A jogszabály mai napon ( 2022.06.29. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA (2020/C 440/22) VÉLEMÉNYE

az EU az egészségügyért programról * 

Referenciaszöveg: Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a 2021-2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

I. MÓDOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

1. módosítás
(6) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Bár egészségügyi politikájukért a tagállamok felelősek, a közegészség védelméről az európai szolidaritás szellemében kell gondoskodniuk. A folyamatban lévő Covid19-válság során szerzett tapasztalatok alapján uniós szinten további határozott, a tagállamok közötti együttműködés és koordináció támogatását célzó fellépésre van szükség a súlyos emberi betegségek határokon átnyúló terjedésének megelőzése és megfékezése, a határokon át terjedő egyéb súlyos egészségügyi veszélyek elleni küzdelem, valamint az uniós lakosság egészségének és jólétének védelme érdekében. Bár egészségügyi politikájukért a tagállamok felelősek, a közegészség védelméről az európai szolidaritás szellemében kell gondoskodniuk, amint erre az EUMSZ 222. cikke is felhívja a figyelmet, amely cikk úgy rendelkezik, hogy az Unió és a tagállamai a szolidaritás szellemében lépjenek fel. A folyamatban lévő Covid19-válság során szerzett tapasztalatok alapján uniós szinten további határozott, a tagállamok, a területi önkormányzatok és adott esetben a közintézmények közötti együttműködés és koordináció támogatását célzó fellépésre van szükség a súlyos emberi betegségek határokon átnyúló terjedésének megelőzése és megfékezése, a betegségek megelőzéséhez és kezeléséhez szükséges termékek kifejlesztésének elősegítése és e termékek rendelkezésre bocsátása, a határokon át terjedő egyéb súlyos egészségügyi veszélyek elleni küzdelem, valamint az uniós lakosság egészségének és jólétének védelme érdekében.

Indokolás
Fontos emlékeztetni a tagállamok közötti szolidaritás szellemére az egészségügy területén.
2. módosítás
(10) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A határokon át terjedő egészségügyi veszélyek súlyossága miatt a programnak támogatnia kell az ilyen veszélyek különböző vonatkozásainak kezelésére irányuló uniós szintű, összehangolt népegészségügyi intézkedéseket. Az Unió azon képességének megerősítése érdekében, hogy felkészüljön és reagáljon az egészségügyi válságokra, valamint kezelje azokat, a programnak támogatnia kell az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján létrehozott mechanizmusok és struktúrák, valamint más vonatkozó, uniós szinten létrehozott mechanizmusok és struktúrák keretében hozott intézkedéseket. Ez magában foglalhatja az alapvető egészségügyi eszközök stratégiai készleteinek felhalmozását vagy a válságelhárításhoz szükséges kapacitásépítést, a vakcinázással és az immunizációval kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint a megerősített felügyeleti programokat. Ebben az összefüggésben a programnak - a globális egészségszemlélettel összhangban - támogatnia kell az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők uniós és ágazatközi válságmegelőzési, -felkészültségi, -felügyeleti, -kezelési és -elhárítási kapacitását, beleértve a vészhelyzeti tervezéssel és a felkészültséggel kapcsolatos gyakorlatokat is. A programnak elő kell segítenie egy integrált, átfogó kockázatkommunikációs keret létrehozását, amely az egészségügyi válság valamennyi szakaszára kiterjed, a megelőzéstől a felkészültségen át a válságelhárításig. A határokon át terjedő egészségügyi veszélyek súlyossága miatt a programnak támogatnia kell az ilyen veszélyek különböző vonatkozásainak kezelésére irányuló uniós szintű, összehangolt népegészségügyi intézkedéseket. Az Unió azon képességének megerősítése érdekében, hogy felkészüljön és reagáljon az egészségügyi válságokra, valamint kezelje azokat, a programnak támogatnia kell az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat alapján létrehozott mechanizmusok és struktúrák, valamint más vonatkozó, uniós szinten létrehozott mechanizmusok és struktúrák keretében hozott intézkedéseket. Ez magában foglalhatja az alapvető egészségügyi eszközök stratégiai készleteinek felhalmozását, az európai szuverenitás biztosítása céljával végrehajtott beruházások támogatását a világjárványokkal és a közegészséget érő más csapásokkal szembeni küzdelmet szolgáló eszközök és gyógyszerek gyártása terén, a válságelhárításhoz szükséges kapacitásépítést vagy a világjárványok hatására vonatkozó adatok NUTS II szinten történő összevetését lehetővé tevő statisztikai protokoll tagállamok általi kidolgozásának támogatását, a vakcinázással és az immunizációval kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint a megerősített felügyeleti programokat. Ebben az összefüggésben a programnak - a globális egészségszemlélettel összhangban - támogatnia kell az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők uniós és ágazatközi válságmegelőzési, -felkészültségi, -felügyeleti, -kezelési és -elhárítási kapacitását, beleértve a vészhelyzeti tervezéssel és a felkészültséggel kapcsolatos gyakorlatokat is. A programnak elő kell segítenie egy integrált, átfogó kockázatkommunikációs keret létrehozását, amely az egészségügyi válság valamennyi szakaszára kiterjed, a megelőzéstől a felkészültségen át a válságelhárításig.

Indokolás
A világjárványokkal szembeni küzdelmet szolgáló eszközök és gyógyszerek gyártása terén fontos beruházásokat kell megvalósítani.
Ezenfelül a statisztikai adatok megosztásának fejlődnie kell a tagállamokban.
3. módosítás
(12) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A veszélyeztetett csoportokba tartozó - köztük a mentális betegségekben és krónikus betegségekben szenvedő - polgárok védelme érdekében a programnak olyan intézkedéseket is elő kell mozdítania, amelyek az egészségügyi válságnak az ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre gyakorolt járulékos hatásaival foglalkoznak. A veszélyeztetett csoportokba tartozó - köztük a mentális betegségekben és krónikus betegségekben (az elhízást is ideértve) szenvedő - polgárok védelme érdekében a programnak olyan intézkedéseket is elő kell mozdítania, amelyek az egészségügyi válságnak az ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre gyakorolt járulékos hatásaival foglalkoznak. Az alapvető egészségügyi szolgáltatások magas színvonalának biztosítása érdekében a programnak támogatnia kell, különösen válság és világjárvány idején, a telemedicina alkalmazását.

