A jogszabály mai napon ( 2022.07.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. április 7-i (EU) 2020/515 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2020/21) * 

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke első albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18. cikkével együttesen,

mivel:

(1) A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikkének megfelelően az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénzneme az euro (a továbbiakban: NKB-k), a Központi Bankok Európai Rendszere célkitűzéseinek elérése érdekében hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) *  meghatározza azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(2) A koronavírus-betegség 2019-et (COVID-19) az Egészségügyi Világszervezet pandémiává nyilvánította, és olyan kollektív közegészségügyi vészhelyzetet okoz, amely a közelmúltban példa nélküli. Rendkívüli gazdasági sokkot okoz, amely ambiciózus, összehangolt és sürgős választ igényel minden politikai területről a veszélybe került vállalkozások és munkavállalók támogatása érdekében. A pandémia következményeként az euroövezetben visszaesik a gazdasági aktivitás és elkerülhetetlenül jelentős recessziót fog elszenvedni, különösen, mivel egyre több országnak kell szembenéznie a fertőzés megállítására szolgáló intézkedések fokozásának szükségességével. Ezek az intézkedések akut terhet jelentenek a vállalkozások és munkavállalók pénzforgalmára, és veszélyeztetik a vállalkozások és munkahelyek fennmaradását. Az is egyértelmű, hogy ez a helyzet gátolja a monetáris politikai impulzusok transzmisszióját és súlyos lefelé mutató kockázatot jelent a vonatkozó inflációs kilátásokra.

(3) A koronavírus-pandémiára válaszul, amely veszélyeztetheti az árstabilitásra irányuló célt és a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának megfelelő működését, a Kormányzótanács 2020. április 7-én több határozatot fogadott el. Ezek között szerepelnek a fedezettel kapcsolatos könnyítő intézkedések, amelyek célja, hogy megkönnyítsék az eurorendszer ügyfelei számára elegendő fedezet fenntartását és mobilizálását ahhoz, hogy részt tudjanak venni az eurorendszer likviditásbővítő műveleteiben. Az e műveletekben való részvételre ennek megfelelően a fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó módosított feltételek és módosított kockázatkezelési intézkedések alapján fog sor kerülni. Ezek az intézkedések arányosak a COVID-19 kitörése és fokozódó terjedése által okozott, az árstabilitást, a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát és az euroövezet gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatok ellensúlyozása tekintetében.

(4) A COVID-19 járványból eredő potenciálisan súlyos leminősítések által a fedezetek rendelkezésre állására gyakorolt kedvezőtlen hatás mérséklése céljából a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy az eurorendszer átmenetileg növelheti kockázati toleranciáját annak érdekében, hogy elősegítse az ügyfelek likviditáshoz való hozzáférését, és ezáltal elősegítse az euroövezet gazdaságának történő hitelezést is, többek között azzal, hogy csökkenti az egyes fedezeti eszközökre alkalmazott haircutokat.

(5) A Kormányzótanács ezenkívül a következőket értékelte: a) a COVID-19 járványból származó azon nyomás enyhítésének szükségessége, amely komolyan érinti a görög pénzügyi piacokat; b) a Görög Köztársaság által a 472/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  szerinti megerősített felügyelettel és végrehajtásának uniós intézmények általi nyomon követésével összefüggésben tett kötelezettségvállalások; c) a tény, hogy a Görög Köztársaság számára az Európai Stabilitási Mechanizmus útján biztosított középtávú hitelintézkedések e kötelezettségvállalások folytatódó végrehajtásától függenek; d) a Görög Köztársaság gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozóan annak eredményeképpen az EKB rendelkezésére álló információk, hogy az EKB részt vesz a megerősített felügyeleti keretben; és e) a tény, hogy a Görög Köztársaság visszanyerte piaci hozzáférését. A Kormányzótanács értékelte továbbá annak szükségességét, hogy a monetáris politikai transzmissziós mechanizmus zavartalan működésének javítása céljából csökkentse a töredezettséget az eurorendszer hitelműveletei céljára elfogadott fedezetek tekintetében. Ezen értékelések alapján a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy az NKB-k számára - meghatározott haircutok alkalmazása mellett - lehetővé kell tenni, hogy a Görög Köztársaság központi kormányzata által kibocsátott, az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek meg nem felelő, de a forgalomképes eszközökre vonatkozó minden más elfogadhatósági feltételnek megfelelő, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat az eurorendszer hitelműveletei céljára elfogadható fedezetként elfogadják.

