A melléklet szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„A piacképes kockázatú országok jegyzéke

A Bizottság az alább felsorolt országokba irányuló exporthoz kapcsolódó minden kereskedelmi és politikai kockázatot 2021. június 30-ig ideiglenesen nem piacképesnek tekint.

Belgium Ciprus Szlovákia
Bulgária Lettország Finnország
Cseh Köztársaság Litvánia Svédország
Dánia Luxembourg Egyesült Királyság
Németország Magyarország Ausztrália
Észtország Málta Kanada
Írország Hollandia Izland
Görögország Ausztria Japán
Spanyolország Lengyelország Új-Zéland
Franciaország Portugália Norvégia
Horvátország Románia Svájc
Olaszország Szlovénia Amerikai Egyesült Államok”

MELLÉKLET

A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából létrehozott, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alapján engedélyezett azon meglévő támogatási intézkedések jegyzékében feltüntetendő információk, amelyek esetében az alkalmazási időszak meghosszabbításáról és/vagy az állam a vállalkozásokból való, a 3.11. szakaszban említett kilépési lehetőségeinek kiterjesztéséről értesítik a Bizottságot

A meglévő intézkedések és tervezett módosítások jegyzéke
Az engedélyezett intézkedés állami támogatási száma (1) Megnevezés Bejelentett módosítás Megerősítése annak, hogy a meglévő intézkedésben nincs más változás
(1) Amennyiben a programot módosították, kérjük, adja meg az eredeti engedélyező határozat állami támogatási számát.

  Vissza az oldal tetejére