Indokolás
A telemedicinának úgy kell fejlődnie, hogy hatékony eszközzé váljon válság és világjárvány idején.
4. módosítás
(15) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A Covid19-válság tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének és rezilienciájának javítása érdekében Unió-szerte általánosságban szükség van azok strukturális átalakításának és rendszerszintű reformjának támogatására. Az említett átalakítás és reformok keretében a programnak - a Digitális Európa programmal szinergiában - támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítják az egészségügyi szolgáltatások digitális transzformációját és javítják azok interoperabilitását, fokozzák az egészségügyi rendszerek azon képességét, hogy az emberek szükségleteinek megfelelően támogassák a betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést, új ellátási modelleket biztosítsanak és integrált szolgáltatásokat nyújtsanak, a közösségi és alapvető egészségügyi ellátástól a nagymértékben specializált szolgáltatásokig, továbbá amelyek biztosítják a megfelelő - többek között digitális - készségekkel rendelkező, hatékony népegészségügyi személyzet rendelkezésre állását. Az európai egészségügyi adattér kialakítása megadná az egészségügyi rendszerek, a kutatók és a hatóságok számára az egészségügyi ellátás rendelkezésre állásának és minőségének javításához szükséges eszközöket. Tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkében foglalt, a megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez és az orvosi kezeléshez való alapvető jogra, valamint az európai uniós egészségügyi rendszereknek a 2006. június 2-i tanácsi következtetésekben (12) meghatározott közös értékeire és elveire, a programnak támogatnia kell az egészségügy egyetemességét és inkluzivitását, vagyis azt biztosító intézkedéseket, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés senki elől ne legyen elzárva, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a betegjogok - köztük a személyes adatok védelméhez fűződő jog - megfelelő tiszteletben tartását. A Covid19-válság tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének és rezilienciájának javítása érdekében Unió-szerte általánosságban szükség van azok strukturális átalakításának és rendszerszintű reformjának támogatására. E reformoknak a megújult európai szemeszter keretében meg kell erősíteniük a megbízható közszolgáltatásokon és jelentős állami beruházásokon alapuló európai egészségügyi rendszerek egyediségét. Az egészségügyi szolgálatások általános érdekű szolgáltatások, amelyek célja a magánszektor logikája szerint nem kezelhető szociális jogok európai pillérének megszilárdítása. Az említett átalakítás és reformok keretében a programnak a tagállami egészségügyi rendszerek felépítésének figyelembevételével meg kell szerveznie stressztesztek összehangolását és finanszírozását a tagállamokban, hogy azonosíthatók legyenek a gyenge pontok, és hogy ellenőrizni lehessen a világjárványokra való reagálási képességet. Ezenfelül a programnak - a Digitális Európa programmal szinergiában - támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítják az egészségügyi szolgáltatások digitális transzformációját és javítják azok interoperabilitását, fokozzák az egészségügyi rendszerek azon képességét, hogy az emberek szükségleteinek megfelelően támogassák a betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést, új ellátási modelleket biztosítsanak és integrált szolgáltatásokat nyújtsanak, a közösségi és alapvető egészségügyi ellátástól a nagymértékben specializált szolgáltatásokig, továbbá amelyek biztosítják a megfelelő - többek között digitális - készségekkel rendelkező, hatékony népegészségügyi személyzet rendelkezésre állását. Az európai egészségügyi adattér kialakítása megadná az egészségügyi rendszerek, a kutatók és a hatóságok számára az egészségügyi ellátás rendelkezésre állásának és minőségének javításához szükséges eszközöket.
___________
(12) A Tanács következtetései a közös értékekről és elvekről az európai uniós egészségügyi rendszerekben (HL C 146., 2006.6.22., 1. o.).
Tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkében foglalt, a megelőző egészségügyi ellátás igénybevételéhez és az orvosi kezeléshez való alapvető jogra, valamint az európai uniós egészségügyi rendszereknek a 2006. június 2-i tanácsi következtetésekben (12) meghatározott közös értékeire és elveire, a programnak támogatnia kell az egészségügy egyetemességét és inkluzivitását, vagyis azt biztosító intézkedéseket, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés senki elől ne legyen elzárva, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják a betegjogok - köztük a személyes adatok védelméhez fűződő jog - megfelelő tiszteletben tartását.
__________
(12) A Tanács következtetései a közös értékekről és elvekről az európai uniós egészségügyi rendszerekben (HL C 146., 2006.6.22., 1. o.).

