A jogszabály mai napon ( 2022.05.23. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. május 8-i (2020/C 190/01) VÉLEMÉNYE

a Covid19-járvány miatt felmerülő a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló rendelet iránti javaslatról (CON/2020/14) * 

Bevezetés és jogalap

2020. április 2-án az Európai Bizottság a Covid19-járvány miatt felmerülő a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) létrehozásáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatot (a továbbiakban: a javasolt rendelet) *  fogadott el.

Az EKB véleményalkotásra szolgáló hatásköre a Szerződés 127. cikke (4) bekezdésének második albekezdésén alapul, mivel a javasolt rendelet a KBER-nek a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) IV. fejezete szerinti monetáris feladatait és műveleteit érinti, különösen a KBER Alapokmányának 17. és 21.2. cikkét, amelyek úgy rendelkeznek, hogy az EKB és a nemzeti központi bankok (NKB-k) számlát nyithatnak többek között közigazgatási intézményeknek, valamint fiskális megbízottként tevékenykedhetnek többek között az uniós intézmények és központi kormányzatok részére.

Az Európai Központi Bank eljárási szabályzata 17.5. cikkének első mondatával összhangban a Kormányzótanács fogadta el ezt a véleményt.

1. Általános észrevételek

A javasolt rendelet alapján létrehozandó eszköz (a továbbiakban: SURE eszköz) az Európai Unió által nyújtott hitelek (a továbbiakban: SURE hitelek) formájában pénzügyi támogatást nyújtana a koronavírus-betegség 2019 (Covid19) járvány okozta súlyos gazdasági zavarral küzdő, vagy annak komoly veszélyével fenyegetett tagállamok részére a csökkentett munkaidős rendszerek vagy a munkavállalók és az önfoglalkoztatók védelmét célzó hasonló intézkedések finanszírozása, és ezáltal a munkanélkülivé válás és a jövedelemkiesés előfordulásának csökkentése céljából * . A hitelekre vonatkozó teljes keret 100 milliárd euróig terjed. Az EKB üdvözölte, hogy az Európai Tanács jóváhagyta az eurocsoport által a dolgozók, a vállalkozások és az államok számára kidolgozott háromszoros biztonsági hálóra - vagyis a SURE eszközre, az Európai Stabilitási Mechanizmus által nyújtott, a pandémiás válsághelyzet kezelésére szolgáló támogatásra és egy összeurópai garanciaalapra - vonatkozó megállapodást * .

2. Különös észrevételek

A javasolt rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint a Bizottság az EKB-val közösen megállapítja a hitelek kezeléséhez szükséges szabályokat. A javasolt rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint a kedvezményezett tagállam külön számlát nyit NKB-jánál a kapott pénzügyi támogatás kezelésére. A tagállam továbbá a hitel szerint esedékes tőkeösszeget és kamatot húsz TARGET2 üzleti nappal a megfelelő lejárati időpont előtt átutalja az Unió EKB-nál vezetett számlájára.

Amint azt az EKB a fentiekben megjegyezte, a KBER Alapokmányának 17. és 21.2. cikke értelmében az EKB és az NKB-k számlát nyithatnak és fiskális megbízottként tevékenykedhetnek a Bizottság és a tagállamok részére. Ennek alapján az EKB és az NKB-k a múltban elláttak gazdasági kiigazítási programokból, például az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmusból (EFSM) *  és az Unió - a folyó fizetéseivel vagy tőkemozgásaival kapcsolatban nehézségeket tapasztaló vagy komoly nehézségekkel fenyegetett tagállamok részére hitelfelvételi lehetőséget biztosító - középtávú pénzügyi támogatási mechanizmusából *  eredő hitelek kezelésével kapcsolatos feladatokat. Annak biztosítása érdekében, hogy a KBER műveleteinek szervezését a KBER belső kérdésként kezelje, javasolt, hogy történjen hivatkozás arra, hogy a kedvezményezett tagállam a hitelek szerint esedékes fizetéseket a megfelelő lejárati időpont előtt utalja át a KBER-nél vezetett számlákra.

Ez a vélemény közzétételre kerül az EKB honlapján.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. május 8-án.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


  Vissza az oldal tetejére