A jogszabály mai napon ( 2021.09.19. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.IX.29. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. május 7-i (EU) 2020/634 IRÁNYMUTATÁSA

az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról (EKB/2020/29) * 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke első albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18. cikkével együttesen,

mivel:

(1) A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmánya (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 18.1. cikkének megfelelően az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyeknek pénzneme az euro (a továbbiakban: NKB-k), a Központi Bankok Európai Rendszere célkitűzéseinek elérése érdekében hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) *  meghatározza azokat az általános feltételeket, amelyek alapján az EKB és az NKB-k készek hitelműveleteket végrehajtani, ideértve az eurorendszer hitelműveleteihez alkalmazandó fedezetek elfogadhatósági követelményeit.

(2) A Kormányzótanács által 2020. április 7-én már elfogadott, fedezettel kapcsolatos könnyítő intézkedések mellett a Kormányzótanács 2020. április 22-én kiegészítő határozatokat fogadott el a COVID-19 pandémiára válaszul. Ezen új intézkedések célja a COVID-19 járvány negatív gazdasági hatásaiból eredő potenciális leminősítések által az eurorendszerbeli fedezetek rendelkezésre állására gyakorolt kedvezőtlen hatás mérséklése. A 2020. április 7-én elfogadott intézkedésekkel együtt ezen új intézkedések célja annak biztosítása, hogy az eurorendszerbeli szerződő felek továbbra is képesek legyenek elegendő fedezetet fenntartani és mobilizálni ahhoz, hogy részt tudjanak venni az eurorendszer likviditásbővítő műveleteiben, és így az eurorendszer elősegíthesse az euroövezet gazdaságának történő hitelezést. Az e fedezettel az e műveletekben való részvételt ennek megfelelően a fedezetek elfogadhatóságára vonatkozó átmenetileg módosított feltételek és átmenetileg módosított kockázatkezelési intézkedések alapján kell megvalósítani.

(3) Ezek az új intézkedések arányosak a COVID-19 járvány által okozott, az árstabilitást, a monetáris politika transzmissziós mechanizmusát és az euroövezet gazdasági kilátásait fenyegető súlyos kockázatok ellensúlyozása tekintetében.

(4) A fentiekre tekintettel a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy az eurorendszer átmenetileg továbbra is elfogadhat fedezetként olyan forgalomképes eszközöket és ezen eszközök kibocsátóit, amelyek 2020. április 7-én megfeleltek a hitelminőségi minimumkövetelményeknek, az eurorendszerben elfogadott hitelminősítő intézetek által meghatározott hitelminősítés romlása ellenére, amíg a minősítések bizonyos minőségszint felett maradnak. Ugyanakkor a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy ez nem lehet hatással az EKB eszközvásárlási programjaiban a végleges vételekre vonatkozó elfogadhatósági feltételekre.

(5) A megfelelő monetáris politikai transzmissziós mechanizmus biztosítása érdekében, és az olyan eurorendszerbeli szerződő felek, akik részt vesznek vagy részt fognak venni az eurorendszer likviditásbővítő műveleteiben, arra irányuló igényét figyelembe véve, hogy elegendő fedezetet tartsanak fenn e műveletek számára, a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy az ezen iránymutatásban meghatározott további átmeneti intézkedéseket a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatának (TLTRO-III) első korai visszafizetési időpontjáig alkalmazni kell.

(6) A jelenlegi pandémiás helyzetre azonnal adandó válaszként ezen iránymutatást az elfogadását követően a lehető leghamarabb közölni kell az NKB-kkal.

(7) Ezért az EKB/2014/31 iránymutatást *  ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Az EKB/2014/31 iránymutatás módosítása

Az EKB/2014/31 iránymutatás a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő 8b. cikkel egészül ki:

„8b. cikk

A 2020. április 7-én elfogadható egyes forgalomképes eszközök és kibocsátók elfogadása

(1) Az ebben a cikkben használt kifejezések az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) meghatározott jelentéssel bírnak.