Indokolás
A módosításban kifejtettek szerint.
5. módosítás
(18) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A programnak ezért hozzá kell járulnia az egyének egész élete során történő betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a tiltott kábítószerek használata. A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse a tagállamok e területeken hozott intézkedéseit. A programnak ezért hozzá kell járulnia az európai zöld megállapodás, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia, valamint a biodiverzitási stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. A programnak ezért hozzá kell járulnia az egyének egész élete során történő betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a tiltott kábítószerek használata. A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse a tagállamok és a helyi és regionális önkormányzatok e területeken hozott intézkedéseit. A programnak ezért hozzá kell járulnia az európai zöld megállapodás, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia, valamint a biodiverzitási stratégia célkitűzéseinek megvalósításához.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére.
6. módosítás
(20) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A program szinergiában és kiegészítő jelleggel fog működni más uniós szakpolitikákkal, programokkal és alapokkal, például az olyan programok keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a Digitális Európa program, az Európai horizont, az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében létrehozott rescEU tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+, többek között a több millió uniós munkavállaló egészségének és biztonságának fokozott védelmét biztosító szinergiák vonatkozásában), beleértve annak foglalkoztatási és szociális innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, az Egységes piac program, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, beleértve a reformösztönző eszközt, az Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), valamint az EU külső tevékenységgel kapcsolatos eszközei, például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III. Adott esetben közös szabályokat kell meghatározni az alapok közötti összhang és az egymást kiegészítő jelleg biztosítása érdekében - biztosítva ugyanakkor az egyes szakpolitikák sajátosságainak tiszteletben tartását -, valamint az ezen politikák, programok és alapok olyan stratégiai követelményeihez való igazodásra tekintettel, mint például az ERFA és az ESZA+ előfeltételei. A program szinergiában és kiegészítő jelleggel fog működni más uniós szakpolitikákkal, programokkal és alapokkal, például az olyan programok keretében végrehajtott fellépésekkel, mint a Digitális Európa program, az Európai horizont, az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében létrehozott rescEU tartalék, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz, az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+, többek között a több millió uniós munkavállaló egészségének és biztonságának fokozott védelmét biztosító szinergiák vonatkozásában), beleértve annak foglalkoztatási és szociális innovációs ágát (EaSI), az InvestEU Alap, az Egységes piac program, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, beleértve a reformösztönző eszközt, az Erasmus, az Európai Szolidaritási Testület, a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE), valamint az EU külső tevékenységgel kapcsolatos eszközei, például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz III. Adott esetben - és szükség esetén az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságaival kapcsolatot kialakítva - közös szabályok megállapítására kerül majd sor az alapok közötti összhang és kiegészítő jelleg biztosítása érdekében - gondoskodva az egyes szakpolitikák sajátosságainak tiszteletben tartásáról -, továbbá e szakpolitikák, programok és alapok stratégiai követelményeivel, például az ERFA és az ESZA+ szerinti előfeltételekkel való összhang megteremtése céljából.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet az európai strukturális és beruházási alapok irányító hatóságaival fenntartott kapcsolatra.
7. módosítás
(25) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Az Unió egészségügyi jogalkotásának közvetlen hatása van a polgárok életére, az egészségügyi rendszerek hatékonyságára és ellenálló képességére, valamint a belső piac megfelelő működésére. Az orvosi eszközökre és technológiákra (gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre és emberi eredetű anyagokra), valamint a dohánytermékekkel kapcsolatos jogalkotásra, a betegeket a határon átnyúló egészségügyi ellátásban megillető jogokra és a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkozó keretszabályozás alapvető fontosságú az uniós egészségvédelem szempontjából. A programnak ezért támogatnia kell az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozását, végrehajtását és érvényesítését, valamint magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható adatokat kell szolgáltatnia a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására. Az Unió egészségügyi jogalkotásának közvetlen hatása van a polgárok életére, az egészségügyi rendszerek hatékonyságára és ellenálló képességére, valamint a belső piac megfelelő működésére. Az orvosi eszközökre és technológiákra (gyógyszerekre, orvostechnikai eszközökre és emberi eredetű anyagokra), valamint a dohánytermékekkel kapcsolatos jogalkotásra, a betegeket a határon átnyúló egészségügyi ellátásban megillető jogokra és a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkozó keretszabályozás alapvető fontosságú az uniós egészségvédelem szempontjából. A programnak ezért támogatnia kell az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozását, végrehajtását és érvényesítését, valamint magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható adatokat kell szolgáltatnia regionális, NUTS II szinten a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására.

Indokolás
A módosítás pontosítja, hogy regionális, NUTS II szintről van szó.
8. módosítás
(26) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A tagállamok között utazó betegek egészségügyi ellátásának biztosítása terén folytatott, határokon átnyúló együttműködés, az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos közös munka és az európai referenciahálózatok (ERH) jó példái azon területeknek, ahol bebizonyosodott, hogy a tagállamok közötti integrált munka jelentős hozzáadott értéket és komoly potenciált képvisel az egészségügyi rendszerek hatékonyságának növelése, ezáltal pedig általánosságban az egészség javítása terén. A programnak ezért támogatnia kell az ilyen integrált és összehangolt munkát lehetővé tevő tevékenységeket, ami az olyan, nagy hatást kifejtő gyakorlatok végrehajtásának előmozdítását is szolgálja, amelyek célja, hogy a rendelkezésre álló forrásoknak az érintett lakosság és területek közötti elosztása a lehető leghatékonyabb módon történjen, így maximalizálva azok hatását. A tagállamok vagy európai területi társulások (ETT) között utazó betegek egészségügyi ellátásának biztosítása terén folytatott, határokon átnyúló együttműködés, az egészségügyi technológiaértékeléssel kapcsolatos közös munka és az európai referenciahálózatok (ERH) jó példái azon területeknek, ahol bebizonyosodott, hogy a tagállamok és a területi önkormányzatok közötti integrált munka jelentős hozzáadott értéket és komoly potenciált képvisel az egészségügyi rendszerek hatékonyságának növelése, ezáltal pedig általánosságban az egészség javítása terén. A programnak ezért támogatnia kell az ilyen integrált és összehangolt munkát lehetővé tevő tevékenységeket, ami az olyan, nagy hatást kifejtő gyakorlatok végrehajtásának előmozdítását is szolgálja, amelyek célja, hogy a rendelkezésre álló forrásoknak az érintett lakosság és területek közötti elosztása a lehető leghatékonyabb módon történjen, így maximalizálva azok hatását. Amint például a Régiók Európai Bizottsága a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló véleményében kifejtette, a programnak - annak garantálása érdekében, hogy az ellátás továbbra is elérhető és biztosított legyen - a határ menti régiók között egészségügyi folyosót kell kialakítania, amelynek révén a betegek és az egészségügyi szakemberek a kijárási korlátozás idején is szabadon léphetik át a határt.