(6) Az ezen iránymutatással beiktatott módosításokban foglalt további intézkedések átmenetileg alkalmazandóak, és a Kormányzótanácsnak az év vége előtt újra kell értékelnie, hogy a megfelelő monetáris politikai transzmissziós mechanizmus biztosítása érdekében szükség van-e ezen ideiglenes intézkedések bármelyikének meghosszabbítására. Ennek során a Kormányzótanács figyelembe fogja venni az eurorendszer (EU) 2019/1311 európai központi banki határozat (EKB/2019/21) *  alapján folytatott célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekben jelenleg vagy a jövőben részt vevő ügyfelei részéről annak szükségességét, hogy e műveletek teljes időtartama alatt fenntartsák a fedezetek rendelkezésére állását.

(7) A jelenlegi pandémiás helyzetre azonnal adandó válaszként ezen iránymutatást az elfogadását követően a lehető leghamarabb közölni kell az NKB-kkel.

(8) Ezért az EKB/2014/31 iránymutatást *  ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2014/31 iránymutatás módosítása

Az EKB/2014/31 iránymutatás a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő 8a. cikkel egészül ki:

„8a. cikk

A Görög Köztársaság központi kormányzata által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok elfogadása

(1) Az NKB-k az eurorendszer hitelműveletei céljára fedezetként elfogadhatnak a Görög Köztársaság központi kormányzata által kibocsátott, olyan forgalomképes adósságinstrumentumokat, amelyek nem felelnek meg az eurorendszer (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 59. és 71. cikkében, valamint ezen iránymutatás negyedik része II. címének 2. fejezetében rögzített, forgalomképes eszközökre vonatkozó hitelminőségi követelményeinek, feltéve, hogy ezek az instrumentumok a forgalomképes eszközökre alkalmazandó és az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek megfelelnek.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az NKB-k által fedezetként elfogadott értékpapírokra az ezen iránymutatás IIB. mellékletében meghatározott haircutok vonatkoznak.”

2. A IIA. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IIA. MELLÉKLET

Az ezen iránymutatás 3. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadható eszközfedezetű értékpapírokra alkalmazott fedezetértékelési haircut szintek (%-ban)

Súlyozott átlagos élettartam (*) Haircut
[0,1) 4,8
[1,3) 7,2
[3,5) 10,4
[5,7) 12,0
[7,10) 14,4
[10, ∞) 24,0”
(*) vagyis [0-1) a hátralevő futamidő/súlyozott átlagos élettartam egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő/súlyozott átlagos élettartam legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

3. A szöveg a következő IIB. melléklettel egészül ki:

„IIB. MELLÉKLET

A 4. és 5. hitelminőségi besorolás tekintetében az I. haircut-kategóriába tartozó elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

Hitelminőség Hátralevő futamidő (év) (*) I. kategória


rögzített kamatozású kamatszelvény nélküli változó kamatozású
[0,1) 6,4 6,4 6,4
[1,3) 9,6 10,4 9,6
4. besorolás [3,5) [
5,7)
11,2
12,4
12
13,6
11,2
12,4
[7,10) 13,2 14,4 13,2
[10, ∞) 14,4 16,8 14,4
[0,1) 8 8 8
[1,3) 11,2 12 11,2
5. besorolás [3,5)
[5,7)
13,2
14,4
14
15,6
13,2
14,4
[7,10) 15,2 16,4 15,2
[10, ∞) 16,4 18,8 16,4”
(*) vagyis [0-1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1-3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb.

2. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1) Ez az iránymutatás az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba.

(2) Az NKB-k meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatásnak való megfelelés érdekében szükségesek és azokat 2020. április 20-ától alkalmazzák, valamint legkésőbb 2020. április 14-éig tájékoztatják az EKB-t ezen intézkedésekhez kapcsolódó szövegekről és eszközökről.

3. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. április 7-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


  Vissza az oldal tetejére