(2) Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 59. cikkének (3) bekezdésében, 71. cikkében és 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában rögzített rendelkezésektől függetlenül azok a 2020. április 7-én vagy korábban kibocsátott - eszközfedezetű értékpapírtól eltérő - forgalomképes eszközök, amelyek 2020. április 7-én olyan, legalább egy elfogadott ECAI-rendszer által biztosított nyilvános hitelminősítéssel rendelkeztek, amely megfelelt az eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményeinek, az eurorendszer hitelműveleteiben elfogadható fedezetnek minősülnek, feltéve, hogy 2020. április 7-ét követően mindenkor

a) olyan, legalább egy elfogadott ECAI-rendszer által biztosított nyilvános hitelminősítéssel rendelkeznek, amely megfelel az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább az 5-ös hitelminőségi besorolásnak; és

b) továbbra is megfelelnek a forgalomképes eszközökre alkalmazandó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek.

Az egyértelműség érdekében, az e bekezdésben említett, 2020. április 7-i nyilvános hitelminősítést az eurorendszer az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, 82. cikkének (2) bekezdésében, 83. cikkében, 84. cikkének a) és b) pontjában, 85. és 86. cikkében rögzített szabályok alapján határozza meg.

(3) Amennyiben valamely forgalomképes eszköz eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményeinek való, 2020. április 7-i megfelelését elfogadott ECAI-rendszer által biztosított ECAI kibocsátói minősítés vagy ECAI garanciavállalói minősítés alapján határozzák meg, úgy az a forgalomképes eszköz az eurorendszer hitelműveleteiben elfogadható fedezetnek minősül, feltéve, hogy 2020. április 7-ét követően mindenkor

a) a forgalomképes eszközre vonatkozó ECAI kibocsátói minősítés, illetve ECAI garanciavállalói minősítés megfelel az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább az 5-ös hitelminőségi besorolásnak; és

b) a forgalomképes eszköz továbbra is megfelel az arra alkalmazandó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek.

(4) A 2020. április 7-ét követően kibocsátott - eszközfedezetű értékpapírtól eltérő - forgalomképes eszközök, amelyek kibocsátója, illetve garanciavállalója 2020. április 7-én olyan, legalább egy elfogadott ECAI-rendszer által biztosított hitelminősítéssel rendelkezett, amely megfelelt az eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményeinek, az eurorendszer hitelműveleteiben elfogadható fedezetnek minősülnek, feltéve, hogy 2020. április 7-ét követően mindenkor

a) e forgalomképes eszközök olyan, legalább egy elfogadott ECAI-rendszer által biztosított nyilvános hitelminősítéssel rendelkeznek, amely megfelel az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább az 5-ös hitelminőségi besorolásnak; és

b) e forgalomképes eszközök megfelelnek a forgalomképes eszközökre alkalmazandó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek.

Az egyértelműség érdekében, az e bekezdés a) pontjában említett nyilvános hitelminősítést az eurorendszer az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 82. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, 82. cikkének (2) bekezdésében, 83. cikkében, 84. cikkének a) és b) pontjában, 85. és 86. cikkében rögzített szabályok alapján határozza meg.

(5) Az olyan fedezettkötvény-program keretében 2020. április 7-ét követően kibocsátott fedezett kötvények, amely 2020. április 7-én olyan, legalább egy elfogadott ECAI-rendszer által biztosított hitelminősítéssel rendelkezett, amely megfelelt az eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményeinek, az eurorendszer hitelműveleteiben elfogadható fedezetnek minősülnek, feltéve, hogy

a) a fedezettkötvény-program 2020. április 7-ét követően mindenkor olyan, legalább egy elfogadott ECAI-rendszer által biztosított nyilvános hitelminősítéssel rendelkezik, amely megfelel az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább az 5-ös hitelminőségi besorolásnak; és

b) e fedezett kötvények megfelelnek a rájuk alkalmazandó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek.

(6) Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 87. cikkének (2) bekezdésében említett forgalomképes eszközök, amelyek 2020. április 7-én nem rendelkeztek elfogadott ECAI-rendszer által biztosított nyilvános hitelminősítéssel, de 2020. április 7-én rendelkeztek az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 87. cikkének (1) és (2) bekezdésében szereplő szabályoknak megfelelően az eurorendszer által levezetett olyan implicit hitelminősítéssel, amely megfelelt az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek, kibocsátásuk időpontjától függetlenül az eurorendszer hitelműveleteiben elfogadható fedezetnek minősülnek, feltéve, hogy 2020. április 7-ét követően mindenkor

a) e forgalomképes eszközök kibocsátója, illetve garanciavállalója megfelel az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább az 5-ös hitelminőségi besorolásnak megfelelő hitelminőségi követelményeknek; és

b) e forgalomképes eszközök megfelelnek a rájuk alkalmazandó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek.