Indokolás
Az ETT-k megemlíthetők ebben az összefüggésben, mivel hozzájárulnak a szolgáltatások - többek között az egészségügyi ellátások - fokozottabb hozzáférhetőségéhez a határ menti régiókban, emellett a helyi és regionális önkormányzatok által bevezetett határon átnyúló együttműködés példái.
9. módosítás
(30) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
E célkitűzések uniós szintű végrehajtásának biztosítása érdekében az Európai Bizottságnak meg kell erősítenie az egészségügyért felelős különböző európai ügynökségek - például az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, az Európai Gyógyszerügynökség, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az Európai Vegyianyag-ügynökség és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség - költségvetését és megbízatását. Ezen túlmenően jobban össze kell hangolni ezen ügynökségek tevékenységét annak érdekében, hogy jobban hozzájáruljanak „az EU az egészségügyért” program célkitűzéseinek eléréséhez, és meg kell erősíteni szerepüket e program irányításában.

Indokolás
Az Európai Uniónak már számos eszköze van. Ezeket meg kell erősíteni és jobban össze kell hangolni az EU egészségügyi válságokra való reagálási képességének növelése és az európaiak egészségi állapotának javítása érdekében.
10. módosítás
(31) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Tekintettel a program célkitűzéseinek és intézkedéseinek sajátos jellegére, egyes esetekben a tagállamok illetékes hatóságai a legalkalmasabbak a kapcsolódó tevékenységek végrehajtására. A költségvetési rendelet 195. cikkének alkalmazásában ezért meghatározott kedvezményezettnek kell tekinteni azokat a hatóságokat, amelyeket maguk a tagállamok jelölnek ki, és lehetővé kell tenni, hogy pályázati felhívások előzetes közzététele nélkül is lehessen vissza nem térítendő támogatásokat nyújtani ezeknek a hatóságoknak. Tekintettel a program célkitűzéseinek és intézkedéseinek sajátos jellegére, egyes esetekben a tagállamok, illetve a népegészségügy terén hatáskörökkel rendelkező helyi és regionális önkormányzatok illetékes hatóságai a legalkalmasabbak a kapcsolódó tevékenységek végrehajtására. A költségvetési rendelet 195. cikkének alkalmazásában ezért meghatározott kedvezményezettnek kell tekinteni azokat a hatóságokat, amelyeket maguk a tagállamok jelölnek ki, és lehetővé kell tenni, hogy pályázati felhívások előzetes közzététele nélkül is lehessen vissza nem térítendő támogatásokat nyújtani ezeknek a hatóságoknak.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a népegészségügy terén hatáskörökkel rendelkező helyi és regionális önkormányzatok szerepére.
11. módosítás
(40) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Tekintettel az éghajlatváltozás kezelésének fontosságára a Párizsi Megállapodás végrehajtására tett uniós kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban, ez a program hozzájárul majd az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő általános érvényesítéséhez, valamint annak az általános célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások legalább 25%-a éghajlat-politikai célok eléréséhez járuljon hozzá. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a program félidős értékelés keretében kerül sor. Tekintettel az éghajlatváltozás kezelésének fontosságára a Párizsi Megállapodás végrehajtására tett uniós kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival összhangban, ez a program hozzájárul majd az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő általános érvényesítéséhez, valamint annak az általános célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások legalább 30%-a éghajlat-politikai célok eléréséhez járuljon hozzá. A releváns tevékenységek meghatározására a program előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a program félidős értékelés keretében kerül sor.

Indokolás
A százalékos arány módosításának célja, hogy több pénzeszközt rendeljenek az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekhez.
12. módosítás
(42) preambulumbekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A program végrehajtása során tiszteletben kell tartani a tagállamoknak az egészségügyi szakpolitikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét. A program végrehajtása során tiszteletben kell tartani a tagállamoknak és adott esetben a régióknak vagy az egészségügyi szakpolitikák meghatározásában érintett egyéb kormányzati szinteknek az egészségügyi szakpolitikájuk meghatározására, valamint az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására vonatkozó hatáskörét.

Indokolás
A módosítás célzottan hivatkozik az egészségügyi szakpolitikák meghatározásában érintett különböző szereplőkre.
13. módosítás
3. cikk (3) bekezdés
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
az egészségügyi rendszerek és személyzet megerősítése a népegészségügy általános színvonalának javítása érdekében, többek között a digitális transzformáció, valamint a tagállamok közötti integrált és összehangolt munka, továbbá a bevált gyakorlatok és az adatok megosztásának folyamatos megvalósítása révén. az egészségügyi rendszerek és személyzet megerősítése a népegészségügy általános színvonalának javítása érdekében, többek között a digitális transzformáció, valamint a tagállamok és a népegészségügyben illetékes területi önkormányzatok közötti integrált és összehangolt munka, az összefüggő, lakott területeken az egészségügyi és az orvosi-szociális szféra szereplőinek koordinálása, illetve a bevált gyakorlatok és az adatok megosztásának folyamatos megvalósítása révén.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet az egészségügyben illetékes helyi szereplők fontosságára.
14. módosítás
4. cikk
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 3. cikkben említett általános célkitűzések megvalósítása a következő konkrét célkitűzések révén történik, adott esetben a globális egészségszemlélettel összhangban: A 3. cikkben említett általános célkitűzések megvalósítása a következő konkrét célkitűzések révén történik, adott esetben a globális egészségszemlélettel összhangban:
1. az Unió azon képességének megerősítése, hogy megelőzze a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket, felkészüljön és reagáljon azokra, valamint kezelje az egészségügyi válságokat, többek között a sürgősségi egészségügyi ellátással kapcsolatos kapacitás koordinálása, biztosítása és kialakítása, az adatgyűjtés és a felügyelet révén; 1. az Unió azon képességének megerősítése, hogy megelőzze a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyeket, felkészüljön és reagáljon azokra, valamint kezelje az egészségügyi válságokat, többek között a sürgősségi egészségügyi ellátással kapcsolatos kapacitás koordinálása, biztosítása és kialakítása, az adatgyűjtés, az egészségügyi folyosók kialakítása és a felügyelet révén;
2. a válság szempontjából releváns termékek tartalékai vagy készletei, valamint a válság esetén mozgósítandó orvosi, egészségügyi és támogató személyzeti tartalék rendelkezésre állásának biztosítása az Unióban; 2. a válság szempontjából releváns termékek tartalékai vagy készletei, valamint a válság esetén mozgósítandó orvosi, egészségügyi és támogató személyzeti tartalék rendelkezésre állásának biztosítása az Unióban;
3. a válság szempontjából releváns termékek és más szükséges egészségügyi eszközök megfelelő rendelkezésre állásának, hozzáférhetőségének és megfizethetőségé-nek biztosítására irányuló fellépések támogatása; 3. a válság szempontjából releváns termékek és más szükséges egészségügyi eszközök megfelelő rendelkezésre állásának, hozzáférhetőségének és megfizethetőségének biztosítására irányuló fellépések támogatása;
4. az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának és ellenálló képességének erősítése, többek között a digitális transzformációnak, a digitális eszközök és szolgáltatások elterjedésének, a rendszerszintű reformoknak, az új ellátási modellek és az egyetemes egészségügyi ellátás végrehajtásának a támogatása révén, valamint az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelése; 4. az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének, fenntarthatóságának és ellenálló képességének erősítése, többek között a világjárványokkal szembeni ellenálló képességet vizsgáló tesztek ösz-szehangolásának és finanszírozásának a tagállami egészségügyi rendszerek felépítésének figyelembevételével történő megszervezése, továbbá a digitális transzformációnak, a digitális eszközök és szolgáltatások elterjedésének, a rendszerszintű reformoknak, az új ellátási modellek és az egyetemes egészségügyi ellátás végrehajtásának a támogatása révén, valamint az egészségügyi egyenlőtlenségek kezelése;
5. az egészségügyi rendszer azon képességének megerősítésére irányuló fellépések támogatása, hogy előmozdítsa a betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést, a betegek jogainak érvényesítését és a határokon átnyúló egészségügyi ellátást, valamint hogy támogassa az orvosok és az egészségügyi szakemberek kiválóságát; 5. az egészségügyi rendszer azon képességének megerősítésére irányuló fellépések támogatása, hogy előmozdítsa a betegségmegelőzést és az egészségfejlesztést, a betegek jogainak érvényesítését és a határokon átnyúló egészségügyi ellátást, valamint hogy támogassa az orvosok és az egészségügyi szakemberek kiválóságát;
6. a nem fertőző betegségek - különösen a rák - felügyeletére, megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére és az azokkal kapcsolatos ellátásra irányuló fellépések támogatása; 6. a nem fertőző betegségek - különösen a rák - felügyeletére, megelőzésére, diagnosztizálására, kezelésére és az azokkal kapcsolatos ellátásra irányuló fellépések támogatása;
7. a gyógyszerek - különösen az antimikrobiális szerek - körültekintő és hatékony használatának, valamint a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök környezetkímélőbb gyártásának és ártalmatlanításának előmozdítása és támogatása; 7. a gyógyszerek - különösen az antimikrobiális szerek - körültekintő és hatékony használatának, valamint a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök környezetkímélőbb gyártásának és ártalmatlanításának előmozdítása és támogatása;
8. az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása, valamint magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható adatok biztosítása a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására, továbbá a vonatkozó szakpolitikák egészségügyi hatásvizsgálatának előmozdítása; 8. az uniós egészségügyi jogszabályok kidolgozásának, végrehajtásának és érvényesítésének támogatása, valamint magas színvonalú, összehasonlítható és megbízható adatok biztosítása a szakpolitikai döntéshozatal és a nyomon követés alátámasztására, továbbá a vonatkozó szakpolitikák egészségügyi hatásvizsgálatának előmozdítása;
9. a tagállamok - és különösen egészségügyi rendszereik - közötti integrált munka támogatása, beleértve a nagy hatású megelőzési gyakorlatok végrehajtását, valamint az európai referenciahálózatokon és más transznacionális hálózatokon keresztüli hálózatépítés fokozását; 9. a tagállamok és a területi önkormányzatok - és különösen egészségügyi rendszereik - közötti integrált munka támogatása, beleértve a valamennyi típusú egészségügyi válságra válaszolni képes európai reagálási mechanizmus bevezetését, valamint az európai referenciahálózatokon és más transznacionális hálózatokon keresztüli hálózatépítés fokozását;
10. az Unió nemzetközi és globális egészségügyi kezdeményezésekhez való hozzájárulásának támogatása. 10. az Unió nemzetközi és globális egészségügyi kezdeményezésekhez való hozzájárulásának támogatása.

Indokolás
A módosításban kifejtettek szerint.
15. módosítás
5. cikk
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
1. A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret folyó áron számítva 1 946 614 000 EUR. 1. A programnak a 2021 és 2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keret folyó áron számítva 10 398 000 000 EUR (változatlan árakon 9 370 000 000 EUR).

Indokolás
Magától értetődik.
16. módosítás
16. cikk
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A Bizottság az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport keretében konzultál a tagállamok egészségügyi hatóságaival a program számára kidolgozott munkatervekről, a program prioritásairól és stratégiai orientációiról, valamint végrehajtásáról. A Bizottság az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport keretében - nemzeti szinten, illetve megosztott hatáskörök esetén regionális és helyi szinten - konzultál a tagállamok egészségügyi hatóságaival a program számára kidolgozott munkatervekről, a program prioritásairól és stratégiai orientációiról, valamint végrehajtásáról. A Bizottság e gyakorlatba bevonja az egészségügyi szakpolitikák terén hatáskörrel rendelkező területi önkormányzatokat.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére és a megosztott hatáskörökre az egészségügy terén.
17. módosítás
I. melléklet g) pont i. alpont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
tudástranszfer-intézkedések és uniós szintű együttműködés támogatása a hatékonyság, hozzáférhetőség, fenntarthatóság és reziliencia javítására irányuló nemzeti reformfolyamatok segítése érdekében, különösen az európai szemeszter által azonosított kihívások kezelése, valamint az alapellátás megerősítése, az ellátás integrációjának növelése, az egyetemes egészségügyi ellátás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében; tudástranszfer-intézkedések és uniós szintű együttműködés támogatása a népegészségügyben illetékes területi önkormányzatokkal konzultálva a hatékonyság, hozzáférhetőség, fenntarthatóság és reziliencia javítására irányuló nemzeti reformfolyamatok segítése érdekében, különösen az európai szemeszter által azonosított kihívások kezelése, valamint az alapellátás megerősítése, az ellátás integrációjának, összehangolásának és fokozatosságának növelése, az egyetemes egészségügyi ellátás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében;