(7) Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 59. cikkének (3) bekezdésében, 71. cikkében és 82. cikke (1) bekezdésének b) pontjában rögzített rendelkezésektől függetlenül azok a 2020. április 7-én vagy korábban kibocsátott eszközfedezetű értékpapírok, amelyek 2020. április 7-én olyan, különböző elfogadott ECAI-rendszerek által biztosított legalább kettő nyilvános hitelminősítéssel rendelkeztek, amely megfelelt az eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményeinek az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) szerint, az eurorendszer hitelműveleteiben elfogadható fedezetnek minősülnek, feltéve, hogy 2020. április 7-ét követően mindenkor

a) legalább kettő olyan, különböző elfogadott ECAI-rendszer által biztosított nyilvános hitelminősítéssel rendelkeznek, amely megfelel az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább a 4-es hitelminőségi besorolásnak; és

b) továbbra is megfelelnek az eszközfedezetű értékpapírokra alkalmazandó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek.

Az egyértelműség érdekében, az ezen iránymutatás 3. cikke (1) bekezdésének a)-d) pontjában, valamint 3. cikkének (4) bekezdésében rögzített követelmények nem alkalmazandók az e bekezdésben említett eszközfedezetű értékpapírokra.

(8) Az eurorendszer által 2020. április 7-én az ezen iránymutatás 3. cikkének (1) bekezdése alapján elfogadható fedezetként elfogadott eszközfedezetű értékpapírok továbbra is elfogadhatóak, feltéve, hogy 2020. április 7-ét követően mindenkor

a) kettő elfogadott ECAI-rendszer által biztosított kettő, az eurorendszer harmonizált minősítési rendszerében legalább 4-es hitelminőségi besorolású nyilvános hitelminősítéssel rendelkeznek; és

b) továbbra is megfelelnek a rájuk alkalmazandó, az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 3. cikkének (1) bekezdésében (a minősítés kivételével), 3. cikkének (2a) és (4) bekezdésében rögzített minden további elfogadhatósági feltételnek.

Az egyértelműség érdekében, az ezen iránymutatás 3. cikkének (2) és (5) bekezdésében rögzített követelmények nem alkalmazandók az e bekezdésben említett eszközfedezetű értékpapírokra.

(9) Ameddig az eurorendszer e cikknek megfelelően elfogadja elfogadható fedezetként azokat, a (2)-(6) bekezdésben említett forgalomképes eszközökre, a fedezett kötvényeket is ideértve, az ezen iránymutatás IIb. melléklete szerinti haircutok vonatkoznak. A (7) és (8) bekezdésben említett eszközfedezetű értékpapírokra az ezen iránymutatás IIa. mellékletében meghatározott haircutok vonatkoznak. A haircutokat a 2020. április 7-ét követő bármely napon alkalmazandó aktuális minősítés alapján kell számolni, az ECAI-hitelminősítéseknek biztosított elsőbbség (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 83-88. cikkében rögzített szabályoknak megfelelően.

(10) A (9) bekezdés haircutjai mellett a következő további haircutokat kell alkalmazni:

a) az eszközfedezetű értékpapírokra, a fedezett kötvényekre és a hitelintézetek által kibocsátott, fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, amelyek elvi értékelésére az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 134. cikkében rögzített szabályokkal összhangban kerül sor, további haircut vonatkozik, 4%-os diszkontálás formájában;

b) a saját felhasználású fedezett kötvényekre további haircut irányadó i. 6,4%-os mértékben az 1. és 2. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére, és ii. 9,6%-os mértékben a 3., 4. és 5. hitelminőségi besorolású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékére;

c) a b) pont alkalmazásában a »saját felhasználású« az olyan fedezett kötvények ügyfél általi benyújtását vagy felhasználását jelenti, amelyeket az ügyfél vagy azzal az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 138. cikkében meghatározott szoros kapcsolatban álló szervezet bocsátott ki;

d) ha a b) pontban említett további haircut valamely NKB, háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök fedezetkezelési rendszere vagy a TARGET2-Securities-ben az automatikus fedezetnyújtás tekintetében nem alkalmazható, a további haircutot ilyen rendszerekben vagy platformon a saját célra felhasználható fedezett kötvények teljes kibocsátási értékére alkalmazni kell.