Indokolás
Fontos a helyi és regionális önkormányzatok nemzeti reformfolyamatokban és az európai szemeszter keretében végzett fellépésekben való részvételének erősítése.
18. módosítás
I. melléklet g) pont, v. alpont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a tagállamok felkészültségének és reagálási intézkedéseinek (például válságkezelés, antimikrobiális rezisztencia, vakcinázás) ellenőrzése; a tagállamok és adott esetben a területi önkormányzatok felkészültségének és reagálási intézkedéseinek (például válságkezelés, antimikrobiális rezisztencia, vakcinázás) ellenőrzése;

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére.
19. módosítás
I. melléklet g) pont, vi. alpont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a nemzeti rendszerek felzárkózásának támogatása mutatók kidolgozásával, elemzés- és tudásközvetítéssel, valamint a nemzeti egészségügyi rendszerek stressztesztjeinek szervezésével; a nemzeti rendszerek felzárkózásának támogatása mutatók kidolgozásával, elemzés- és tudásközvetítéssel, valamint a nemzeti egészségügyi rendszerek stressztesztjeinek szervezésével, bevonva ebbe a népegészségügyben illetékes helyi és regionális önkormányzatokat;

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére és a megosztott hatáskörökre az egészségügy terén.
20. módosítás
I. melléklet g) pont, ix. alpont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a tagállamokat, valamint a tagállamok által az egészségfejlesztés és a (mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségekre vonatkozó) betegségmegelőzés javítása érdekében tett intézkedéseket támogató programok létrehozásának és végrehajtásának támogatása; a tagállamokat és a területi önkormányzatokat, valamint a tagállamok és a területi önkormányzatok által az egészségfejlesztés és a (mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségekre vonatkozó) betegségmegelőzés javítása érdekében tett intézkedéseket támogató programok létrehozásának és végrehajtásának támogatása, ami lehetővé teszi a népegészségügy szempontjából a sajátosságaikhoz igazodó intézkedések meghatározásával és végrehajtásával kapcsolatos fellépéseik előmozdítását;

Indokolás
Számos tagállamban a helyi és regionális önkormányzatok felelnek ezekért az intézkedésekért, és támogatásban kell részesülniük e programok keretében.
21. módosítás
I. melléklet g) pont, x. alpont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
az egészséges és biztonságos városi, munkahelyi és iskolai környezet kialakítására, az egészséges élet választásának lehetővé tételére és az egészséges étrend előmozdítására irányuló, a kiszolgáltatott csoportok szükségleteit figyelembe vevő tagállami intézkedések támogatása; az egészséges és biztonságos városi, munkahelyi és iskolai környezet kialakítására, az egészséges élet választásának lehetővé tételére és az egészséges étrend előmozdítására irányuló, a kiszolgáltatott csoportok szükségleteit figyelembe vevő tagállami és területi önkormányzati intézkedések támogatása;

Indokolás
Számos tagállamban a helyi és regionális önkormányzatok felelnek ezekért az intézkedésekért.
22. módosítás
I. melléklet g) pont, xii. alpont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a tagállamok támogatása abban, hogy teljesítményértékelés, együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréje révén megerősítsék egészségügyi rendszereik igazgatási kapacitását; a tagállamok és adott esetben a területi önkormányzatok támogatása abban, hogy teljesítményértékelés, együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréje révén megerősítsék egészségügyi rendszereik igazgatási kapacitását;

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére.
23. módosítás
I. melléklet k) pont, iii. alpont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
a betegségmegelőzés és az egészséges életmód előmozdítását célzó kommunikáció, a nemzetközi, uniós és nemzeti szinten érintett szereplőkkel együttműködésben. a betegségmegelőzés és az egészséges életmód előmozdítását célzó, a nemzetközi, uniós, nemzeti, regionális és helyi szinthez igazodó kommunikáció az érintett szereplőkkel együttműködésben.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a különböző helyi szintek érintettségére.
24. módosítás
I. melléklet l) pont (új)
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
l) Közös egészségügyi kihívások
i. a közös egészségügyi kihívásokkal - amit például az egészségügy terén jelentkező egyenlőtlenségek, az ellátások igénybevételének lehetősége, a migráció, a lakosság elöregedése, a betegek biztonsága és a magas színvonalú egészségügyi ellátások jelentenek - helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten való megbirkózást célzó intézkedések támogatása;
ii. a világjárványok elleni küzdelemhez szükséges anyagok és termékek európai gyártását célzó beruházási intézkedések támogatása;
iii. a kórházi infrastruktúra átalakítását és korszerűsítését előmozdító beruházási intézkedések támogatása a térségekben az ellátások koherenciájának és fokozatosságának logikája mentén.

Indokolás
Ezen intézkedéseknek szerepelniük kell a program által megállapított fellépések jegyzékében.
25. módosítás
II. melléklet - A. rész, I. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való uniós és tagállami felkészültség és reagálás tervezésének minősége és teljessége. A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre való uniós, tagállami és adott esetben területi önkormányzati felkészültség és reagálás tervezésének minősége és teljessége.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére.
26. módosítás
II. melléklet - A. rész, III. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A 3.4. fenntartható fejlődési célhoz közvetlenül hozzájáruló intézkedések és bevált gyakorlatok száma tagállamonként. A 3.4. fenntartható fejlődési célhoz közvetlenül hozzájáruló intézkedések és bevált gyakorlatok száma tagállamonként, ezen belül adott esetben a helyi és regionális szintű bevált gyakorlatok száma.

Indokolás
A módosításban kifejtettek szerint.
27. módosítás
I. melléklet - A. rész, IV. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
A bevált gyakorlatok tagállamok általi végrehajtása. A bevált gyakorlatok tagállamok és az egészségügyben illetékes területi önkormányzatok általi végrehajtása.

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére és a megosztott hatáskörökre az egészségügy terén.
28. módosítás
II. melléklet - B. rész, I. pont
Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Az RB módosítása
Azon tagállamok száma, amelyekben javul a felkészültség és a reagálástervezés Azon tagállamok és adott esetben területi önkormányzatok száma, amelyekben javul a felkészültség és a reagálástervezés

Indokolás
A módosítás felhívja a figyelmet a helyi önkormányzatok szerepére.

II. POLITIKAI AJÁNLÁSOK

A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA

1. hangsúlyozza a kötelezettségvállalására, miszerint prioritást kap az egészségügy európai szintű előtérbe helyezése, valamint a regionális és helyi önkormányzatok támogatása a rák és a járványok elleni küzdelemben, a határokon átnyúló egészségügyi együttműködésben és az egészségügyi rendszerek modernizálásában;

2. elismeri, hogy az Európai Bizottság javaslata tiszteletben tartja a szubszidiaritás és az arányosság elvét;

3. sajnálatát fejezi ki a senki által meg nem jósolható Covid19-világjárvány súlyos következményei miatt, amelyeket azonban szoros együttműködéssel és megerősített mechanizmusokkal le lehet küzdeni;

4. hangsúlyozza, hogy a települések, a városok, a területi önkormányzatok és a közintézmények a Covid19 elleni küzdelem frontvonalában harcolnak azzal, hogy egészségügyi (orvostechnikai felszerelések vásárlása, egészségügyi személyzet felvétele stb.) és sürgősségi intézkedéseket hoznak, hogy választ adjanak a világjárvány különböző, társadalmi, gazdasági vagy logisztikai vonatkozásaira;

5. kéri az európai intézményeket, hogy hozzanak erőteljes intézkedéseket hatáskörükön belül, és fogadjanak el a Covid19-válságra történő célirányos válaszadásra és egy jövőbeni egészségügyi válság előrejelzését szolgáló tapasztalati visszajelzésre irányuló kezdeményezéseket; emlékeztet arra, hogy ezen intézkedések előkészítése és végrehajtása a népegészségügyben illetékes nemzeti hatóságokkal és területi önkormányzatokkal együttműködésben kell történjen;

6. megemlíti a 2017-es Eurobarométer eredményeit, amelyek szerint az európaiak több mint 70%-a szeretné, hogy az Európai Unió több kötelezettséget vállaljon az egészségügy területén;

7. hangsúlyozza, hogy ennek a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló jelentős egészségügyi finanszírozási programnak támogatnia kell az EU-ban és a tagállamokban a közegészségügyi politikák közös és hosszú távú kihívásainak kezelésére irányuló intézkedéseket, beleértve különösen az újabb hasonló típusú válságok előrejelzését, az egészségügyi egyenlőtlenségeket, az ellátáshoz való hozzáférést, a migrációt, az idősödő népességet, a betegbiztonságot és a magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítását helyi, regionális, nemzeti és uniós szinten;

8. hangsúlyozza, hogy „az EU az egészségügyért” programnak nemcsak a válságkezelésre kell összpontosítania, hanem a Covid19-járvány utáni helyreállítást követően hozzá kell járulnia az uniós lakosság egészségének jelentős javulásához az egészségügyi rendszerek ellenálló képességének erősítésével, az egészségügyi ágazatban az innováció előmozdításával, valamint a prevenciónak és az egészségfejlesztésnek a fenntartható fejlődés eszközeként való integrálásával;

Az uniós polgárok egészsége alapvető jog

9. megjegyzi, hogy az Európai Uniót a Covid19-világjárvány kezdete, 2020. március 10-e óta válság sújtja, amelynek emberi dimenziója igen jelentős, csakúgy, mint a polgárok egészségét érő ártalmas hatások;

10. elengedhetetlennek tartja, hogy az egészségügy járuljon hozzá az európai szociális modellhez és különösen a szociális jogok európai pilléréhez;

11. emlékeztet arra, hogy az egészség az alapvető jogok egyike, és hogy az egészségügy általános érdekű szolgáltatás, amelyet nem lehet kereskedelmi szolgáltatásként kezelni;

12. emlékeztet arra, hogy az elkerülhető társadalmi egyenlőtlenségek miatt az egészségügyben megjelenő egyenlőtlenségek elleni küzdelem elsődleges célkitűzés, emellett a közegészségügyi-járványügyi biztonság és az egészségügyi rendszerek biztonsága előmozdításának hatékony eszköze;

„Az EU az egészségügyért” (EU4Health) program célkitűzései és szerepe

13. hangsúlyozza, hogy „az EU az egészségügyért” programnak célja a közegészségügyi biztonság és a prevenció megerősítése, az egészségügyi kapacitások koordinációjának javítása és az EU felkészítése a jövőbeli egészségügyi válságokra. Kiemeli továbbá, hogy az Európai Tanács 2020. július 20-i ülésén előirányzott 1,7 milliárd eurós költségvetés nem lesz elegendő e cél eléréséhez;

14. hangsúlyozza az „egészség minden szakpolitikában” elv fontosságát, és ezért azt, hogy ezt a programot össze kell hangolni más uniós programokkal, különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alappal és a Kohéziós Alappal az egészségügyi infrastruktúra terén, a Horizont Európa programmal az egészségügyi kutatás és innováció terén, valamint az ESZA+-szal a képzés és a veszélyeztetett csoportok egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének támogatása terén;

15. üdvözli az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a következő, 2021-2027-es többéves pénzügyi keretben is tartsanak fenn egy külön egészségügyi programot, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint „A válság tanulságainak levonása és Európa stratégiai kihívásainak kezelése” elnevezésű európai helyreállítási terv keretében „az EU az egészségügyért” programhoz rendelendő 7,7 milliárd eurót az Európai Tanács csökkentette, így szembemegy az e program által kitűzött célokkal;