(11) Az egyértelműség érdekében, e cikk rendelkezései függetlenek a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló program (PSPP) * , a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program (CBPP3) * , az eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program (ABSPP) * , a vállalati szektort érintő vásárlási program (CSPP) *  és az átmeneti pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) *  keretében történő végleges vételek tekintetében való elfogadhatóságtól és nem vehetők figyelembe annak értékelése során.”

2. A IIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IIa. MELLÉKLET

Az ezen iránymutatás 3. cikkének (2) bekezdése és 8b. cikke alapján elfogadható eszközfedezetű értékpapírokra alkalmazott haircut szintek (%-ban)

Hitelminőség Súlyozott átlagos élettartam (*) Haircut
[0,1) 4,8
[1,3) 7,2
3. besorolás [3,5)
[5,7)
[7,10)
[10, ∞)
10,4
12,0
14,4
24,0
[0,1) 11,2
4. besorolás [1,3)
[3,5)
15,2
18
[5,7)
[7,10)
[10, ∞)
24,8
30,4
43,2
(*) vagyis [0,1) a súlyozott átlagos élettartam egy évnél rövidebb, [1,3) a súlyozott átlagos élettartam legalább egy év és három évnél rövidebb stb. ”

3. A IIb. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„IIb. MELLÉKLET

A 8a. és 8b. cikkben szereplő, az eszközfedezetű értékpapíroktól eltérő forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok szintjei (%-ban)

I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória
Hitelminő
ség
Hátralevő futamidő (év) (*) Fix- és változó kamatozású kamatszel
vény nélküli
Fix- és változó kamatozású kamatszel
vény nélküli
Fix- és változó kamatozású kamatszel
vény nélküli
Fix- és változó kamatozású kamatszel
vény nélküli
[0,1) 6,4 6,4 8 8 12,8 12,8 20 20
[1,3) 9,6 10,4 12 15,2 16 18,4 28 30
4. [3,5) 11,2 12 16 20 19,2 23,6 33,6 37,2
be sorolás [5,7) 12,4 13,6 20 24,8 22,4 28,4 36,8 40,4
[7,10) 13,2 14,4 21,6 28,4 24,8 32 40 44,8
[10, ∞) 14,4 16,8 23,2 31,6 26,4 34,8 41,6 46,8
[0,1) 8 8 12 12 22,4 22,4 24 24
[1,3) 11,2 12 16 19,2 25,6 28 32 34
5. [3,5) 13,2 14 22,4 26,4 28,8 33,2 38,4 42
be sorolás [5,7) 14,4 15,6 27,2 32 31,6 37,6 43,2 46,8
[7,10) 15,2 16,4 28,8 35,6 33,2 40,4 46,4 51,2
[10, ∞) 16,4 18,8 30,4 38,8 33,6 42 48 53,2
(*) vagyis [0,1) a hátralevő futamidő egy évnél rövidebb, [1,3) a hátralevő futamidő legalább egy év és három évnél rövidebb stb. ”

2. cikk

Az alkalmazandó referenciaadatok

Az EKB/2014/31 iránymutatás 8b. cikkének (2)-(8) bekezdésében szereplő eszközökre, kibocsátókra és garanciavállalókra vonatkozó hitelminőségi követelményeknek a 2020. április 7. és 2020. május 18. közötti időszakban való megfelelés meghatározásakor az NKB-k az eszközökre, kibocsátókra és garanciavállalókra 2020. április 7-én vonatkozó, az EKB által rendelkezésre bocsátott referenciaadatokra hivatkoznak.

3. cikk

Hatálybalépés és végrehajtás

(1) Ez az iránymutatás az NKB-kkal történő közlése napján lép hatályba és 2021. szeptember 29-éig marad hatályban.

(2) Az NKB-k meghozzák és 2020. május 18-ától alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyek az ezen iránymutatás 1. cikkének való megfelelés érdekében szükségesek. A NKB-k legkésőbb 2020. május 11-éig tájékoztatják az EKB-t az ezen intézkedésekhez kapcsolódó szövegekről és eszközökről.

(3) Az NKB-knak ezen iránymutatás hatálybalépésének időpontjától kezdődően kell megfelelniük az ezen iránymutatás 2. cikkében foglaltaknak.

4. cikk

Címzettek

Ennek az iránymutatásnak címzettje az eurorendszer valamennyi központi bankja.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. május 7-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


  Vissza az oldal tetejére