16. úgy véli, hogy „az EU az egészségügyért” program lehetővé teheti az EU számára, hogy több és hatékonyabb eszközt vethessen be a gyors, határozott és a tagállamokkal összehangolt fellépés érdekében, amely a helyi és regionális közegészségügyi hatóságok bevonásával történne, részint a válságokra való felkészülés és azok kezelése, részint pedig általában az uniós egészségügyi rendszerek működésének és teljesítményének javítása érdekében;

17. úgy véli, elengedhetetlen az Unió számára, hogy előteremtse a kinyilvánított célkitűzéseihez szükséges eszközöket, és ennek érdekében támogassa a kutatás, illetve a gyógyszerek, például a lakosság védelmét szolgáló eszközök gyártása terén megvalósított beruházási programokat;

18. rámutat arra, hogy a program további célja a tartalékképzés gyógyszerek és orvosi felszerelések, személyzet és egészségügyi szakértők terén egyaránt, valamint technikai segítségnyújtás;

19. fontosnak tartja, hogy a Covid19-világjárvány tapasztalatainak fényében az EU jelentős erőforrásokat különítsen el annak érdekében, hogy javítsa az Unió képességét az egészségügyi veszélyek/válsághelyzetek megelőzésére, az azokra való felkészülésre és reagálásra, valamint a tagállamok közötti együttműködés megerősítésére ezen a területen. Ugyanakkor nem szabad hátrébb sorolni az egészségfejlesztésre és a betegségmegelőzésre irányuló uniós intézkedéseket sem;

20. úgy véli, hogy finanszírozást kell biztosítani a határokon átnyúló egészségügyi ellátás terén folytatott együttműködés különböző formáihoz, például a rendkívül speciális kezeléseket és ritka betegségeket támogató európai referenciahálózatokhoz, az egészségügyi technológiák kiértékeléséhez és a digitális egészségügyi koncepciók kidolgozásához, amint az eddig is történt, tiszteletben tartva ugyanakkor a tagállamok autonómiáját az egészségügyi szolgáltatások kialakítása, szervezése és finanszírozása terén. Jelentős erőfeszítéseket kell tenni az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem terén is, hiszen ennek az egészségügyi fenyegetésnek a leküzdéséhez európai és globális együttműködésre egyaránt szükség van;

21. emlékeztet arra, hogy „az EU az egészségügyért” program egyik célja a korai halálozás 2030-ig egyharmadával történő csökkentése, és hogy ez a célkitűzés a nem fertőző betegségek elleni küzdelemmel valósul majd meg, köszönhetően a diagnosztika, a megelőzés és az ellátás javulásának, különösen a rák, a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a mentális zavarok tekintetében;

Felhívás együttműködésre

22. rámutat arra, hogy „az EU az egészségügyért” programot a regionális rendszerek megerősítését szem előtt tartva kellene kialakítani, olyan kezdeményezések finanszírozásával, mint az országspecifikus támogatás és az egészségügyi ellátás javítását célzó tanácsadás; az Unió egész területén bevethető egészségügyi szakemberek képzése; a tagállamok felkészültségének és reagálásának értékelése; klinikai vizsgálatok végzése a gyógyszerek és vakcinák kifejlesztésének felgyorsítása érdekében; együttműködés a határon túli partnerekkel; továbbá tanulmányok, adatgyűjtések és összehasonlító elemzések;

23. üdvözli az Európai Bizottság által eddig meghozott intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az Unió számára, hogy több támogatást nyújtson, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy könnyítse azokat a terheket, amelyeket a jelenlegi Covid19-válsággal való megbirkózás érdekében a tagállamok által tett erőfeszítések jelentenek;

24. sürgeti a nemek közötti egyenlőség figyelembevételét „az EU az egészségügyért” program intézkedéseinek kialakítása és elemzése során;

25. úgy véli, hogy „az EU az egészségügyért” program intézkedéseit úgy kell kialakítani, hogy azok hozzájáruljanak a környezeti és társadalmi szempontból fenntartható társadalom kialakulásához;

26. kéri az Unió régióit, továbbá a többi uniós szereplőt, hogy működjenek együtt „az EU az egészségügyért” program különböző elemei és a „Rövid távú uniós egészségügyi felkészültség a Covid19-járványokra” című európai bizottsági közleményben felsorolt intézkedések jobb megvalósításának garantálása érdekében;

27. különösen hangsúlyozza, hogy feltétlenül meg kell erősíteni az uniós intézmények kapacitását az egészségügyi beavatkozás és válságkezelés terén, és ehhez többek között biztosítani kell az egészségügyi beavatkozás helyi és regionális struktúráinak közvetlen részvételét;

28. úgy véli, hogy fokozni kell a nemzeti egészségügyi rendszerek hatékonyságát és ellenálló képességét, éspedig a betegségmegelőzési programokba történő beruházások ösztönzésével, a bevált gyakorlatok cseréjének támogatásával, a nemzetközi együttműködés előmozdításával és az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés javításával;

29. figyelembe veszi, hogy a program célja a járvány által feltárt hiányosságok felszámolása, és hogy ebből következően elsődlegesen a tagállamok felelősek az egészségügyi szakpolitikákért, az Európai Unió pedig kiegészítheti és támogathatja a nemzeti intézkedéseket, továbbá jogszabályokat fogadhat el a konkrét ágazatokban;

30. hangsúlyozza, hogy az Európai horizont program keretében együttműködésre van szükség az EU-ban az oltóanyagok fejlesztése, előállítása és forgalmazása terén;

31. különösen hangsúlyozza, hogy növelni kell a területi önkormányzatok bevonását az egészségügyi rendszerek irányításába, a prioritások meghatározásába és a program végrehajtásába, mivel fontos szerepet töltenek be az egészség, a megelőzés és a gondozás terén, és úgy véli, hogy a lakosság egészségi állapotának javítását szolgáló - a megelőzéstől az ellátás fokozatosságának biztosításáig terjedő - eszköz hatékonyságának garantálása érdekében az egyes régiókra jellemző népegészségügyi adatokhoz kell igazodni.

Kelt Brüsszelben, 2020. október 14-én.

a Régiók Európai Bizottsága

elnöke

Apostolos TZITZIKOSTAS


  Vissza az oldal tetejére